Arkiv for september 2016

Når skal vi be Jesus tilgi oss?

tirsdag 27. september 2016

Hard for a rich to enter the kingdom of God

søndag 25. september 2016

19. søndag etter pinse

For mennesker er det umulig, men ikke for Gud.

Det nye testamente – NT

”Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?/ Now as He was going out on the road, one came running, knelt before Him, and asked Him, ”Good Teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?”

Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud!/ So Jesus said to him, ”Why do you call Me good? No one is good but One, that is God.

Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor./ ”You know the commandments: ‘Do not commit adultery,’ ‘Do not murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not bear false witness,’ ‘Do not defraud,’ ‘Honor your father and your mother.’

Han sa til ham: Mester! Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung./ And he answered and said to Him, ”Teacher, all these things I have kept from my youth.”

Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du:/ Then Jesus, looking at him, loved him, and said to him, ”One thing you lack:

Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen./ Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven;

Kom så og følg meg!/ and come, take up the cross, and follow Me.

Men han ble trist til sinns for dette ord og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik./ But he was sad at this word, and went away sorrowful, for he had great possessions.

Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike, å komme inn i Guds rike!/ Then Jesus looked around and said to His disciples, ”How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God!”

Disiplene ble forferdet over hans ord./ And the disciples were astonished at His words.

Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!/ But Jesus answered again and said to them, ”Children, how hard it is for those who trust in riches’ to enter the kingdom of God! ”

Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!/ ”It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.”

Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst?/ And they were greatly astonished, saying among themselves, ”Who then can be saved?”

Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!”/ But Jesus looked at them and said, ”With men it is impossible, but not with God; for with God all things are possible.” Markus/Mark 10,17-27.

FOR TO ME, TO LIVE IS CHRIST

The new testament

”Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død./ according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death.

For meg er livet Kristus og døden en vinning./ For to me, to live is Christ, and to die is gain.

Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge./ But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor; yet what I shall choose I cannot tell.

Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre./ For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better.

Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet./ Nevertheless to remain in the flesh is more needful for you.

Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere, til framgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere.”/ And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith, that your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again. Filipperne/Philippians 1,20-26.

YOU SHALL NOT TAKE THE NAME OF THE LORD IN VAIN

Det gamle testamente – GT

”Da talte Gud alle disse ord og sa:/ And God spoke all these words, saying:

Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset./ ”I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

Du skal ikke ha andre guder foruten meg./ ”You shall have no other gods before Me.

Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud./ ”You shall not make for yourself a carved image – any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; you shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn./ ”You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!/ ”Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg./ ”Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.

Du skal ikke slå i hjel./ ”You shall not murder.

Du skal ikke drive hor./ ”You shall not commit adultery.

Du skal ikke stjele./ ”You shall not steal.

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste./ ”You shall not bear false witness against you neighbor.

Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.”/ ”You shall not covet your neighbor’s house; you shall not covet your neighbors wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor’s.” 2.Mosebok/Exodus 20,1-8 og 12-17.

Nå la oss takke Gud

søndag 25. september 2016

1. Nå la oss takke Gud Med hjerte, munn og hender, Som overflødig godt Så uforskyldt oss sender, Som helt fra moders liv På oss har nådig tenkt Og alt hva tjenlig er, Så rikelig oss skjenkt.

2. Den evig rike Gud, Han oss fremdeles unne Sin glede og sin fred! Han give at vi kunne I nåden alltid stå, Og hva oss enn skal skje, Få hjelp i nød og død, Til sist hans åsyn se!

3. Gud Fader og Guds Sønn Og deg, Guds Ånd, skje ære! Din skapnings lov og pris Skal vi for tronen bære! Velsignet guddom du Som var og er og blir, Vi deg i ydmykhet Vårt takkeoffer gir.

Martin Rinckart/Magnus B. Landstad/Gustav Jensen

SMSkonvers med tidl. prost Per Kørner

fredag 23. september 2016

34. Hva er fåreklær?

PK: En tiltalende ytre fremferd.

35. Hva står egentlig palasser for?

PK: I hvilken sammenheng?

– Se Amos.

