Arkiv for januar 2015

Mannen trodde det ord Jesus sa, og gikk

torsdag 29. januar 2015

Prekentekst for 3. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

”Han kom igjen til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin./ So Jesus came again to Cana of Galilee where He had made the water wine.

Og i Kapernaum var det en kongelig embetsmann som hadde en sønn som var syk./ And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum.

Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted til ham og bad ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær./ When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to Him and implored Him to come down and heal his son, for he was at the point of death.

Jesus sa da til ham: Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro./ Then Jesus said to him, ”Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe.

Kongens mann sier til ham: Herre kom ned før mitt barn dør!/ The nobleman said to Him, ”Sir, come down before my child dies!”

Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever!/ Jesus said to him, ”Go your way; your son lives.”

Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk./ So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way.

Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjenere ham i møte og fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem da om den timen da det var blitt bedre med ham. De sa til ham: I går ved den sjuende time forlot feberen ham./ And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, ”Your son lives!” Then he inquired of them the hour when he got better. And they said to him, ”Yesterday at the seventh hour the fever left him.”

Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham: Din sønn lever!/ So the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, ”Your son lives.”

Og han trodde, han selv og hele hans hus./ And he himself believed, and his whole household.

Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea.”/ This again is the second sign Jesus did when He had come out of Judea into Galilee. Johannes/John 4,46-54.

FOR JEG SKAMMER MEG IKKE VED EVANGELIET

Nytestamentlig lesetekst:

For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker./ For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.

For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro./ For in the righteousness of God is revealed from faith to faith;

Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.”/ as it is written, ”The just shall live by faith.” Romerne/Romans 1,16-17

DA BLE NAAMAN VRED OG DROG BORT

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Na’aman, den syriske kongens hærfører, hadde meget å si hos sin herre og var høyt aktet./ Now Naaman, commander of the army of the king of Syria was a great and honourable man I the eyes of his master,

For Herren hadde gitt Syria seier ved hans hjelp./ because by him the Lord had given victory to Syria.

Han var en veldig stridsmann, men spedalsk./ He was also a mighty man of valor, but a leper.

Syrerne hadde en gang gjort et herjetog og bortført en liten pike som fange fra Israels land. Hun tjente nå hos Na’amans hustru./ And the Syrians had gone out on raids, and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman’s wife.

Hun sa til sin frue: Bare min herre var hos profeten i Samaria! Da skulle han nok fri ham fra spedalskheten./ Then she said to her mistress, ”If only my master were with the prophet who is in Samaria! For he would heal him of his leprosy.”

Na’aman gikk inn til sin herre og fortalte ham det og sa: Så og så har piken fra Israels land sagt./ And Naaman went in and told his master, saying, ”Thus and thus said the girl who is from the land of Israel.”

Da sa kongen i Syria: Dra dit! Så vil jeg sende et brev til Israels konge./ Then the king of Syria said, ”Go now, and I will send a letter to the king of Israel.”

– Han drog så av sted og tok med seg ti talenter sølv og seks tusen sekel gull og ti festkledninger.”/ So he departed and took with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold, and ten changes of clothing.

”Så kom Na’aman med sine hester og sin vogn og stanset ved døren til Elisas hus./ Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha’s house.

Og Elisa sendte et bud ut til ham og sa: Gå og bad deg sju ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren./ And Eiisha sent a messenger to him, saying, ”Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean.”

Da ble Na’aman vred og drog bort og sa: Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå fram og påkalle Herrens, sin Guds navn og føre hånden fram og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten./ But Naaman became furious, and went away and said, ”Indeed I said to myself, ‘He will surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place, and heal the leprosy.’

Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar, bedre enn alle Israels vann! Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli ren?/ ”Are not the Abanah and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all waters in Israel? Could I not wash in them and be clean?”

Og han vendte om og drog bort i vrede./ So he turned and went away in a rage.

Men hans tjenere trådte fram og talte til ham og sa: Dersom profeten hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, ville du da ikke ha gjort det? Hvor meget mer når han bare sier til deg: Bad deg, så skal du bli ren!/ And his servants came near and spoke to him, and said, ”My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then, when he says to you, ‘Wash, and be clean’?”

Så drog han ned og dukket seg sju ganger i Jordan, slik Guds mann hadde sagt. Og hans kjøtt ble friskt som på en liten gutt, og han ble ren./ So he went down and dipped seven times in the Jordan, according to the saying of the man of God; and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean.

Da vendte han tilbake til Guds mann med hele sitt følge. Og da han kom dit, stod han fram for ham og sa: Nå vet jeg at det ikke er noen Gud på jorden uten i Israel! Så ta nå imot en gave av din tjener!”/ And he returned to the man of God, he and all his aides, and came and stood before him; and he said, ”Indeed, now I know that there is no God in all the earth, except in Israel; now therefore, please take a gift from your servant.” 2.Kongebok/2. Kings 5,1-5 og 9-15.

