Arkiv for mai 2015

Du må bli født på ny, for å se Guds rike

søndag 31. mai 2015

Prekentekst for Treenighetssøndag:

”Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham:/ There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him,

Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham./ ”Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him.”

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike./ Jesus answered and said to him, ”Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”

Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?/ Nicodemus said to Him, ”How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?”

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike./ Jesus answered, ”Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.

Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd./ ”That which is born of the flesh is flesh, and which is born of the Spirit is spirit.

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!/ ”Do not marvel that I said to you, ‘You must be born again.’

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen./ ”The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell  where it comes from and where it goes.

Slik er det med hver den som er født av Ånden./ So is everyone who is born of the Spirit.”

Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje?/ Nicodemus answered and said to Him, ”How can these things be?”

Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?/ Jesus answered and said to him, ”Are you the teacher of Israel, and do not know these things?

Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd./ ”Most assuredly, I say to you, We speak what We know and testify what we have seen, and you do not receive Our witness.

Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?/ ”If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things?

Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen./ ”No one has ascended to heaven but He who came down from heaven, that is, the Son of Man who is in heaven.

Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,/ ”And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,

for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.”/ ”that whoever bbelieves in Him should not perish but have eternal life. Johannes/John 3,1-15.

HVEM KJENTE VEL HERRENS SINN?

Nytestamentlig lesetekst:

Ӂ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!/ Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God!

Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier./ How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!

For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?/ ”For who has known the mind of the Lord? Or who has become His counselor?”

Eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag?/ ”Or who has first given to Him And it shall be repaid to him?”

For av ham og ved ham og til ham er alle ting./ For of Him and through Him and to Him are all things,

Ham tilhører æren i all evighet. Amen.”/ to whom be glory forever Amen. Romerne/Romans 11,33-36.

DISSE ORD SKAL DU GJEMME I DITT HJERTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én./ ”Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one!

Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt./ ”You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.

Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte./ ”And these words which I command you today shall be in your heart.

Og du skal innprente dem i dine barn./ ”You shall  teach them diligently to your children,

Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.”/ and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. 5.Mosebok/Deuteronomy 6,4-7.

Har du mot å følge Jesus?

fredag 29. mai 2015

1. Har du mot å følge Jesus Hva det enn kan koste deg? Har du mot når verden håner Og til motstand reiser seg? Har du mot å bli en kristen Og ta skrittet riktig ut? Tør du ikke nå begynne, Å, hvor går det da til slutt?

2. Byen som på berget ligger, Ingenlunde skjules kan, Heller ei den tro kan dølges Som er levende og sann. Å, om Jesus rett var blevet For ditt hjerte riktig stor, Se, da må du og bekjenne Fritt for verden hva du tror!

3. Verdens ugunst eller bifall Gjelder siden ikke mer, Kristi ære blir det ene Hvorpå troen alltid ser. Prøv deg rett, det gjelder livet, Den som ei er med, er mot! Har du hittil trosset Herren, Fall i dag for korsets fot!

4. Be om nåde, be om livet, Be om frelse i hans blod! Be om kraft å følge Jesus, Be om hellig heltemot! Tenk dog over hva det gjelder, Nå i tide deg bered! Korset først og siden kronen, Striden her, hist evig fred.

For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn

mandag 25. mai 2015

Prekentekst for 2. pinsedag:

For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv./ ”For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham./ ”For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn./ ”He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.

Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde./ ”And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset./ ”For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed.

Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.”/ ”But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God.” Johannes/John 3,16-21.

HAN BØD AT DE SKULLE  BLI DØPT

Nytestamentlig lesetekst:

”Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde./ ”And He commanded us to preach to the people, and to testify that it is He who was ordained by God to be Judge of the living and the dead.

Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn./ ”To Him all the prophets witness that, through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins.”

Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet./ While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word.

Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud./ And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit was poured out on the Gentiles also. For they heard them speak with tongues and magnify God.

Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?/ Then Peter said, ”Can anyone forbid water, that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have?

Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn.”/ And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Apostlenes gjerninger/Acts 10,42-48a.

FORUTEN MEG ER DET INGEN GUD, SIER HERREN

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så sier Herren, som skapte deg og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesurun, som jeg har utvalgt!/ Thus says the Lord who made you And formed you from the womb, who will help you: ‘Fear not, O Jacob My servant; And you, Jeshurun, whom I have chosen.

For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre./ For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground;

Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt./ I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring;

De skal vokse opp som gress blant vann, som piletrær ved bekkene./ They will spring up among the grass Like willows by the watercourses.’

Èn skal si: Jeg hører Herren til! En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til! – og Israel skal han bruke som hedersnavn./ One will say, ‘I am the Lord’s’; Another will call himself of the name of Jacob; Another will write with his hand, ‘The Lord’s,’ And name himself by the name of Israel.

Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud:/ ”Thus says the Lord, the King of Israel, And his Redeemer, the Lord of hosts:

Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud.”/ I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. Jesaja/Isaiah 44,2-6.

Da kom det med ett en lyd

søndag 24. mai 2015

Prekentekst for Pinsedag:

”Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted./ When the Day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt./ And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting.

Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem./ Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them.

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale./ And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen./ And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men, from every nation under heaven.

Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk./ And when this sound occurred, the multitude came together, and were confused, because everyone heard them speak in his own language.

De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere?/ Then they were all amazed and marveled, saying to one another, ”Look, are not these who speak Galileans?

Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!”/ ”And how is that we hear, each in our own language in which we were born? ”Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, ”Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, ”Cretans and Arabs – we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God.” Apostlenes gjerninger/Acts 2,1-11.

TALSMANNNEN SKAL LÆRE DERE ALLE TING

Nytestamentlig lesetekst:

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham./ Jesus answered and said to him, ”If anyone loves Me, he will keep My word; and My Father will love him, and We will come to him and make Our home with him.

Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord./ ”He who does not love Me does not keep My words;

Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg./ and the word which you hear is not Mine but the Father’s who sent Me.

Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere./ ”These things I have spoken to you while being present with you.

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere./ ”But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere./ ”Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give you.

La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!/ Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen./ ”You have heard Me say to you, ‘I am going away and coming back to you.’

Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg./ If you loved Me, you would rejoice because I said, ‘I am going to the Father,’ for My Father is greater than I.

Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.”/ ”And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Johannes/John 14,23-29.

DERFOR BLE BYEN KALT BABEL

Gammeltestamentlig lesetekst:

Hele jorden hadde ett språk og samme ord./ Now the whole earth had one language and one speech.

Det skjedde, da de drog fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der./ And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there.

De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel./ Then they said to one another, ”Come, let us make bricks and bake them thoroughly.” They had brick for stone, and they had asphalt for mortar.

Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden./ And they said, ”Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens; let us make a name is in the heavens; let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth.”

Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde./ But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built.

Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre./ And the Lord said, ”Indeed the people are one and they all have one language, and this is what they begin to do; now nothing that they propose to do will be withheld from them.

Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale./ ”Come, let Us go down and there confuse their language, that they may not understand one another’s speech.”

Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen./ So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city.

Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.”/ Therefore its name is called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth; and from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. 1.Mosebok/Genesis 11,1-9.

Ånd fra himlen, kom med nåde

lørdag 23. mai 2015

1. Ånd fra himlen, kom med nåde, Kom med liv og lys her ned! La din guddomsmakt nå råde, Gjør oss vis til salighet! Livets ord må du forklare Så det virker hva du vil! La oss her dets kraft erfare, Fyll vår sjel med hellig ild!

2. Herre Jesus, du vår glede, Kom med legedom og fred! Tal til oss som er til stede, Om din store kjærlighet. Kom til hvert bedrøvet hjerte Som på syndens byrde bær, Før dem ut av angst og smerte, Tal din fred til sjelen her!

