Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild

Prekentekst for Bots- og bededag:

”Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel!/But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, «Brood of wipers!

Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?/Who warned you to flee from the wrath to come?

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig./«Therefore bear fruits worthy of repentance,

Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far./«and do not think to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’

For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene./For I say to you that God is able to raise up children to Abraham  from these stones.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne./«And even now the ax is laid to the root of the trees.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden./Therefore every tree which does not bear good is cut down and thrown into the fire.

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans!/«I indeed baptize you with water unto repentance, but He who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry.

Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild./He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

Han har sin kasteskovl i hånden, og skal rense sin treskeplass./«His winnowing fan is in His hand and He will thoroughly clean out his threshing floor,

Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes./and gather His wheat into the barn, but He will burn up the chall with unquenchable fire.” Matteus/Matthew 3,7-12.

DA ER DERE IKKE UNDER LOVEN

Nytestamentlig lesetekst:

”Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.

Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.

Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

Mot slike er loven ikke.

De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.” Gal.5,16-24.

DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.

Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning.

Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord.

Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis.

De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.»

”Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor.

Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred.

Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke.

Vi venter på lys, og se, det er mørke.

Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.” Jes.59,1-4 og 8-9.