Arkiv for april 2016

Moskeene MÅ bort!

torsdag 28. april 2016

Har DU/VI/Norge gjort ondt?

torsdag 28. april 2016

– som virkelig fortjener streng straff?

Har DU drept noen? Har JEG drept noen? Da må vi se å få rydda opp i dette! Slutte med det. Nå mens vi fremdeles kan.

Har vi kanskje andre guder enn Herren? Da må vi kort og godt omvende oss. Mens det ennå er nådetid.

Har DU tatt Guds plass? Har JEG tatt Guds plass? Da må vi våkne og gjøre noe klokt! – Vi må ydmyke oss. Be Ham om tilgivelse.

kr

Amos

onsdag 27. april 2016

Profeten Amos/The book of Amos

Kapittel/chapter 1

1 Amos var profet på kong Ussias og kong Jeroboam II’s tid. Han forkynner at Herrens dom skal komme over Damaskus og Syria, 1-5, over filistrene, 6-8, over Tyrus, 9-10, og Edom, 11-12, og over Ammons barn, 13-15. Straffen kommer fordi disse har gjort ondt mot Guds folk.

1 De ord som Amos, en av hyrdene fra Tekoa, mottok i sine syner om Israel. Det var i de dager da Ussia var konge i Juda, og Jeroboam, Joas’ sønn, konge i Israel, to år før jordskjelvet./ The words of Amos, who was among the shepherds of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.

2 Han sa: Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem. Hyrdenes beitemarker skal sørge, og Karmels topp skal tørke bort./

And he said:

”The Lord roars from Zion, And utters His voice from Jerusalem; The pastures of the shepherds mourn, And the top of Carmel withers.”

Judgment on the Nations

3 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Damaskus, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake, fordi de tresket Gilead med treskesleder av jern./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of Damascus, and for four, I will not turn away its punishment, Because they have threshed Gilead with implements of iron.

4 Jeg vil sende ild mot Hasaels hus, og den skal fortære Benhadads palasser./ But I will send a fire into the house of Hazael, Which shall devour the palaces of Ben-Hadad.

5 Jeg vil bryte ned Damaskus’ portbom og utrydde dem som bor i Avens dal, og den som bærer kongestaven i Bet-Eden. Syrias folk skal bli bortført til Kir, sier Herren./ I will also break the gate bar of Damascus, And cut off the inhabitant from the Valley of Aven, The people of Syria shall go captive to Kir.”

Says the Lord.

6 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Gasa, ja, for fire vil jeg ikke ta det tilbake – fordi de bortførte alt folket som fanger og overgav dem til Edom./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away its punishment, Because they took captive the whole captivity To deliver them up to Edom.

7 Jeg vil sende ild mot Gasas murer, og den skal fortære dets palasser./ But I will send a fire upon the wall of Gaza Which shall devour its palaces.

8 Jeg vil utrydde dem som bor I Asdod, og den som bærer kongestaven i Askalon. Jeg vil vende min hånd mot Ekron, og det som er igjen av filisterne, skal gå til grunne, sier Herren Herren./ I will cut off the inhabitant from Ashdod, And the one who holds the scepter from Ashkelon; I will turn My hand against Ekron, And the remnant of the Philistines shall perish,”

Says the Lord God.

9 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Tyrus, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake – fordi de overgav alt folket som fanger til Edom, og ikke kom brødrenes pakt i hu./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of Tyre, and for four, I will not turn away its punishment, Because the delivered up the whole captivity to Edom, And did not remember the covenant of brotherhood.

10 Jeg vil sende ild mot Tyrus’ murer, og den skal fortære dets palasser./ But I will send a fire upon the wall of Tyre, which shall devour its palaces.”

11 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Edom, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake – fordi han forfulgte sin bror med sverd og kvalte sin barmhjertighet, fordi hans vrede stadig rev i stykker, og han alltid holdt fast ved sin harme./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away its punishment, Because he pursued his brother with the sword, And cast off all pity; His anger tore perpetually, And he kept his wrath forever.

