Rejoice with me, I found my sheep!

4. søndag etter pinse

Det skal være større glede i himmelen over én synder som omvender seg enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.

Det nye testamente – NT

”Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham./ Then all the tax collectors and the sinners drew near to Him to hear Him.

Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!/ And the Pharisees and scribes complained, saying, ”This Man receives sinners and eat with them.”

Da fortalte han denne lignelsen til dem:/ So He spoke this parable to them, saying,

Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?/ ”What man of you, having a hundred sheep, if he loses one of them, does not leave the ninety-nine in the wilderness, and go after the one which is lost until he finds it?

Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg./ ”And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing.

Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier:/ ”And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them,

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. / ‘Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost!’

Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse./ ”I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine just persons who need no repentance.

Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?/ ”Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it?

Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier:/ ”And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying,

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!/ ‘Rejoice with me, for I have found the piece which I lost!’

På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.”/ ”Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.” Lukas/Luke 15,1-10.

WE ARE HIS WORKMANSHIP

The new testament

”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder./ And you He made alive, who were dead in trespasses and sins,

I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn./ in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience,

Også vi vandret alle som dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre./ among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others.

Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser./ But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ

Av nåde er dere frelst./ (by grace you have been saved),

Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus./ and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg./ For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”/ For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Efeserne/Ephesians 2,1-10.

HE WILL AGAIN HAVE COMPASSSION ON US

Det gamle testamente – GT

”Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv?/ Who is a God like You, Pardoning iniquity And passing over the transgression of the remnant of His heritage?

Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet./ He does not retain His anger forever, Because He delights in mercy.

Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter./ He will again have compassion on us, And will subdue our iniquities.

Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.”/ You will cast all our sins Into the depths of the sea. Mika/Micah 7,18-19.