NT, skrift nr 23 – 1. Johannes

Johannes’ første brev

1. Johannes, kapittel 1

1 Apostlene har møtt Jesus, som er livets Ord. Ved deres budskap har de troende samfunn med Faderen og Sønnen, 1-4. Dette samfunn kan de bare beholde dersom de vandrer i lyset, 5-10.

1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord

2 – og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss –

3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss.

Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.

4 Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen.

5 Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere:
Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.

6 Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.

7 Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

9 Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Johannes’ første brev

1. Johannes, kapittel 2

2 Jesus er de troendes talsmann hos Faderen, 1-2. De troende må holde Guds bud og ikke elske verden, 3-17. De må vokte seg for de mange antikrister, 18-19, og ikke høre på dem som fornekter budskapet om Sønnen, 20-29.

1 Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.

Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

2 Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.

3 Ved dette vet vi at vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud.

4 Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

5 Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen.

Av dette vet vi at vi at vi er i ham.

6 Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret.

7 Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av.

Det gamle bud er det ord som dere har hørt.

8 Likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere.

For mørket viker bort og det sanne lys skinner allerede.

9 Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.

10 Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham.

11 Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne.

12 Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.

13 Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen.

Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde.

14 Jeg har skrevet til dere, barn, fordi dere kjenner Faderen.

Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen.

Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.

15 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden!

Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham.

16 For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.

17 Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

18 Mine barn, det er den siste time.

Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister.

Av dette vet vi at det er den siste time.

19 De er utgått fra oss, men de var ikke av oss.

For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss.

Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss.

20 Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt.

21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten.

22 Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus?

Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen.

Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.

24 La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere.

Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.

25 Og dette er løftet han gav oss: det evige liv.

26 Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere.

27 Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere.

Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn.

Bli i ham, sik som den lærte dere.

28 Og nå, barn: Bli i ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbaret, og ikke til skamme for ham når han kommer.

29 Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.

Johannes’ første brev

1. Johannes, kapittel 3

3 De troende lever i forventning, og gjør ikke synd, 1-10. Guds barns kjennetegn er kjærlighet til brødrene, 11-20. Frimodighet for Gud, 21-24.

1 Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi.

Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.

2 Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli!

Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.

3 Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, likesom han er ren.

4 Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd.

5 Dere vet at han er åpenbaret for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham.

6 Hver den som blir i ham, synder ikke.

Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham.

7 Mine barn, la ikke noen forføre dere!

Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er rettferdig.

8 Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen.

Til dette ble Guds Sønn åpenbaret, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.

9 Hver den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.

10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes.

Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

11 For dette er det budskap som dere hørte fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.

12 Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror.

Og hvorfor slo han ham i hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.

13 Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere!

14 Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene.

Den som ikke elsker, blir i døden.

15 Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.

16 På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss.

Også vi skylder å sette livet til for brødrene.

17 Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?

18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

19 På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn.

20 For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.

21 Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,

22 og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham.

23 Dette er hans bud, at vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik han bød oss.

24 Den som holder hans bud, blir i ham, og han i ham.

Og på dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han gav oss.

Johannes’ første brev

1. Johannes, kapittel 4

4 De troende skal ikke tro enhver ånd, 1-3. De er av Gud og ikke av verden, 4-6. De skal leve i kjærlighet til Gud og til brødrene, 7-21.

1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud!

For mange falske profeter er gått ut i verden.

2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,

3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud.

Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem.

For han som er i dere, er større enn han som er i verden.

5 De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.

6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss.

Den som ikke er av Gud, hører oss ikke.

Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

7 Mine kjære, la oss elske hverandre!

For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.

8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.

10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.

12 Ingen har noensinne sett Gud.

Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss.

13 Av dette kjenner vi at vi blir i ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd.

14 Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser.

15 Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.

16 Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss.

Gud er kjærlighet.

Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

17 I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag.

For slik som han er, slik er også vi i denne verden.

18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut.

For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

19 Vi elsker fordi han elsket oss først.

20 Dersom noen sier: Jeg elsker Gud! – og likevel hater sin bror, så er han en løgner.

For den som ikke elsker sin bror som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?

21 Og dette bud har vi fra ham at den som elsker Gud, skal også elske sin bror.

Johannes’ første brev

1. Johannes, kapittel 5

5 Den som tror på Gud, seirer over verden og holder Guds bud, 1-6. Den som ikke tror Guds vitnesbyrd om Sønnen, har gjort Gud til en løgner, 7-12. Apostelen skriver for å styrke de troende til et liv i bønn og lydighet mot Guds bud, 13-21.

1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud.

Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.

2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud.

3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden.

Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?

6 Han er den som er kommet med vann og blod, Jesus Kristus – ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet.

Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten.

7 For de er tre som vitner:

8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

9 Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større.

For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin Sønn.

10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv.

Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin Sønn.

11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

14 Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,

15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

16 Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det bil si dem som synder, men ikke til døden.

Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.

17 Enhver urettferdighet er synd, og det er synd som ikke er til døden.

18 Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder. Men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.

19 Vi vet at vi er av Gud. Men hele verden ligger i det onde.

20 Vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss forstand så vi kjenner Den Sanne.

Og vi er i Den Sanne, i hans Sønn, Jesus Kristus.

Han er den sanne Gud og det evige liv.

21 Mine barn, ta dere i vare for avgudene!