Arkiv for mai 2016

Ta ikke korset av, men ta det på!

mandag 30. mai 2016

– Og styr endelig ikke Jesus. Men la Han styre og åpenbare seg for deg.

Han ser hvem du følger. Og tjener. Om du er egoistisk, populistisk og havesyk eller ikke.

Legg din vei i Herrens hånd, så griper Han inn!

Vær tålmodig og sterk. Tro er tillit.

kr

I have no room to my crops. What shall I do?

søndag 29. mai 2016

2. søndag etter pinse

Jeg vil rive ned og bygge større

Det nye testamente

”En i mengden sa da til ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg!/ Then one from the crowd said to Him, ”Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.”

Men han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?/ But He said to him, ”Man, who made Me a judge or an arbitrator over you?”

Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod./ And He said to them, ”Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”

Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i./ Then He spoke a parable to them, saying: ”The ground of a certain rich man yielded plentifully. ”And he thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’

Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygninene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods./ ”So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods.

Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro – et, drikk og vær glad!/ ‘And I will say to my soul, ”Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink and be merry.”’

Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?/ But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’

Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.”/ ”So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.” Lukas/Luke 12,13-21.

FIGHT THE GOOD FIGHT OF FAITH

The new testament

”Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra./ Now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.

Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det./ And having food and clothing, with these we shall be content.

Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse./ But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmless lusts which drown men in destruction and perdition.

For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner./ For the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, and pierced themselves through with many sorrows.

Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet./ But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.

STRID TROENS GODE STRID!/ Fight the good fight of faith,

Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!”/ lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. 1. Timoteus/Timothy 6,6-12.

REMEMBER YOUR CREATOR IN YOUR YOUTH

Det gamle testamente

”Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene* kommer, og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem, *alderdommen./ Remember now your Creator in the days of your youth, Before the difficult days come, And the years draw near when you say, ”I have no pleasure in them”:

før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet./ While the sun and the light, The moon and the stars, Are not darkened, And the clouds do not return after the rain;

Da skjelver husets voktere*. De sterke menn** blir bøyd. De som maler*** på kvernen, stanser arbeidet, fordi de er blitt for få. Og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene****. *armene. **benene. ***tennene. ****øynene./ In the day when the keepers of the house trembled, And the strong men bow down; When the grinders cease because they are few, And those that look through the windows grew dim:

Begge dørene til gaten* blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmælte. *ørene, hørselen./ When the doors are shut in the streets, And the sound of grinding is low; When one rises up at the sound of a bird, And all the daughters of music are brought low.

En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer*, gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft**. *håret blir hvitt. **smaksansen sløves./ Also they are afraid of height, And of terrors in the way; When the almond tree blossoms, The grasshopper is a burden, And desire fails.

For mennesket drar bort til sin evige bolig – de sørgende går allerede og venter på gaten./ For man goes to his eternal home, And the mourners go about the streets.

Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.”/ Remember your Creator before the silver cord is loosed, Or the golden bowl is broken, Or the pitcher shattered at the fountain, Or the wheel broken at the well. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Predikanten/Ecclesiastes 12,1-7.

Måne og sol

lørdag 28. mai 2016

1. Måne og sol, skyer og vind Og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans. Herren vår Gud vil vi takke.

Kor: Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi synger ditt hellige navn!

2. Jesus, Guds Sønn, død på et kors For alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja han er her. Herren vår Gud vil vi takke.

3. Ånden vår trøst, levende, varm Og hellig og sterk, taler om Gud, Bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

Man kan vel si det sånn?

fredag 27. mai 2016

– at GT både har opprinnelsen, ulydigheten, forklaringen, faktaen og advarslene til alle mennesker/generasjoner?

PK: Ja, fordi det er den eneste sanne Guds åpenbaring for menneskene på jorden – fullført i Kristus Jesus og NT.

– Ja. NT og Jesus har og er den eneste løsningen. Ved tro har vi rett og slett seiret over alt det onde.

kr

Amos

onsdag 25. mai 2016

Profeten Amos/The book of Amos

Kapittel/chapter 2

2 Også Moab skal få straff for sine ugjerninger, 1-3. Juda skal få sin straff på grunn av sin avgudsdyrkelse, 4-5. Israel (de ti stammene) skal straffes for sine grove synder, 6-8. Herren har hjulpet og velsignet Israel på mange måter, men de har syndet mot ham. Derfor skal de nå straffes med krig og undertrykkelse, 9-16.

1 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Moab, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake – fordi de brente Edom-kongens ben til kalk./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away its punishment, Because he burned the bones of the king of Edom to lime.

2 Men jeg vil sende ild mot Moab, og den skal fortære Kerijots palasser. Og Moab skal dø under stor larm, under hærskrik, under basuners lyd./ But I will send a fire upon Moab, And it shall devour the palaces of Kerioth; Moab shall die with tumult, With shouting and trumpet sound.

3 Jeg vil utrydde av landet han som styrer der, og alle høvdingene vil jeg drepe sammen med ham, sier Herren./ And I will cut off the judge from its midst, And slay all its princes with him,”

Says the Lord.

Judgment on Judah

4 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Juda, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake – fordi de foraktet Herrens lov og ikke holdt hans bud, og løgngudene, som deres fedre hadde fulgt, førte dem vill./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away its punishment, Because they have despised the law of the Lord, And have not kept his commandments, Their lies lead them astray, Lies which their fathers followed.

5 Jeg vil sende ild mot Juda, og den skal fortære Jerusalems palasser./ But I will send a fire upon Judah, And it shall devour the palaces of Jerusalem.”

