Arkiv for desember 2016

Karjakins ydmykhet er nok sjelden

fredag 30. desember 2016

– Svært sympatisk fyr. Utvilsomt særdeles klok.

kr

Rettferdig, viktig og fint

fredag 30. desember 2016

Jeg er skikkelig fornøyd med meg selv!

onsdag 28. desember 2016

Bønn til Gud eller fingerkryss?

onsdag 28. desember 2016

You will be hated for My name’s sake

mandag 26. desember 2016

2. juledag

Den som holder ut til enden, skal bli frelst.

Det nye testamente – NT

”Men ta dere i vare for menneskene!/ ”But bevare of men,

For de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger./ for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues.

Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene./ ”You will be brought before governors and kings for My sake, as a testimony to them and to the Gentiles.

Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si./ ”But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak;

For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si./ For it will be given you in that hour what you should speak;

For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere./ ”for it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you.

Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn./ ”Now brother will deliver up brother to death, and a father his child;

Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død./ and children will rise up against parents and cause them to be put to death.

Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld./ ”And you will be hated by all for My name’s sake.

Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.”/ ”But he who endures to the end will be saved. Matteus/Matthew 10,17-22.

THEY ALSO SET UP FALSE WITNESSES

The new testament

”Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket./ And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people.

Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de gav seg i ordskifte med Stefanus./ Then there arose some from what is called the Synagogue of the Freedmen (Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia), disputing with Stephen.

Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som han talte med./ And they were not able to resist the wisdom and the Spirit by which he spoke.

De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si: Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folket og de eldste og de skriftlærde./ Then they secretly induced men to say, ”We have heard him speak blasphemous words against Moses and God.” And they stirred up the people, the elders, and the scribes;

De gikk fram og grep ham og førte ham for Rådet./ and they came upon him, seized him, and brought him to the council.

Der stilte de fram falske vitner som sa: Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven./ They also set up false witnesses who said, ”This man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law.

Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss./ ”for we have heard him say that this Jesus from Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us.”

Alle som satt i Rådet, stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt.”/ And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Apostlenes gjerninger/Acts 6,8-15.

DO NOT BE DISMAYED BEFORE THEIR FACES

Det gamle testamente – GT

”Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg./ Therefore prepare yourself and arise, And speak to them all that I command you.

Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem!/ Do not be dismayed before their faces, Lest I dismay you before them.

Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet – mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet./ For behold, I have made you this day A fortified city and an iron pillar, And bronze walls against the whole land – Against the kings of Judah, Against its princes, Against its priests, And against the people of the land.

De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.”/ They will fight against you, But they shall not prevail against you. For I am with you,” says the Lord, ”to deliver you.” Jeremia/Jeremiah 1,17-19.

Deilig er den himmel blå

mandag 26. desember 2016

1. Deilig er den himmel blå, Lyst det er å se derpå, Hvor de gylne stjerner blinker, Hvor de smiler, hvor de vinker :/: Oss fra jorden opp til seg. :/:

2. Det var midt i julenatt, Hver en stjerne glimtet matt, Da med ett der ble å skue Én så klar på himlens bue :/: Som en liten stjernesol. :/:

3. Når den stjerne Lys og blid Lot seg se ved midnatts tid, Var det varslet i Guds rike At en konge uten like :/: Skulle fødes på vår jord. :/:

4. Stjernen ledet vise menn Til den Herre Kristus hen; Vi har òg en ledestjerne, Og når vi den følger gjerne, :/: Kommer vi til Jesus Krist. :/:

5. Denne stjerne lys og mild, Som kan aldri lede vill, Er hans guddoms ord det klare, Som han lot oss åpenbare :/: Til å lyse for å lyse fot. :/:

The Word became flesh and dwelt among us

søndag 25. desember 2016

Juledag

Alle som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn.

De nye testamente – NT

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud./ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Han var i begynnelsen hos Gud./ He was in the beginning with God.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til./ All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys./ In Him was life, and the life was the light of men.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det./ And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes./ There was a man sent from God, whose name was John.

Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham./ This man came for a witness, to bear witness of the Light, that all through Him might believe.

Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset./ He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden./ That was the true Light which gives light to every man coming into the world.

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke./ He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham./ He came to His own, and His own did not receive Him.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn./ But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name:

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud./ who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”/ And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father,  full of grace and truth. Johannes/John 1,1-14.

WHEN HE HAD PURGED OUR SINS ….