3. Hør vår bønn, all godhets giver, Fader, Sønn og Hellig Ånd! Du som var og er og bliver, Rekk nå ut din allmakts hånd! Kom til gamle, kom til unge I din kraft og med din fred! Så skal vi med jubel sjunge: Herren er på dette sted!

Redd for Djevelen?

torsdag 21. mai 2015

– For å ta et oppgjør med ham. Og alle hans tjenere?

Hvem er det?

Guds ord sier at han er en løgner. En som frister, villeder og bedrar. Hvis mål er å drepe og ødelegge alt det gode som Herren har skapt. Den onde opptrer på de snedigste måter.

De fleste tror de gjennomskuer ham, men da var det jo ingen sak, da! Var dette tilfelle så ikke verden ut som den dessverre gjør.

Satan har ufattelig mange forkledninger. Den som sover eller gjør mørkets gjerninger, ser selvfølgelig ikke det.

Løgneren er Egoisten med stor E. Alt som tjener ham, og er galt, virker riktig. Men … Jesus kan godt passere, når, om og slik det passer ham. De kristne er hans aller viktigste satsingsområde. Alt de foretar seg må for all del rives ned. Straks. Jeg kan ikke se hvem i media eller hos de forskjellige myndigheter eller i noen partier som lyder Gud mer enn mennesker. Altså tjener de Herrens motstander mer enn Ham.

Det er bare det at Seieren er vunnet. For lenge siden. Av troens opphavsmann og fullender. Livets bok kan djevelen ikke gjøre noe med. Står man oppført der, tjener en den levende Gud alene.

kr

Er du redd for noe eller noen?

tirsdag 19. mai 2015

– For Sannheten?

– For å prøve Jesus? Er ikke det litt sprøtt?

– For å bli misforstått?

– For å spørre? Eller utfordre?

– For å være helt ærlig?

– For å gi (gode) råd? Eller lytte?

– For å ydmyke deg?

– For å innrømme at du har tatt feil?

– For å tilgi? Eller omvendt.

– For å såre? Kanskje det er nødvendig?

– For å be om tilgivelse?

– For ikke å bli tilgitt? Av Jesus!?

– For å si JA istedenfor NEI? Når du bør det.

– For å si NEI istedenfor JA? Når du bør det.

– For å bli for tjukk? Eller for tynn?

– For å leve? Eller dø?

– For å bli (for) syk? Eller (altfor) gammel.

– For å være svak? Eller sterk.

– For å skille deg ut? Eller å ikke skille deg ut?

– For å glemme ting? Eller huske ting?

– For å rote istedenfor å rydde? El. omv.

– For å tape en tåpelig konkurranse?

– For å ikke være perfekt og best når det gjelder?

– For å somle? Eller ikke stresse?

– For å bli fratatt alt det du eier? Eller har fått. Av Gud.

– For å miste jobben? Hvorfor er det så ille?

– For å prøve noe nytt? Og få nye og flere erfaringer.

– For å dumme deg ut? Eller ikke dumme deg ut?

– For å bli/være/stå alene? Og bli litt sær og rar og sånn.

– For å gi Gud rett? Og komme til Jesus.

– For å høre Sannheten? Om deg selv. Og vende om.

– For å bli (for) upopulær? Eller (altfor) ugrei.

– For å vinne det vidunderlige evige livet fremfor den evige død?

– For å gå glipp av all moroa?

– Da MÅ du åpne for Jesus når Han banker på hjertedøra di!

– Først da kan Han begynne å åpenbare seg for deg. Man starter i babyklassen. Eller 0-te. En forstår liksom ingen ting. Men bebisser skjønner at Gud er god. Derfor tror de.

