Arkiv for november 2015

Skal de aborterte oppstå?

mandag 30. november 2015

– Helt klart.

kr

The Spirit of the Lord is upon Me

søndag 29. november 2015

Prekentekst for 1. søndag i advent:

”Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem./ So He came to Nazareth, where He had been brought up. And as His custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read.

De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet:/ And He was handed the book of the prophet Isaiah. And when He had opened the book, He found the place where it was written:

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren./ ”The Spirit of the Lord is upon Me, Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted,” To proclaim liberty to the captives And recovery of sight to the blind, To set at liberty those who are oppressed; To proclaim the acceptable year of the Lord.”

Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham./ Then He closed the book, and gave it back to the attendant and sat down, And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him.

Han begynte med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres./ And He began to say to them, ”Today this Scripture is fulfilled in your hearing.”

Alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn.”/ So all bore witness to Him, and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth. Lukas/Luke 4,16-22a.

THE LION OF JUDAH HAS PREVAILED

Nytestamentlig lesetekst:

”Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå,/ And I saw in the right hand of Him who sat on the throne a scroll written inside and on the back,

og den var forseglet med sju segl./ sealed with seven seals.

Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den?/ Then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, ”Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?”

Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den./ And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the scroll, or to look at it.

Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den./ So I wept much, because no one was found worthy to open and read the scroll, or to look at it.

Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret./ But one of the elders said to me, ”Do not weep. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed

Han kan åpne boken og de sju segl på den.”/ to open the scroll and to loose its seven seals.”

(Og jeg så – og se: Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, stod det et lam, likesom det hadde vært slaktet./ And I looked, and behold, in the midst of the throne and of the four living creatures, and in the midst of the elders, stood a Lamb as though it had been slain,

Det hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden./ having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent out into all the earth.

Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd./ Then He came and took the scroll out of the right hand of Him who sat on the throne.

Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de tjuefire eldste ned for Lammet./ Now when He had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb,

Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner./ each having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.

Og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,/ And they sang a new song, saying: ”You are worthy to take the scroll, And to open its seals; For You were slain, And have reedemed us to God by Your blood Out of every tribe and tongue and people and nation,

og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden./ And have made us kings and priests to our God; And we shall reign on the earth.”) Åpenbaringen/Revelation 5,1-5(-10).

THE LORD OF HOSTS IS THE KING OF GLORY

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Av David. En salme./ A Psalm of David.

Jorden hører Herren til – og alt det som fyller den, verden og de som bor der. For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer./ The earth is the Lord’s, and all its fullness, The world and those who dwell therein. For He has founded it upon the seas, And established it upon the waters.

Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?/ Who may ascend into the hill of the Lord? Or who may stand in His holy place?

Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke sverger falskt./ He who has clean hands and a pure heart, Who has not lifted up his soul to an idol, Nor sworn deceitfully.

Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud./ He shall receive blessing from the Lord, And righteousness from the God of his  salvation.

Dette er deres ætt som spør etter ham – som søker ditt åsyn – Jakobs barn. Sela./ This is Jacob, the generation of those who seek Him, Who seek Your face. Selah

Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!/ Lift up your heads, O you gates! And be lifted up, you everlasting doors! And the King of glory shall come in.

Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, sterk og veldig. Herren, mektig i strid./ Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, The Lord mighty in battle.

Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!/ Lift up your heads, O you gates! Lift up, you everlasting doors! And the King of glory shall come in.

Hvem er denne herlighetens konge? – Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.”/ Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Selah Salme/Psalm 24.

Gjør døren høy

søndag 29. november 2015

1. Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit. Han hersker over alle land Og er all verdens Frelser sann.

2. Rettferdig kommer han her ned Og byder salighet og fred, Saktmodig fremmer han sin akt Og herske vil med miskunns makt.

3. Han roper ut et nådens år, Vår nød ved ham en ende får, Derfor av lengselsfulles tall En gledesang ham møte skal.

4. Å, vel det land, det hus, den gård Hvor denne mann for styre står! Å, vel det hjerte, sjel og sinn Hvor denne konge drager inn!

5. Han er den rette gledesol Som lyser fra Guds nådestol; Ved ham, Guds Sønn, det lysne må I våre hjerters mørke vrå.

6. Gjør døren høy, riv stengsel ned, I hjertet rom for ham bered, Så kommer ærens konge sterk Og fremmer i deg alt Guds verk.

7. Mitt hjertes dør jeg åpner deg, O Jesus, kom hit inn til meg, Og ved din nåde la det skje At jeg din vennlighet må se!

8. Ja, ved din Hellig Ånd det gjør Vi daglig åpner deg vår dør, Og deg oss kun til frelse vet, Velsignet i all evighet!

Georg Weissel, Nils Johannes Holm, Magnus Brostrup Landstad

Hva er dine gjerninger verdt?

fredag 27. november 2015

Hjelper det noe som helst å gjøre NOE godt så lenge en bidrar til eller er for fosterdrap? Da er man jo i aller høyeste grad en hjernevasket terrorist selv, når en ikke ser og med høy røst, vil være med å motarbeide denne galskapen. Kan man drepe barnet i mors mage, hva er da ikke tillatt?

De snakker om ekstreme folk og handlinger. Men hva er da du som er for/likegyldig overfor abort? Da MÅ du sannelig være under en livsfarlig, tragisk og ond ledelse.

Det er nifst, rett og slett, at mengden er så vridd i tankegangen at den ikke ser at å iskaldt myrde et ufødt, totalt uskyldig lite barn, er mye verre enn å drepe et som tross alt fikk livsrett og menneskeverd.

kr

Er (sann) tro nok?

fredag 27. november 2015

– Ja. Mer enn nok. Gode gjerninger alene frelser ingen, men troen på eller tilliten til Herren alene gjør det. Uselviske gjerninger kommer av troen, ikke omvendt! Og sann tro kommer av sann/bibeltro forkynnelse.

Jesus sa: Jeg er oppstandelsen og livet.

Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.

Tror du dette? Joh.11,25f.

Noen får dessverre aldri bekjent sin tro for mennesker.

kr

Men skal kremerte også oppstå til dom?

fredag 27. november 2015

– Selvfølgelig. Alle er nødvendigvis alle.

kr

Er gode gjerninger nok?

fredag 27. november 2015

Holder det med gjerninger?

torsdag 26. november 2015

Om Han spør: Hvorfor gjør du godt?

onsdag 25. november 2015

– Hva svarer du da? Fordi jeg er så utrolig god?

kr

Er alt bare bra?

onsdag 25. november 2015

– som ser sånn ut. I våre øyne. Er det vi som avgjør hva som er gode gjerninger? Eller er det Han som skal dømme hver og en?

kr