GT, skrift nr 31 – Obadja/Obadiah

Profeten Obadja/The book of Obadiah

Obadja forkynner at Herren vil dømme edomittene, som regner seg som uovervinnelige, 1-9. Dommen skal komme fordi edomittene har øvet vold mot israelittene, og fordi de har sett på disses ulykke med skadefryd, 10-16. Men av Israel skal det være en rest tilbake, og de skal utvide landet til alle kanter. Befriere skal dømme Edom, og riket tilhøre Herren, 17-21.

The Coming Judgment on Edom

1 Obadjas syn. Så sier Herren Herren om Edom: En tidende har vi hørt fra Herren, et bud er sendt ut blant hedningefolkene: Stå opp, la oss reise oss til kamp mot Edom./ The vision of Obadiah. Thus says the Lord God concerning Edom (We have heard a report from the Lord, And a messenger has been sent among the nations, saying, “Arise, and let us rise up against her for battle“):

2 Se, jeg vil gjøre deg liten blant hedningefolkene. Du skal bli dypt foraktet./ “Behold, I will make you small among the nations; You shall be greatly despised.

3 Ditt overmot har bedratt deg, du som bor i fjellkløfter, i din høye bolig. Du som sier i ditt hjerte: Hvem vil styrte meg ned til jorden?/ The pride of your heart has deceived you, You who dwell in the clefts of the rock, Whose habitation is high; You who say in your heart, ‘Who will bring me down to the ground?’

4 Om du bygger høyt som ørnen, om du setter ditt rede blant stjerner, så vil jeg styrte deg ned derfra, sier Herren./ Though you ascend as high as the eagle, And though you set your nest among the stars, From there I will bring you down,“ says the Lord.

5 Om tyver kom til deg, eller røvere om natten – å hvor du blir tilintetgjort! – ville de da stjele mer enn de trengte? Om det kom til deg folk som ville høste din vin, ville de da ikke la det bli en etterhøst tilbake?/ “If thieves had come to you, If robbers by night-Oh, how you will be cut off!-Would they not have stolen till they had enough? If grape-gatherers had come to you, Would they not have left some gleanings?

6 Men hvor blir ikke Esau* ransaket, hans skjulte skatter oppsøkt! *Esau er Edoms stamfar./ “Oh, how Esau shall be searched out! How his hidden treasures shall be sought after!

7 Dine forbundsfeller driver deg like til grensen, de du hadde fred med, sviker deg og får overhånd over deg. De menn som spiser ditt brød, setter snare for deg. – Det er ingen forstand hos ham!/ All the men in your confederacy shall force you to the border; The men at peace with you Shall deceive you and prevail against you. Those who eat your bread shall lay a trap for you. No one is aware of it.

8 Skal jeg ikke på den dag, sier Herren, gjøre ende på alle vismenn i Edom og all forstand på Esaus berg?/ “Will I not in that day,“ says the Lord, “Even destroy the wise men from Edom, And understanding from the mountains of Esau?

9 Dine kjemper, Teman, skal bli motløse, så hver mann blir drept og utryddet på Esaus berg./ Then your mighty men, O Teman, shall be dismayed, To the end that everyone from the mountains of Esau May be cut off by slaughter.

Edom Mistreated His Brother

10 For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal skam dekke deg. Du skal bli utryddet til evig tid./ “For violence against your brother Jacob, Shame shall cover you, And you shall be cut off forever.

11 Den dagen da du stod på avstand, den dagen da fremmede førte bort hans gods, da utlendinger gikk inn i hans porter og kastet lodd om Jerusalem – da var også du som en av dem./ In the day that you stood on the other side-In the day that strangers carried captive his forces, When foreigners entered his gates And cast lots for Jerusalem-Even you were as one of them.

12 Se ikke med skadefryd på din brors dag, på hans ulykkes dag. Gled deg ikke over Judas barn den dag de går til grunne. Lukk ikke din munn så vidt opp på trengselens dag./ “But you should not have gazed on the day of your brother Nor should you have rejoiced over the children of Judah In the day of their destruction; Nor should you have spoken proudly In the day of distress.

13 Dra ikke inn gjennom mitt folks port den dag de er i nød. Se ikke også du med skadefryd på deres ulykke den dag de er nød. Legg ikke hånd på deres gods den dag de er i nød./ You should not have entered the gate of My people In the day of their calamity. Indeed, you should not have gazed on their affliction In the day of their calamity, Nor laid hands on their substance In the day of their calamity.

14 Stå ikke ved veiskillet for å hogge ned dem av mitt folk som er sluppet unna. Overgi ikke dets flyktninger til fienden på trengselens dag./ You should not have stood at the crossroads To cut off those among them who escaped; Nor should you have delivered up those among them who remained In the day of distress.

15 For Herrens dag er nær over alle folkene. Som du har gjort, skal det gjøres med deg. Dine gjerninger skal komme tilbake på ditt eget hode:/ “For the day of the Lord upon all the nations is near; As you have done, it shall be done to you. Your reprisal shall return upon your own head.

16 For likesom dere har drukket på mitt hellige berg, skal alle folkene drikke uten opphold. De skal drikke i fulle drag og bli som om de aldri hadde vært til./ For as you drank on My holy mountain So shall all the nations drink continually; Yes, they shall drink, and swallow, And they shall be as though they had never been.

Israel’s Final Triumph

17 Men på Sions berg skal det være en flokk som har sluppet unna. Det skal være hellig, og Jakobs hus skal ta sine eiendommer i besittelse./ “But on Mount Zion there shall be deliverance, And there shall be holiness; The house of Jacob shall possess their possessions.

18 Jakobs hus skal bli en ild og Josefs hus en flamme. Og Esaus hus skal bli til halm, og de skal sette ild på det og fortære det. Det skal ikke bli noen tilbake av Esaus hus, for Herren har talt./ The house of Jacob shall be a fire, And the house of Joseph a flame; But the house of Esau shall be stubble; They shall kindle them and devour them, And no survivor shall remain of the house of Esau,“ For the Lord has spoken.

19 De som bor i Sydlandet, skal ta Esaus berg i eie. De som bor i lavlandet, skal ta filistrenes land, og de skal ta Efra’ims land og Samarias land i eie, og Benjamin skal ta Gilead./ The South shall possess the mountains of Esau, And the Lowland shall possess Philistia. They shall possess the fields of Ephraim And the fields of Samaria. Benjamin shall possess Gilead.

20 De bortførte av denne Israels hær skal ta kana’aneernes land helt til Sarepta. Og de bortførte fra Jerusalem, de som er i Sefarad, skal ta Sydlandets byer i eie./ And the captives of this host of the children of Israel Shall possess the land of the Canaanites As far as Zarephath. The captives of Jerusalem who are in Sepharad Shall possess the cities of the South.

21 Redningsmenn skal dra opp på Sions berg og dømme Esaus berg. Og riket hører Herren til./ Then saviors shall come to Mount Zion To judge the mountains of Esau, And the kingdom shall be the Lord’s.