Arkiv for oktober 2015

Jesus, det eneste, helligste, reneste

torsdag 29. oktober 2015

1. Jesus, det eneste, Helligste, reneste Navn som på menneskelepper er lagt! Fylde av herlighet, Fylde av kjærlighet, Fylde av nåde og sannhet og makt!

2. Motganger møter meg – Aldri du støter meg Bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

3. Herre, du høre meg, Herre, du føre meg Hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg Etter din vilje mens her jeg er gjest!

4. Du er den eneste, Helligste, reneste. Gi meg ditt rene og hellige sinn! Frels meg fra snarene, Fri meg fra farene, Ta meg til sist i din herlighet inn!

Gud har en plan med alt

onsdag 28. oktober 2015

Hva om de som ble truet på og svømte for livet på Utøya og i Oslo (eller andre steder) faktisk våknet opp og vendte om før de døde? Da er de jo reddet fra evig pine. Da ble den fysiske død omvendt til seier!

Hva om dette var en grufull, men helt nødvendig vekker for dem, alle politikere og oss andre?

Hva om vi nå etter hvert, vi er jo voldsomt trege til å se og innrømme egne feil, ser at vi jo selv tar andres liv, MED uloven i hånd! Også skal vi nå vise hvor gode vi er igjen ved å ta imot flyktninger – som nettopp svømmer for livet, og får oppholdstillatelse – på andres bekostning! Kan man støtte en slik populistisk politikk? Slett ikke.

Har vi noe mer rett til iskaldt å myrde tusenvis av ufødte barn årlig enn Gud her v/Anders Behring Breivik hadde til å ta 77 menneskeliv 22.7.2011? Selvsagt ikke. Men har vi skjønt dette, egentlig? At sånn går det (må/vil det gå) med dem som selv tar liv av totalt uskyldige. Og ikke kjemper for deres gudgitte rett til liv.

Hva om alle tragedier, katastrofer, branner, kriger og ulykker er Guds aller siste kall? Og hvis Han ikke straffet synd eller de som gjør imot Hans vilje, hva forsto vi da? Var Han særlig troverdig da?

Hva om de hadde fått høre om Jesus, som senere skal vekke opp alle, både de i gravene og i havet/vannet eller andre steder, til en rettferdig dom, tenk om de endelig kom til Ham?

Hva om de i nødens stund ydmyket seg og virkelig fikk se Livets Lys?

Hva om noen/noe hadde greid å vekke deres nysgjerrighet på det herlige livet en kan få etter døden?

Hva om de ble minnet om en trøstefull sang de hørte en gang?

Hva om de nå forsto at abort er en grusom synd mot Gud, og at de angret sin trass?

Hva om Han måtte gjøre det slik for å redde dem fra ytterligere fristelser og den forferdelige evige død? Plutselig kan nådetiden være over. Da er det altså for sent å vende om. Dommen kan ikke ankes!

kr

Therefore bear fruits worthy of repentance

søndag 25. oktober 2015

Prekentekst for Bots- og bededag:

”Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel!/ But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, ”Brood of wipers!

Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?/ Who warned you to flee from the wrath to come?

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig./ ”Therefore bear fruits worthy of repentance,

Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far./ ”and do not think to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’

For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene./ For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne./ ”And even now the ax is laid to the root of the trees.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden./ Therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans!/ ”I indeed baptize you with water unto repentance, but He who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry.

Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild./ He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

Han har sin kasteskovl i hånden, og skal rense sin treskeplass./ ”His winnowing fan is in His hand and He will thoroughly clean out His threshing floor,

Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes./ and gather His wheat into the barn, but He will burn up the chaff with unquenchable fire.” Matteus/Matthew 3,7-12.

BUT THE FRUIT OF THE SPIRIT IS …

Nytestamentlig lesetekst:

”Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst./ I say then: Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil./ For the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.

Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven./ But if you are led by the Spirit, you are not under the law.

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt./ Now the works of the flesh are evident, which are: adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like,

Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike./ of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet./ But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.

Mot slike er loven ikke./ Against such there is no law.