Bebier har ingen krav og går ikke til streik fordi de ikke stiller i samme standard. De bare tar imot det Han får lov til å gi dem. De har peiling på hva sann kjærlighet er. De største/voksne barna har virkelig mye å lære av de aller minste. Stolthet, hva er det for noe tull?

kr

Hører du ikke Guds kall?

tirsdag 19. mai 2015

De skal utstøte dere av synagogene

søndag 17. mai 2015

Prekentekst for 6. søndag etter påske:

”Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg./ ”But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me.

Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen./ ”And you also will bear witness, because you have been with Me from the beginning.

Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt./ ”These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble.

De skal utstøte dere av synagogene./ ”They will put you out of the synagogues;

Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse./ yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service.

Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg./ ”And these things they will do to you because they have not known the Father nor Me.

Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det.”/ ”But these things I have told you, that when the time come, you may remember that I told you of them. Johannes/John 15,26-16,4a.

HA INDERLIG KJÆRLIGHET TIL HVERANDRE

Nytestamentlig lesetekst:

”Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be./ But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.

Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder./ And above all things have fervent love for one another, for ”love will cover a multitude of sins.”

Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!/ Be hospitable to one another without grumbling.

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde./ As each one has received a gift, minister it to one another, as good stewards of the manifold grace of God.

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.”/ If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. 1.Peter 4,7-11.

VÆR FRIMODIG, ALT FOLK I LANDET, OG ARBEID!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?/ ‘Who is left among you who saw this temple in its former glory? And how do you see it now? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing?

Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest!/ ‘Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord; and be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest;

Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud./and be strong, all you people of the land,’ says the Lord, ‘and work; for I am with you,’ says the Lord of hosts.

Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast./ ‘According to the word that I covenanted with you when you came out of Egypt,

Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!/ so My Spirit remains among you; do not fear!’

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land./ ”For thus says the Lord of hosts: ‘Once more (it is a little while) I will shake heaven and earth, the sea and the dry land;

Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud./ and I will shake all nations, and they shall come to the Desire of All Nations, and I will fill this temple with glory,’ says the Lord of hosts.

Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud./ ‘’The Silver is Mine, and the gold is Mine,’ says the Lord of hosts.

Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.”/ ‘The glory of this latter temple shall be greater than the former,’ says the Lord of hosts. ‘And in this place I will give peace,’ says the Lord of hosts.” Haggai 2,3-9.

Me tenkjer på landet

søndag 17. mai 2015

1. Me tenkjer på landet, det land du oss gav, Så underleg fagert frå høgfjell til hav, Med ynde som ikkje kan tolkast med ord: Å, Herre, din nåde mot Noreg var stor! Din nåde var stor imot Noreg.

2. Me tenkjer på heimen, den heimen med fekk, Der glade imellom dei kjære me gjekk, Der kjærleik me møtte hos far og hos mor: Å, Herre, din nåde mot Noreg var stor! Din nåde var stor imot Noreg.

3. Me tenkjer på fridom og hundreårs fred: Så trygt fekk me virka til sola gjekk ned, I fred fekk me kvila, og høyra Guds ord: Å, Herre, din nåde mot Noreg var stor! Din nåde var stor imot Noreg.

4. Me tenkjer på Ordet, vår dyraste skatt, Som kom hit med lys i den djupaste natt Og gjev oss det evige liv alt på jord: Å, Herre, din nåde mot Noreg var stor! Din nåde var stor imot Noreg.

5. Me tenkjer på alle som Herren har kjær, Som trufast vil æra og tena han her. Dei strør ut sitt såkorn, – og fagert det gror: Å, Herre, din nåde mot Noreg var stor! Din nåde var stor imot Noreg.

6. Me minnest din nåde – vår Gud ha då takk Fordi at ditt gledesbod landet vårt rakk Og skapte ein livsdag så sæl i vårt nord! Takk, Herre, – din nåde mot Noreg var stor! Me takkar deg, Herre, for Noreg.