12 Jeg vil sende ild mot Teman, og den skal fortære Bosras palasser./ But I will send a fire upon Teman, Which shall devour the palaces of Bozrah.”

13 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Ammons barn, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake – fordi de skar opp de kvinner som var med barn i Gilead, for å utvide sitt landområde./

Thus says the Lord:

”For three transgressions of the people of Ammon, and for four, I will not turn away its punishment, Because they ripped open the women with child in Gilead, That they might enlarge their territory.

14 Jeg vil stikke ild på Rabbas murer, og den skal fortære dets palasser, under hærskrik på kampens dag, i storm på uværsdagen./ But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, And it shall devour its palaces, And shouting in the day of battle, And a tempest in the day of the whirlwind.

15 Og deres konge skal føres bort som fange, både han og hans høvdinger, sier Herren./ Their king shall go into captivity, He and his princes together,”

Says the Lord.

Kan man sovne i nåden, rett og slett?

onsdag 27. april 2016

Verdens aller beste

tirsdag 26. april 2016

– heter Per Kørner, prost i Eksilkirken, er 80 i dag.

GRATULERER så mye!

– en mer ydmyk, tillitsfull, forstandig og kunnskapsrik mann finnes ikke.

Mens mange er opptatt av å fortelle, på underlige måter, hvor feil man tar, og prøver å ta motet fra en, er Per alltid veldig oppmuntrende, og sier: Hold fast på det du har! Gjør Herrens vilje!

‘Vi’ skal forkynne hele Guds råd til frelse. Nettopp. Å forkynne bare det som klør i øret, hjelper ingen ting! Tvert om. Det er forførerisk.

Tusen takk for din/deres store, kostelige innsats for det ufødte liv! Som få andre bryr seg om. Eller vil se.

Gud velsigne deg og familien din rikt!

kr

If you keep My commandments

søndag 24. april 2016

4. søndag etter påske

Dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere

Det nye testamente

”Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet./ ”If you keep My commandments, you will abide in My love, just as I have kept My Father’s commandments and abide in His love.

Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen./ ”These things I have spoken to you, that My joy may remain in you, and your joy might be full.

Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere./ ”This is My commandment, that you love one another as I have loved you.

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner./ ”Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.

Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere./ ”You are My friends if you do whatever I command you.

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere./ ”No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I heard from My Father I have made known to you.

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt./ ”You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit,

Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn./ and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.

Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre.”/ ”These things I command you, that you love one another. Johannes/John 15,10-17.

WE OUGHT TO LOVE ONE ANOTHER

The new testament

”I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder./ In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.

Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre./ Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.

Ingen har noensinne sett Gud./ No one has seen God at any time.

Dersom vi elsker hverandre, da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen i oss./ If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.

Av dette kjenner vi at vi blir ham og han i oss, at han har gitt oss av sin Ånd./ By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit.

Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser./ And we have seen and testify that the Father has sent the Son as Savior of the world.

Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud./ Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.

Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss./  And we have known and believed the love that God has for us.

Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.”/ God is love, and he who abides in love, abides in God, and God in him. 1. Johannes/John 4,10-16.

IF YOU REFUSE, YOU SHALL BE DEVOURED BY THE SWORD

Det gamle testamente

”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren./ ”Come now, and let us reason together, ” Says the Lord,

Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull./ ”Though your sins are like scarlet, They shall be as white as snow; Though they are red like crimson, They shall be as wool.

Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting./ If you are willing and obedient, You shall eat the good of the land;

Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet./ But if you refuse and rebel, You shall be devoured by the sword”;

For Herrens munn har talt.”/ For the mouth of the Lord has spoken. Jesaja/Isaiah 1,18-20.

