Arkiv for februar 2016

What have we to do with You, Jesus of Nazareth?

søndag 28. februar 2016

Jesu lidelsesvei til Golgata, død og oppstandelse – 4

THE NEW TESTAMENT

”Han drog ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten./ Then He went down to Capernaum, a city of Galilee, and was teaching them on the Sabbaths.

De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet./ And they were astonished at His teaching, for His word was with authority.

I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høy røst:/ Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice, saying,

Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret?/ ”Let us alone! What have we to do with You, Jesus of Nazareth?

Du er kommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!/ Did You come to destroy us? I know who You are – the Holy One of God!”

Men Jesus truet den og sa: Ti stille og far ut av ham!/ But Jesus rebuked him, saying, ”Be quiet, and come out of him!”

Den onde ånd kastet mannen ned midt iblant dem, og fór så ut av ham uten å skade ham./ And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him.

Da kom det forferdelse over dem alle, de samtalte med hverandre og sa:/ Then they were all amazed and spoke among themselves, saying,

Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut./ ”What a word this is! For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out.”

Og ryktet om ham kom ut til hvert sted i omegnen.”/ And the report about Him went out into every place in the surrounding region. Lukas/Luke 4,31-37.

MY GRACE IS SUFFICIENT FOR YOU

THE NEW TESTAMENT

”Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg./ And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure.

Om denne bad jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg:/ Concerning this thing I pleaded with the Lord three times that it might depart from me. And He said to me,

Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg./ ”My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld./ Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake.

For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!”/ For when I am weak, then I am strong. 2. Korinterbrev/Corinthians 12,7-10.

I WILL CALL UPON THE LORD, WHO IS WORTHY TO BE PRAISED

THE OLD TESTAMENT

”Den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og av Sauls hånd, kvad han denne sangen for Herren. Og han sa:/ Then David spoke to the Lord the words of this song, on the day when the Lord had delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. And he said:

Herren er min klippe og min festning og min befrier./ ”The Lord is my rock and my fortress and my deliverer;

Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til – mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg./ The God is my strength, in whom I will trust; My shield and the horn of my salvation, My stronghold and my refuge; My Savior, You save me from violence.

Jeg påkaller Den Høylovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender./ I will call upon the Lord, who is worthy to be praised; So shall I be saved from my enemies.

Dødens bølger omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. Dødsrikets rep omgav meg, dødens snarer falt over meg./ ”When the waves of death surrounded me, The floods of ungodliness made me afraid. The sorrows of Sheol surrounded me; The snares of death confronted me.

I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud./ In my distress I called upon the Lord, And cried out to my God;

Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører.”/ He heard my voice from His temple, And my cry entered His ears. 2. Samuel 22,1-7.

Heksedoktorer helbreder ingen

fredag 26. februar 2016

Prøvelser er ingen sykdom. Og skal ikke behandles. Med såkalte medisiner. Av djevelen og hans folk. Satan vil bare ødelegge oss. Gjøre en svak og avhengig av ham, istedenfor sterk og avhengig av Herren.

La Jesus årne det! DA blir du rikt velsignet. Vis Ham tillit!

kr

Uff nei! Heller piller og dødelig gift. Sier vi.

tirsdag 23. februar 2016

He said to her: Your sins are forgiven

søndag 21. februar 2016

Jesu lidelsesvei til Golgata, død og oppstandelse – 3

THE NEW TESTAMENT

”En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet./ Then one of the Pharisees asked Him to eat with him. And He went to the Pharisee’s house, and sat down to eat.

Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve./ And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee’s house, brought an alabaster flask of fragrant oil,

Hun stilte seg bak Jesus, ved hans føtter, og gråt. Hun begynte å væte føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven./ and stood at His feet behind Him weeping; and she began to wash His feet with her tears, and wiped them with the hair of her head; and she kissed His feet and anointed them with the fragrant oil.

Men da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han ved seg selv: Var denne mann en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne./ Now when the Pharisee who had invited Him saw this, he spoke to himself, saying, ”This man, if He were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching Him, for she is a sinner.

Da svarte Jesus og sa til ham: Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa: Mester, si det!/ And Jesus answered and said to  him, ”Simon, I have something to say to you.” So he said, ”Teacher, say it.”

En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti./ ”There was a certain creditor who had two debtors. One owed five hundred denarii, and the other fifty.

Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest?/ ”And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell Me, therefore, which of them will love him more?”

Simon svarte og sa: Jeg antar, den som han ettergav mest. Han sa til ham: Du dømte rett!/ Simon answered and said, ”I suppose the one whom he forgave more.” And He said to him, ”You have rightly judged.”

Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du gav meg ikke vann til føttene. Men hun vætte mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår./ Then He turned to the woman and said to Simon, ”Do you see this woman? I entered your house; you gave Me no water for My feet, but she has washed My feet with her tears and wiped them with the hair of her head.

Du gav meg ikke noe kyss. Men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje. Men hun salvet mine føtter med salve./ ”You gave Me no kiss, but this woman has not ceased to kiss My feet since the time I came in. ”You did not anoint My head with oil, but this woman has anointed My feet with fragrant oil.

Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite./ ”Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little.

Og han sa til henne: Dine synder er deg forlatt./ Then He said to her, ”Your sins are forgiven.”

Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv: Hvem er denne, som endog tilgir synder?/ And those who sat at the table with Him began to say to themselves, ”Who is this who even forgives sins?”

Men han sa til kvinnen: Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!”/ Then He said to the woman, ”Your faith has saved you. Go in peace.” Lukas/Luke 7,36-50.

THE PRAYER OF A RIGHTEOUS MAN AVAILS MUCH

THE NEW TESTAMENT

”Lider noen blant dere ondt? La ham be! Er noen glad til sinns? La ham lovsynge!/ Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms.

Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn./ Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.

Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal hjelpe ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt./ And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven.

Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning./ Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.

Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han bad igjen, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde./ Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain; and it did not rain on the land for three years and six months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit.

Mine brødre! Dersom noen iblant dere har faret vill fra sannheten, og en omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarne vei, han frelser en sjel fra døden, og skjuler en mengde av synder.”/ Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. Jakobs brev/James 5,13-20.

THEN THEY SAID: THE LORD, HE IS GOD!

THE OLD TESTAMENT

”Da trådte Elias fram for alt folket og sa: Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham! Og dersom Ba’al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke ett ord./ And Elijah came to all the people, and said, ”How long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow Him; but if Baal, follow him.” But the people answered him not a word.

Og Elias sa til folket: Jeg er den eneste av Herrens profeter som er blitt tilbake, mens Ba’als profeter er fire hundre og femti mann./ Then Elijah said to the people, ”I alone am left a prophet of the Lord;  but Baal’s prophets are four hundred and fifty men.

La oss nå få to okser. La så dem velge den ene oksen og hogge den i stykker og legge den på veden, men de skal ikke tenne ild på./ ”Therefore let them give us two bulls; and let them choose one bull for themselves, cut it in pieces, and lay it on the wood, but put no fire under it;

Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veden, men jeg vil ikke tenne ild på./ and I will prepare  the other bull, and lay it on the wood, but put no fire under it.

Så kan dere påkalle deres guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det være slik at den gud som svarer med ild, han er Gud. Hele folket svarte: Det er godt!/ ”Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord; and the God who answers by fire, He is God.” So all the people answered and said, ”It is well spoken.”

Da sa Elias til Ba’als profeter: Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere er flest, og påkall så deres guds navn! Men dere skal ikke tenne ild på./ Now Elijah said to the prophets of Baal, ”Choose one bull for yourselves and prepare it first, for you are many; and call on the name of your god, but put no fire under it.”

Så tok de den oksen han hadde gitt dem. De stelte den til og påkalte Ba’als navn fra morgen til middag og ropte: Svar oss, Ba’al! Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte. Og de hinket omkring det alteret de hadde reist.”/ So they took the bull which was given them, and they prepared it, and called on the name of Baal from morning even till noon, saying, ”O Baal, hear us!” But there was no voice; no one answered. Then they leaped about the altar which they had made.

”Men ved den tiden da matofferet ble frambåret, trådte profeten Elias fram og sa: Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette!/ And it came to pass, at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, ”Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that You are God in Israel and I am Your servant, and that I have done all these things at Your word.

Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg!/ ”Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that You are the Lord God, and that You have turned their hearts back to You again.”

Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften./ Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood and the stones and the dust, and it licked up the water that was in the trench.

Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!”/ Now when all the people saw it, they fell on their faces; and they said, ”The Lord, He is God! The Lord, He is God!” 1. Kongebok/Kings 18,21-26 og/and 36-39.

Der er ennå et rom innved Frelserens bryst

lørdag 20. februar 2016

1. Der er ennå et rom innved Frelserens bryst, Der er ennå et skjul i hans sår. Når du vender deg om fra din syndige lyst, Salig tilflukt hos Jesus du får.

Kor: Det er salig for meg, det er salig for meg at det ennå er rom hos min Gud. Og min glede er stor: Jeg får sende min bror Dette salige, frelsende bud.

2. Der er ennå et rom i det himmelske hjem, Enn et hjem for hver flakkende fot. Hvorfor da vandre hjemløs og famle seg frem Når din Far tar deg kjærlig imot.

3. Gå du trøstig til ham med din synd og din sorg, La din frelser i hjertet få rom! Og de fanger som enn er i fiendens borg, Kall dem hjem fra den truende dom!

