Arkiv for august 2015

What shall I do to inherit eternal life?

søndag 30. august 2015

Prekentekst for 14. søndag etter pinse:

”Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?/ And behold, a certain lawyer stood up and tested Him, saying, ”Teacher, what shall I do to inherit eternal life?”

Han sa til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?/ He said to him, ”What is written in the law? What is your reading of it? ”

Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!/ So he answered and said, ”You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and ‘your neighbor as yourself.’ ”

Da sa han til ham: Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve!/ And He said to him, ”You have answered rightly; do this and you will live.”

Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: Og hvem er min neste?/ But he, wanting to justify himself, said to Jesus, ”And who is my neighbor?”

Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød./ Then Jesus answered and said: ”A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead.

Nå traff det seg slik at en prest drog ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi./ ”Now by chance a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed by on the other side.

Likeså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi./ ”Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side.

Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: Plei ham! Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake./ ”But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. ”So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine; and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. ”On the next day, when he departed, he took out two denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, ‘Take care of him; and whatever more you spend, when I come again I will repay you.’

Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?/ ”So which of these three do you think was neighbor to him who fell among thieves?”

Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham./ And he said, ”He who showed mercy on him.”

Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså!”/ Then Jesus said to him, ”Go and do likewise.” Lukas/Luke 10,25-37.

LET US LOVE ONE ANOTHER

Nytestamentlig lesetekst:

”Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud,/ Beloved, let us love one another, for love is of God;

og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud./ and everyone who loves is born of God and knows God.

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet./ He who does not love does not know God, for God is love.

Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham./ In this the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him.

I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.”/ In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 1.Johannes/John 4,7-10.

YOU SHALL NOT HATE YOUR BROTHER IN YOUR HEART

Gammeltestamentlig lesetekst:

Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Du skal ikke stå din neste etter livet. Jeg er Herren./ ‘You shall not go about as a talebearer among your people; nor shall you take a stand against the life of your neighbor: I am the Lord.

Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte./ ‘You shall not hate your brother in your heart.

Men du skal irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld./ You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him.

Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.”/ ‘You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord. 3.Mosebok/Leviticus 19,16-18.

Vi må våge å utfordre

lørdag 29. august 2015

– både oss selv og andre. Tankemessig og åndelig.

kr

Ingen skal oppmuntres til å forlate sitt land!

fredag 28. august 2015

Håpløst og ubeskrivelig urettferdig. Typisk norsk. Tenker kun på oss selv. Dette er kjempepopulært og super reklame. Bare kom til Norge! Så eller så mange.

Vi vil gjerne fremstå som et bedre folk, men vi sørger for å få drept ufødte levende barn om det skulle passe slik. Drapsmenn er da ikke spesielt gode mennesker?

kr

Hva inneholdt paktens ark?

tirsdag 25. august 2015

Hebr.9,4

På tide med ærlighet og nytt navn, KrF!

mandag 24. august 2015

Dere er jo ikke noe kristelig parti. Men et liberalt et.

– Hvis dere ikke ser eller kan/vil se dette, er det bare så tragisk.

Det liberale Folkeparti er avgjort mest dekkende.

Hvorfor holdt dere ikke Guds bud, vil Jesus trolig spørre.

kr

Guds ark, hva er det?

mandag 24. august 2015

He makes the deaf to hear and the mute to speak

søndag 23. august 2015

Prekentekst for 13. søndag etter pinse:

”Da han drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galilea-sjøen, midt gjennom Dekapolis-landet./ Again, departing from the region of Tyre and Sidon, He came through the midst of the region of Decapolis to the Sea of Galilee.

De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bad ham legge hånden på ham./ Then they brought to Him one who was deaf and had an impediment in his speech, and they begged Him to put His hand on him.

Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans./ And He took him aside from the multitude, and put His fingers in his ears, and He spat and touched his tongue.

Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp!/ Then, looking up to heaven, He sighed, and said to him, ”Ephphatha,” that is, ”Be opened.”

Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent./ Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly.

Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent./ Then He commanded them that they should tell no one; but the more He commanded them, the more widely they proclaimed it.

De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel! Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.”/ And they were astonished beyond measure, saying, ”He has done all things well. He makes both the deaf to hear and the mute to speak.” Markus/Mark 7,31-37.

THE LETTER KILLS, BUT THE SPIRIT GIVES LIFE

Nytestamentlig lesetekst:

”En slik tillit har vi til Gud ved Kristus./ And we have such trust trough Christ toward God.

Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som er av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt./ Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter but of the Spirit;

For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.”/ for the letter kills, but the Spirit gives life. 2.Korinterbrev/Corinthians 3,4-6.

SAMUEL ANSWERED, ”SPEAK, FOR YOUR SERVANT HEARS

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn./ Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli.

Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få./ And the word of the Lord was rare in those days; there was no widespread revelation.

Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom – hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se./ And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see,

Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var./ and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord where the ark of God was, and while Samuel was lying down,

Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: Ja, her er jeg./ that the Lord called Samuel. And he answered, ”Here I am!”

Han løp til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg./ So he ran to Eli and said, ”Here I am, for you called me.”

Men Eli sa: Jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen! Og han gikk og la seg./ And he said, ”I did not call; lie down again.” And he went and lay down.

Men Herren ropte enda en gang: Samuel!/ Then the Lord called yet again, ”Samuel!”

Og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg./ So Samuel arose and went to Eli and said, ”Her I am, for you called me.”

Men han sa: Jeg ropte ikke, min sønn. Gå og legg deg igjen!/ He answered, ”I did not call, my son; lie down again”

Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham./ (Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him.)

Da ropte Herren tredje gang: Samuel!/ And the Lord called Samuel again the third time.

Og han stod opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg./ So he arose and went to Eli, and said, ”Here I am, for you did call me.”

Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten. Og Eli sa til Samuel: Gå og legg deg. Og blir det ropt på deg, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører!/ Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, ”Go, lie down; and it shall be, if He calls you, that you must say, ‘Speak, Lord, for Your servant hears.’ ”

Og Samuel gikk og la seg på sin plass./ So Samuel went and lay down in his place.

Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel!/ Now the Lord came and stood and called as at other times, ”Samuel, Samuel!”

Og Samuel sa: Tal, din tjener hører!”/ And Samuel answered, ”Speak, for Your servant hears.” 1.Samuel 3,1-10.

Synd og sorg er syskenord

fredag 21. august 2015

1. Synd og sorg er syskenord, Fylgjest jamnan her på jord. Syndi har frå Gud oss skilt, Difor lid vårt hjarta ilt; Hjarta som til Gud er skapt, Syrgjer når det Gud har tapt.

2. Så er hjarta sjukt og sårt Til me ser den sanning klårt: Synd til all vår sott er rot, Men i Krist er helsebot; Og med syndesorg og tru Me frå synd til Gud kan snu.

3. Hjarta då i Jesus Krist Finn den freden som var mist, Fred som overgår alt vet, Gjev vårt liv ein annan let*; Fred som stiller all vår trong, Løyser sorgi opp i song.

4. Vel eg enn ein syndar er, Difor står òg sorgi nær; Harm og hugnad skiftast åt, Gleda blandast tidt med gråt; Men igjennom skyer grå Kan eg Jesu åsyn sjå.

*let = farge

Må de våkne og komme til sannhets erkjennelse!

fredag 21. august 2015

Hva betyr egentlig ordet: kristelig?

torsdag 20. august 2015

– Har det ingen soleklar ekstra forpliktelse? Hvor er bekjennelsen på hvem de tror? Hvorfor i all verden utgir de seg for noe de åpenbart ikke er? – Guds representanter. Uklokt, misvisende og freidig. Mildt sagt.

Og skal nå kristne drive med politikk? De er jo IKKE ønsket.

kr