Arkiv for juni 2015

Er det forskjell på synd?

tirsdag 30. juni 2015

Du hykler!

søndag 28. juni 2015

Prekentekst for 5. søndag etter pinse:

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!/ ”Judge not, that you be not judged.

For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt./ ”For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you.

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?/ ”And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not consider the plank in your own eye?

Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye?/ ”Or how can you say to your brother, ‘Let me remove the speck from your eye’; and look, a plank is in your own eye?

Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye!/ ”Hypocrite! First remove the plank from your own eye,

Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye.”/ and then you will see clearly to remove the speck in your brother’s eye. Matteus/Matthew 7,1-5.

MEN DU, HVORFOR DØMMER DU DIN BROR?

Nytestamentlig lesetekst:

For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv./ For none of us lives to himself, and no one dies to himself.

For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren./ For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord.

Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til./ Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s.

Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde./ For to this end Christ died and rose and lived again, that He might be the Lord of both the dead and the living.

Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror?/ But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother?

Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol./ For we shall all stand before the judgment seat of Christ.

For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud./ For it is written: ”As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”

Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv./ So then each of us shall give account of himself to God.

Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror.”/ Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way. Romerne/Romans 14,7-13.

MEN HAN SA: HVA HAR DU GJORT?

Gammeltestamentlig lesetekst:

Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel./ Now Cain talked  with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and killed him.

Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror?/ Then the Lord said to Cain, ”Where is Abel your brother?”

Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?/ He said, ”I do not know. Am I my brother’s keeper?”

Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd./ And He said, ”What have you done? The voice of your brother’s blood cries out to me from the ground’. ”So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand.

Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden./ ”When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth.”

Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn./ And Cain said to the Lord, ”My punishment is greater that I can bear! ”Surely You have driven me out this day from the face of the ground; I shall be hidden from Your face;

Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel./ I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it will happen that anyone who finds me will kill me.”

Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold./ And the Lord said to him, ”Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold.”

Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.”/ And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. 1.Mosebok/Genesis 4,8-15.

Kan verden gjøre gode gjerninger?

lørdag 27. juni 2015

Så fikk jeg igjen se det

torsdag 25. juni 2015

– At Gud kan bruke alt og alle. Til det gode eller beste. For hver og en.

kr

Alle holdt seg nær til ham for å høre ham

søndag 21. juni 2015

Prekentekst for 4. søndag etter pinse:

Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham./ Then all the tax collectors and the sinners drew near to Him to hear Him.

Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!/ And the Pharisees and scribes complained, saying, ”This Man receives sinners and eat with them.”

Da fortalte han denne lignelsen til dem:/ So He spoke this parable to them, saying,

Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?/ ”What man of you, having a hundred sheep, if he loses one of them, does not leave the ninety-nine in the wilderness, and go after the one which is lost until he finds it?

Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg./ ”And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing.

Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier:/ ”And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them,

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. / ‘Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost!’

Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse./ ”I say to you  that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine just persons who need no repentance.

Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?/ ”Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep  the house, and search carefully until she finds it?

Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier:/ ”And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying,

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!/ ‘Rejoice with me, for I have found the piece which I lost!’

På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.”/ ”Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.” Lukas/Luke 15,1-10.

AV NÅDE ER DERE FRELST

Nytestamentlig lesetekst:

Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder./ And you He made alive, who were dead in trespasses and sins,

I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn./ in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience,

Også vi vandret alle som dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre./ among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others.

Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser./ But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ

Av nåde er dere frelst./ (by grace you have been saved),

Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus./ and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg./ For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”/ For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Efeserne/Ephesians 2,1-10.

DU SKAL KASTE ALLE DERES SYNDER I HAVETS DYP

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv?/ Who is a God like You, Pardoning iniquity And passing over  the transgression of the remnant of His heritage?

Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet./ He does not retain His anger forever, Because He delights in mercy.

Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter./ He will again have compassion on us, And will subdue our iniquities.

Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.”/ You will cast all our sins Into the depths of the sea. Mika/Micah 7,18-19.

Å, hvor salig å få vandre

søndag 21. juni 2015

1. Å, hvor salig å få vandre Hjemad ved vår Faders hand. Snart er endt vår ørkenvandring, Vi går inn i Kanaans land.

Kor: Herlig sangen der skal bruse, Sterk som lyden av en mektig flod: Ære være Gud og Lammet Som oss kjøpte med sitt blod!

