Og Simeon velsignet dem

Prekentekst for Søndag etter jul:

”Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann./ And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout,

Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham. / waiting for the Consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him.

Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias./ And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord’s Christ.

Han kom til templet, drevet av Ånden./ So he came by the Spirit into the temple.

Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa:/ And when the parents brought in the Child Jesus, to do for Him according to the custom of the law, he took Him up in his arm and blessed God and said:

Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel./ ”Lord, now You are letting Your servant depart in peace, According to Your word; For my eyes have seen Your salvation Which You have prepared before the face of all peoples, And light to bring revelation to the Gentiles, And the glory of Your people Israel.”

Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham./ And Joseph and His mother marveled at those things which were spoken of Him.

Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria:/ Then Simeon blessed them, and said to Mary His mother,

Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbaret./ ”Behold, this Child is destined for many for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against ”(yes, a sword will pierce through your own soul also), that the thoughts of many hearts may be revealed.”

Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin mann. Deretter hadde hun levd som enke til en alder av åttifire år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt./ Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, and had lived with a husband seven years from her virginity; and this woman was a widow of about eighty-four years, who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.

I samme stund stod også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.”/ And coming in that instant she gave thanks to the Lord, and spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem. Lukas/Luke 2,25-38.

ER DU SØNN, ER DU OGSÅ ARVING, INNSATT AV GUD

Nytestamentlig lesetekst:

”Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår./ But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons.

Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!/ And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, ”Abba, Father!”

Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.”/ Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then a heir of God through Christ.  Galaterne/Galatians 4,4-7.

I SIN KJÆRLIGHET GJENLØSTE HAN DEM

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herrens miskunn vil jeg forkynne, de gjerninger som vi priser ham for, etter alt det Herren har gjort mot oss – hans store godhet mot Israels hus, som han viste dem etter sin barmhjertighet og etter sin store miskunn./ I will mention the lovingkindnesses of the Lord And the praises of the Lord, According to all that the Lord has bestowed on us, And the great goodness toward the house of Israel, Which He has bestowed on them according to His mercies, According to the multitude of His lovingkindnesses.

Han sa: Ja, de er mitt folk, de er barn som ikke vil svike. Og han ble en frelser for dem./ For He said, ”Surely they are My people, Children who will not lie.” So He became their Savior.

I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem./ In all their affliction He was afflicted, And the Angel of His Presence saved them;

I sin kjærlighet og store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager.”/In His love and in His pity He redeemed them; And He bore them and carried them All the days of old. Jesaja/Isaiah 63,7-9.