PK: Rikfolk utnytter fattigfolk

– Ja, men er palasser kun staselige bygninger til egen ære? Bodde de rike der?

PK: Bilde på rikdom til egen fornøyelse.

36. Hva er synd og misgjerninger?

PK: Brudd på Guds bud.

– Ok. Så det er derfor Han må straffe oss, altså? Med terror og ulykker og sånn. Når vi ikke gjør som Han sier?

PK: Ja. Som vi sår, må vi høste.

– Det må vi da forstå!

PK: Det står flere steder i Åpenbaringen: Gud sender straff, men de omvender seg ikke.

– De skjønner ikke særlig mye, spør du meg.

37. Skal vi mennesker tolke Gud eller Ordet?

PK: Vi skal forkynne Ordet inn i menneskenes situasjon. Rom 10. Apg 17

– Det var et rart svar.

– Inn i menneskenes situasjon?

PK: Loven (budene) og Evangeliet.

– Uansett situasjon, vel? Eller?

PK: Ja.

– Å ja! Nå skjønner jeg hva du mente, Per. Jeg måtte bare tenke meg om litt. Du mener at vi kun skal forkynne, ikke tolke, det som står i Guds ord. Verken mer eller mindre. For da blir det ikke så mange merkelige oppfatninger. Ikke sant? Jeg er inne på no der?

PK: Riktig.

38. Hvem er DHÅ (Den Hellige Ånd)?

PK: Den tredje person i Guddommen.

– Ok. Hva gjør Han?

PK: Les Luthers forklaring til 3. Trosartikkel!

– Hvor står den?

PK: I Luthers Lille Katekisme.

– Hvem er Luther?

PK: Martin Luther er han som reformerte kirken på 1500-tallet og ble utstøtt av Den katholske kirke.

– Han aleine? Ikke Jesus? Eller DHÅ?

PK: Ledet av DHÅ.

– Jeg mener bestemt at det er DHÅ som viser eller åpenbarer ting for oss. Også minner Han en om hva man skal si og gjøre, og ikke.

PK Ja, Ordet (Jesus) og DHÅ arbeider sammen.

– Noen kaller visst DHÅ for samvittigheten sin.

39. Hva er samvittighet?

PK: En anelse hos menneskene om rett og galt

– Kan samvittigheten tenke og tale?

PK: Ja.

– Nei. Det er du som tenker og taler, ikke samvittigheten din.

– Tror du Gud bryr seg om hva samvittigheten din/vår sier?

PK: Gud vil at samvittigheten skal være basert på Guds ord.

– ……………… mista den. Husker ikke hva jeg svarte. Det var nok noe bra.

PK: Riktig! Guds ord og DHÅ skal styre samvittigheten til en kristen.

40. Hva gjør man med folk som ikke vil høre på en? Og som er uforskammet.

PK: Man ber for dem.

– Smart.

– Men man er helt nødt til å gjøre no også. Man kanke bare sitte inne og be!

41. Hva er urettferdighet?

PK: Å gå frem på en urett måte.

– Ok Når går man frem på en urett måte? Hvem forteller oss at vi er ute å kjøre om vi er det? Gjør samvittigheten vår eller andres den jobben, kanskje? Eller DHÅ. Sikkert.

PK: Guds ord og Guds Ånd

– Mmm … For de jobber alltid sammen. Enige og tro til Dovre faller. Herlig.

42. Er jeg en ånd?

PK: Du er legeme, sjel og ånd

– Å ja det er jo sant. Det hadde jeg nesten glemt.

– Men akkurat det der er i grunnen litt vanskelig å forstå. Hva bruker man dem til, for eksempel?

PK: Legeme er greit. Sjel går på det psykiske. Ånd på kontakten med Gud.

– Nettopp. Legemet dekker eller tar seg jo av pusten. Vår ånd har jokke med å puste å gjøre. Nei. Den er vår antenne til Gud. Enten virkern, eller så virkern ikke.

43. Hva er hjemlov?

PK: Når en kristen dør, bruker man ofte dette uttrykket.

