Arkiv for juni 2016

Gud er trofast

onsdag 29. juni 2016

I Paulus’ 1. brev til korinterne, kapittel 1, vers 9-13a står det:

Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.

Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke.

For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere.

Jeg sikter til dette at hver av dere sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.

Er Kristus blitt delt?

But who do you say that I am?

søndag 26. juni 2016

6. søndag etter pinse (Aposteldagen):

Du er Messias, den levende Guds sønn

Det nye testamente – NT

”Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han sine disipler: Hvem sier folk at Menneskesønnen er?/ When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, ”Who do men say that I, the Son of Man, am?”

De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene./ So they said, ”Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.”

Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er?/ He said to them, ”But who do you say that I am?”

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn./ Simon Peter answered and said, ”You are the Christ, the Son of the living God.”

Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas’ sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen./ Jesus answered and said to him, ”Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven.

Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den./ ”And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it.

Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen./ ”And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.”

Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias.”/ Then He commanded His disciples that they should tell no one that He was Jesus the Christ. Matteus/Matthew 16,13-20.

YOU ARE A CHOSEN GENERATION

The new testament

”Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus./ Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme./ Therefore it is also contained in the Scripture, ”Behold, I lay in Zion A chief cornerstone, elect, precious, And he who believes on Him will by no means be put to shame.”

Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe./ Therefore, to you who believe, He is precious; but to those who are disobedient, ”The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone,” and ”A stone of stumbling And a rock of offense.”

Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt./ They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed.

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.”/ But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light; who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. 1. Peter 2,4-10.

BEFORE I FORMED YOU IN THE WOMB I KNEW YOU

Det gamle testamente – GT

”Herrens ord kom til meg, og det lød så:/ Then the word of the Lord came to me, saying:

Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene./ ”Before I formed you in the womb I knew you; Before you were born I sacrificed you; I ordained you a prophet to the nations.”

Men jeg sa: Å, Herre, Herre! Se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung./ Then said I: ”Behold, I cannot speak, for I am a youth.”

Da sa Herren til meg: Si ikke: Jeg er ung! Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale./ But the Lord said to me: ”Do not say, ‘I am a youth,’ For you shall go to all to whom I send you, And whatever I command you, you shall speak.

Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren./ Do not be afraid of their faces, For I am with you to deliver you,” says the Lord.

Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.”/ Then the Lord put forth His hand and touched my mouth, and the Lord said to me: ”Behold, I have put My words in your mouth. See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, To root out and to pull down, To destroy and to throw down, To build and to plant.” Jeremia/Jeremiah 1,4-10.

O Jesus, åpne du mitt øye

fredag 24. juni 2016

1. O Jesus, åpne du mitt øye Så jeg kan se hvor rik jeg er! Jeg har en Fader i det høye :/: Som faderomhu for meg bær. :/:

2. Jeg har en bror som ved Guds side Vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide:/: Som himlens hvelving strekker seg. :/:

3. Jeg har en talsmann tro i nøden, En trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, :/: En evig fred i Jesu blod. :/:

4. Jeg har et evighetens rike, Et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, :/: En arv som Jesus til meg vant. :/:

5. Ei burde jeg da gå og sørge, Jeg er en mektig konges brud, Skjønt tvil og vantro vil meg spørge: :/: Hvor er din høyhet og ditt skrud? :/:

6. O Jesus Krist, forøk meg troen, Så jeg kan se min herlighet, Og aldri, aldri glemme kronen :/: Du har beredt fra evighet! :/:

SMSkonvers med prost Per Kørner

onsdag 22. juni 2016

12. Hvem er de hellige?

PK: Botferdige syndere under Guds nåde ved troen på Jesus Kristus.

– Da er altså ikke alle som tror de er kristne hellige, eller?

PK: Kristne som lever det nye livet i Kristus. Ef. 4,22ff

– Å? Så det må man?

PK: Kristus kaller til omvendelse for å frelse mennesker fra fortapelse. Noen lar seg frelse, andre ikke. Apg 2,47

– Mmm … Hva er fortapelse igjen?

PK: Kastet av Gud i helvete for all evighet. Matt 10,28. Les også Matt kp 25.

PK: Fortapelsen: Guds evige straff over mennesker som ikke tar imot Jesus og hans rettferdighet.

13. Hva og hvor er helvete?

PK: Det vet alene Gud.

– Ok. Men det er ikke no kjekt å være der, kan jeg tenke meg.

PK: Nei, grusomt.

– Er de som kommer dit levende og i pine, m.a.o kjenner de fysisk smerte hver dag og i all evighet?

PK: Kan jeg ikke svare på. Bibelen sier pine. Les Lk 16,19ff

– Ok.

14. Hvorfor er kristen dåp viktig?

PK: Jesus påbød det. Matt 28,18-20.

