Arkiv for mars 2017

Svake puslete menn

tirsdag 21. mars 2017

– er de som tror de er sterke. Men ikke våger å bli upopulære. Hvor det er enormt mange av dem. Særlig i D(f)nk. Den (forherdede eller falske) norske kirke. Klemming gjør susen, tenker de.

De liker å vinne tåpelige konkurranser. Da føler de seg bra. Mye bedre enn de andre. Applaus er så kjekt å få.

kr

He who is not with Me is against Me

søndag 19. mars 2017

3. søndag i forbered. til påsken

Then surely the kingdom of God has come upon you.

Det nye testamente – NT

”Han drev ut en ond ånd, og den var stum./ And He was casting out a demon, and it was mute.

Men det skjedde da den onde ånd var faret ut, da talte den stumme. Og folket undret seg./ So it was, when the demon had gone out, that the mute spoke; and the multitudes marveled.

Men noen av dem sa: Det er ved Be’elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut./ But some of them said, ”He casts out demons by Beelzebub, ”the ruler of the demons.”

Andre igjen fristet ham og krevde et tegn fra himmelen av ham./ Others, testing Him, sought from Him a sign from heaven.

Men han visste hva de tenkte, og sa til dem:/ But He, knowing their thoughts, said to them:

Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus./ ”Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falls.

Men om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående?/ ”If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand?

Dere sier jo at det er ved Be’elsebul jeg driver de onde ånder ut!/ Because you say I cast out demons by Beelzebub.

Men er det ved Be’elsebul jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut?/ ”And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out?

Derfor skal de være deres dommere!/ Therefore they will be your judges.

Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere./ ”But if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you.

Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred./ ”When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace.

Men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut./ ”But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted, and divides his spoils.

Den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.”/ ”He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters. Lukas/Luke 11,14-23.

WALK AS CHILDREN OF LIGHT

The new testament

”Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn,/ Therefore be imitators of God as dear children.

og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.”/ And walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling aroma.

”Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren./ For you were once darkness, but now you are light in the Lord.

Vandre som lysets barn!/ Walk as children of light

For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet./ (for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth),

Prøv da hva som er til behag for Herren!/ finding out what is acceptable to the Lord.

Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!”/ And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Efeserne/Ephesians 5,1-2 og/and 8-11.

I WILL POWER ON THEM THE SPIRIT OF GRACE

Det gamle testamente – GT

”Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd,/ ”And I will power on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the Spirit of grace and supplication;

og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget./ then they will look on Me whom they pierced.

Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn,/ Yes, they will mourn for Him, as one mourns for his only son,

og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.”/ and grieve for Him as one grieves for a firstborn. Sakarja/Zechariah 12,10.

Det er makt i de foldede hender

søndag 19. mars 2017

1. Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender: Han har lovet at svar skal du få.

Kor: Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få!

2. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år, Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar engang du får.

3. Det er makt i de foldede hender når i Frelserens navn du får be. Og engang, når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se.

Trygve Bjerkrheim

Dagbok fra celle 13 av Børre Knudsen

lørdag 18. mars 2017

7. DAG

Alle disse guttene som er blitt fengselsfugler, og alle disse kvinnene som er blitt forgrunnsfigurer i statsapparatet, rettsvesenet, partiet, politiet og kirken – hva har de med hverandre å gjøre?

Jeg tror de har det felles, at de representerer et samfunn hvor farsbilledet er brutt sammen.

Kvinnen som berger seg ut av problemene ved å kaste sitt barn, og gutten som løper bort fra ansvaret for sitt liv, forteller begge om en far som er blitt borte i buskene. ‘Faren min stakk av da jeg lå inni maven til mor mi’.

Men hos kvinnene fører dette til noe de kaller ‘bevisstgjøring’: Jeg klarer meg uten denne mannen. Aborten blir en slags frihetshandling, et hugg gjennom den knuten som gjør henne avhengig av en far for sitt barn. Hun avskaffer mannens rolle i sitt liv og overtar den selv.

Dette kalles likestilling, og kan ikke tenkes uten abortloven. Abortloven, som opphever fars plikt til å verge sitt barn i mors mage, slår med all grusom tydelighet fast at farsbilledet er brutt sammen. Og slik skal det herefter i lovens navn være!

Dette er den åndelige og rettslige situasjon som driver kvinnene inn i mannens gamle roller som kriger og beskytter. Det forklarer også deres hårdhet og aggressivitet. Mannens svik og barnets død er mørke drivkrefter i sinnet. På veien mot makt tråkker de på brokkene av fars knuste billede, og underkuer en dyp lengsel i seg selv. Imens driver de samme kreftene unge evnerike menn ut og inn av fengslene. Jeg har møtt mange av dem her.

Det er ikke vanskelig å se at denne åndssituasjonen er en staffedom over mannens langvarige forræderi mot sin farsrolle, mot kvinnen og barnet. Men det er en straff som fører til rettssamfunnets undergang. Det som vokser frem på ruinene, er det nye militante matriarkatet som aldri vil tillate gutter å bli menn.

Mot denne åndsmakt må vi kjempe i bønn:

‘Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn!’ Han er fremdeles Far.

Dagbok fra celle 13 av Børre Knudsen

fredag 17. mars 2017

6. DAG

‘De angrer bare at de ikke fikk kverket meg før jeg ble født. Her sitter jeg som en abort’. Sier han som har gått ut og inn av fengsler i årevis. Går det an å vende tilbake til et samfunn som de har lært å se gjennom slike briller? Og er brillene gale? Det er jo slik samfunnet tenker! Og praktiserer!

