Arkiv for januar 2016

I have manifested Your name to the men

søndag 31. januar 2016

Jesu Kristi forklarelsesdag

THE NEW TESTAMENT

”Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet./ Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: ”Father, the hour has come.

Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham./ Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, ”as You have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as You have given Him.

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus./ ”And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.

Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre./ ”I have glorified You on the earth. I have finished the work which You have given Me to do.

Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!/ ”And now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was.

Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker du gav meg av verden. De var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord./ ”I have manifested Your name to the men whom You have given Me out of the world. They were Yours, You gave them to Me, and they have kept Your word.

Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. For de ord som du gav meg, har jeg gitt dem./ ”Now they have known that all things what You have given Me are from You. ”For I have given to them the words which You have given Me;

Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg.”/ and they have received them, and have known surely that I came forth from You; and they have believed that You sent Me. Johannes/John 17,1-8.

THIS IS MY BELOVED SON

THE NEW TESTAMENT

”For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet./ For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses to His majesty.

For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet:/ For He received from God the Father honor and glory when such a voice came to Him from the Excellent Glory:

Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i./ ”This is my  beloved Son, in whom I am well pleased.”

Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell.”/ And we heard the voice which came from heaven when we were with Him on the holy mountain. 2. Peters brev/Peter 1,16-18.

GOD CALLED TO HIM FROM THE BUSH

THE OLD TESTAMENT

”Moses gjette småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb./ Now Moses was tending the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert, and came to Horeb, the mountain of God.

Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk./ And the Angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush.

Han så opp, og se, tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp./ So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed.

Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette underfulle syn, at tornebusken ikke brenner opp./ Then Moses said, ”I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn.”

Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses!/ So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, ”Moses, Moses! ”

Og han svarte: Ja, her er jeg./  And he said, ”Here I am.”

Da sa han: Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene! For det sted du står på, er hellig grunn./ Then He said, ”Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground.”

Så sa han: Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud./ Moreover He said, ”I am the God of your father-the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.”

Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud.”/ And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. 2. Mosebok/Exodus 3,1-6.

Ja til Lyset/Jesus!

fredag 29. januar 2016

Farao nådde oss like ved stranden

torsdag 28. januar 2016

Farao nådde oss like ved stranden.

Vi lå i leir foran Pi-Hakirot,

klemt mellom havet og hæren i sanden,

klemt i vår grav under klippenes fot.

Bare en eneste utvei lå åpen:

veien til havet til døden i dåpen!

Halleluja! Halleluja!

 

Da i den siste fortvilede stunden

revnet det veldige, håpløse hav!

Vi som var døde gikk tørrskodd på bunnen

midt mellom vannene ut av vår grav.

Herren gikk med oss, hans utvei lå åpen:

veien fra døden til livet i dåpen!

Halleluja! Halleluja!

 

Jublende løfter vi hellige hender,

vi som for lengst var fordømt og fortapt.

Nyfødt står folket på skinnende strender,

folket av prester som Herren har skapt.

Kanaans hellige frukt skal vi nyte

vin skal vi skjenke og brød skal vi bryte!

Halleluja! Halleluja!

 

Tekst: Børre Knudsen

Ser vi Guds underverk?

tirsdag 26. januar 2016

Merker vi virkelig ikke alt Han har gitt oss? – Lyset, vannet, maten, naturen, evnene, ideene, syn, hørsel, forstand, gode venner, kjæreste, barn, familie, kraft og styrke både i medgang og motgang?

Men hva gjør vi? Jo, vi tar æren selv.

kr

The earth yields crops by itself

søndag 24. januar 2016

Såmannssøndagen

”Og han sa: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt – hvordan det går til, vet han ikke./ And He said, ”The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground, ”and should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow, he himself does not know how.

Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet./ ”For the earth yields crops by itself: first the blade, then the head, after that the full grain in the head. ”But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come.