Judgment on Israel

6 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Israel, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake – fordi de selger den uskyldige for penger og den fattige for et par sko./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away its punishment, Because they sell the righteous for silver, And the poor for a pair of sandals.

7 De tråkker den hjelpeløses hode i støvet og bøyer retten for de saktmodige.

En mann og hans far går til samme pike, så de vanhelliger mitt hellige navn./

They pant after the dust of the earth which is on the head of the poor, And pervert the way of the humble.

A man and his father go in to the same girl, To defile My holy name.

8 På pantsatte klær strekker de seg ved hvert alter, og vin som de har tatt som bøter, drikker de i sin Guds hus./ They lie down by every altar on clothes taken in pledge, And drink the wine of the condemned in the house of their god.

9 Det var da enda jeg som utryddet amorittene for dem, de som var høye som sedertrær og sterke som eiketrær, jeg ødela deres frukt oventil og røttene nedentil./ ”Yet it was I who destroyed the Amorite before them, Whose height was like the height of the cedars, And he was as strong as the oaks; Yet I destroyed his fruit above And his roots beneath.

10 Det var jeg som førte dere opp fra landet Egypt, og jeg ledet dere i ørkenen i førti år, for at dere skulle få amorittenes land til eiendom./ Also it was I who brought you up from the land of Egypt, And lead you forty years through the wilderness, To possess the land of the Amorite.

11 Jeg reiste opp noen av deres sønner til profeter, og noen av deres unge menn til nasireere. Er det ikke så, dere Israels barn? sier Herren/ I raised up some of your sons as prophets, And some of your young men as Nazirites. Is it not so, O you children of Israel?”

Says the Lord.

12 Men dere fikk nasireerne til å drikke vin, og dere befalte profetene og sa: Profeter ikke!/ ”But you gave the Nazirites wine to drink, And commanded the prophets saying, ‘Do not prophesy!’

13 Se, jeg vil trykke dere ned, likesom en vogn full av kornbånd trykker allting ned./ ”Behold, I am weighed down by you, As a cart full of sheaves is weighed down.

14 Den raske skal ikke finne noe tilfluktssted, og den sterke skal ikke kunne gjøre bruk av sin kraft, og helten skal ikke kunne berge sitt liv./ Therefore flight shall perish from the swift, The strong shall not strengthen his power, Nor shall the mighty deliver himself;

15 Bueskytteren skal ikke holde stand, den som er lett på foten, skal ikke berge seg, heller ikke rytteren på sin hest./ He shall not stand who handles the bow, The swift of foot shall not escape, Nor shall he who rides a horse deliver himself.

16 Den modigste blant heltene skal flykte naken på den dag, sier Herren./ The most courageous men of might Shall flee naked in that day,”

Says the Lord.

Vi vil gjerne og ha en sang, tenker barna

tirsdag 24. mai 2016

– Som trofast blir med sine på gudstjenestene.

kr

Gjelder ikke GT lenger?

tirsdag 24. mai 2016

Einar Bryn, kapellan i Eksilkirken (Dnk i eksil):

Jo, absolutt! Gt er Nts forutsetning. En har med rette sagt at Nt er skjult i Gt og Gt er åpenbart i Nt. En annen har uttrykt betydningen av Gt slik – hele Bibelens hovedbudskap kommer til uttrykk i 1 Mos 1-3, for her er Skapelsen, syndefallet og forløsningen med.

– Men hva har GT med oss å gjøre? Jesus har jo tilgitt alt. Da kan Han vel ikke straffe noen?

Kanskje det gjelder dem som ikke VIL tro? Det går antakelig ikke å rettferdiggjøre synd ved troen? Altså leve i den. Man må sikkert angre synden og vende seg bort fra den.

kr

Å sette seg over Gud er tåpelig

mandag 23. mai 2016

Praise the Lord!

mandag 23. mai 2016

All authority has been given to Me

søndag 22. mai 2016

Gå derfor ut!

Det nye testamente

”Men de elleve disipler drog til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne./ Then the eleven disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them.

Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham. Men noen tvilte./ When they saw Him, they worshiped Him; but some doubted.

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:/ And Jesus came and spoke to them, saying,

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere./ ”All authority has been given to Me in heaven and on earth. ”Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, ”teaching them to observe all things that I have commanded you;

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!”/ and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Amen. Matteus/Matthew 28,16-20.

BUT ACCORDING TO HIS MERCY

The new testament

”Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbaret, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,/ But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit,

som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,/ whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior,

for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på./ that having been justified by His grace we should become heirs according to the hope of eternal life. Titus 3,4-7.

YOUR INIQUITY IS TAKEN AWAY AND YOUR SIN PURGED

Det gamle testamente

”I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte templet./ In the year that King Ussiah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple.

Serafer stod omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han./ Above it stood seraphim; each one had six wings; with two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew.

Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet./ And one cried to another and said: ”Holy, holy, holy is the Lord of hosts; The whole earth is full of His glory!”

Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk./ And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke.

Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud./ So I said: ”Woe is me, for I am undone! Because I am a man of unclean lips, And I dwell in the midst of a people of unclean lips; For my eyes have seen the King, The Lord of hosts.”

Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret./ Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar.

Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet./ And he touched my mouth with it, and said: ”Behold, this has touched your lips; Your iniquity is taken away, And your sin purged.”

Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?/ Also I heard the voice of the Lord, saying: ”Whom shall I send, And who will go for Us?

Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!”/ Then I said, ”Here am I! Send me.” Jesaja/Isaiah 6,1-8.