Og hans disipler trodde på ham

tirsdag 20. januar 2015

Prekentekst for 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

”Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet./ On the third day there was as wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and His disciples were invited to the wedding.

Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin./ And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to Him, ”They have no wine.”

Jesus sa til henne: Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet./ Jesus said to her, ”Woman, what does your concern have to do with Me? My hour has not yet come.”

Hans mor sa til tjenerne: Hva han sier til dere, det skal dere gjøre./ His mother said to the servants, ”Whatever He says to you, do it.”

Nå stod der, etter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker./ Now there were set there six waterpots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing twenty or thirty gallons apiece.

Jesus sa til dem: Fyll karene med vann!/ Jesus said to them, ”Fill the waterpots with water.”

Og de fylte dem til randen./ And they filled them up to the brim.

Så sa han til dem: Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren!/ And He said to them, ”Draw some out now, and take it to the master of the feast.”

Og de bar det til ham./ And they took it.

Kjøkemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet./ When the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from (but the servants who had drawn the water knew),

Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham: Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vinen til nå!/ the master of the feast called the bridegroom. And he said to him, ”Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now!”

Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet./ This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee, and manifested His glory;

Og hans disipler trodde på ham.”/ and His disciples believed in Him. Johannes/John 2,1-11.

GUDS NÅDE ER ÅPENBARET TIL FRELSE FOR ALLE MENNESKER

Nytestamentlig lesetekst:

For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker./ For the grace of God that brings salvation has appeared to all men,

Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er,/ teaching us that, denying ungodliness and wordly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age,

mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,/ looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ,

han som gav seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.”/ who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Titus 2,11-14.

FOR JEG VIL VÆRE NÅDIG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Men han sa: La meg da få se din herlighet!/ And he said, ”Please, show me Your glory.”

Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn./ Then He said, ”I will make all My goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you.

For jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over./ I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion.”

Og han sa: Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve./ But He said, ”You cannot see My face; for no man shall see Me and live.”

Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted, still deg der på klippen./ And the Lord said, ”Here is a place by Me, and you shall stand on the rock.

Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi./ ”So it shall be while My glory passes by, that I will put you in the cleft of the rock, and will cover you with My hand while I pass by.

Så vil jeg ta min hånd bort./ Then I will take away My hand,

Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.”/ and you shall see My back; but My face shall not be seen.”2.Mosebok/Exodus 33,18-23.

Himmelen åpnet seg for ham, han så Guds Ånd

søndag 11. januar 2015

Prekentekst for 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag:

Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham./ Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him.

Men Johannes nektet ham det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg!/ And John tried to prevent him, saying, ”I need to be baptized by You, and are You coming to me?”

Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet./ But Jesus answered and said to him, ”Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.”

Da lot han det skje./ Then he allowed Him.

Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet./ When He had been baptized, Jesus came up immediately from the water;

Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham./ and behold, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him.

Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.”/ And suddenly a voice came from heaven, saying, ”This is My beloved Son in whom I am well pleased.” Matteus/Matthew 3,13-17.

HAN ER HODET FOR LEGEMET

Nytestamentlig lesetekst:

Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning./ He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.

For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter./ For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers.

Alt er det skapt ved ham og til ham./ All things were created through Him and for Him.

Han er før alle ting, og alt består ved ham./ And He is before all things, and in Him all things consist.

Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste./ And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence.

For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, – ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene.”/ For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell, and by Him to reconcile all things to Himself by Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross. Kolosserne/Colossians 1,15-20.

DET KNEKKEDE RØR SKAL HAN IKKE KNUSE

Gammeltestamentlig lesetekst:

Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene./ ”Behold! My Servant whom I uphold, My Elect One in whom my soul delights! I have put My Spirit upon Him; He will bring forth justice to the Gentiles.

Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten./ He will not cry out, nor raise His voice, Nor cause His voice to be heard in the street.

Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke./ A bruiced reed He will not break, And smoking flax He will not quench;

I sannhet skal han føre retten ut til dem./ He will bring forth justice for truth.

Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden./ He will not fail nor be discouraged, Till He has established justice in the earth;

Og på hans lov venter fjerne kyster.”/ And the coastlands shall wait for His law.” Jesaja/Isaiah 42,1-4.

Den velregisserte forførelsen

fredag 9. januar 2015

Er noen muslimer mye verre enn andre? Tilber de ikke samme avgud? Må ikke noen opptre som grusomme, for at de «fredelige» skal få stor oppmerksomhet og vinne den reddes og uvitendes sympati? Mengden, ser ut til å henge seg på flertallet uansett. Se på media! Man må ikke utfordre muslimene. De tør ikke.

Men de kristne/de som våger å følge og tro på Jesus, må gjerne få sitt pass påskrevet. Hvilken forskjellsbehandling de/demokratiet driver med!

De må rett og slett bes for, muhammedanerne også.

kr

Er Paradis i himmelen, og hvem kommer dit?

onsdag 7. januar 2015

– Nei. Paradis er ikke i himmelen. Da måtte i så fall dødsriket også være der. Paradis er i Paradis.