Han sa: Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden./ Then He said, ”To what shall we liken the kingdom of God? Or with what parable shall we picture it? ”It is like a mustard seed which, when it is sown on the ground, is smaller than all the seeds on earth;

Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.”/ ”but when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs, and shoots out large branches, so that the birds of the air may nest under its shade.” Markus/Mark 4,26-32.

THE WORD OF GOD IS LIVING

”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd./ For the word of God is living and powerful, and sharper than any twoedged sword,

Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd./ piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts.

Og ingen skapning er skjult for ham./ And there is no creature hidden from His sight,

Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for.”/ but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. Hebreerbrevet/Hebrews 4,12-13.

O LORD, YOU INDUSED ME, AND I WAS PERSUADED

”Herre! Du overtalte meg, og jeg lot meg overtale./ O Lord, You induced me, and I was persuaded;

Du ble for sterk for meg og fikk overhånd./ You are stronger than I, and I have prevailed.

Jeg er blitt til latter hele dagen, hver mann spotter meg. For så ofte jeg taler, må jeg skrike!/ I am in derision daily; Everyone mocks me. For when I spoke, I cried out;

Jeg må rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen./ I shouted, ”Violence and plunder!” Because the word of the Lord was made to me A reproach and a derision daily.

Jeg tenkte: Jeg vil ikke mer komme ham i hu og ikke tale mer i hans navn!/ Then I said, ”I will not make mention of Him, Nor speak anymore in His name.”

Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben./ But His word was in my heart like a burning fire Shut up in my bones;

Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke.”/ I was weary of holding it back, And I could not. Jeremia/Jeremiah 20,7-9.

Mitt eneste håp

lørdag 23. januar 2016

Mitt eneste håp

er det som jeg fikk i den hellige dåp.

For loven har dømt meg og slått meg i hjel

og lagt meg i graven med kropp og med

sjel.

Jeg selv er en skygge av det som ble skapt

før livet gikk tapt.

 

Og skyggenes land

de ligger så dypt under syndflodens vann.

Men Herren steg ned i den veldige flom.

Min Gud lot seg døpe med synderes dom

Og dypt i det mørke fordømmelsens hav

fant Kristus en grav.

 

Mitt eneste håp

er satt til min Herres frivillige dåp.

Han døde min død, i min grav ble han lagt;

slik fikk han min død og min grav i sin

makt.

Straks steg han av dåpen med velde og bød

en dåp til sin død.

 

Av syndflodens vann

står nydøpte opp til de levendes land.

Han døptes til min dåp, jeg døpes til hans,

slik har han forvandlet min klage til dans.

Han løser mitt liksvøp, jeg jubler for Gud

i prestelig skrud.

 

Tekst: Børre Knudsen

Alle vil ha stemmer, rett og ære

torsdag 21. januar 2016

– så abortsaken får dessverre være. Bare VI er populære.

Mye mer å hente ved å demonstrere ekte omsorg, kjærlighet og varme for fødte fremmede asylsøkere.

De ufødte er det ikke så nøye med. Dem kan vi likegodt henrette på vår egen måte. De har slett ikke krav på noen beskyttelse!

For: De har jo ingen status! Eller forsvarer(e).

Vi ser og hører nemlig ikke så godt, vi. Og enda mindre forstår vi.

Men Herren ser og hører absolutt alt.

kr

Ingen slipper prøvelser

torsdag 21. januar 2016

– og det skal vi virkelig være takknemlige for.

Hvor svake, ukjærlige, selvgode og lite tålmodige vi ellers ble! Gud har nemlig en herlig plan.

Det ligger alltid velsignelser og venter for den som ikke mister motet.

kr

Tilbe i ånd og sannhet … Tull

tirsdag 19. januar 2016

– Hvorfor er det tull? Hva betyr det?

Er alt vi ikke forstår med våre hønsehjerner tull?

kr

Takk for Sonja og Harald!

søndag 17. januar 2016