Arkiv for mars 2015

Hva hadde du svart?

onsdag 18. mars 2015

Men dette sa han for å prøve ham

søndag 15. mars 2015

Prekentekst for 4. søndag i faste:

”Etter dette drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, også kalt Tiberias-sjøen./ After these things Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias.

En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegn som han gjorde på de syke./ Then a great multitude followed Him, because they saw His signs which He performed on those who were diseased.

Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med sine disipler./ And Jesus went up on the mountain, and there He sat with His disciples.

Og påsken, jødenes høytid, var nær./ Now the Passover, a feast of the Jews, was near.

Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip:/ Then Jesus lifted up His eyes, and seing a great multitude coming toward Him, He said to Philip,

Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?/ ”Where shall we buy bread, that these may eat?”

Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre./ But this He said to test him, for He Himself knew what He would do.

Filip svarte ham: Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke!/ Philip answered Him, ”Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little.”

En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham:/ One of His disciples, Andrew, Simon Peter’s brother said to Him,

Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange?/ ”There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many? ”

Jesus sa: La folket sette seg ned!/ Then Jesus said, ”Make the people sit down.”

Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen./ Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha./ And Jesus took the loaves, and when He had given thanks He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down; and likewise of the fish, as much as they wanted.

Da de var blitt mette, sier han til sine disipler:/ So when they were filled, He said to His disciples,

Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille!/ ”Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost.”

De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist./ Therefore they gathered them up, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves which were left over by those who had eaten.

Da nå folket så det tegnet ha hadde gjort, sa de:/ Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said,

Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden./ ”This is truly the Prophet who is to come into the world.”

Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.”/ Therefore when Jesus perceived that they were about to come and take Him by force to make Him king, He departed again to the mountain by Himself alone. Johannes/John 6,1-15.

DA HØRER HAN OSS

Nytestamentlig lesetekst:

”Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn./ And this is the testimony: that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet./ He who has the Son, has life; he who does not have the Son of God does not have life.

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn./ These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believer in the Son of God.

Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,/ Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.

og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.”/ And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. 1.Johannes/John 5,11-15.

FOR Å KJENNE HVA SOM VAR I DITT HJERTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på og holde, så dere må leve og bli tallrike./ ”Every commandment which I command you today you must be careful to observe, that you may live and multiply,

Da skal dere komme inn i det landet Herren med ed har lovt deres fedre, og ta det i eie./ and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers.

Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke./ ”And you shall remember that the Lord your God led you all the way these forty years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.

Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.”/ ”So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone; but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. 5.Mosebok/Deuteronomy 8,1-3.

Hvem var egentlig Jakob?

lørdag 14. mars 2015

Var Jakob i grunnen en løgner og egoist?

Hva het tvillingbroren?

Hvorfor forlangte Jakob å få førstefødselsretten av ham?

Var det særlig fint gjort, da?

Hvorfor ga broren den fra seg? Brydde han seg ikke?

Hva het faren og moren?

Holdt foreldrene like mye av begge sønnene?

Er DU bedre enn Anders B. Breivik?

fredag 13. mars 2015

– Du som stemmer på barnedrap? Slett ikke.

Du er mye verre. Du må simpelthen slutte å støtte barnemordere!

Og for noen feige jurister og advokater vi har. Det er jo diger forskjell på folk. På små og store barn. Noen er mer verdifulle enn andre. Å skylde på loven, holder selvsagt ikke for Herren.

Breivik er en fin syndebukk å ha. Tenke seg til …

kr

Et varmere samfunn

fredag 13. mars 2015

Å ja. Og hvem skal så lage et varmere samfunn? Djevelens menn og kvinner? De egoistiske og kalde. Det går selvfølgelig ikke.

En myrder ikke aldeles uskyldige og forsvarsløse små barn med den ene hånden, og lager et varmere samfunn med den andre. De som tror at det er mulig, må få opp øynene så de kan se!