2. Her ved elvene i Babel Lett forstumme vil vår sang, Men vi venter bedre dager I Jerusalem en gang.

3. Intet mørke der skal være, Ingen tårer, ingen nød, Ingen synd og ingen plage, Ingen djevel, ingen død!

4. Her vi skilles fra hverandre, Her er møye og besvær, Men i himlens gylne saler, Ingen nød skal være der.

5. Å, må ingen bli tilbake Under pilgrimsferden hjem! Må vi alle der få møtes, Salig nå til målet frem!

Sikker på at din hjelpeforståelse er den rette?

lørdag 20. juni 2015

Vær veldig, veldig forsiktig med å «hjelpe» folk uten at de selv har bedt om det først! Det kan bli helt feil. Hjelp ikke din neste i hjel! Passivisering er slett ingen hjelp, tvert om.

Ta ikke motet fra den som ikke ønsker hjelpen din! Hvis du absolutt må tilby den. Det kan såre mer enn glede. Ikke alltid like lett å si nei takk. Ingen liker å bli overkjørt. Ville du likt det? Neppe.

Ikke glem at Norges dødelige dopmetoder florerer overalt. Man sløves av all «hjelpen» en kan få eller har krav på, som de sier. Og særlig ved såkalte legers håpløse medisinutdeling eller giftspredning. Slik gjør de oss avhengig av seg. Istedenfor av Gud Herren.

kr

Brenner du for noe?

torsdag 18. juni 2015

Ingen får IKKE Guds tilbud om nåde

tirsdag 16. juni 2015

– Men en må ta imot den! Velge rett. I nådetiden. Mens man lever eller før gjenkomsten. Etterpå er det for seint.

– Å komme. Til Jesus. Kommer en ikke, går man fortapt. Og pines for evig. Forferdelig!

Men du velger selv din evighet. Du har fått veldig mange sjanser.

Ikke ta en uforstandig avgjørelse, – gjør et valg etter Guds vilje! Alltid. Og bli overmåte velsignet.

kr

Kom, for nå er det ferdig

søndag 14. juni 2015

Prekentekst for 3. søndag etter pinse:

”Da sa han til ham: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange./ Then He said to him, ”A certain man gave a great supper and invited many,

Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: Kom, for nå er det ferdig./ ”and sent his servant at supper time to say to those who were invited, ‘Come, for all things are now ready.’

Men alle som én begynte de å unnskylde seg./ ”But they all with one accord began to make excuses.

Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!/ The first said to him, ‘I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused.’

En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og går for å prøve dem. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!/ ”And another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused.’

Og en tredje sa: Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme./ ”Still another said, ‘I have married a wife, and therefore I cannot come.’

Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette./ ”So that servant came and reported these things to his master.

Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme./ Then the master of the house, being angry, said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind.’

Og tjeneren sa: Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom./ ”And the servant said, ‘Master, it is done as you commanded, and still there is room.’

Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt./ ”Then the master said to the servant, ‘Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

For jeg sier dere: Ingen av de menn som var innbudt, skal smake mitt festmåltid.”/ ‘For I say to you that none of those men who were invited shall taste my supper.’ ” Lukas/Luke 14,16-24.

SALIGE ER DE SOM ER INNBUDT TIL LAMMETS BRYLLUP

Nytestamentlig lesetekst:

”Og fra tronen gikk det ut en røst som sa:/ Then a voice came from the throne saying,

Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!/ ”Praise our God, all you His servants and those who fear Him, both small and great!”

Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!/ And I heard, as it were, the voice of a great multitude, as the sound of many waters and as the sound of mighty thunderings, saying, ”Alleluia! For the Lord God Omnipotent reigns!

La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede./ ”Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready.”

Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin./ And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright,

For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger./ for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid!/ Then he said to me, ”Write: ‘Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb!’ ”

Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.”/ And he said to me, ”These are the true sayings of God.” Åpenbaringen/Revelation 19,5-9.

HERREN SKAL GJØRE ET GJESTEBUD FOR ALLE FOLK

Gammeltestamentlig lesetekst:

Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin – med fete margfulle retter og med klaret, gammel vin./ And in this mountain The Lord of hosts will make for all people A feast of choice pieces, A feast of wines on the lees, Of fat things full of marrow, Of well-refined wines on the lees.

På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.”/ And He will destroy on this mountain The surface of the covering cast over all people, And the veil that is spread over all nations. Jesaja/Isaiah 25,6-7.