Arkiv for desember 2014

Og Simeon velsignet dem

mandag 29. desember 2014

Prekentekst for Søndag etter jul:

”Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann./ And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout,

Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham. / waiting for the Consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him.

Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias./ And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord’s Christ.

Han kom til templet, drevet av Ånden./ So he came by the Spirit into the temple.

Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa:/ And when the parents brought in the Child Jesus, to do for Him according to the custom of the law, he took Him up in his arm and blessed God and said:

Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel./ ”Lord, now You are letting Your servant depart in peace, According to Your word; For my eyes have seen Your salvation Which You have prepared before the face of all peoples, And light to bring revelation to the Gentiles, And the glory of Your people Israel.”

Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham./ And Joseph and His mother marveled at those things which were spoken of Him.

Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria:/ Then Simeon blessed them, and said to Mary His mother,

Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbaret./ ”Behold, this Child is destined for many for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against ”(yes, a sword will pierce through your own soul also), that the thoughts of many hearts may be revealed.”

Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin mann. Deretter hadde hun levd som enke til en alder av åttifire år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt./ Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, and had lived with a husband seven years from her virginity; and this woman was a widow of about eighty-four years, who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.

I samme stund stod også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.”/ And coming in that instant she gave thanks to the Lord, and spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem. Lukas/Luke 2,25-38.

ER DU SØNN, ER DU OGSÅ ARVING, INNSATT AV GUD

Nytestamentlig lesetekst:

”Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår./ But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons.

Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!/ And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, ”Abba, Father!”

Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.”/ Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then a heir of God through Christ.  Galaterne/Galatians 4,4-7.

I SIN KJÆRLIGHET GJENLØSTE HAN DEM

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herrens miskunn vil jeg forkynne, de gjerninger som vi priser ham for, etter alt det Herren har gjort mot oss – hans store godhet mot Israels hus, som han viste dem etter sin barmhjertighet og etter sin store miskunn./ I will mention the lovingkindnesses of the Lord And the praises of the Lord, According to all that the Lord has bestowed on us, And the great goodness toward the house of Israel, Which He has bestowed on them according to His mercies, According to the multitude of His lovingkindnesses.

Han sa: Ja, de er mitt folk, de er barn som ikke vil svike. Og han ble en frelser for dem./ For He said, ”Surely they are My people, Children who will not lie.” So He became their Savior.

I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem./ In all their affliction He was afflicted, And the Angel of His Presence saved them;

I sin kjærlighet og store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager.”/In His love and in His pity He redeemed them; And He bore them and carried them All the days of old. Jesaja/Isaiah 63,7-9.

Hvorfor jul, og ikke Kristusfest?

lørdag 27. desember 2014

– Ser og hører du ikke hvor kjempestor forskjell det er på disse to ordene? Feirer de bilhjulet, eller hva?

Vi burde si: Gledelig eller Velsignet Kristusfest isteden!

kr

Vær ikke bekymret

fredag 26. desember 2014

Prekentekst for 2. juledag:

”Men ta dere i vare for menneskene!/ ”But bevare of men,

For de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger./ for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues.

Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene./ ”You will be brought before governors and kings for My sake, as a testimony to them and to the Gentiles.

Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si./ ”But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak;

For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si./ For it will be given you in that hour what you should speak;

For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere./ ”for it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you.

Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn./ ”Now brother will deliver up brother to death, and a father his child;

Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død./ and children will rise up against parents and cause them to be put to death.

Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld./ ”And you will be hated by all for My name’s sake.

Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.”/ ”But he who endures to the end will be saved. Matteus/Matthew 10,17-22.

DE KUNNE IKKE STÅ SEG MOT HANS VISDOM

Nytestamentlig lesetekst:

”Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket./ And Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people.

Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de gav seg i ordskifte med Stefanus./ Then there arose some from what is called the Synagogue of the Freedmen (Cyrenians, Alexandrians, and those from Cilicia and Asia), disputing with Stephen.

Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som han talte med./ And they were not able to resist the wisdom and the Spirit by which he spoke.

De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si: Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folket og de eldste og de skriftlærde./ Then they secretly induced men to say, ”We have heard him speak blasphemous words against Moses and God.” And they stirred up the people, the elders, and the scribes;

De gikk fram og grep ham og førte ham for Rådet./ and they came upon him, seized him, and brought him to the council.

Der stilte de fram falske vitner som sa: Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven./ They also set up false witnesses who said, ”This man does not cease to speak blasphemous words against this holy place and the law.

Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss./ ”for we have heard him say that this Jesus from Nazareth will destroy this place and change the customs which Moses delivered to us.”

Alle som satt i Rådet, stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt.”/ And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face as the face of an angel. Apostlenes gjerninger/Acts 6,8-15.

VÆR IKKE REDD FOR DEM!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg./ Therefore prepare yourself and arise, And speak to them all that I command you.

Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem!/ Do not be dismayed before their faces, Lest I dismay you before them.

Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet – mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet./ For behold, I have made you this day A fortified city and an iron pillar, And bronze walls against the whole land – Against the kings of Judah, Against its princes, Against its priests, And against the people of the land.

De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.”/ They will fight against you, But they shall not prevail against you. For I am with you,” says the Lord, ”to deliver you.” Jeremia/Jeremiah 1,17-19.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys

torsdag 25. desember 2014

Prekentekst for Juledag:

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud./ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Han var i begynnelsen hos Gud./ He was in the beginning with God.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til./ All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys./ In Him was life, and the life was the light of men.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det./ And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes./ There was a man sent from God, whose name was John.

Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham./ This man came for a witness, to bear witness of the Light, that all through Him might believe.

Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset./ He was not that Light, but was sent   to bear witness of that Light.

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden./ That was the true Light which gives light to every man coming into the world.

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke./ He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham./ He came to His own, and His own did not receive Him.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn./ But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name:

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud./ who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”/ And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father,  full of grace and truth. Johannes/John 1,1-14.

HAN ER SÅ MYE STØRRE ENN ENGLENE

Nytestamentlig lesetekst:

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen./ God, who at  in these last days spoken to us by His Son,

Ham har han innsatt som arving til alle ting./ whom He appointed heir of all things,

Ved ham har han også skapt verden./through Him also He made the worlds;

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord.who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power,

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye./ when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high,

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem./ having become so much better than the angels, as He has inheritance obtained a more excellent name than they.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!”/ For to which of the angels did He ever say: ”You are My Son, Today I have begotten You”? Hebreerbrevet/Hebrews 1,1-5a.

FOR ET BARN ER OSS FØDT, EN SØNN ER OSS GITT

Gammeltestamentlig lesetekst:

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys./ The people who walked in darkness Have seen a great light;

De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle./ Those who dwelt in the land of the shadow of death, Upon them a light has shined.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt./ You have multiplied the nation And increased its joy;

De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.”/ The rejoice before You According to the joy of harvest, As men rejoice When they divide the spoil.

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste./ For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Så skal herredømme bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike./ Of the increase of His government and peace There will be no end, Upon the throne of David and over His kingdom,

Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid./ To order it and establish it with judgment and justice From that time forward, even forever.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.”/ The zeal of the Lord of hosts will perform this. Jesaja/Isaiah 9,2-3 og 6-7.

Deilig er den himmel blå

torsdag 25. desember 2014

1. Deilig er den himmel blå, Lyst det er å se derpå, Hvor de gylne stjerner blinker, Hvor de smiler, hvor de vinker :/: Oss fra jorden opp til seg. :/:

2. Det var midt i julenatt, Hver en stjerne glimtet matt, Da med ett der ble å skue Én så klar på himlens bue :/: Som en liten stjernesol. :/:

3. Når den stjerne Lys og blid Lot seg se ved midnatts tid, Var det varslet i Guds rike At en konge uten like :/: Skulle fødes på vår jord. :/:

4. Stjernen ledet vise menn Til den Herre Kristus hen; Vi har òg en ledestjerne, Og når vi den følger gjerne, :/: Kommer vi til Jesus Krist. :/:

5. Denne stjerne lys og mild, Som kan aldri lede vill, Er hans guddoms ord det klare, Som han lot oss åpenbare :/: Til å lyse for å lyse fot. :/:

I dag er det født dere en frelser: Messias, Herren

onsdag 24. desember 2014

Prekentekst for Julaften:

”Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall./ And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.

Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by./ This census first took place while Quirinus was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city.

Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn./ Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde./ So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered.

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget./ And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.

Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord./ Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night.

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet./ And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid.

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket./ Then the angel said to them, ”Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people.

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad./ ”For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe./ And this will be the sign to you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:/ And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.”/ ”Glory to God in the highest, And on earth peace, goodwill toward men!” Lukas/Luke 2,1-14.

HAN SKAL VÆRE FRED

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager./ ”But you, Bethlehem Ephrathah, Though you are little among the thousands of Judah, Yet out of you shall come forth to Me The One to be Ruler in Israel, Whose goings forth are from of old, From everlasting.”

Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde, har født./ Therefore He shall give them up, Until the time that she who is in labor has given birth;

De som blir igjen av hans brødre, skal vende tilbake sammen med Israels barn./ Then the remnant of His brethren Shall return to the children of Israel.

Han skal stå og vokte sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds navns høyhet./ And He shall stand and feed His flock In the strength of the Lord, In the majesty of the name of the Lord His God;

De skal sitte i ro, for nå skal han være stor like til jordens ender./ And they shall abide, For now He shall be great To the ends of the earth;

Han skal være fred.”/ And this One shall be peace. Mika/Micah 5,1-4a/2-5.

Hva sier du om deg selv?

søndag 21. desember 2014