Arkiv for oktober 2016

Også halloween måtte ødelegges

mandag 31. oktober 2016

Et snedig superpaveshow

mandag 31. oktober 2016

Hadde denne mannen, katolikkene og den svenske kirken vært Bibeltro, ville/kunne aldri dette skuespillet funnet sted.

For det første: En sann kristen leder ville ALDRI fått slik oppmerksomhet blant et ugudelig folk som det svenske, og iallfall ikke det norske. Da måtte han nok blitt hjemme.

Men det er jo sant: Vi kan jo tjene litt på dette! Få litt respekt.

Hvorfor i all verden er han ellers i den svenske kirken og andre steder som har kvinnelige prester, godtar abort, homoekteskap og flere andre klare brudd på Herrens ord og bud?

Det Gud sier nei til, bør sannelig ikke vi kjempeegoistiske mennesker støtte eller si ja til. Da er Han jo bare nødt til å straffe oss.

kr

Strive to enter through the narrow gate!

søndag 30. oktober 2016

Bots- og bededag

De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør

Det nye testamente – NT

”En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst?/ Then one said to Him, ”Lord, are there few who are saved?”

Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør!/ And He said to them, ”Strive to enter through the narrow gate,

For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det./ for many, I say to you, will seek to enter and will not be able.

Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si: Herre, lukk opp for oss!/ ”When once the Master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, ‘Lord, Lord, open up for us,’

Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra./ and He will answer and say to you, ‘I do not know you, where you are from,’

Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater./ ”then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets.’

Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett./ ”But He will say, ‘I do not know you, where you are from. Depart from Me, all you workers of iniquity.’

Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor./ ”There will be weeping and gnashing of teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and yourselves thrust out.

Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike./ ”They will come from the east and the west, from the north and the south, and sit down in the kingdom of God.

Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste!”/ ”And indeed there are last who will be first, and there are first who will be last.” Lukas/Luke 13,23-30.

GOD IS NOT MOCKED

The new testament

”Far ikke vill!/ Do not be deceived.

Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste./ God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.

Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet./ For he who sows to the  flesh will of the flesh will reap corruption,

Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden./ but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.

Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett./ And let us now grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.

La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.”/ Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Galaterne/Galatians 6,7-10.

SEEK THE LORD WHILE HE MAY BE FOUND

Det gamle testamente – GT

”Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!/ Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.”/ Let the wicked forsake his way, And the unrighteous man his thoughts; Let him return to the Lord, And He will have mercy on him; And to our God, For He will abundantly pardon. Jesaja/Isaiah 55,6-7.

Steg for steg

torsdag 27. oktober 2016

:/: Der du går skal din veg, åpnes for deg, steg for steg, steg for steg :/:

:/: Vi vil følge din veg, lær oss å gå, steg for steg, steg for steg :/:

GUDS TI BUD MED FORKLARING

tirsdag 25. oktober 2016

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. – Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og sette all vår lit til ham alene.

2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. – Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke bruker navnet hans til å banne og sverge, lyve og svike, men kaller på Gud i all vår nød, ber, lover og takker.

3. Du skal holde hviledagen hellig. – Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke forakter samlingen om Guds ord, men holder Ordet hellig, gjerne hører og lærer det.

4. Ære din far og din mor, så det kan gå deg vel, og du får leve lenge i landet. – Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke forakter våre foreldre eller andre som Gud har satt over oss, men tjener og lyder dem, elsker og ærer dem.

5. Du skal ikke slå i hjel. – Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke skader nesten vår på kroppen eller gjør ham noe vondt, men hjelper og støtter ham i nød og fare.

6. Du skal ikke drive hor/ bryte ekteskapet. – Vi skal frykte og elske Gud så vi lever et rett og sømmelig liv i tanker, ord og gjerninger. Ektefolk skal elske og ære hverandre.

7. Du skal ikke stjele. – Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke tar noe fra nesten vår eller narrer det fra ham, men hjelper ham til å verne det han eier og bedre sine kår.

8. Du skal ikke tale usant /lyve om din neste. – Vi skal elske og ære Gud så vi ikke sviker eller baktaler vår neste eller sprer onde rykter om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening.

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. – Vi skal elske og ære Gud så vi ikke med list trakter etter vår nestes arv eller eiendom og ikke tilegner oss den under skinn av rett, men hjelper og støtter ham så han kan ha sitt i fred.

