Jesus said: Rise, take up your bed and walk

15. søndag etter pinse

Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg

Det nye testamente – NT

”Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem./ After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.

Ved Saueporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke – blinde, lamme, vanføre, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse./ Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, which is called in Hebrew, Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water.

For en engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk, hva sykdom han så led av./ For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water; then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had.

Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år./ Now a certain man was there who had an infirmity thirty-eight years.

Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham: Vil du bli frisk?/ When Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition a long time, He said to him, ”Do you want to be made well?”

Den syke svarte ham: Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg./ The sick man answered Him, ”Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up; but while I am coming, another steps down before me.”

Da sier Jesus til ham: Stå opp, ta din seng og gå!/ Jesus said to him, ”Rise, take up your bed and walk.”

Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen./ And immediately the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was the Sabbath.

Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen./ The Jews therefore said to him who was cured, ”It is the Sabbath; it is not lawful for you to carry your bed.”

Men han svarte dem: Han som gjorde meg frisk, sa til meg: Ta din seng og gå!/ He answered them, ”He who made me well said to me, ‘Take up your bed and walk.’ ”

De spurte ham: Hvem er den mannen som sa til deg: Ta den og gå?/ Then they asked him, ”Who is the Man who said to you, ‘Take up your bed and walk’?”

Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede./ But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place.

Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg./ Afterward Jesus found him in the temple, and said to him, ”See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you.”

Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.”/ The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Johannes/John 5,1-15.

THEREFORE DO NOT BE UNVISE

The new testament

”Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde./ See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.

Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje./ Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is.

Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden,/ And do not be drunk with wine, in which is dissipation; but be filled with the Spirit,

så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter,/ speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord,

og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.”/ giving thanks always for all things to God the Father in the name  of our Lord Jesus Christ, Efeserne/Ephesians 5,15-20.

THE LORD EXECUTES RIGHTEOUSNESS

Det gamle testamente – GT

”Av David./ A Psalm of David.

Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!/ Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!/ Bless the Lord, O my soul, And forget not all His benefits:

Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer./ Who forgives all your iniquities, Who heals all your diseases,

Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet./ Who redeems your life from destruction, Who crowns you with loivingkindness and tender mercies,

Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen./ Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagle’s.

Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte.”/ The Lord executes righteousness And justice for all who are oppressed. Salme/Psalm 103,1-6.