Arkiv for mai 2017

The Spirit of truth will testify of Me

søndag 28. mai 2017

6. søndag etter påske

De skal utstøte dere av synagogene.

Det nye testamente – NT

”Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg./ ”But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me.

Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen./ ”And you also will bear witness, because you have been with Me from the beginning.

Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt./ ”These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble.

De skal utstøte dere av synagogene./ ”They will put you out of the synagogues;

Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse./ yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service.

Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg./ ”And these things they will do to you because they have not known the Father nor Me.

Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det.”/ ”But these things I have told you, that when the time come, you may remember that I told you of them. Johannes/John 15,26-16,4a.

LOVE COVER A MULTITUDE OF SINS

The new testament

”Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be./ But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.

Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder./ And above all things have fervent love for one another, for ”love will cover a multitude of sins.”

Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!/ Be hospitable to one another without grumbling.

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde./ As each one has received a gift, minister it to one another, as good stewards of the manifold grace of God.

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.”/ If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. 1.Peter 4,7-11.

BE STRONG AND WORK; FOR I AM WITH YOU

Det gamle testamente – GT

”Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?/ ‘Who is left among you who saw this temple in its former glory? And how do you see it now? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing?

Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest!/ ‘Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord; and be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest;

Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud./and be strong, all you people of the land,’ says the Lord, ‘and work; for I am with you,’ says the Lord of hosts.

Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast./ ‘According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt,

Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!/ so My Spirit remains among you; do not fear!’

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land./ ”For thus says the Lord of hosts: ‘Once more (it is a little while) I will shake heaven and earth, the sea and the dry land;

Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud./ and I will shake all nations, and they shall come to the Desire of All Nations, and I will fill this temple with glory,’ says the Lord of hosts.

Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud./ ‘’The Silver is Mine, and the gold is Mine,’ says the Lord of hosts.

Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.”/ ‘The glory of this latter temple shall be greater than the former,’ says the Lord of hosts. ‘And in this place I will give peace,’ says the Lord of hosts.” Haggai 2,3-9.

En stille stund med Jesus

søndag 28. mai 2017

1. En stille stund med Jesus, Å, hvor den jevner alt! Så lyst og lett blir livet Som før var mørkt og kaldt. Når jeg blir trett på veien Av mangt som møter meg En stille stund med Jesus, Og alt forandrer seg.

2. En stille stund med Jesus Når synden volder ve Og vantro vil meg hindre På Ordet kun å se – En stille stund med Jesus, Og byrden løftes av Og faller fra min skulder I Kristi åpne grav.

3. En stille stund med Jesus, Og hjertets uro flyr, Og blikket vendes oppad Fra jordens ståk og styr Til livets arv der oppe, Som evig skal bestå Når himlene og jorden I dommen skal forgå.

4. En stille stund med Jesus, Å, hvilken fred den gir; Når hjerteløse dommer Som salt i såret svir. Når misforstått og motløs Jeg selv fra venner går, En stille stund med Jesus – Den leger alle sår.

5. En stille stund med Jesus, Den bringer kraft med seg. Den gir meg lyst å vandre På Herrens gode vei. Den gir meg mot å leve Og lide for hans navn, Alt nå enn salig forsmak På hvilen i hans favn.

6. Så gi meg, Gud, den nåde, At ofte jeg må få En stille stund med Jesus I hjemmets lune vrå! Mitt hjertes dype lengsel Er denne ene blott: En evighet med Jesus – Og alt, ja, alt er godt.

Fritt etter Annie Louise Greenstreet av Lina Sandell

Mange erstatter Den Hellige Ånd med følelser

lørdag 27. mai 2017

– Kanskje særlig de som kaller seg kristne. De legger noe til, for at ting skal ta seg bedre ut for ‘moderne’ mennesker. De vil gjerne gjøre Jesus annerledes enn Han er. Forbedre Ordet litt. Pynte litt på Ham.

Dette er djevelens verk. De forstår antakelig ikke det. Jesus er og forblir den samme. Fra evighet til evighet.

Kvinner skal IKKE være prester eller menighetens ledere!

‘Homofile’ eller likekjønnede skal IKKE gifte seg!

Den som heller vil følge egne meninger enn DHÅ har kjørt seg fast.

kr

You are witnesses of these things

torsdag 25. mai 2017

Kristi himmelfartsdag

De var alltid i templet og lovet og priste Gud.

Det nye testamente – NT

”Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av./ Then He said to them, ”Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, ”and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.

Dere er vitner om dette./ ”And you are witnesses of these things.

Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt./ ”Behold, I send the Promise of My Father upon you;

Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye./ but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high.”

Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem./ And He led them out as far as Bethany, and He lifted His hands and blessed them.

Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen./ Now it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven.

Og de falt ned og tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede./ And they worshiped Him, and returned to Jerusalem with great joy,

Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud.”/ and were continually in the temple praising and blessing God. Amen. Lukas/Luke 24,46-53.