Endre Hove

Er Norge akkurat som Edom?

fredag 19. februar 2016

Abort er drap og en ufattelig skam

torsdag 18. februar 2016

Abort faller selvfølgelig tilbake på alle som godtar denne type vold mot det forsvarsløse og totalt uskyldige ufødte barnet. Som faktisk lar det skje. Dette er fullstendig galskap og helt vilt. Mildt sagt.

Hvordan kan du tro på slike myndigheter? Hva skjønner de, egentlig?

kr

Obadja/Obadiah

onsdag 17. februar 2016

Profeten Obadja/The book of Obadiah

Obadja forkynner at Herren vil dømme edomittene, som regner seg som uovervinnelige, 1-9. Dommen skal komme fordi edomittene har øvet vold mot israelittene, og fordi de har sett på disses ulykke med skadefryd, 10-16. Men av Israel skal det være en rest tilbake, og de skal utvide landet til alle kanter. Befriere skal dømme Edom, og riket tilhøre Herren, 17-21.

The Coming Judgment on Edom

1 Obadjas syn. Så sier Herren Herren om Edom: En tidende har vi hørt fra Herren, et bud er sendt ut blant hedningefolkene: Stå opp, la oss reise oss til kamp mot Edom./ The vision of Obadiah. Thus says the Lord God concerning Edom (We have heard a report from the Lord, And a messenger has been sent among the nations, saying, “Arise, and let us rise up against her for battle“):

2 Se, jeg vil gjøre deg liten blant hedningefolkene. Du skal bli dypt foraktet./ “Behold, I will make you small among the nations; You shall be greatly despised.

3 Ditt overmot har bedratt deg, du som bor i fjellkløfter, i din høye bolig. Du som sier i ditt hjerte: Hvem vil styrte meg ned til jorden?/ The pride of your heart has deceived you, You who dwell in the clefts of the rock, Whose habitation is high; You who say in your heart, ‘Who will bring me down to the ground?’

4 Om du bygger høyt som ørnen, om du setter ditt rede blant stjerner, så vil jeg styrte deg ned derfra, sier Herren./ Though you ascend as high as the eagle, And though you set your nest among the stars, From there I will bring you down,“ says the Lord.

5 Om tyver kom til deg, eller røvere om natten – å hvor du blir tilintetgjort! – ville de da stjele mer enn de trengte? Om det kom til deg folk som ville høste din vin, ville de da ikke la det bli en etterhøst tilbake?/ “If thieves had come to you, If robbers by night-Oh, how you will be cut off!-Would they not have stolen till they had enough? If grape-gatherers had come to you, Would they not have left some gleanings?

6 Men hvor blir ikke Esau* ransaket, hans skjulte skatter oppsøkt! *Esau er Edoms stamfar./ “Oh, how Esau shall be searched out! How his hidden treasures shall be sought after!

7 Dine forbundsfeller driver deg like til grensen, de du hadde fred med, sviker deg og får overhånd over deg. De menn som spiser ditt brød, setter snare for deg. – Det er ingen forstand hos ham!/ All the men in your confederacy shall force you to the border; The men at peace with you Shall deceive you and prevail against you. Those who eat your bread shall lay a trap for you. No one is aware of it.

8 Skal jeg ikke på den dag, sier Herren, gjøre ende på alle vismenn i Edom og all forstand på Esaus berg?/ “Will I not in that day,“ says the Lord, “Even destroy the wise men from Edom, And understanding from the mountains of Esau?

9 Dine kjemper, Teman, skal bli motløse, så hver mann blir drept og utryddet på Esaus berg./ Then your mighty men, O Teman, shall be dismayed, To the end that everyone from the mountains of Esau May be cut off by slaughter.

Edom Mistreated His Brother

10 For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal skam dekke deg. Du skal bli utryddet til evig tid./ “For violence against your brother Jacob, Shame shall cover you, And you shall be cut off forever.

11 Den dagen da du stod på avstand, den dagen da fremmede førte bort hans gods, da utlendinger gikk inn i hans porter og kastet lodd om Jerusalem – da var også du som en av dem./ In the day that you stood on the other side-In the day that strangers carried captive his forces, When foreigners entered his gates And cast lots for Jerusalem-Even you were as one of them.

12 Se ikke med skadefryd på din brors dag, på hans ulykkes dag. Gled deg ikke over Judas barn den dag de går til grunne. Lukk ikke din munn så vidt opp på trengselens dag./ “But you should not have gazed on the day of your brother Nor should you have rejoiced over the children of Judah In the day of their destruction; Nor should you have spoken proudly In the day of distress.

