Arkiv for september 2014

Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro

søndag 28. september 2014

Prekentekst for 16. søndag etter pinse:

”Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus./ Now it happened as they went that He entered a certain village; and a certain woman named Martha welcomed Him into her house.

Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord./ And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus’ feet and heard his word.

Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa:/ But Martha was distracted with much serving, and she approached Him and said,

Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!/ ”Lord, do You not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me.”

Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting./ And Jesus answered and said to her, ”Martha, Martha, you are worried and troubled about many things.

Men ett er nødvendig./ ”But one thing is needed,

Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt i fra henne.”/ and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her.” Lukas/Luke 10,38-42.

ALT MAKTER JEG I HAM

Nytestamentlig lesetekst:

”Det har vært en stor glede for meg i Herren at dere endelig er kommet til slik velstand igjen at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe./ But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again; though you surely did care, but you lacked opportunity.

Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe. For jeg har lært å være fornøyd med det jeg har./ Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content:

Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet – både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød./ I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need.

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”/ I can do all things through Christ who strengthens me. Filipperne/Philippians 4,10-13.

HAN SKAL IKKE SLIPPE DEG OG LA DEG GÅ TIL GRUNNE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel./ ”But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.

Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst./ ”When you are in distress, and all these things come upon you in the latter days, when you turn to the Lord your God and obey His voice

For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne./ ”(for the Lord your God is a merciful God), He will not forsake you nor destroy you,

Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed.”/ nor forget the covenant of your fathers which He swore to them. 5.Mosebok/Deuteronomy 4,29-31.

Synd ikke mer!

søndag 21. september 2014

Prekentekst for 15. søndag etter pinse:

”Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem./ After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem.

Ved Saueporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke – blinde, lamme, vanføre, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse./ Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, which is called in Hebrew, Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water.

For en engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk, hva sykdom han så led av./ For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water; then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had.

Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år./ Now a certain man was there who had an infirmity thirty-eight years.

Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham: Vil du bli frisk?/ When Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition a long time, He said to him, ”Do you want to be made well?”

Den syke svarte ham: Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg./ The sick man answered Him, ”Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up; but while I am coming, another steps down before me.”

Da sier Jesus til ham: Stå opp, ta din seng og gå!/ Jesus said to him, ”Rise, take up your bed and walk.”

Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dagen./ And immediately the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was the Sabbath.

Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen./ The Jews therefore said to him who was cured, ”It is the Sabbath; it is not lawful for you to carry your bed.”

Men han svarte dem: Han som gjorde meg frisk, sa til meg: Ta din seng og gå!/ He answered them, ”He who made me well said to me, ‘Take up your bed and walk.’

De spurte ham: Hvem er den mannen som sa til deg: Ta den og gå?/ Then they asked him, ”Who is the Man who said to you, ‘Take up your bed and walk’?”

Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede./ But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place.

Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg./ Afterward Jesus found him in the temple, and said to him, ”See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you.”

Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.”/ The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Johannes/John 5,1-15.

VÆR DERFOR IKKE UFORSTANDIGE

Nytestamentlig lesetekst:

Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde./ See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.

Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje./ Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is.

Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden,/ And do not be drunk with wine, in which is dissipation; but be filled with the Spirit,

så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter,/ speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord,

og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.”/ giving thanks always for all things to God the Father in the name  of our Lord Jesus Christ, Efeserne/Ephesians 5,15-20.

MIN SJEL, LOV HERREN!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Av David./ A Psalm of David.

Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!/ Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless his holy name!

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!/ Bless the Lord, O my soul, And forget not all His benefits:

Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer./ Who forgives all your iniquities, Who heals all your diseases,

Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet./ Who redeems your life from destruction, Who crowns you with loivingkindness and tender mercies,

Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen./ Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagle’s.

Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte.”/ The Lord executes righteousness And justice for all who are oppressed. Salmene/Psalms 103,1-6.

Velsign dem som forbanner dere

søndag 14. september 2014

Prekentekst for 14. søndag etter pinse:

”Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende!/ ”You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen./ ”But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, ”that you may be sons of your Father in heaven;

For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige./ for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.

Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?/ ”For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? ”And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so?

Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.”/ ”Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Matteus/Matthew 5,43-48.

BLI INGEN NOE SKYLDIG

Nytestamentlig lesetekst:

Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven./ Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.

For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv./ For the commandments, ”You shall not commit adultery,” ”You shall not murder,” ”You shall not steal,” ”You shall not bear false witness,” ”You shall not covet,” and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, ”You shall love your neighbor as yourself.”

Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.”/ Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law. Romerne/Romans 13,8-10.

HERREN DIN GUD SKAL DU FRYKTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”For Herren deres Gud, han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær./ ”For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. ”He administers justice for the fatherless and the widow, and loves the stranger, giving him food and clothing.

