Therefore bear fruits worthy of repentance

Prekentekst for Bots- og bededag:

”Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel!/ But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, ”Brood of wipers!

Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?/ Who warned you to flee from the wrath to come?

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig./ ”Therefore bear fruits worthy of repentance,

Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far./ ”and do not think to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’

For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene./ For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne./ ”And even now the ax is laid to the root of the trees.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden./ Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans!/ ”I indeed baptize you with water unto repentance, but He who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry.

Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild./ He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

Han har sin kasteskovl i hånden, og skal rense sin treskeplass./ ”His winnowing fan is in His hand and He will thoroughly clean out His threshing floor,

Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes./ and gather His wheat into the barn, but He will burn up the chaff with unquenchable fire.” Matteus/Matthew 3,7-12.

BUT THE FRUIT OF THE SPIRIT IS …

Nytestamentlig lesetekst:

”Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst./ I say then: Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil./ For the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.

Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven./ But if you are led by the Spirit, you are not under the law.

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt./ Now the works of the flesh are evident, which are: adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like,

Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike./ of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet./ But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Mot slike er loven ikke./ Against such there is no law.

De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.”/ And those who are Christ’s have crucified the flesh with its passions and desires. Galaterne/Galatians 5,16-24.

YOUR INIQUITIES HAVE SEPARATED YOU FROM YOUR GOD

Gammeltestamentlig lesetekst:

Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre./ Behold, the Lord’s hand is not shortened, That it cannot save; Nor His ear is heavy, That it cannot hear.

Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører./ But your iniquities have separated you from your God; And your sins have hidden His face from you, So that He will not hear.

For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning./ For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity;

Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord./ Your lips have spoken lies, Your tongue have muttered perversity.

Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis./ No one calls for justice, Nor does any plead for truth.

De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.”/ They trust in empty words and speak lies; They conceive evil and bring forth iniquity.

”Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor./ The way of peace they have not known, And there is no justice in their ways;

Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred./ They have made themselves crooked paths; Whoever takes that way shall not know peace.

Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke./ Therefore justice is far from us, Nor does righteousness overtake us;

Vi venter på lys, og se, det er mørke./ We look for light, but there is darkness!

Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.”/ For brightness, but we walk in blackness. Jesaja/Isaiah 59,1-4 og/and 8-9.