Men meg har dere ikke alltid

Prekentekst for Palmesøndag:

”Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lasarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var en av dem som satt til bords sammen med ham./ Then, six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was who had been dead, whom He had raised from the dead. There they made Him a supper; and Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with Him.

Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardus-salve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft./ Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped His feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil.

Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham: Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjerte, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den./ But one of His disciples, Judas Iscariot, Simon’s son, who would betray Him, said, ”Why was this fragrant oil not sold for three hundred denarii and given to the poor?” This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had the money box; and he used to take what was put in it.

Jesus sa da: La henne være! Hun har gjemt den til dagen for min gravferd! For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid./ But Jesus said, ”Let her alone; she has kept this for the day of My burial. ”For the poor you have with you always, but Me you do not have with you always.”

En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lasarus, som han hadde oppvakt fra de døde./ Now a great many of the Jews knew that He was there; and they came, not for Jesus’ sake only, but they might also see Lazarus, whom He had raised from the dead.

Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lasarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus./ But the chief priests plotted to put Lazarus to death also, because on account of him many of the Jews went away and believed in Jesus.

Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem./ The next day a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!”/ took branches of palm trees and went out to meet Him, and cried out: ”Hosianna! ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord.’ The King of Israel!” Johannes/John 12,1-13.

HAN FORNEDRET SEG SELV OG BLE LYDIG TIL DØDEN

Nytestamentlig lesetekst:

La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse./ Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men.

Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset./ And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.

Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.”/ Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Filipperne/Philippians 2,5-11.

SE, DIN KONGE KOMMER TIL DEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter!/ ”Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout, O daughter of Jerusalem!

Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen./ Behold, your King is coming to you; He is just and having salvation, Lowly and riding on a donkey, A colt, the foal of a donkey.

Og jeg vil utrydde vognene i Efra’im og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene./ I will cut off the chariot from Ephraim And the horse from Jerusalem; The battle bow shall be cut off. He shall speak peace to the nations;

Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.”/ His dominion shall be ‘from sea to sea, And from the River to the ends of the earth.’ Sakarja/Zechariah 9,9-10.