Derfor skal også dere elske den fremmede. Dere har selv vært fremmede i landet Egypt./ ”Therefore love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt.

Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sverge./ ”You shall fear the Lord your God, you shall serve Him, and to Him you shall hold fast, and take oaths in His name.

Han er din ære, og han er din Gud, som har gjort disse store og forferdelige for deg, som dine øyne har sett.”/ ”He is your praise, and He is your God, who has done for you these great and awesome things which your eyes have seen. 5. Mosebok/Deuteronomy 10,17-21.

På frukten skal treet kjennes

søndag 7. september 2014

Prekentekst for 13. søndag etter pinse:

”La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig./ ”Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad;

For på frukten skal treet kjennes./for a tree is known by its fruit.

Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde?/ ”Brood of vipers! How can you, being evil, speak good things?

For det hjertet flyter over av, det taler munnen./ For out of the abundance of the heart the mouth speaks.

Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd./ ”A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things.

Men det sier jeg dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag./ ”But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account for it in the day of judgment.

For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt./ ”For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.” Matteus/Matthew 12,33-37.

OGSÅ TUNGEN ER EN ILD

Nytestamentlig lesetekst:

Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme./ For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.

Når vi legger bissel i munnen på hestene, for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres./ Indeed, we put bits in horses mouth that they may obey us, and we turn their whole body.

Se, også skipene, som er så store og drives av sterke vinder, de styres av et ganske lite ror dit hvor styrmannen vil./ Look also at the ships; although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires.

Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brann!/ Even so the tongue is a little member and boast great things. See how great a forest a little fire kindles!

Også tungen er en ild./ And the tongue is a fire,

Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, og selv blir den satt i brann av helvete./ a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body, and sets on fire the course of nature; and it is set on fire by hell.

For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur./ For every kind of beast and bird, of reptile, and creature of the sea, is tamed and has been tamed by mankind.

Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde./ But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. With it we bless our God and Father, and with it we curse men, who have been made in the similitude of God.

Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse./ Out of the same mouth proceed blessing and cursing.

Min e brødre, det må ikke være slik!/ My  brethren, these things ought not to be so.

En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme?/ Does a spring send forth  fresh water and bitter from the same opening?

Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven, eller et vintre fiken? Like lite kan en salt kilde gi ferskt vann!”/ Can a fig tree, my brethren, bear olives, or a grapewine bear figs? Thus no spring yields both salt water and fresh. Jakob/James 3,(2)8-12.

HAN GJORDE MINE TRINN FASTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop./ I waited patiently for the Lord; and He inclined to me, And heard my cry.

Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste./ He also brought me up out of a horrible pit, Out of the miry clay, And set my feet upon a rock, And established my steps.

Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren./ He has put a new song in my mouth – Praise to our God; Many will see it and fear, And will trust in the Lord.

Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn./ Blessed is that man who makes the Lord his trust, And does not respect the proud, nor such as turn aside to lies.

Herre, min Gud! Mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss! Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.”/ Many, O Lord my God, are Your wonderful works Which You have done; And Your thoughts toward us Cannot be recounted to You in order; If I would speak of them, they are more than can be numbered. Salmene/Psalms 40,2[1]-[5]6.

Takk, min Gud, for alt som hende

lørdag 6. september 2014

1. Takk, min Gud, for alt som hende, Takk for alt slik du det gjer, Takk for dag som er til ende, Takk for dag som enno er! Takk for fager vår som strøymde, Takk for hausten grå og arm, Takk for tårer som er gløymde, Takk for hjartefred i barm!

2. Takk for det du har forklara, Takk for det som uklart er, Takk for du på bøna svara, Takk for det eg ikkje fær, Takk for livsens gåter løynde, Takk for hjelp i sorga sår, Takk for nåden som eg røynde, Takk for frie barnekår!

3. Takk for gledene eg kjende, Takk for sol og himmel blå, Takk for motgang du meg sende, Takk for sorg som du la på, Takk for harde prøvingstider, Takk for hjelpa du meg gav, Takk for kvar ein dag som lider, Takk for trøyst mot gru og grav!

4. Takk for rosene på vegen, Takk for tornar mellom deim, Takk for reiste himmelstigen, Takk for trygg og evig heim, Takk for kors og takk for plåge, Takk for himmelheimen blid, Takk for stridens lutringslåge, Takk for alt til evig tid!

Ukas gledeligste ord

lørdag 6. september 2014

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker.

Herren er nær!

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Fil.4,4-7.

Gjorde ingen av de to sønnene farens vilje?

onsdag 3. september 2014

Gjerningene er mye viktigere enn ordene. Svært ofte blir det med tomme ord. Man kan jo ikke stole på alle. Anger er bedre enn løgn.

kr