– Ok. Noen døper fordi de påstår at dåpskandidaten alt ER Guds barn. Da hadde Han neppe påbudt det.

PK: Riktig.

15. Hvorfor er kristen konfirmasjon viktig?

PK: Konfirmasjon er ikke viktig. Kristen opplæring av de døpte er viktig. Mt 28,18-20. Det begynte i 1749 og utviklet seg til konfirmasjon.

16. Hvorfor er det viktig å gifte seg i … jeg mener der Gud er?

PK: Ekteskapet er Guds ordning. Det understrekes ved at vielsen skjer i Guds hus. Men det kan og skje andre steder. Like gyldig.

– Er borgerlig vielse like gyldig?

PK: Ja.

– Men ikke SÅ bra?

PK: Uten Guds ord og velsignelse.

17. Hva eller hvor er Guds hus?

PK: Det hus som er helliget ved Guds ord og bønn.

– Den norske kirke er jo det?

PK: Den er vanhelliget ved å godta synden. Les Joh 2,14ff

– Det hjelper med andre ord ikke at Dnk en gang var lydig mot Ordet?

PK: Nei, ikke når kirkens tjenere forkynner syndenes tillatelse.

– Men gjør alle det?

PK: Det ligger snart en bok på alle altere i alle kirker (Dnk) som velsigner homosynden.

PK: Tillater meg å henvise til min preken 5. juni. Gå inn på Steinsdalenbedehus.no

– Med STOR glede!

– De leder dem jo rett i fortapelse!!! Og dermed også seg selv. Folk må våkne! Alle og enhver må vende om; bli født på ny! Innvendig. Av Gud.

PK: Vi må være i bønn for folk og land.

– Ja. Men ‘skje Din vilje’!

PK: Ja, alltid når vi ber.

18. Er Guds hus og Guds tempel det samme?

PK: Ja.

– En bygning, altså?

PK: I NT er Guds hus og Guds tempel en åndelig størrelse, ikke en bygning gjort med hender.

– En åndelig størrelse?

PK: De sanne kristne

– Ja for de er et tempel for Den Hellige Ånd (DHÅ), ikke sant?

PK: Riktig.

19. Hva er nåde, Per?

PK: Full frifinnelse for syndere under Guds dom.

– Akkurat.

20. Hva er nådegaver?

PK: Gaver Gud gir de Jesus-troende for å tjene Gud. Les Rom kp 12 og 1. Kor. 12-14.

– Ok.

– Er bilen og andre ting også en nådegave?

PK: Nei.

– Ok.

21. Skal vi følge samvittigheten vår eller Jesus?

PK: Samvittigheten bundet av Guds ord.

– Ja, men det oppfattes jo helt forskjellig!

PK: Nettopp. Derfor har vi for eksempel ulike kirkesamfunn.

– Og noen som ikke vil melde seg ut av en forførende kirke og sånn.

22. Hvem er de sterke og hvem er de svake?

………

– Jeg tror at de er sterke som våger å være svake. Og at de svake er de som ikke våger det.

PK: Godt sagt!

– Ja, for det er veldig viktig å være litt ydmyk. Det står en del om det i Guds ord.

PK: Ja, det står at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde.

– Da er det jo ganske dumt å være sta og stolt. Barnslig.

PK: Det er farlig!

Hva er viktigere enn Jesus???

mandag 20. juni 2016

He who is without sin, let him throw a stone first

søndag 19. juni 2016

5. søndag etter pinse

Har ingen fordømt deg?

Det nye testamente – NT

”Tidlig om morgenen kom han igjen til templet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem./ Now early in the morning He came again into the temple, and all the people came to Him; and He sat down and taught them.

De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham./ Then the scribes and Pharisees brought to Him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst,

Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?/ they said to Him, ”Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what do You say?”

Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for./ This they say, testing Him, that they might have something of which to accuse Him.

Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden./ But Jesus stooped down and wrote on the ground with His finger, as though He did not hear.

Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!/ So when they continued asking Him, He raised Himself up and said to them, ”He who is without sin among you, let him throw a stone at her first.”

Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden./ And again He stooped down and wrote on the ground.

Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der./ Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?/ When Jesus raised Himself up and saw no one but the woman, He said to her, ”Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?”

Hun sa: Ingen, herre!/ She said, ”No one, Lord.”

Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!”/ And Jesus said to her, ”Neither do I condemn you; go and sin no more.” Johannes/John 8,2-11.

FOR YOU WHO JUDGE PRACTICE THE SAME THINGS

The new testament

”Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer./ Therefore you are inexcusable, O man, whoever you are who judge,

For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme./ for in whatever you judge another, you condemn yourself; for you who judge practice the same things.

Vi vet at Guds dom, i samsvar med sannheten, er over dem som gjør slikt./ But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things.

Men du, menneske, som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme – mener du at du skal unnfly Guds dom/ And do you think this, O man, you who judge those practicing such things, and doing the same, that you will escape the judgment of God?

Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet?/ Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and longsuffering,

Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”/ not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Romerne/Romans 2,1-4.

THEY STOOPED THEIR EARS SO THAT THEY COULD NOT HEAR

Det gamle tesamente – GT

”Og Herrens ord kom til Sakarja, og det lød så:/ Then the word of the Lord came to Zechariah, saying,

Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre./ ”Thus says the Lord of hosts: ‘Execute true justice, Show mercy and compassion Everyone to his brother.

Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte!/ Do not oppress the widow or the fatherless, The alien or the poor. Let none of you plan evil in his heart. Against his brother.

Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte./ ”But they refused to heed, shrugged their shoulders, and stopped their ears so that they could not hear.

Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ord Herren, hærskarenes Gud, sendte ved sin Ånd gjennom de tidligere profeter.”/ ”Yes, they made their hearts like flint, refusing to hear the law and the words which the Lord of hosts has sent by His Spirit through the former prophets. Sakarja/Zechariah 7,8-12a.

Lova Herren! Han er nær

søndag 19. juni 2016

1. Lova Herren! Han er nær Når me syngja vil og beda Samlast i hans namn me her, Sjølv han inn til oss vil treda. Lova Herren, gamle, unge, Pris hans namn, kvar barnetunge!

2. Herre, ver oss evig nær! Ver oss nær i morgonstunder, Og når sol og stjernehær I den djupe natt går under! Anden din frå oss ei vike, Til me ser deg i ditt rike!

Bernhard Severin Ingemann/Anders Hovden

Hvf er utmeld av homsekirken (Dnk) nødvendig?

fredag 17. juni 2016

– Fordi det har med frelse og lydighet mot Ordet å gjøre. En må som sann eller bibeltro kristen bryte med dem som i den hellige Guds navn tillater/velsigner det Herren forbanner. Selvfølgelig.

Homsekirken forfører folk med all tydelighet. Det har den gjort lenge.

Meld deg ut du som tar Jesus på alvor; før det er for sent!

kr

Husk sørgetoget!!

mandag 13. juni 2016

And he arose and came to his father

søndag 12. juni 2016

4. søndag etter pinse

Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn

Det nye testamente – NT

”Og han sa: En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren: Far, gi meg den del av boet som faller på meg! Han skiftet da sin eiendom mellom dem./ Then He said: ”A certain man had two sons. And the younger of them said to his father, ‘Father, give me the portion of goods that falls to me.’ So he divided to them his livelihood.

Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv./ ”And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living.

Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød./ ”But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want.

Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin./ ”Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine.

Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Og ingen gav ham noe./ ”And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything.

Da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult./ ”But when he came to himself, he said, ‘How many of my father’s hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk./ ‘I will arise and go to my father, and I will say to him, ”Father, I have sinned against heaven and before you, ”and I am no  longer worthy to be called your son.  Make me like one of your hired servants.” ’

Og han stod opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham./ ”And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him.

Da sa sønnen til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn./ ”And the son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son.’

Men faren sa til sine tjenere: Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!/ ”But the father said to his servants, ‘Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. ”And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry;

For denne min sønn var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade./ ‘for this my son was dead and is alive again; he was lost and is found.’ And they began to be merry.

Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være./ ”Now his older son was in the fields. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. ”So he called one of the servants and asked what these things meant.

Han sa til ham: Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake./ ”And he said to him, ‘Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf.’

Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham./ ”But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him.

Men han svarte og sa til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine./ ”So he answered and said to his father, ‘Lo, these many years I have been serving you; I never transgressed your commandments at any time; and yet you never gave me a young goat, that I make merry with my friends.

Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham!/ ‘But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him.’

Men han sa til ham: Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt! Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.”/ ”And he said to him, ‘Son, you are always with me, and all that I have is yours. ‘It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again, and was lost and is found.’   Lukas/Luke 15,11-32.

GOD RESIST THE PROUD

The new testament

”Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre./ Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility, for

For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde./ ”God resist the proud, But gives grace to the humble.”

Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid./ Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He might exalt you in due time,

Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere./ casting all your care upon Him, for He cares for you.

Vær edrue, våk!/ Be sober, be viglant;

Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke./ because your adversary the devil walks about, like a roaring lion, seeking whom he may devour.

Stå ham imot, faste i troen!/ Resist him, steadfast in the faith,

For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser./ knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world.

Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere./ But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you.

Ham tilhører makten i all evighet! Amen.”/ To Him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.  1. Peter 5,5b-11.

I WAS FOUND BY THOSE WHO DID NOT SEEK ME

Det gamle testamente – GT

”Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn: Se, her er jeg, her er jeg!/ ”I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am.’

Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker.”/ I have stretched out My hands all day long to a rebellious people Who walk in a way that is not good, According to their own thoughts; Jesaja/Isaiah 65,1-2.