Arkiv for april 2014

Når får de drepte ufødte sine minnesteder?

onsdag 30. april 2014

– som de blinde og likegyldige også kan se.

Men Gud har en velsignet plan. De skal oppstå. Også de.

kr

Kvinner med slips er teit

tirsdag 29. april 2014

Hva skal Herren med helgener?

mandag 28. april 2014

Er sann tro arvelig?

mandag 28. april 2014

Disiplene visste ikke at det var Jesus

søndag 27. april 2014

Prekentekst for 1. søndag etter påske:

”Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten:/ After these things Jesus showed Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way He showed Himself:

Simon Peter, Tomas, som ble kalt tvilling, Natanael fra Kana i Galilea og Sebedeus-sønnene og to andre av hans disipler var sammen./ Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of His disciples were together.

Simon Peter sa til de andre: Jeg går av sted for å fiske! De sier til ham: Vi går også med deg! De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting./ Simon Peter said to them, ”I am going fishing.” They said to Him, ”We are going with you also.” They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing.

Da det alt led mot morgen, stod Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus./ But when the morning had now come, Jesus stood on the shore; yet the disciples did not know that it was Jesus.

Jesus sier da til dem: Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk? De svarte ham: Nei./ Then Jesus said to them, ”Children, have you any food?” They answered Him, ”No.”

Han sa til dem: Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk! De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det./ And He said to them, ”Cast the net on the right side of the boat, and you will find some.” So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish.

Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren!/ Therefore the disciple whom Jesus loved said to Peter, ”It is the Lord!”

Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – for han var naken – og kastet seg i sjøen./ Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outher garment (for he had removed it), and plunged into the sea.

Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen, og de slepte garnet med fiskene etter seg./ But the other disciples came in the little boat (for they were not far from land, but about two hundred cubits), dragging the net with fish.

Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på, og brød./ Then, as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread.

Jesus sier til dem: Kom hit med noe av fisken dere nå fikk!/ Jesus said to them, ”Bring some of the fish which you have just caught.”

Simon Peter gikk da om bord og drog garnet på land. Det var fullt av stor fisk, et hundre og femtitre stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet./ Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, one hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not broken.

Jesus sier til dem: Kom og få dere morgenmat!/ Jesus said to them, ”Come and eat breakfast.”

Men ingen av disiplene våget å spørre ham: Hvem er du? For de visste at det var Herren./ Yet none of the disciples dared ask Him, ”Who are You?” – knowing that is was the Lord.

Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken./ Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish.

Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde.”/ This is now the third time Jesus showed Himself to His disciples after He was raised from the dead. Johannes/John 21,1-14.

DA ER HELLER IKKE KRISTUS OPPSTÅTT

Nytestamentlig lesetekst:

”Men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?/ Now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead?

Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått./ But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen.

Men er Kristus ikke oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet. Da blir vi stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår./ And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up – if in fact the dead do not rise.

For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstått./ For if the dead do not rise, then Christ is not risen.

Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus./ And if Christ is not risen, your faith is futile; you are still in your sins! Then also those who have fallen asleep in Christ have perished.

Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker./ If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable.

Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn./ But now Christ is risen from the dead, and has become the firstfruits of those who have fallen asleep.

For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.”/ For since by man came death, by Man also came the resurrection of the dead. 1. Korinterbrev/1. Corinthians 15,12-21.

HERREN ER NÅDIG OG RETTFERDIG: BARMHJERTIG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner./ I love the Lord because He heard My voice and my supplications.

For han har vendt øret til meg, og alle mine dager vil jeg påkalle ham./ Because He has inclined His ear to me, Therefore I will call upon Him as long as I live.

Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg, nød og sorg, fant jeg./ The pains of death surrounded me, and the pangs of Sheol laid hold of me; I found trouble and sorrow.

Men jeg påkalte Herrens navn: Å, Herre, frels min sjel!/ Then I called upon the name of the Lord: ”O Lord, I implore You, deliver my soul!”

Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig./ Gracious is the Lord, and righteous; Yes, our God is merciful.

