Arkiv for oktober 2014

Strid for å komme inn gjennom den trange dør!

søndag 26. oktober 2014

Prekentekst for bots- og bededag:

”En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst?/ Then one said to Him, ”Lord, are there few who are saved?”

Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør!/ And He said to them, ”Strive to enter through the narrow gate,

For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det./ for many, I say to you, will seek to enter and will not be able.

Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si: Herre, lukk opp for oss!/ ”When once the Master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, ‘Lord, Lord, open up for us,’

Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra./ and He will answer and say to you, ‘I do not know you, where you are from,’

Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater./ ”then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets.’

Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett./ ”But He will say, ‘I do not know you, where you are from. Depart from Me, all you workers of iniquity.’

Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor./ ”There will be weeping and gnashing of teeth, when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and yourselves thrust out.

Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike./ ”They will come from the east and the west, from the north and the south, and sit down in the kingdom of God.

Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste!”/ ”And indeed there are last who will be first, and there are first who will be last.” Lukas/Luke 13,23-30.

LA OSS GJØRE DET GODE OG IKKE BLI TRETTE

Nytestamentlig lesetekst:

”Far ikke vill!/ Do not be deceived.

Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste./ God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.

Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet./ For he who sows to the  flesh will of the flesh will reap corruption,

Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden./ but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.

Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett./ And let us now grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.

La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.”/ Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Galaterne/Galatians 6,7-10.

SØK HERREN MENS HAN ER Å FINNE, KALL PÅ HAM MENS DU KAN

Gammeltestamentlig lesetekst:

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!/ Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.”/ Let the wicked forsake his way, And the unrighteous man his thoughts; Let him return to the Lord, And He will have mercy on him; And to our God, For He will abundantly pardon. Jesaja/Isaiah 55,6-7.

Man dør ikke av «kreft»

fredag 24. oktober 2014

Det er verdens/djevelens medisin: giften, ufattelig mange dør av. Og ingen ser ut til å ha en eneste innvending mot denne ganske sprø og uansvarlige behandlingen av folk. Hva kommer dette av, egentlig? Legene dreper jo iskaldt både ufødte og fødte! Med sine metoder. De tenker over hodet ikke, skylder bare på loven! Hvis lov? Det virker som om de tror at det er DE som vet best/har alle svarene, og ikke Gud.

Å, vi mennesker er så uforstandige! Vi tror på Satans listige knep, her ved legene, og ikke på Herren. Sa du klokt?

kr

Ingen er god uten én, det er Gud!

søndag 19. oktober 2014

Prekentekst for 19. søndag etter pinse:

”Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?/ Now as He was going out on the road, one came running, knelt before Him, and asked Him, ”Good Teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?”

Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud!/ So Jesus said to him, ”Why do you call Me good? No one is good but One, that is God.

Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor./ ”You know the commandments: ‘Do not commit adultery,’ ‘Do not murder,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not bear false witness,’ ‘Do not defraud,’ ‘Honor your father and your mother.’

Han sa til ham: Mester! Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung./ And he answered and said to Him, ”Teacher, all these things I have kept from my youth.”

Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham: Én ting mangler du:/ Then Jesus, looking at him, loved him, and said to him, ”One thing you lack:

Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen./ Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven;

Kom så og følg meg!/ and come, take up the cross, and follow Me.

Men han ble trist til sinns for dette ord og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik./ But he was sad at this word, and went away sorrowful, for he had great possessions.

Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike, å komme inn i Guds rike!/ Then Jesus looked around and said to His disciples, ”How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God!”

Disiplene ble forferdet over hans ord./ And the disciples were astonished at His words.

Men Jesus tok igjen til orde og sa: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike!/ But Jesus answered again and said to them, ”Children, how hard it is for those who trust in riches’ to enter the kingdom of God! ”

Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!/ ”It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.”

Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst?/ And they were greatly astonished, saying among themselves, ”Who then can be saved?”

Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!”/ But Jesus looked at them and said, ”With men it is impossible, but not with God; for with God all things are possible.” Markus/Mark 10,17-27.

MEN AV HENSYN TIL DERE

Nytestamentlig lesetekst:

”Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død./ according to my earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death.

For meg er livet Kristus og døden en vinning./ For to me, to live is Christ, and to die is gain.

Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge./ But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor; yet what I shall choose I cannot tell.

Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre./ For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better.

Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet./ Nevertheless to remain in the flesh is more needful for you.

Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere, til framgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld, når jeg igjen kommer til dere.”/ And being confident of this, I know that I shall remain and continue with you all for your progress and joy of faith, that your rejoicing for me may be more abundant in Jesus Christ by my coming to you again. Filipperne/Philippians 1,20-26.

DU SKAL IKKE MISBRUKE HERREN DIN GUDS NAVN

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Da talte Gud alle disse ord og sa:/ And God spoke all these words, saying:

Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset./ ”I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

Du skal ikke ha andre guder foruten meg./ ”You shall have no other gods before Me.

Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud./ ”You shall not make for yourself a carved image – any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; you shall not bow down to them nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate Me, but showing mercy to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn./ ”You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain.

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!/ ”Remember the Sabbath day, to keep it holy.

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg./ ”Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.

Du skal ikke slå i hjel./ ”You shall not murder.

Du skal ikke drive hor./ ”You shall not commit adultery.

Du skal ikke stjele./ ”You shall not steal.

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste./ ”You shall not bear false witness against you neighbor.

Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.”/ ”You shall not covet your neighbor’s house; you shall not covet your neighbors wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor’s.” 2.Mosebok/Exodus 20,1-8 og 12-17.

Frykt ikke!

lørdag 18. oktober 2014

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jes.41,10

Takler vi å bli utfordret?

torsdag 16. oktober 2014

Redd for sannheten?

onsdag 15. oktober 2014

Og sannheten skal frigjøre dere

søndag 12. oktober 2014

Prekentekst for 18. søndag etter pinse:

”Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler./ Then Jesus said to those Jews who believed Him, ”If you abide in My word, you are My disciples indeed.

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere./ ”And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”

De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?/ They answered Him, ”We are Abraham’s descendants, and have never been in bondage to anyone. How can You say, ‘You will be made free’?”

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell./ Jesus answered them, ”Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin.

Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid./ ”And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever.

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”/ ”Therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. Johannes/John 8,31-36.

I ÅNDEN VENTER VI VED TRO

Nytestamentlig lesetekst:

Til frihet har Kristus frigjort oss.

Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk./ Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage.

Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere./ Indeed I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing.

Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven./ And I testify again to every man who become circumcised that he is a debtor to keep the whole law.

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden./ You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law; you have fallen from grace.

For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om./ For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith.

For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.”/ For in Christ neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Galaterne/Galatians 5,1-6.

SOM EN FRUKT AV DERES ONDE RÅD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler./ Thus says the Lord: ”Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls.

Men de sa: Vi vil ikke vandre på den./ But they said, ‘We will not walk in it,’

Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd!/ Also, I set watchmen over you, saying, ‘Listen to the sound of the trumpet!’

Men de sa: Vi vil ikke gi akt./ But they said, ‘We will not listen.’

Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hva som skjer iblant dem./ Therefore hear, you nations, And know, O congregation, what is among them.

Hør du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd./ Hear, O earth! Behold, I will certainly bring calamity on this people – the fruit of their thoughts,

For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov./ Because they have not heeded My words Nor My law, but rejected it.

Hva skal jeg med virak fra Sjeba og med den beste kalmus fra et fjernt land? Brennofrene deres er ikke til velbehag for meg, og slaktofrene vil jeg ikke ha.”/ For what purpose to Me Comes frankincense from Sheba, And sweet cane from a far country? Your burnt offerings are not acceptable, Nor your sacrifices sweet to Me.” Jeremia/Jeremiah 6,16-20.

Dyraste Jesus

søndag 12. oktober 2014

1. Dyraste Jesus, deg vil eg elska. Like til døden elska du meg. :/: Deg vil eg lyda, deg vil eg tena, Gjeva meg villig, Herre, til deg. :/:

2. Gjev meg, å Jesus, meir av ditt tålmod, Meir av ditt milde audmjuke sinn! :/: Gjev du meg kjærleik, mot til forsaking! Prenta i meg ditt bilete inn! :/:

3. Ta mine hender, ta mine føter! Auga og øyra ta, Herre kjær! :/: Heile mitt hjarta vil eg deg gjeva. Din, Herre Jesus, einast eg er. :/:

Hvorfor ikke leve med glede?

lørdag 11. oktober 2014

Du ser vel hvor ufattelig mye Jesus har gjort for og gitt nettopp deg? Hvis ikke må du forte deg og åpne øynene og ørene dine. Slutt med sutringa! Man blir ikke gladere av sånt.

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Fil.4,4.

kr

Derfor

lørdag 11. oktober 2014

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2.Kor.5,17.