Arkiv for mars 2017

Dagbok fra celle 13 Børre Knudsen

fredag 31. mars 2017

10. DAG

Jesus sier: ‘Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri’. Det er langt flere enn mine venner fengselsfuglene som føler seg dømt og under Herrens fryktelige ord til Moses: ‘Han (Herren) hjemsøker fedrenes misgjerninger på barn og barnebarn, på dem i tredje og dem i fjerde ledd’ (2. Mos. 34,7).

At fedrenes svik hersker over barnas liv, hører med til den skremmende virkelighet som heter Guds vrede. Under denne vrede går 15.000 barn til grunne hvert eneste år her til lands. Barnas blod roper til himmelen om fedrenes misgjerninger. Og de sønnene som får leve, bærer det fordømte farsbilledet som en vanmaktens ånd inne i seg.

Fra denne fordømmelsen er det bare Sønnen som kan gjøre oss fri. Det gjør han ved å reise sin Fars billede som det frigjørende farsbillede i våre sinn. Prosessen heter: Omvendelse og syndenes forlatelse. Den profetiske ånd som driver dette frem, kalles Elias. Og målet er klart: ‘Å vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann’ (Mal. 4).

‘Å slå med bann’ er det sterkeste uttrykk for Guds dom. Det betyr at hele folket blir utslettet som Sodoma og Gomorra.

Og nå haster det å stille seg i gapet for Guds brennende vrede. Vi må kaste oss ned i bot og bønn der hvor vredens tjenere river våre barn i stykker. Her begynner omvendelsens vei. Herrens munn har talt.

Derfor følger de Satan

torsdag 30. mars 2017

– Fordi de er livredd ham. Aner det neppe.

– De tør ikke annet.

– Ellers vet de jo at de blir upopulære.

– Flertallet har alltid rett! Tror de.

– Fordi folkemengden er deres Gud.

Hvem er det som har det så veldig travelt med å vaske hjernene våre? Hvem er det som har panikk?

Hvem ser det som sin store oppgave å bryte ned og ødelegge alt Gud har skapt? Bare han får flertallet med seg, da er DET en seier. For ham.

Men Jesus er så mye sterkere. Han har overvunnet døden.

kr

Hvor forferdelig når de en dag får se

onsdag 29. mars 2017

For en ubeskrivelig egoisme!

mandag 27. mars 2017

Do not be afraid, you have found favor

søndag 26. mars 2017

Maria budskapsdag

Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Det nye testamente – NT

”Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria./ Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary.

Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!/ And having come in, the angel said to her, ”Rejoice, highly favored one, the Lord is with you; blessed are you among women!”

Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være./ But when she saw him, she was troubled at his saying, and considered what manner of greeting this was.

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud./ Then the angel said to her, ”Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.

Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus./ ”And behold, you will conceive in your womb and bring forth a Son, and shall call His name JESUS.

Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme./ ”He will be great, and will be called the Son of the Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David. ”And He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”

Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?/ Then Mary said to the angel, ”How can this be, since I do not know a man?”

Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn./ And the angel answered and said to her, ”The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you; therefore, also, that Holy One who is to be born will be called the Son of God.

Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned./ ”Now indeed, Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age; and this is now the sixth month for her who was called barren.

For ingenting er umulig for Gud./ ”For with God nothing will be impossible.”

Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!/ Then Mary said, ”Behold the maidservant of the Lord! Let it be to me according to your word.”

– Og engelen forlot henne.”/ And the angel departed from her. Lukas/Luke 1,26-38.

HE CONDEMNED SIN IN THE FLESH

The new testament

”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus./ There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov./ For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death.

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.”/ For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Romerne/Romans 8,1-4.

THE VIRGIN SHALL CONCEIVE AND BEAR A SON

Det gamle testamente – GT

”Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der oppe!/ Moreover the Lord spoke again to Ahaz, saying, ”Ask a sign for yourself from the Lord your God; ask it either in the depth or in the height above.”

Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren./ But Ahaz said, ”I will not ask, nor will I test the Lord!”

Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud?/ Then he said, ”Hear now, O house of David! Is it a small thing for you to weary men, but will you weary my God also?

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.”/ Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel.” Jesaja/Isaiah 7,10-14.

Vær meg nær, å Gud

søndag 26. mars 2017

Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!

Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!

Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

 

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

 

Når jeg ber til deg, vær meg nær!

Når jeg ber til deg, vær meg nær!