– Det betyr bare at vedkommende er død, altså? Ikke at han er hjemme hos Herren? Som noen underlig nok sier.

PK: Jo, hjemme hos Herren.

– Men man er da ikke det! Ennå.

PK: Fil 1,23 tenker man nok på.

– Det var ganske rart. Dette høres ut som ønsketenkning. Man kommer jo til Paradis før oppstandelsen? Herren er i himmelen. Ved Guds høyre hånd. Ikke i Paradis. Nå.

44. Hva burde de to sønnene svart i Matt.21, 28-31?

PK: De burde svart ja og gjort det faren ba dem om.

– Ja, så klart! Med én gang selvsagt.

PK: Riktig

Hva er viktig informasjon?

fredag 23. september 2016

Hva skal vi med verdens løgn og bedrag?

tirsdag 20. september 2016

And the truth shall make you free

søndag 18. september 2016

18. søndag etter pinse

Hver den som gjør synd, er syndens trell.

Det nye testamente – NT

”Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler./ Then Jesus said to those Jews who believed Him, ”If you abide in My word, you are My disciples indeed.

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere./ ”And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”

De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?/ They answered Him, ”We are Abraham’s descendants, and have never been in bondage to anyone. How can You say, ‘You will be made free’?”

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell./ Jesus answered them, ”Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin.

Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid./ ”And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever.

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”/ ”Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. Johannes/John 8,31-36.

YOU HAVE BECOME ESTRANGED FROM CHRIST

The new testament

Til frihet har Kristus frigjort oss.

Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk./ Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage.

Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere./ Indeed I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing.

Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven./ And I testify again to every man who become circumcised that he is a debtor to keep the whole law.

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden./ You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law; you have fallen from grace.

For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om./ For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith.

For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.”/ For in Christ neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Galaterne/Galatians 5,1-6.

BUT THEY SAID: WE WILL NOT!

Det gamle testamente – GT

”Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler./ Thus says the Lord: ”Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls.

Men de sa: Vi vil ikke vandre på den./ But they said, ‘We will not walk in it,’

Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd!/ Also, I set watchmen over you, saying, ‘Listen to the sound of the trumpet!’

Men de sa: Vi vil ikke gi akt./ But they said, ‘We will not listen.’

Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hva som skjer iblant dem./ Therefore hear, you nations, And know, O congregation, what is among them.

Hør du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd./ Hear, O earth! Behold, I will certainly bring calamity on this people – the fruit of their thoughts,

For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov./ Because they have not heeded My words Nor My law, but rejected it.

Hva skal jeg med virak fra Sjeba og med den beste kalmus fra et fjernt land? Brennofrene deres er ikke til velbehag for meg, og slaktofrene vil jeg ikke ha.”/ For what purpose to Me Comes frankincense from Sheba, And sweet cane from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, Nor your sacrifices sweet to Me.” Jeremia/Jeremiah 6,16-20.

Det var en som var villig å dø i mitt sted

søndag 18. september 2016

1. Det var en som var villig å dø i mitt sted, For at jeg skulle leve ved ham. Ja, til korset han gikk hvor han kjøpte meg fred, Da han sonet min synd, det Guds Lam.

Kor: Alt som var meg imot, ble utslettet med blod, Det ble naglet til korset med ham. Hvilken byrde han bar da han sonoffer var Og tok bort all min synd og min skam!

2. Han er mild og tålmodig som ingen på jord, Mens for slagget han renser sitt gull. Det er ingen fordømmelse, lyder hans ord, – Men forløsning så fri og så full.

3. Jeg meg klynger til Jesus, vil aldri gå bort, Det er fryd på de gjenløstes veg. Det er sang på min vandring til himmelens port: Hver en synd tok min Frelser på seg!

4. Under Frelserens banner jeg glad skrider frem, Og som han er, skal jeg bli engang. På min veg mot det evige himmelske hjem Vil jeg prise ham glad med min sang.

Carrie E. Breck/Thomas Ball Barrat

Hvorfor gir vi ikke Gud æren?

lørdag 17. september 2016

Hvorfor gråte når vi har SÅ mye å glede oss over?

torsdag 15. september 2016