Kjærlighet foruten like

søndag 24. april 2016

1. Kjærlighet foruten like Med Guds Sønn kom til oss ned. Nu Guds nådes kongerike Er iblant oss med sin fred. Jesus, livets lys og kilde, Synd’res håp og salighet, Vi i dine øyne milde Ser Guds dyp av kjærlighet.

2. Kom, du allmakts Gud, besøk oss I vår nød og trengsels tid! Himmeldrott, se snarlig til oss, Styrk oss til din egen strid! All vår lengsel er å være Deg et tempel natt og dag, Takk og ære deg frembære, Lovsang i hvert hjerteslag.

3. Alt hva synden har lagt øde, Reise du på ny i glans! Liv du kalte frem av døde, krone du med seierskrans! I ditt åsyns lys forklaret Fylt av himlens salighet, Blir oss evig åpenbaret Frelsens hav av kjærlighet.

Charles Wesley

Hvorfor i all verden KAN ikke alle tro?

tirsdag 19. april 2016

Alle KAN tro (på Jesus), men alle VIL ikke.

kr

De bereder jo sin egen fortapelse

tirsdag 19. april 2016

– om bibeltro eller sanne kristne advarer dem aldri så mye.

Selvsagt kommer straffen. Den blir voldsom. Dramatisk. Kanskje et gedigent jordskjelv. Med STORE menneskelige tap.

Hvilken krise! Ingen å legge skylda på. Hva skal vi da gjøre?

De som tror at Gud tillater synd mot sitt Ord, må våkne!

kr

I will come again and receive you to Myself

søndag 17. april 2016

3. søndag etter påske

I min Fars hus er det mange rom

Det nye testamente

”La ikke deres hjerte forferdes!/ ”Let not your heart be troubled;

Tro på Gud, og tro på meg!/ you believe in God, believe also in Me.

I min Fars hus er det mange rom./ ”In My Father’s house are many mansions;

Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere./ if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er./ ”And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

Og dit jeg går, vet dere veien./ ”And where I go you know, and the way you know.”

Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?/ Thomas said to Him, ”Lord, we do not know where You are going, and how can we know the way?”

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg./ Jesus said to him, ”I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.

Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham./ ”If you had known Me, you would have known My Father also; and from now on you know Him and have seen Him.”

Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!/ Philip said to Him, ”Lord, show us the Father, and it is sufficient for us.”

Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip?/ Jesus said to him, ”Have I been with you so long, and yet you have not known Me, Philip?

Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?/ He who has seen Me has seen the Father; so how can you say, ‘Show us the Father’?

Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?/ ”Do you not believe that I am in the Father, and the Father in Me?

De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger./ The words that I speak to you I do not speak on My own authority, but the Father who dwells in Me does the works.

Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld./ ”Believe Me that I am in the Father and the Father in Me, or else believe Me for the sake of the works themselves. Johannes/John 14,1-11.

THEREFORE WE DO NOT LOSE HEART

The new testament

”For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere./ knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus, and will present us with you.

For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære./ For all things are for your sakes, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God.

Derfor mister vi ikke motet./ Therefore we do not lose heart.

Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag./ Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed  day by day.

For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål./ For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory,

Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige./ while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen.

For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.”/ For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. 2. Korinterbrev/Corinthians 4,14-18.

THOSE WHO SOW IN TEARS SHALL REAP IN JOY

Det gamle testamente

”En sang ved festreisene./ A Song of Ascents.

Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende./ When the Lord brought back the captivity of Zion, We were like those who dream.

Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!/ Then our mouth was filled with laughter, And our tongue with singing. Then they said among the nations, ”The Lord has done great things for them.”

Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade./ The Lord has done great things for us, And we are glad.

Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!/ Bring back our captivity, O Lord, As the streams in the South.

De som sår med gråt, skal høste med fryderop./ Those who sow in tears Shall reap in joy.

De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.”/ He who continually goes forth weeping, Bearing seed for sowing, Shall doubtless come again with rejoicing, Bringing his sheaves with him. Salme/Psalm 126.