Når jeg ber til deg, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

 

Når jeg synger, Gud, vær meg nær!

Når jeg synger, Gud, vær meg nær!

Når jeg synger, Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

Dagbok fra celle 13 Børre Knudsen

lørdag 25. mars 2017

9. DAG

Jeg er overbevist om at dette er selve grunnkrisen i vår kultur: Mannens flukt bort fra kvinnen og barnet, inn i all slags teknisk manipulasjon av virkeligheten. Han har i generasjoner vært opptatt av å preventere seg mot det ansvar Gud har pålagt ham som mann. Han vil gjerne være elsker, men han har mistet evnen til å elske. Når seksualiteten driver ham tilbake til kvinnen, tilbyr han henne storartede erstatninger for virkelighet, nærhet og vern. Som kondom, spiral og abort. Det kaller han å ta ansvar. Blir han far ved et uhell, kan det repareres med drap. Det er ikke å undres over om kvinnen langsomt blir lesbisk i sin lengsel etter ømhet, og forståelse. Men verst er det å være barnet som bærer et slikt billede av far i sinnet, og opplever seg som en prevensjonssvikt, berget fra abort av ren og skjær slendrian.

Bare et fåtall mennesker opplever mannens krise så rendyrket som vi nå har tegnet den. Men jeg tror det store flertallet av barn i vårt land er sterkt påvirket av det negative farsbildet. TV og andre massemedia forsterker virkningen av deres egne vonde erfaringer om fars flukt og svik. Og i skoleklassen finnes det kanskje bare to-tre kamerater som lever i ‘normale’ familieforhold. Det kan ikke være tvil om at vi lever i et samfunn med katastrofal mangel på ‘far’.

Det finnes bare ett botemiddel mot samfunnskrisen: At mannen omvender seg fra sitt gudløse liv og tar opp sitt gudgitte ansvar for kvinne og barn. Men hvordan skal det kunne skje?

De karismatiske bølgene ruller over oss tettere og tettere. De varsler vel at vi lever i endetiden. Men ennå venter vi på den vekkelsen som profeten Malakias taler om, den siste store oppvåkningen før Herren kommer. Vi kan ikke være i tvil om at dette er et budskap for vår tid:

‘Se, jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forfærdelige. Og han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann’ (Malakias 4,5-6).

Dagbok fra celle 13 Børre Knudsen

lørdag 25. mars 2017

8. DAG

I likhet med Jesus har alle mennesker sin mor på jorden. Vår grunnleggende erfaring er den omsorg som bar oss de ni første måneder av vårt liv. Men far, han er fjernere, mer tilfeldig, han er kanskje den som ‘stakk av da jeg lå i min mors mave’.

Under opplevelsen av sviket bryter farsbilledet sammen som et avgudsbillede under øksen, og ut kryper en vettskremt hannkatt. Denne erfaring er blitt så alminnelig, at den har forandret hele vår kultur.

Når vi ser hvordan kvinnene utleverer sine barn til døden, og mennene løper fra sin plikt til å forsvare dem, har vi all grunn til panikk. Hvem kan frelse oss fra matriarkatet, kvinnens hevn og guttenes tapte manndom?

Frelseren er og blir Jesus, Guds og Marias Sønn.

Jesus er mannen med det gode farsbilledet. ‘Den som har sett meg, har sett Faderen’. Gjennom Sønnen lærer vi å kjenne hans Far. Ja, Sønnen satser alt for å kunne dele sin far med oss. På korset tar han oppgjøret med alt som kan forhindre at vi kaller oss Guds sønner og døtre. Ved evangeliet planter han sitt gode farsbillede og legger sin egen tillitsfulle bønn i vårt hjerte og vår munn. Han gir oss sin Hellige Ånd, barnekårets Ånd, som roper: Abba, Far!

Slik helbreder Jesus det ødelagte farsbilledet i kvinner og menn, og setter dem inn i et nytt forhold til hverandre og til barnet. Det som skjer, er så radikalt, at det ikke kan kalles noe annet enn gjenfødelse.

Hva vet verden om sannhet?

lørdag 25. mars 2017

Gud kaller gjennom ulykker og terror

onsdag 22. mars 2017

– men omvender de seg eller vi oss?

Det spørs om vi klarer å se at det er VI som er de skyldige.

Var Han rettferdig om Han ikke straffet ulydighet?

kr