De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.”/ And those who are Christ’s have crucified the flesh with its passions and desires. Galaterne/Galatians 5,16-24.

YOUR INIQUITIES HAVE SEPARATED YOU FROM YOUR GOD

Gammeltestamentlig lesetekst:

Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre./ Behold, the Lord’s hand is not shortened, That it cannot save; Nor His ear is heavy, That it cannot hear.

Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører./ But your iniquities have separated you from your God; And your sins have hidden His face from you, So that He will not hear.

For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning./ For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity;

Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord./ Your lips have spoken lies, Your tongue have muttered perversity.

Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis./ No one calls for justice, Nor does any plead for truth.

De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.”/ They trust in empty words and speak lies; They conceive evil and bring forth iniquity.

”Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor./ The way of peace they have not known, And there is no justice in their ways;

Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred./ They have made themselves crooked paths; Whoever takes that way shall not know peace.

Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke./ Therefore justice is far from us, Nor does righteousness overtake us;

Vi venter på lys, og se, det er mørke./ We look for light, but there is darkness!

Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.”/ For brightness, but we walk in blackness. Jesaja/Isaiah 59,1-4 og/and 8-9.

Hvem er perfekt?

lørdag 24. oktober 2015

Det er Gud som all ære skal ha

torsdag 22. oktober 2015

Det er Gud som all ære skal ha.

Bare Han skal ha ære for sitt verk.

Ingen mennesker på jord kan ta æren til seg selv.

For det er Gud som all æren skal ha.

Let not man separate

søndag 18. oktober 2015

Prekentekst for 21. søndag etter pinse:

”Noen fariseere kom da til ham, og for å friste ham, spurte de: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?/ The Pharisees came and asked Him, ”Is it lawful for a man to divorce his wife?” testing Him.

Han svarte og sa til dem: Hva har Moses foreskrevet dere?/ And He answered and said to them, ”What did Moses command you?”

De sa: Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne./ They said, ”Moses permitted a man to write a certificate of divorce, and to dismiss her.”

Men Jesus sa til dem: Fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud for dere./ And Jesus answered and said to them, ”Because of the hardness of your heart he wrote you this precept.

Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne./ ”But from the beginning of the creation, God ‘made them male and female.’

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød./ ‘For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, ‘and the two shall become one flesh’; so then they are no longer two, but one flesh.

Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.”/ ”Therefore what God has joined together, let not man separate.” Markus/Mark 10,2-9.

THE FORM OF THIS WORLD IS PASSING AWAY

Nytestamentlig lesetekst:

Men dette sier jeg, brødre: Tiden er kort! Heretter skal de som har hustru, være som de som ikke har,/ But this I say, brethren, the time is short, so that from now on even those who have wives should be as though they had none,

de gråtende som de som ikke gråter, de glade som de som ikke gleder seg, de som kjøper, som de som ingenting eier, de som bruker verden, som de som ikke bruker den./ those who weep as though they did not weep, those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess, and those who use this world as not misusing it.

For denne verdens skikkelse forgår./ For the form of this world is passing away.

Jeg vil gjerne at dere skal være fri for bekymringer./ But I want you to be without care.

Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være til behag for Herren./ He who is unmarried cares for the things of the Lord-how he may please the Lord.

Men den som er gift, bekymrer seg for verdens ting, hvordan han skal være til behag for sin hustru./ But he who is married cares about the things of the world-how he may please his wife.

Det er forskjell på hustruen og jomfruen: Den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, så hun kan være hellig både på legeme og ånd./ There is a difference between a wife and a virgin. The unmarried woman cares about the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit.

Men den gifte kvinne har omsorg for verdens ting, hvordan hun kan være sin mann til behag./ But she who is married cares about the things of the world-how she may please her husband.

Dette sier jeg fordi det er til gagn for dere, ikke for at jeg skulle sette en snare for dere, men for at dere må leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren.”/ And this I say for your own profit, not that I may put a leash on you, but for what is proper, and that you my serve the Lord without distraction. 1.Korinterbrev/Corinthians 7,29-35.