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste. – Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke lokker eller truer fra vår neste ektefelle, tjenere, eller buskap, men tilholder ektefelle og tjenere å bli hos ham og gjøre den tjeneste de er skyldige.

Om synd og min bror

mandag 24. oktober 2016

– Når synder jeg mot min bror og min bror mot meg?

Per Kørner (PK): Når du bryter Guds bud, eller han gjør det.

– Ok Bare da?

PK: JA. Husk også Bergprekenen i Matt 5

– Hva er synd mot DHÅ?

PK: Et av de vanskeligste spørsmål du kan stille. Vil be litt over det før jeg svarer.

– Mmm … Klokt!

PK: Spott/synd mot DHÅ er bevisst å benekte at Jesus gjorde Guds gjerninger, og hevde at han stod i ledtog med Satan/Beelsebul. Les Matt 12,22-32.

– Hva er synd mot Gud?

PK: Synd mot Gud er å handle mot Guds bud.

– Hvem er min bror?

PK: Det gjenfødte menneske som har Jesus til Frelser, Herre og Broder. Rom 8,29

– Er min bror min dommer?

PK: Gud, den allmektige, er din dommer. Åp 15,4 16.7.

If your brother sins against you, go and tell him

søndag 23. oktober 2016

23. søndag etter pinse

Alt det to av dere blir enige om å be om, skal de få av min Far.

Det nye testamente – NT

”Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror./ ”Moreover if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother.

Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn./ ”But if he will not hear, take with you one or two more, that ‘by the mouth of two or three witnesses every word may be established.’

Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller!/ ”And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you as a heathen and a tax collector.

Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen./ ”Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.

Atter sier jeg dere: Alt det to av dere blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen./ ”Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by My Father in heaven.

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.”/ ”For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.” Matteus/Matthew 18,15-20.

BE KIND TO ONE ANOTHER

The new testament

”Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag./ And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom were sealed for the day of redemption.

La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap./ Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice.

Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!”/ And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Efeserne/Ephesians 4,30-32.

TURN, TURN FROM YOUR EVIL WAYS

Det gamle testamente – GT

”Og du, menneskesønn! Til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg./ ”So you, son of man: I have made you a watchman for the house of Israel; therefore you shall hear a word from My mouth and warn them for Me.

Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig dø! – og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd./ ”When I say to the wicked, ‘O wicked man, you shall surely die!’ and you do not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood I will require at your hand.

Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel./ ”Nevertheless if you warn the wicked to turn from  his way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul.

Og du, menneskesønn! Si til Israels hus: Slik sier dere: Våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort. Hvordan kan vi da leve?/ ”Therefore you, O son of man, say to the house of Israel: ‘Thus you say, ”If our transgressions and our sins lie upon us, and we pine away in them, how can we then live?” ‘

Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Herren:/ ”Say to them: ‘As I live,’ says the Lord God,

Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever./ ‘I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live.

Vend om, vend om fra deres onde veier!/ Turn, turn from your evil ways!

Hvorfor vil dere dø, Israels hus?”/ For why should you die, O house of Israel?’ Esekiel/Ezekiel 33,7-11.

Fall til ro

søndag 23. oktober 2016

Fall til ro og kjenn at jeg er Herre. Fall til ro, ja sett deg bare ned. Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud Jeg vil gi deg av min fred.

1. Jeg vil prise Jesus Kristus, jeg vil takke Israels Gud. Jeg vil lovsynge min Frelser, som gir meg dette bud. Fall til ro …

2. Søk du først mitt rike, og sett din lit til meg, så skal Ånden ifra himmelen falle over deg. Fall til ro …

3. Jeg vil kalle deg til glede, jeg vil kalle deg til savn. Du må legge verden bak deg, men du skal styrkes i mitt navn. Fall til ro …

Hjelpeaksjoner uten Jesus, hva er det?

lørdag 22. oktober 2016

– Kan dette ha med organisasjoners og NRKs kjempeegoisme å gjøre? Det er VI som er flinkest! For vi vet hvordan man får inn mat og medisiner. Men de glemmer Redningsmannen.

kr

Trenger vi å bli utfordret?

tirsdag 18. oktober 2016