13 Dra ikke inn gjennom mitt folks port den dag de er i nød. Se ikke også du med skadefryd på deres ulykke den dag de er nød. Legg ikke hånd på deres gods den dag de er i nød./ You should not have entered the gate of My people In the day of their calamity. Indeed, you should not have gazed on their affliction In the day of their calamity, Nor laid hands on their substance In the day of their calamity.

14 Stå ikke ved veiskillet for å hogge ned dem av mitt folk som er sluppet unna. Overgi ikke dets flyktninger til fienden på trengselens dag./ You should not have stood at the crossroads To cut off those among them who escaped; Nor should you have delivered up those among them who remained In the day of distress.

15 For Herrens dag er nær over alle folkene. Som du har gjort, skal det gjøres med deg. Dine gjerninger skal komme tilbake på ditt eget hode:/ “For the day of the Lord upon all the nations is near; As you have done, it shall be done to you. Your reprisal shall return upon your own head.

16 For likesom dere har drukket på mitt hellige berg, skal alle folkene drikke uten opphold. De skal drikke i fulle drag og bli som om de aldri hadde vært til./ For as you drank on My holy mountain So shall all the nations drink continually; Yes, they shall drink, and swallow, And they shall be as though they had never been.

Israel’s Final Triumph

17 Men på Sions berg skal det være en flokk som har sluppet unna. Det skal være hellig, og Jakobs hus skal ta sine eiendommer i besittelse./ “But on Mount Zion there shall be deliverance, And there shall be holiness; The house of Jacob shall possess their possessions.

18 Jakobs hus skal bli en ild og Josefs hus en flamme. Og Esaus hus skal bli til halm, og de skal sette ild på det og fortære det. Det skal ikke bli noen tilbake av Esaus hus, for Herren har talt./ The house of Jacob shall be a fire, And the house of Joseph a flame; But the house of Esau shall be stubble; They shall kindle them and devour them, And no survivor shall remain of the house of Esau,“ For the Lord has spoken.

19 De som bor i Sydlandet, skal ta Esaus berg i eie. De som bor i lavlandet, skal ta filistrenes land, og de skal ta Efra’ims land og Samarias land i eie, og Benjamin skal ta Gilead./ The South shall possess the mountains of Esau, And the Lowland shall possess Philistia. They shall possess the fields of Ephraim And the fields of Samaria. Benjamin shall possess Gilead.

20 De bortførte av denne Israels hær skal ta kana’aneernes land helt til Sarepta. Og de bortførte fra Jerusalem, de som er i Sefarad, skal ta Sydlandets byer i eie./ And the captives of this host of the children of Israel Shall possess the land of the Canaanites As far as Zarephath. The captives of Jerusalem who are in Sepharad Shall possess the cities of the South.

21 Redningsmenn skal dra opp på Sions berg og dømme Esaus berg. Og riket hører Herren til./ Then saviors shall come to Mount Zion To judge the mountains of Esau, And the kingdom shall be the Lord’s.

Men hva hjelper DET, Åse Kleveland?

tirsdag 16. februar 2016

– at du ikke tror på et liv etter døden.

Det er jo ikke du som avgjør dette! Men det er alene Gud i himmelen som har bestemt det slik. Han som har gitt deg/oss alt. Til og med sitt eget dyrebare liv. Du må våkne, rett og slett! Snart er nådetiden over.

kr

Get behind Me, Satan!

søndag 14. februar 2016

Jesu lidelsesvei til Golgata, død og oppstandelse – 2

THE NEW TESTAMENT

”Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen./ From that time Jesus began to show to His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised the third day.

Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!/ Then Peter took Him aside and began to rebuke Him, saying, ”Far be it from You, Lord; this shall not happen to You!”

Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan!/ But He turned and said to Peter, ”Get behind Me, Satan!

Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.”/ You are an offence to Me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men.” Matteus/Matthew 16,21-23.

LET NO ONE SAY: I AM TEMPTED BY GOD

THE NEW TESTAMENT

”Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham./ Blessed is the man who endures temptation; for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him.

Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg!/ Let no one say when he is tempted, ”I am tempted by  God”;

For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen./ for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone.

Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst./ But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed.

Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.”/ Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fullgrown, brings forth death. Jakob/James 1,12-15.

AND CAIN WAS VERY ANGRY

THE OLD TESTAMENT

”Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde./ And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord.

Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett./ Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat.

Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke./ And the Lord respected Abel and his offering, but He did not respect Cain and his offering.

Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg./ And Cain was very angry, and his countenance fell.

Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg?/ So the Lord said to Cain, ”Why are you angry? And why has your countenance fallen?

Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet?/ ”If you do well, will you not be accepted?

Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren./ And if you do not do well, sin lies at the door.

Den har lyst på deg, men du skal herske over den.”/ And its desire is for you, but you should rule over it.” 1. Mosebok/Genesis 4,3-7.