Vær ikke bekymret

Prekentekst for 2. juledag:

”Men ta dere i vare for menneskene!/ ”But bevare of men,

For de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger./ for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues.

Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene./ ”You will be brought before governors and kings for My sake, as a testimony to them and to the Gentiles.

Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si./ ”But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak;

For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si./ For it will be given you in that hour what you should speak;

For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere./ ”for it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you.

Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn./ ”Now brother will deliver up brother to death, and a father his child;

Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død./ and children will rise up against parents and cause them to be put to death.

Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld./ ”And you will be hated by all for My name’s sake.

Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.”/ ”But he who endures to the end will be saved. Matteus/Matthew 10,17-22.

DE KUNNE IKKE STÅ SEG MOT HANS VISDOM

Nytestamentlig lesetekst:

”Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket./ And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people.

Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de gav seg i ordskifte med Stefanus./ Then there arose some from what is called the Synagogue of the Freedmen (Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia), disputing with Stephen.

Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som han talte med./ And they were not able to resist the wisdom and the Spirit by which he spoke.

De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si: Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folket og de eldste og de skriftlærde./ Then they secretly induced men to say, ”We have heard him speak blasphemous words against Moses and God.” And they stirred up the people, the elders, and the scribes;

De gikk fram og grep ham og førte ham for Rådet./ and they came upon him, seized him, and brought him to the council.

Der stilte de fram falske vitner som sa: Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven./ They also set up false witnesses who said, ”This man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law.

Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss./ ”for we have heard him say that this Jesus from Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us.”

Alle som satt i Rådet, stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt.”/ And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Apostlenes gjerninger/Acts 6,8-15.

VÆR IKKE REDD FOR DEM!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg./ Therefore prepare yourself and arise, And speak to them all that I command you.

Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem!/ Do not be dismayed before their faces, Lest I dismay you before them.

Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet – mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet./ For behold, I have made you this day A fortified city and an iron pillar, And bronze walls against the whole land – Against the kings of Judah, Against its princes, Against its priests, And against the people of the land.

De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.”/ They will fight against you, But they shall not prevail against you. For I am with you,” says the Lord, ”to deliver you.” Jeremia/Jeremiah 1,17-19.