The new testament

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen./ God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by His Son,

Ham har han innsatt som arving til alle ting./ whom He appointed heir of all things,

Ved ham har han også skapt verden./ through Him also He made the worlds;

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord./  who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power,

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye./ when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high,

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem./ having become so much better than the angels, as He has inheritance obtained a more excellent name than they.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!”/ For to which of the angels did He ever say: ”You are My Son, Today I have begotten You”? Hebreerbrevet/Hebrews 1,1-5a.

UNTO US A CHILD IS BORN, UNTO US A SON IS GIVEN

Det gamle testamente – GT

”Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys./ The people who walked in darkness Have seen a great light;

De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle./ Those who dwelt in the land of the shadow of death, Upon them a light has shined.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt./ You have multiplied the nation And increased its joy;

De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.”/ The rejoice before You According to the joy of harvest, As men rejoice When they divide the spoil.

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste./ For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Så skal herredømme bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike./ Of the increase of His government and peace There will be no end, Upon the throne of David and over His kingdom,

Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid./ To order it and establish it with judgment and justice From that time forward, even forever.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.”/ The zeal of the Lord of hosts will perform this. Jesaja/Isaiah 9,2-3 og 6-7.

Å, kom, alle kristne

søndag 25. desember 2016

1. Å, kom, alle kristne, kom og la oss knele for barnet i krybben i Betlehem! Gud er her nede, la oss ham tilbede! Halleluja for barnet, halleluja for barnet, Halleluja for barnet i Betlehem!

2. Å, kom fra det fjerne, bud fra sol og stjerne, Og hyll eders herre i Betlehem! Englenes vrimmel, syng fra jord og himmel: Halleluja for barnet, halleluja for barnet, Halleluja for barnet i Betlehem!

3. Ja, kom, alle sammen, lovsyng Gud, vår Fader, Han gav sin enbårne i Betlehem! Ham skal all ære nå og evig være. Halleluja for barnet, halleluja for barnet, Halleluja for barnet i Betlehem!

And she brought forth her firstborn Son

lørdag 24. desember 2016

Julaften

Frykt ikke! Jeg forkynner dere en stor glede, for alt folket.

Det nye testamente – NT

”Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall./ And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.

Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by./ This census first took place while Quirinus was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city.

Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn./ Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde./ So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered.

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget./ And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.

Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord./ Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night.

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet./ And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid.

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket./ Then the angel said to them, ”Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people.

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad./ ”For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe./ And this will be the sign to you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:/ And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.”/ ”Glory to God in the highest, And on earth peace, goodwill toward men!” Lukas/Luke 2,1-14.

FOR NOW HE SHALL BE GREAT

Det gamle testamente – GT

”Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager./ ”But you, Bethlehem Ephrathah, Though you are little among the thousands of Judah, Yet out of you shall come forth to Me The One to be Ruler in Israel, Whose goings forth are from of old, From everlasting.”

Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født./ Therefore He shall give them up, Until the time that she who is in labor has given birth;

De som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn./ Then the remnant of His brethren Shall return to the children of Israel.

Han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høyhet./ And He shall stand and feed His flock In the strength of the Lord, In the majesty of the name of the Lord His God;

De skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ender./ And they shall abide, For now He shall be great To the ends of the earth;

Han skal være fred.”/ And this One shall be peace. Mika/Micah 5,1-4a/2-5.

Det kimer nå til julefest

fredag 23. desember 2016

1. Det kimer nå til julefest, Det kimer for den høye gjest, Som steg til lave hytter ned Med nyårsgaver: Fryd og fred.

2. Å, kom, vær med til Davids by Hvor engler synger under sky! Å, la oss gå på marken ut Hvor hyrder hører nytt fra Gud!

3. Hvor David gikk og voktet får Som salvet drott i unge år, Der åpenbarer Herren nå Hva David kun i ånden så.

4. Hva dunkelt fra hans harpe klang, Forklares nå i englesang. Ved nattetid, i hyrdelag, Forkynner engler Herrens dag.

5. I Betlehem er Kristus født, Som frelser oss fra synd og død. Nå kom den store løvsalsfest! Nå ble vår Herre hyttens gjest.

6. Så la oss gå med stille sinn Som hyrdene til barnet inn, Med gledestårer takke Gud For miskunnhet og nådebud.

7. Kom, Jesus! Vær vår hyttes gjest! Hold selv i oss din julefest! Da skal med Davidsharpens klang Deg takke høyt vår nyårs-sang.

Nicolaj Frederik S. Grundtvig