Herren verner de enfoldige. Jeg var elendig, og han frelste meg. Kom igjen til din ro, min sjel! For Herren har gjort vel imot deg./ The Lord preserves the simple; I was brought low, and He saved me. Return to your rest, O my soul, For the Lord has dealt bountifully with you.

For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, min fot fra fall./ For You have delivered my soul from death, My eyes from tears, And my feet from falling.

Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.”/ I will walk before the Lord In the land of the living. Salmene/Psalms 116,1-9.

Støre-røre

lørdag 26. april 2014

Men bør ikke nettopp DU be folk og Herren om unnskyldning for alle dine og AP’s fatale feil og synder først!? Norsk helsevesen og politikk var, er og blir en pinlig affære så lenge man gjør djevelens vilje framfor Guds.

Det er absolutt ikke giftige og sløvende, menneskeskapte, medisiner og helseskadelig behandling menneskene trenger, det er Jesus.

Når skal DU slutte å forføre, Støre? Er dere virkelig klokere enn Ham?

kr

Hareide må nok begynne å tenke litt snart

fredag 25. april 2014

– på hva han må gjøre hvis han ønsker å bli tatt på alvor.

Hva betyr kristelig, forresten? Det ser jo ut som om det betyr ukristelig.

Fjern da ordet kristelig i partinavnet! Løgnaktighet lønner seg aldri.

kr

Jesus lever, graven brast

tirsdag 22. april 2014

1. Jesus lever, graven brast! Han stod opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast: At hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever, Graven brast og Jesus lever!

2. Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet!

Hun trodde det var hagevokteren

mandag 21. april 2014

Prekentekst for 2. påskedag:

”Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven./ But Mary stood outside by the tomb weeping, and as she wept she stoopet down and looking into the tomb.

Da får hun se to engler i skinnende hvite klær, som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene./ And she saw to angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

De sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!/ Then they said to her, ”Woman, why are you weeping?” She said to them, ”Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him.

Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus./ Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus.

Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?/ Jesus said to her, ”Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?”

Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!/ She, supposing Him to be the gardener, said to Him, ”Sir, if You have carried Him away, tell me where You have laid Him, and I will take Him away.”

Jesus sier til henne: Maria!/ Jesus said to her, ”Mary!”

Da vender hun seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester./ She turned and said to Him, ”Rabboni!” (which is to say, Teacher).

Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen!/ Jesus said to her, ”Do not cling to me, for I have not yet ascended to My Father;

Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud./ but go to My brethren and say to them, ‘I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God.’

Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren!/ Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord,

Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne.”/ and that He had spoken these things to her. Johannes/John 20,11-18.

HAN DØDE FOR ALLE

Nytestamentlig lesetekst:

”For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss: Når én er død for alle, så har de alle dødd./ For the love of Christ compels us, because we judge thus: that if One died for all, then all died;

Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem./ and He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again.

Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi og kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik./ Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer.

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt./ Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new.

Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste./ Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation,

Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen./ that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation.

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss./ Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us:

Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud!/ we implore you on Christ’s behalf, be reconciled to God.

Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.”/ For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. 2. Korinterbrev/2. Corinthians 5,14-21.

DU VIL IKKE OVERGI MIN SJEL TIL DØDSRIKET

Gammeltestamentlig lesetekst:

Jeg setter alltid Herren for meg. Han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes./ I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.

Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære” sjel ” fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet./ Therefore my heart is glad, and my glory rejoices; My flesh also will rest  in hope.

For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se tilintetgjørelse./ For You will not leave my soul in Sheol, Nor will You allow Your Holy One to see corruption.

Du vil kunngjøre meg livets vei./ You will show me the path of life;

Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.”/ In Your presence is fulness of joy; At Your right hand are pleasures forevermore. Salmene/Psalms 16,8-11.

Deg være ære

mandag 21. april 2014

1. Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, Se, en engel kom, Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Kor: Deg være ære, Herre over dødens makt, Evig skal døden være Kristus underlagt.

2. Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham alle tunger; Kristus Herre er!

3. Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye ser det: Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, Seier er hans vei. Evig skal han regjere, Aldri frykter jeg.