Den som har ører, han høre!

Prekentekst for Såmannssøndagen:

”Da det nå strømmet mye folk sammen, og de drog ut til ham fra landsbyene, sa han i en lignelse:/ And when a great multitude had gathered, and they had come to Him from every city, He spoke by a parable:

En såmann gikk ut for å så sitt såkorn./ ”A sower went out to sow his seed.

Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp./ And as he sowed, some fell by the wayside; and it was trampled down, and the birds of the air devoured it.

Noe falt på steingrunn. Og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde væte./ ”Some fell on rock; and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moisture.

Noe falt midt iblant torner, og tornene vokste opp med det og kvalte det./ ”And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it.

Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt, hundre foll./ ”But others fell on good ground, sprang up and yielded a crop a hundredfold.”

– Da han hadde sagt dette, ropte han ut: Den som har ører å høre med, han høre!/ When He had said these things He cried, ”He who has ears to hear, let him hear!”

Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety./Then the disciples asked Him, saying, ”What does this parable mean? ”

Han sa da: Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men til de andre gis det i lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen:/ And He said, ”To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that ‘Seeing they may not see, And hearing they may not understand.’ ”Now the parable is this:

Såkornet er Guds ord./ The seed is the word of God.

De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst./ ”Those by the wayside are the ones who hear; then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved.

De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra./ ”But the ones on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, who believe for a while and in time of temptation fall away.

Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt./ ”Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity.

Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet.”/ ”But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. Lukas/Luke 8,4-15.

HAR IKKE GUD GJORT VERDENS VISDOM TIL DÅRSKAP?

Nytestamentlig lesetekst:

”Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden?/ Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age?

Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?/ Has not God made foolish the wisdom of this world?

For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap./ For since, in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe.

For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap./ For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom; but we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block and to the Greeks foolishness,

Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom./ but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God.

For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.”/ Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. 1.Korinterbrev/Corinthians 1,20-25.

MITT ORD SKAL IKKE VENDE TOMT TILBAKE TIL MEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn./ ”For as the rain comes down, and the snow from heaven, And do not return there, But water the earth, And make it bring forth and bud, That it may give seed to the sower, And bread to the eater, So shall My word be that goes forth from My mouth;

Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til.”/ It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it. Jesaja/Isaiah 55.10-11.