Come, all things are now ready

søndag 25. juni 2017

3. søndag etter pinse

Men alle som en begynte de å unnskylde seg.

Det nye testamente – NT

”Da sa han til ham: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange./ Then He said to him, ”A certain man gave a great supper and invited many,

Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: Kom, for nå er det ferdig./ ”and sent his servant at supper time to say to those who were invited, ‘Come, for all things are now ready.’

Men alle som én begynte de å unnskylde seg./ ”But they all with one accord began to make excuses.

Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!/ The first said to him, ‘I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused.’

En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og går for å prøve dem. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!/ ”And another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused.’

Og en tredje sa: Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme./ ”Still another said, ‘I have married a wife, and therefore I cannot come.’

Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette./ ”So that servant came and reported these things to his master.

Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme./ Then the master of the house, being angry, said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind.’

Og tjeneren sa: Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom./ ”And the servant said, ‘Master, it is done as you commanded, and still there is room.’

Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt./ ”Then the master said to the servant, ‘Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

For jeg sier dere: Ingen av de menn som var innbudt, skal smake mitt festmåltid.”/ ‘For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper.’ ” Lukas/Luke 14,16-24.

LET US BE GLAD AND REJOICE AND GIVE HIM GLORY

The new testament

”Og fra tronen gikk det ut en røst som sa:/ Then a voice came from the throne saying,

Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!/ ”Praise our God, all you His servants and those who fear Him, both small and great!”

Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!/ And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters and as the sound of mighty thunderings, saying, ”Alleluia! For the Lord God Omnipotent reigns!

La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede./ ”Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready.”

Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin./ And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright,

For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger./ for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid!/ Then he said to me, ”Write: ‘Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb!’ ”

Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.”/ And he said to me, ”These are the true sayings of God.” Åpenbaringen/Revelation 19,5-9.

THE LORD WILL FOR ALL PEOPLE MAKE A FEAST

Det gamle testamente – GT

”Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin – med fete margfulle retter og med klaret, gammel vin./ And in this mountain The Lord of hosts will make for all people A feast of choice pieces, A feast of wines on the lees, Of fat things full of marrow, Of well-refined wines on the lees.

På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.”/ And He will destroy on this mountain The surface of the covering cast over all people, And the veil that is spread over all nations. Jesaja/Isaiah 25,6-7.

Du er innbudt til bryllup i himlen

søndag 25. juni 2017

1. Du er innbudt til bryllup i himlen; du er ønsket velkommen av Gud.  Å – så riv deg da løs ifra vrimlen. Kom i dag når han sender deg bud.

Refreng:
Du er innbudt til bryllup i himlen. Det er du som skal være hans brud. La han rive deg løs ifra vrimlen. Kom i dag når han sender deg bud.

2. Alt er ferdig – i himlen de venter. Ja – de venter – de venter på deg. Snart så kommer han selv ned og henter de som går på den himmelske vei.

3. Hør min venn – si meg – hva vil du svare nå når budet fra himlen deg når? Vil du gjøre deg rede og fare? Svare ja – nå når kallet du får?

Jon Jensen

Hvem er Jesus?

onsdag 21. juni 2017

– Konsentrer deg om én setning!

kr

For I am tormented in this flame

søndag 18. juni 2017

2. søndag etter pinse

Abraham til den rike mann i dødsriket: Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, og vi kan ikke komme over til hverandre.

Det nye testamente – NT

”Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede./ ”There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day.

Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår./ ”But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate,

Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans./ ”desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table. Moreover the dogs came and licked his sores.

Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet./ ”So it was that the beggar died, and was carried by the angels to Abraham’s bosom. The rich man also died and was buried.

Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, – da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød./ ”And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden./ ”Then he cried and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented in this flame.’

Men Abraham sa: Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines./ ”But Abraham said, ‘Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things; but now he is comforted and you are tormented.

Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss./ ‘And besides all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us.’

Da sa Han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus – for jeg har fem brødre – for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted./ ”Then he said, ‘I beg you therefore, father, that you would send him to my father’s house, ‘for I have five brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment.

Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem!/ ”Abraham said to him, ‘They have Moses and the prophets; let them hear them.’

Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg./ ”And he said, ‘No, father Abraham; but if one goes to them from the dead, they will repent.’

Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.”/ ”But he said to him, ‘If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rise from the dead.’ ” Lukas/Luke 16,19-31.

BY THIS WE KNOW LOVE

The new testament

”Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere!/ Do not marvel, my brethren, if the world hates you.

Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene./ We know that we have passed from death to life, because we love the brethren.

Den som ikke elsker, blir i døden./ He who does not love his brother abides in death.

Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg./ Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.

På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss./ By this we know love, because He laid down His life for us.

Også vi skylder å sette livet til for brødrene./ And we also ought to lay down our lives for the brethren.

Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?/ But whoever has this world’s goods, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him?

Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!”/ My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. 1.Johannes/John 3,13-18.

YOU SHALL OPEN UP YOUR HAND WIDE TO YOUR BROTHER

Det gamle testamente – GT

”Når det er en fattig hos deg, blant dine brødre i noen av byene i det landet som Herren din Gud gir deg, da skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror, men du skal lukke opp din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger til.”/ ”If there is among you a poor man of your brethren, within any of the gates in your land which the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart nor shut your hand from your poor brother, ”but you shall open your hand wide to him and willingly lend him sufficient for his need, whatever he needs.

”Du skal gjerne gi ham, og la ikke ditt hjerte være ondt når du gir ham./ ”You shall surely give to him, and your heart should not be grieved when you give to him,

For Herren din Gud vil velsigne deg i alt ditt arbeid og i alt det du tar deg fore, fordi du gir./ because for this thing the Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand.

For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byder jeg deg og sier:/ ”For the poor will never cease from the land; therefore I command you, saying,

Du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land.”/ ‘You shall open your hand wide to your brother, to your poor and your needy, in your land.’ 5. Mosebok/Deuteronomy 15,7-8 og/and 10-11.

Den port er trong

lørdag 17. juni 2017

1. Den port er trong, og smal den veg Som til Guds rike ber. Men ennå er det rom for deg, :/: For deg, kven så du er. :/:

2. Sjå, himlen er ei enno full, Enn er det rom for deg. I Jesu namn, for Jesu skuld :/: Skal porten opna seg. :/:

3. Om tusen gonger tusen står I kvite klede der, Av Herrens nåde du òg får :/: Ein plass i denne hær. :/:

4. I Jesu hjarta er det rom, Og i hans paradis, Det lærer evangelium. :/: Gud vere lov og pris! :/:

5. Ja, Gud skje lov at også eg I denne by får bu! I æva gå på livsens veg. /: Å, sæle von og tru! :/:

6. Der råder fred og harmoni. Og sæl er ein og kvar Som der får bu til evig tid, :/: Som der sin heimstad har! :/:

Thomas Hastings, Lina Sandell, Trygve Bjerkrheim

13.6. er en Tragisk norsk dato

tirsdag 13. juni 2017

Folkemordet i Norge har pr nå kostet minst 700 000(!) aldeles uskyldige mennesker livet, ja endog barn – som alle (særlig de ‘omsorgsfulle’ hjelpeorganisasjonene, de utrolig uforstandige politikerne og deres velgere) skyver foran seg akkurat når det passer dem.

Men iskaldt dreper de barna.

De preker om menneskerettigheter, men skjønner jo ingenting! De er dummere enn småbarn. De minste forstår at fosteret/barnet i mors mage stadig vokser, og at det snart blir født en liten bror eller søster.

Se at Gud en dag spør deg: Hva har du gjort for å forsvare det ufødte liv? Hvorfor tok du ikke ditt ansvar blodig alvorlig?

kr

You must be born again!

søndag 11. juni 2017

Treenighetssøndag (1. søndag etter pinse)

Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Det nye testamente – NT

”Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham:/ There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him,

Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham./ ”Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him.”

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike./ Jesus answered and said to him, ”Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”

Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?/ Nicodemus said to Him, ”How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?”

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike./ Jesus answered, ”Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.

Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd./ ”That which is born of the flesh is flesh, and which is born of the Spirit is spirit.

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!/ ”Do not marvel that I said to you, ‘You must be born again.’

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen./ ”The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes.

Slik er det med hver den som er født av Ånden./ So is everyone who is born of the Spirit.”

Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje?/ Nicodemus answered and said to Him, ”How can these things be?”

Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?/ Jesus answered and said to him, ”Are you the teacher of Israel, and do not know these things?

Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd./ ”Most assuredly, I say to you, We speak what We know and testify what We have seen, and you do not receive Our witness.

Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?/ ”If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things?

Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen./ ”No one has ascended to heaven but He who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven.

Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,/ ”And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,

for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.”/ ”that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Johannes/John 3,1-15.

FOR WHO HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD?

The new testament

Ӂ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!/ Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God!

Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier./ How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!

For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?/ ”For who has known the mind of the Lord? Or who has become His counselor?”

Eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag?/ ”Or who has first given to Him And it shall be repaid to him?”

For av ham og ved ham og til ham er alle ting./ For of Him and through Him and to Him are all things,

Ham tilhører æren i all evighet. Amen.”/ to whom be glory forever. Amen. Romerne/Romans 11,33-36.

THESE WORDS SHALL BE IN YOUR HEART

Det gamle testamente – GT

”Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én./ ”Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one!

Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt./ ”You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.

Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte./ ”And these words which I command you today shall be in your heart.

Og du skal innprente dem i dine barn./ ”You shall teach them diligently to your children,

Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.”/ and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. 5.Mosebok/Deuteronomy 6,4-7.

Det er liv i å se på det Golgata kors

søndag 11. juni 2017

1. Det er liv i å se på det Golgata kors, Ja just nu er det liv og for deg. Å synder, så kom da til ham og bli frelst, Se på ham som tok straffen på seg!

Kor: Se, se, se og lev! Det er liv i å se på det Golgata kors, Ja, just nu er det liv og for deg.

2. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Hvorfor roper han så, av sin Fader forlatt? Kun for deg, for din sjel det jo er.

3. Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt, Det er blodet som frelser deg nu. For all verden det rant, og det taler for deg: Det er fred mellom deg og din Gud.

4. Å, så tvil ikke på at velkommen du er, Siden ”fullbrakt” fra Golgata lød! Da står intet tilbake å gjøre for deg, Alt er fullbrakt ved Frelserens død.

5. Å, så kom da og se på det Golgata kors, Lov og pris Guds velsignede Lam! Når han selv er ditt liv, da du aldri skal dø, Men i evighet leve ved ham!

Amelia Matilda Hull m fl

Blodig alvor

onsdag 7. juni 2017

He who believes in Him is not condemned

mandag 5. juni 2017

2. pinsedag

Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.

Det nye testamente – NT

”For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv./ ”For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham./ ”For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn./ ”He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.

Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde./ ”And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset./ ”For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.

Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.”/ ”But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God.” Johannes/John 3,16-21.

HE COMMANDED THEM TO BE BAPTIZED

The new testament

”Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde./ ”And He commanded us to preach to the people, and to testify that it is He who was ordained by God to be Judge of the living and the dead.

Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn./ ”To Him all the prophets witness that, through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins.”

Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet./ While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word.

Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud./ And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit was poured out on the Gentiles also. For they heard them speak with tongues and magnify God.

Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?/ Then Peter said, ”Can anyone forbid water, that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have?

Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn.”/ And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Apostlenes gjerninger/Acts 10,42-48a.

BESIDES ME THERE IS NO GOD, SAYS THE LORD

Det gamle testamente – GT

”Så sier Herren, som skapte deg og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesurun, som jeg har utvalgt!/ Thus says the Lord who made you And formed you from the womb, who will help you: ‘Fear not, O Jacob My servant; And you, Jeshurun, whom I have chosen.

For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre./ For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground;

Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt./ I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring;

De skal vokse opp som gress blant vann, som piletrær ved bekkene./ They will spring up among the grass Like willows by the watercourses.’

Èn skal si: Jeg hører Herren til! En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til! – og Israel skal han bruke som hedersnavn./ One will say, ‘I am the Lord’s’; Another will call himself of the name of Jacob; Another will write with his hand, ‘The Lord’s,’ And name himself by the name of Israel.

Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud:/ ”Thus says the Lord, the King of Israel, And his Redeemer, the Lord of hosts:

Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud.”/ I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. Jesaja/Isaiah 44,2-6.