THE LORD SAID TO MY LORD: SIT AT MY RIGHT HAND

The new testament

”Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det./ ”This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses.

Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører./ ”Therefore being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear.

For David fór ikke opp til himmelen, men han sier: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!/ ”For David did not ascend into the heavens, but he says himself: ‘The Lord said to my Lord, ”Sit at My right hand, Till I make Your enemies Your footstool.” ‘

Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet.”/ ”Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.” Apostlenes gjerninger/Acts 2,32-36.

TO HIM WAS GIVEN DOMINION AND GLORY

Det gamle testamente – GT

”Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se, – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham./ ”I was watching in the night visions, And behold, One like the Son of Man, Coming with the clouds of heaven! He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him.

Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham./ Then to Him was given dominion and glory and a kingdom, That all peoples, nations and languages should serve Him.

Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.”/ His dominion is an everlasting dominion, Which shall not pass away, And His kingdom the one Which shall not be destroyed. Daniel 7,13-14.

Kun én eneste levende Gud, Trump!

tirsdag 23. mai 2017

Når selv jødene ikke tror/vil tro: på Jesus, hvordan kan vi da støtte dem? Hvorfor klager DE?

GT er vel og bra, men evangeliene og NT kan en rett og slett bare ikke sette en strek over! De må våkne! Også de.

Hva er terrorisme? – Guds straff for vår ulydighet. Han må le av oss. Eller gråte. Vi skjønner ikke at VI er de aller største terroristene. Vi syns det er flott og rett å drepe ufødte menneskebarn, skapt og formet av Den Allmektige. Vi har ikke vett til å protestere på dette. Selvfølgelig skal alle fosterdrapsland hevnes. Av en rettferdig Gud.

kr

I came forth from the Father

søndag 21. mai 2017

5. søndag etter påske

Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.

Det nye testamente – NT

”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn./ Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in My name He will give you.

Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn./ ”Until now you have asked nothing in My name.

Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen./ Ask, and you will receive, that your joy will be full.

Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen./ ”These things I have spoken to you in figurative language; but the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you plainly about the Father.

På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere./ ”In that day you will ask in My name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you;

For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud./ ”for the Father Himself loves you, because you have loved Me, and have believed that I came forth from God.

Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden./ ”I came forth from the Father and have come into the world.

Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.”/ Again, I leave the world and go to the Father.” Johannes/John 16,23b-28.

FOR THIS REASON I BOW MY KNEES TO THE FATHER

The new testament

”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden./ For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named,

Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,/ that He would grant you, according to the riches of His  glory; to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith;

for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er,/ that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height –

og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde./ to know the love of Christ which passes knowledge; that you may be filled with all the fullness of God.

Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss -/ Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us,

ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.”/ to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Efeserne/Ephesians 3,14-21.

YOU WILL SEEK ME AND FIND ME

Det gamle testamente – GT

”For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp./ For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere./ Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte./ And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.

Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren.”/ I will be found by you, says the Lord, Jeremia/Jeremiah 29,11-14a.

Jesus, det eneste, helligste, reneste

søndag 21. mai 2017

1. Jesus, det eneste, Helligste, reneste Navn som på menneskelepper er lagt! Fylde av herlighet, Fylde av kjærlighet, Fylde av nåde og sannhet og makt!

2. Motganger møter meg – Aldri du støter meg Bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

3. Herre, du høre meg, Herre, du føre meg Hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg Etter din vilje mens her jeg er gjest!

4. Du er den eneste, Helligste, reneste. Gi meg ditt rene og hellige sinn! Frels meg fra snarene, Fri meg fra farene, Ta meg til sist i din herlighet inn!

Ole Theodor Moe

Når skal NRK ta ansvar?

fredag 19. mai 2017

Gud signe vårt dyre fedreland

onsdag 17. mai 2017

1. Gud signe vårt dyre fedreland Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand Og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, Som kristne det kan seg søma!

2. Vårt heimland i mørker lenge låg, Og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, Din kjærleik oss ikkje gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.

3. Og Noreg det ligg vel langt i nord, Og vetteren varer lenge, Men ljoset og livet i ditt ord Det ingen kan setja stenge. Om fjellet er høgt og dalen trong, Ditt ord heve då sitt gjenge.

4. Så blømde vårt land i ljos og fred, Det grodde så grønt i lier, Men atter seig natt på landet ned Med trældom og tunge tider. Og folket det sukka etter ljos, Og du lyste opp omsider.

5. Og morgonen rann, og mørkret kvarv, Som lenge vår lukka skygde. Du atter oss gav vår fridoms arv Og honom i trengsla trygde. Du verna vårt folk og gav oss fred, Og landet med lov med bygde.

6. Vil Gud ikkje vera bygningsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu I heimen med fred og hyggja!

7. No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd Til groren ein gong er mogen!

Noe med 17. mai

onsdag 17. mai 2017

– Hva er det?

Guds ufortjente nåde. Glade unge og litt eldre barn. Fred. Noe ekte og fint. Vi tror æren er vår. Helbom.

kr