Så lenge den forferdelige abortloven ikke forkastes, men faktisk blir stående eller liggende, – eksisterer det over hode ingen troverdighet.

kr

Be for makter og myndigheter!

tirsdag 10. mars 2015

– At de må våkne og omvende seg. Snart er det for sent.

kr

Hvorfor?

tirsdag 10. mars 2015

– gjør vi ikke Guds vilje?

– lar vi den uvitende vitenskapen styre oss?

– vil vi bare ikke tro på Jesus?

– stenger vi Kjærligheten og nåden ute?

– tenker vi kun på oss selv?

– lar vi oss enkelt lure av løgneren/djevelen?

– er vi så utrolig stolte og trassige?

kr

 

Han visste hva de tenkte

søndag 8. mars 2015

Prekentekst for 3. søndag i faste:

”Han drev ut en ond ånd, og den var stum./ And He was casting out a demon, and it was mute.

Men det skjedde da den onde ånd var faret ut, da talte den stumme. Og folket undret seg./ So it was, when the demon had gone out, that the mute spoke; and the multitudes marveled.

Men noen av dem sa: Det er ved Be’elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut./ But some of them said, ”He casts out demons by Beelzebub, ”the ruler of the demons.”

Andre igjen fristet ham og krevde et tegn fra himmelen av ham./ Others, testing Him, sought from Him a sign from heaven.

Men han visste hva de tenkte, og sa til dem:/ But He, knowing their thoughts, said to them:

Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus./ ”Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house falls.

Men om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående?/ ”If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand?

Dere sier jo at det er ved Be’elsebul jeg driver de onde ånder ut!/ Because you say I cast out demons by Beelzebub.

Men er det ved Be’elsebul jeg driver de onde ånder ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut?/ ”And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out?

Derfor skal de være deres dommere!/ Therefore they will be your judges.

Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere./ ”But if I cast  out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you.

Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred./ ”When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace.

Men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut./ ”But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted, and divides his spoils.

Den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.”/ ”He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters. Lukas/Luke 11,14-23.

DERE VAR MØRKE, MEN NÅ ER DERE LYS I HERREN

Nytestamentlig lesetekst:

”Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn,/ Therefore be imitators of God as dear children.

og vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.”/ And walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling aroma.

Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren./ For you were once darkness, but now you are light in the Lord.

Vandre som lysets barn!/ Walk as children of light

For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet./ (for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth),

Prøv da hva som er til behag for Herren!/ finding out what is acceptable to the Lord.

Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!”/ And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Efeserne/Ephesians 5,1-2 og/and 8-11.

JEG VIL UTGYTE NÅDENS OG BØNNENS ÅND

Gammeltestamentlig lesetekst:

Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd,/ ”And I will power on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the Spirit of grace and supplication;

og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget./ then they will look on Me whom they pierced.

Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn,/ Yes, they will mourn for Him, as one mourns for his only son,

og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte.”/ and grieve for Him as one grieves for a firstborn. Sakarja/Zechariah 12,10.

Kjærlighet fra Gud

søndag 8. mars 2015

1. Kjærlighet fra Gud Springer like ut Som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, I dens dype grunn Gjemmes livets edelsten.

2. Kjærlighet fra Gud Som en yndig brud Kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn, Kom i Jesu navn, Himlen bringer den jo med.

3. Kjærlighet fra Gud Er det store bud, Er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, Og du har Guds fred, For Gud selv er kjærlighet.

Har de ugudelige/verden forandret seg?

lørdag 7. mars 2015

– Det spørs. Om ikke verden har vært, er og blir nøyaktig like ond hele tiden. Djevelen hater jo Gud og verden er sannelig ikke Hans etterfølgere. Men Satans. Det var neppe mindre vold og færre kriger før. Men nå er galskapen blitt tema nr 1 i alle medier. Hvorfor det, tro?

Den eneste som kan rette opp igjen all denne ødeleggelsen, er Jesus.

kr