Arkiv for desember 2013

Betyr Guds Sønn ingen ting for kongen?

tirsdag 31. desember 2013

Hvorfor er kirkens såkalte overhode så utrolig likegyldig? Vet han ikke bedre? Det er bare én eneste levende Gud.

Hvorfor kan han ikke skjelne mellom rett og vrang lære? Husk at Herren ser deg! Og oss alle.

Hvorfor er kongen, akkurat som politikerne og den onde selv, kun opptatt av å ære skapelsen og ikke Skaperen?

Han er antakelig redd for å miste popularitet og jobben, Han også. Derfor blir det bare tomt skryt.

Kong Harald og hans hus må rett og slett omvende seg. Søke verdens Lys. Mens det ennå er nåde å få. Snart er det for sent.

kr

Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus

søndag 29. desember 2013

Prekentekst for Søndag etter jul:

“For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde./ And of His fullness we have all received, and grace for grace.

For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus./ For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.

Ingen har noensinne sett Gud./ No one has seen God at any time.

Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklaret ham.”/ The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Johannes/John 1,16-18.

I HAM BOR HELE GUDDOMMENS FYLDE LEGEMLIG

Nytestamentlig lesetekst:

”Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus.

For i ham bor hele guddommens fylde legemlig.

Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet.” Kol.2,8-10.

KOM, LA OSS VANDRE I HERRENS LYS!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Det skal  skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.

Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.

Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag.

De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver.

Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.

Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys!” Jes.2,2-5.

Hvorfor bøyer du deg, Sællmann?

søndag 29. desember 2013

Elsker du NRK og deres ugudelighet, djevelforherligelse, likegyldighet, upålitelighet, villedelse, falskhet og jobben din mer enn meg/Jesus?

Er jeg ikke mer verd for deg?

Tenk hvilket vitnesbyrd du kunne vært!

kr

Ham skal også jeg fornekte for min Far

fredag 27. desember 2013

Prekentekst for 2. juledag/Stefanusdagen

”Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen./ ”Therefore whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in heaven.

Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen./ ”But whoever denies Me before men, him I will also deny before My Father who is in heaven.

Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd./ ”Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword.

Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender./ ”For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law’; ”and a man’s enemies will be those of his own household.’

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd./ ”He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.

Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd./ ”And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.”/ ”He who finds his life will lose it, and he who loses his life for My sake will find it. Matteus/Matthew 10,32-39.

HERRE, TILREGN DEM IKKE DENNE SYND!

Nytestamentlig lesetekst:

”Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte at Den Rettferdige skulle komme, han som dere nå har forrådt og myrdet, dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den!

Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham.

Men han var fylt av Den Hellige Ånd og rettet blikket opp mot himmelen.

Han så Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd.

Og han sa: Se, jeg ser himmelen åpnet, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!

Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som én inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus.

Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!

Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd!

Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.” Apg.7,52-60.

JEG VET AT JEG IKKE SKAL BLI SKUFFET

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.

Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake.

Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt.

Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme.

Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet.” Jes.50,4-7.

Jeg synger julekvad

fredag 27. desember 2013

I ham var liv, og livet var menneskenes lys

onsdag 25. desember 2013

Prekentekst for Juledag:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud./ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Han var i begynnelsen hos Gud./ He was in the beginning with God.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. / All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys./ In Him was life, and the life was the light of men.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det./ And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset./ There was a man sent from God, whose name was John. This man came for a witness, to bear witness from the Light, that all through him might believe. He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke./ That was the true Light which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham./ He came to His own, and His own did not receive Him.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn./ But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to whose who believe in His name:

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud./ who were born, not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”/ And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Johannes/John 1,1-14.

VED HAM HAR HAN OGSÅ SKAPT VERDEN

Nytestamentlig lesetekst:

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen.

Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord.

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!” Hebr.1,1-5a.

DET FOLK SOM VANDRER I MØRKET, SKAL SE ET STORT LYS

Gammeltestamentlig lesetekst:

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.”

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.” Jes.9,2-3 og 6-7.

Bibelkviss for alle

onsdag 25. desember 2013

– Svar mer enn gjerne med bibelhenvisninger!

1) Hva vet du om Jesus? Hvem er Han?