AND GOD SAID …

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem./ So God created man in His own image; in the image of God He created him; male and female He created them.

Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden./ Then God blessed them, and God said to them, ”Be fruitful and multiply; fill the earth and subdue it; have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth.”

Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være til føde for dere./ And God said, ”See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed; to you it shall be for food.

Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik./ Also, to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food”; and it was so.

Og Gud så at alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen.”/ Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning it were the sixth day. 1.Mosebok/Genesis 1,27-31.

Må vi be om tilgivelse for å få den?

torsdag 15. oktober 2015

Se hva Jesus gjorde/har gjort! Han tilga den lamme syndene – uten at han hadde bedt om det, men pga andres tro!

Og vi er faktisk tilgitt alle mann. Men: Vi er nødt til å ta imot tilgivelsen Hans. I nådetiden. Ellers går vi fortapt. Vi må våge å tro, på Ham!

kr

Steg for steg

tirsdag 13. oktober 2015

:/: Der du går skal din veg, åpnes for deg, steg for steg, steg for steg :/:

:/: Vi vil følge din veg, lær oss å gå, steg for steg, steg for steg :/:

Why does this Man speak blasphemies like this?

søndag 11. oktober 2015

Prekentekst for 20. søndag etter pinse:

”Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren. Og han talte Ordet til dem./ And again He entered Capernaum after some days, and it was heard that He was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And He preached the word to them.

De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt da opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på./ Then they came to Him, bringing a paralytic who was carried by four men. And when they could not come near Him because of the crowd, they uncovered the roof where He was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying.

Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Sønn, dine synder er deg forlatt!/ When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, ”Son, your sins are forgiven you.”

Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte: Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud! Hvem kan forlate synder uten én, det er Gud?/ And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, ”Why does this Man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?”

Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?/ But immediately, when Jesus perceived in His spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, ”Why do you reason about these things in your hearts?

Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! – eller å si: Stå opp, ta din seng og gå?/ ”Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Arise, take up your bed and walk’?

Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder – og nå taler han til den lamme -:/ ”But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins”-He said to the paralytic,

Jeg sier deg: Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus./ ”I say to you, arise, take up your bed, and go to your house.”

Og han stod opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle, så alle ble ute av seg selv av undring./ Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed

Og de priste Gud og sa: Slikt har vi aldri sett.”/ and glorified God, saying, ”We never saw anything like this! ” Markus/Mark 2,1-12.

… HIS FAITH IS ACCOUNTED FOR RIGHTEOUSNESS

Nytestamentlig lesetekst:

”Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud./ What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God.

For hva sier Skriften: Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet./ For what does the Scripture say? ”Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.

Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent./ Now to him who works, the wages are not counted as grace but as debt.

Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet./ But to him who does not work but believes on Him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness,

Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger/ just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works:

Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult./ ”Blessed are those whose lawless deeds are forgiven, And whose sins are covered;

Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.”/ Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin.” Romerne/Romans 4,1-8.

BUT ABRAM SAID, ”LORD GOD, WHAT WILL YOU GIVE ME?”

Gammeltestamentlig lesetekst:

Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor./ After these things the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, ”Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward.”

Da sa Abram: Å Herre Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus, er Elieser fra Damaskus./ But Abram said, ”Lord God, what will You give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus.”

Og Abram sa: Meg har du ikke gitt barn, og se, en som er født i mitt hus, skal arve meg./ Then Abram said, ”Look, You have given me no offspring; indeed one born in my house is my heir!

Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg./ And behold, the word of the Lord came to him, saying, ”This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir.”

Han førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli./ Then He brought him outside and said, ”Look now to heaven, and count the stars if you are able to number them.” And He said to him, ”So shall your descendants be. ”

Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.”/ And he believed in the Lord, and He accounted it to him for righteousness. 1.Mosebok/Genesis 15,1-6.

Kan verden gjøre noe godt?

lørdag 10. oktober 2015

– Bare tilsynelatende. Det er Gud som virker i alle til gode gjerninger. Også i den ugudelige.

kr