Røveren på korset skulle få være med Jesus til Paradis, og ikke til himmelen. Ennå. I siste liten ydmyket han seg for Ham. Husk på meg! Sa han: Til Herren. Fra korset. Før han døde, legemlig. Det var nok.

Hvem kommer altså til Paradis? – Det er de som omvender seg og bekjenner troen; tror på og følger Jesus i nådetiden. Kun de.

Hans trassige motstandere vil jo ikke dit. Verken til Paradis eller til Guds rike/himmelen. De vil ikke høre. De vil ikke se. De vil ikke tro. De vil ikke advares. De vil ikke bøye seg. For Herren.

Troen er ingen tvang, den er en aldeles ufortjent gave. Vi må bare våge å ta imot og åpne den. Åpne for Ham. Når Han banker på, vil inn til oss – gir oss den. Gjør vi det, blir vi upopulære. Men spiller DET noen rolle?

Får ikke Jesus renset oss mens vi lever på jorden, kommer vi aldri til himmelen. Da går vi fortapt – sammen med den rike mannen. På den onde siden av svelget i dødsriket.

Hva er dødsriket? Og hva er Paradis? – Det er et oppholdssted, et gedigent venterom, dit vi kommer når vi dør. De hellige eller av Gud rettferdiggjorte til det gode ventestedet/Paradis, i dødsriket, de vanhellige til det onde ventestedet, i dødsriket.

Hva venter de døde på? De venter på oppstandelsens og dommens dag.

Og INGEN kan klandre den eneste rettferdige Dommeren. Det vil alle innrømme og forstå da. For da ser og skjønner ethvert menneske endelig hvem Jesus er.

kr

Deilig er jorden

søndag 4. januar 2015

1. Deilig er jorden, Prektig er Guds himmel. Skjønn er sjelenes pilkgrimsgang! Gjennom de fagre Riker på jorden Går vi til Paradis med sang.

2. Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekters gang; Aldri forstummer Tonen fra himlen I sjelens glade pilgrimssang.

3. Englene sang den Først for markens hyrder; Skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, Menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!

Da de så stjernen, ble de overmåte glade

søndag 4. januar 2015

Prekentekst for Kristi åpenbaringsdag:

”Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’ dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem./ Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem,

De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham./ saying, ”Where is He who has been born King of the Jews? For we have seen His star in the East and have come to worship Him.”

Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham./ When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him.

Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født./ And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born.

De sa til ham: I Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten:/ So they said to him, ”In Bethlehem of Judea, for thus is written by the prophet:

Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel./ ‘But you Bethlehem, in the land of Judah, Are not the least among the rulers of Judah; For out of you shall come a Ruler Who will be shepherd for My people Israel.’ ”

Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg./ Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared.

Så sendte han dem til Betlehem og sa: Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det./ And he sent them to Bethlehem, ”Go and search carefully for the young Child, and when you have found Him, bring back word to me, that I may come and worship Him also.”

Da de hadde hørt hva kongen sa, drog de av sted./When they heard the king, they departed;

Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade./ and behold, the star which they had seen in the East went before them, till it came and stood over where the young Child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy.

De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilbad det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra./ And when they had come into the house, they saw the young Child with Mary His mother, and fell down and worshiped Him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to Him: gold, frankincense, and myrrh.

Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei hjem til sitt land.”/ Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Matteus/Matthew 2,1-12.

HAN HAR KUNNGJORT FOR MEG HEMMELIGHETEN

Nytestamentlig lesetekst:

”Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger – så sant dere har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere./ For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles – if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you,

Ved åpenbaring har han kunngjort for meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord./ how that by revelation He made known to me the mystery (as I have briefly written already,

Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet./ by which, when you read,  you may understand my knowledge in the mystery of Christ),

Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbaret for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:/ which in other ages was not made known to the   son of men, as it has now been revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets:

At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.”/ that the Gentiles should be fellow heirs, of the same body, and partakers of His promise in Christ through the gospel, Efeserne/Ephesians 3,1-6.

STÅ OPP, BLI LYS! FOR DITT LYS KOMMER

Gammeltestamentlig lesetekst:

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg./ Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.

Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene./ For behold, the darkness shall cover the earth, And deep darkness the people;

Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg./ But the Lord will arise over you, And His glory will be seen upon you.

Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg./ The Geentiles shall come to your light, And kings to the brightness of your rising.

Løft dine øyne og se deg omkring!/ ”Lift up your eyes all around, and see:

De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen./ They all gather together, they come to you; Your sons shall come from afar, And your daughters shall be nursed at your side.

Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg./ Then you shall see and become radiant, And your heart shall swell with joy; Because the abundance of the sea shall be turned to you, The wealth of the Gentiles shall come to you.

Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne.”/ The multitude of camels shall cover your land, The dromedaries of Midian and Ephah; They shall bring gold and incense, And they shall proclaim the praises of the Lord. Jesaja/Isaiah 60,1-6.