2) Hvorfor feirer vi jul? Feirer alle julen slik Gud vil? Er det bare de sanne/bibeltro/lydige kristne – de som tilsynelatende er født sånn – Jesus kom for? Finnes det noe menneske i hele verden som IKKE behøver Hans uselviske og grenseløse kjærlighet?

3) Hva betyr det at Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss?

4) Er Jesus sann Gud? Og samtidig sant menneske? Hvor i Bibelen står det om dette?

5) Hvilken vei ber Han oss om å vandre/gå?

6) Hvorfor forkynnes evangeliet stort sett urett? Hvem er det som prøver å forvirre oss?

7) Kjenner du Jesus? Kjenner Han deg? Hvordan kan man egentlig vite det?

8) Hvordan blir jeg omvendt/kristen/født på ny: et sant Guds barn? Hva må jeg gjøre?

9) Er tro en prestasjon? Noe man må gjøre seg fortjent til?

10) Hva er/betyr nåde og nådetid? Er det noe alle er blitt gitt eller tildelt av Jesus?

11) Hva er alle mennesker? I kraft av arvesynden.

12 Er det vi som skal bestemme hva som er Guds vilje med oss?

13 Hva gjør vi når vi sier ja eller er likegyldige til den barbariske abortloven? Er ikke dette tegnet fremfor noe annet på vår soleklare ondskap? Er det noen som virkelig ikke forstår at det er forferdelig galt å myrde aldeles uskyldige ufødte gudskapte barn? Hvorfor er det da verre å myrde fødte barn/mennesker?

14) Hva skal vi syndere dømmes etter på dommens dag?

15) Er det tilgivelse å få når vi har brutt Guds bud?

En velsignet, fredelig og gledelig jul og et godt nytt år til alle!

kr

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte

onsdag 25. desember 2013

Prekentekst for Julenatt/ottesang:

Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall./ And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.

Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by./ This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city.

Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn./ Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde./ So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered.

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget./ And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn.

Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord./ Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night.

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet./ And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid.

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket./ Then the angel said to them, ”Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people.

I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad./ ”For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe./ ”And this will be the sign to you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag./ And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying: ”Glory to God in the highest,  And on earth peace, goodwill toward men!”

Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss./ So it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, ”Let us now go to Bethlehem and  see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us.”

De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben./ And they came with haste and found Mary and Joseph, and the Babe lying in a manger.

Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene./Now when they had seen Him, they made widely known the saying which was told them concerning this Child.

Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte./ But Mary kept all these things and pondered them in her heart.

Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.”/ ”Then the shepherds returned glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told them. Lukas/Luke 2,1-20.

VÅRT SAMFUNN ER MED FADEREN OG HANS SØNN

Nytestamentlig lesetekst:

”Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord – og livet ble åpenbaret, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbaret for oss – det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss.

Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.” 1.Joh.1,1-3.

I HANS DAGER SKAL JUDA BLI FRELST

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det spire fram for David en rettferdig spire.

Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet.

I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt.

Dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.” Jer.23,5-6.

Hvorfor påkaller de ikke Jesus?

tirsdag 24. desember 2013

Full av glede over å høre brudgommens røst

søndag 22. desember 2013

Prekentekst for 4. søndag i advent:

”Og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om, se, han døper, og alle kommer til ham./ And they came to John and said to him, ”Rabbi, He who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified – behold, He is baptizing, and all are coming to Him!”

Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen./ John answered and said, ”A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven.

Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke Messias! men: Jeg er utsendt foran ham./ ”You yourselves bear me witness, that I said, ‘I am not the Christ’ but, ‘I have been sent before Him.’

Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen./ ”He who has the bride is the bridegroom; but the friend of the bridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom’s voice. Therefore this joy of mine is fulfilled.

Han skal vokse, jeg skal avta.”/ ”He must increase, but I must decrease. Johannes/John 3,26-30.

DE TJENTE IKKE SEG SELV

Nytestamentlig lesetekst:

”Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.

Det ble åpenbaret for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den Hellige Ånd, han som ble sendt fra himmelen – dette som englene trakter etter å skue inn i.

Bind derfor opp om dere, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.” 1.Pet.1,10-13.

SOM EN HYRDE SKAL HAN VOKTE SIN HJORD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud!

Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!

Se, Herren Herren kommer med velde, og hans arm råder. Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.

Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.” Jes.40,9-11.