Why does this Man speak blasphemies like this?

Prekentekst for 20. søndag etter pinse:

”Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte Ordet til dem./ And again He entered Capernaum after some days, and it was heard that He was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And He preached the word to them.

De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på./ Then they came to Him, bringing a paralytic who was carried by four men. And when they could not come near Him because of the crowd, they uncovered the roof where He was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying.

Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Sønn, dine synder er deg forlatt!/ When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, ”Son, your sins are forgiven you.”

Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud! Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud?/ And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, ”Why does this Man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?”

Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?/ But immediately, when Jesus perceived in His spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, ”Why do you reason about these things in your hearts?

Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! – eller å si: Stå opp, ta din seng og gå?/ ”Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Arise, take up your bed and walk’?

Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder – og nå taler han til den lamme -:/ ”But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins”-He said to the paralytic,

Jeg sier deg: Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus./ ”I say to you, arise, take up your bed, and go to your house.”

Og han stod opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring./ Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed

Og de priste Gud og sa: Slikt har vi aldri sett.”/ and glorified God, saying, ”We never saw anything like this! ” Markus/Mark 2,1-12.

… HIS FAITH IS ACCOUNTED FOR RIGHTEOUSNESS

Nytestamentlig lesetekst:

”Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud./ What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God.

For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet./ For what does the Scripture say? ”Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.

Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent./ Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt.

Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet./ But to him who does not work but believes on Him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness,

Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger/ just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works:

Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult./ ”Blessed are those whose lawless deeds are forgiven, And whose sins are covered;

Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.”/ Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin.” Romerne/Romans 4,1-8.

BUT ABRAM SAID, ”LORD GOD, WHAT WILL YOU GIVE ME?”

Gammeltestamentlig lesetekst:

Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor./ After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, ”Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward.”

Da sa Abram: Å Herre Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus, er Elieser fra Damaskus./ But Abram said, ”Lord God, what will You give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus.”

Og Abram sa: Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal arve meg./ Then Abram said, ”Look, You have given me no offspring; indeed one born in my house is my heir!

Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg./ And behold, the word of the Lord came to him, saying, ”This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir.”

Han førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli./ Then He brought him outside and said, ”Look now to heaven, and count the stars if you are able to number them.” And He said to him, ”So shall your descendants be. ”

Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.”/ And he believed in the Lord, and He accounted it to him for righteousness. 1.Mosebok/Genesis 15,1-6.