300.000 barn er drept siden 1975. Bare fordi de ble kalt uønsket og skapte problemer. Det er vanskelig for den kroniske lovbryteren å være med på samfunnets abort-ideologi. Intuitivt vet han at den rammer hans eget menneskeverd og rett til å leve. Derfor tror jeg holdningene mot fosterdrap er sterkere innenfor murene enn utenfor. Det finnes et samhold som vi kan kalle ‘de elendiges solidaritet’. Jeg har fått oppleve noe av det her i Tromsø kretsfengsel.

En tanke er vi felles om, mange av oss, om enn på forskjellige premisser: den største av alle forbrytere er samfunnsmakten. Egne opplevelser på kroppen kan være et tvilsomt grunnlag for en så sterk påstand. Men når vi ser hva staten gjør med alle de små barna, blir den ikke til å komme forbi. Det finnes ingen større kriminalsak i vår historie. Staten er den største forbryteren. Massemorderen driver både fengslene og sykehusene. Og hvordan kan det da være mulig å tro at det finnes noen rettferdighet?

Robert Hercz, ‘barnefaren fra Bærum’ som forsøkte å berge sitt ufødte barn fra abort, sa engang i stridens hete: ‘Den som vil avskaffe abortloven, må forandre hele samfunnet’. Jeg tror han har rett.

Rettsløsheten for barn i mors liv forteller om et samfunn som har mistet kontakten med sine ur-menneskelige røtter. Det holdes i live på kunstig, teknisk vis. Jeg undres på hvor lenge det kan vare før systemet bryter sammen. For abortloven fornekter jo selve grunnlaget og den indre struktur i alt ekte menneskelig samfunn.

Kvinnen og mannen sammen om barnet, det er samfunnets kjerne og dypeste mening. Det dreier seg om å berge livet inn i fremtiden.

Mannen kan ikke føde. Han er skapt med et annet formål. Han er skapt til å verge kvinnen og det barnet hun bærer.

Kvinnen stiller sin kropp i det nye livets tjeneste. Totalt. Alle hennes biologiske resurser står til barnets rådighet. Hver celle i hennes kropp er gravid. Derfor føler hun seg ofte tungvint og utlevert.

Det er ikke lett å løpe unna overgrep.

Mannen ser sitt ansvar. Han vet med seg selv at hans oppgave er å beskytte kvinnen og barnet. Han værer de farer som skremmer kvinnen og truer barnet, enten de nå kommer fra jungelen eller fra ‘samfunnet’ eller fra hennes eget sårbare sinn.

Han kjenner sin plikt: at både kvinnen og barnet skal overleve sin utsatte situasjon. Om nødvendig må han gi sitt liv for at disse to skal overleve sammen, både før og etter fødselen. Dette er mannens egentlige og opprinnelige rolle som kriger. Han skal forsvare livets rett. Og her begynner rettssamfunnet.

Når samfunnet setter barnet utenfor loven, og fritar mannen fra plikten til å verge det, da har samfunnet rothugget seg selv som rettssamfunn. Og da har det mistet all virkelig troverdighet. Det har åpnet for jungelens lov i sin innerste kjerne.

Det bryter inn med vold i selve helligdommen, rettens vugge. Og da er det ikke å undres over at den lille voldsmannen gjenkjenner den store – i statens og politiets skikkelse.

Retten er blitt hjemløs på jorden.

Kom, Herre Jesus!

Dfnk er et dekkende navn

torsdag 16. mars 2017

– på Dnk. Den forherdede norske kirke. Dette er informativt og ærlig.

Farlige, frekke, freidige, forførerske kan også brukes.

Eller Dunk, kanskje? Den ulydige norske kirke. De hører jo ikke.

kr

Kv. prester er ikke Guds vilje, men Satans

onsdag 15. mars 2017

Djevelen er Herrens motstander og forsøker å innbille alle at Gud tar feil. Så han protesterer høylydt når Han sier nei.

Det ser virkelig ut som om folk og alle de ugudelige myndighetene, tror de kan gjøre som de vil; på Guds og Jesu vegne! Når skal de våkne?

Satan vil gjerne være populær, og vet selvfølgelig godt hvordan han skal lure egoistiske mennesker trill rundt. Ved å så tvil.

kr

Ikke fritt fram!

tirsdag 14. mars 2017

Å leve som en kristen, vil si å ta Guds ord og bud på alvor.

Og gjøre som Han sier.

Glem egenviljen og selvrettferdigheten!

kr

Har ingen ting med kjærlighet å gjøre

tirsdag 14. mars 2017

Å sidestille stendøde guder/religioner med den eneste levende og sanne Gud Herren, er så uforstandig som vel mulig.

Da viser en jo Ham og mennesker klart hvor man faktisk står.

Det er forførerisk. Livsfarlig. For en selv og andre.

kr

Det finnes bare én levende Gud!

tirsdag 14. mars 2017

– Den treenige, allmektige og allestedsnærværende. Skaperen/Faderen, Frelseren/Sønnen og Talsmannen/Den Hellige Ånd.

Tre selvstendige personligheter, men én nådig og rettferdig guddom. De er ett. Jesus korsferstet syndene våre.

Ingen andre guder kan skape, frelse, rense, tilgi, forvandle og tale.

kr