Arkiv for november 2013

Takk og pris Jesus!

lørdag 30. november 2013

Alle skal samles framfor ham

mandag 25. november 2013

Prekentekst for siste søndag i kirkeåret – Domssøndagen:

”Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone./ ”When the Son of a Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory.

Og alle folkeslag skal samles framfor ham./ ”All the nations will be gathered before Him,

Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene./ and He will separate them one from another as a sheperd divides his sheep from the goats.

Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre./ ”And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left.

Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt./ ”Then the King will say to those on His right hand, ‘Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

For jeg var sulten, og dere gav meg mat./ ’for I was hungry and you gave Me food;

Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke./ I was thirsty and you gave Me drink;

Jeg var fremmed, og dere tok imot meg./ I was a stranger and you took Me in;

Jeg var naken, og dere kledde meg./ I was naked and you clothed Me;

Jeg var syk, og dere så til meg./ I was sick and you visited Me;

Jeg var i fengsel, og dere kom til meg./ I was in prison and you came to Me.’

Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg å drikke?/ ”Then the righteous will answer Him, saying, ”Lord, when did we see You hungry and feed You, or thirsty and gave You drink?

Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og gav deg klær?/ ‘When did we see You a stranger and take You in, or naked and clothe You?

Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?/ ‘Or when did we see You sick, or in prison, and come to You?

Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg./ ”And the King will answer and say to them, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these My brethren, you did it to Me.‘

Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler./ Then He will also say to those on the left hand, ‘Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels:

For jeg var sulten, og dere gav meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere gav meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg./ ‘for I was hungry and you gave Me no food; I was thirsty and you gave me no drink; ‘I was a stranger and you did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick and in prison and you did not visit Me.’

Da skal de svare ham, også de, og si: Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, og tjente deg ikke?/ ”Then they also will answer Him, ”saying, Lord, when did we see You hungry and thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to You?’

Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg./ ”Then He will answer them, saying, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.”

Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.”/ ”And these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life.” Matteus/Matthew 25,31-46.

FOR HANS ÅSYN VEK JORDEN OG HIMMELEN BORT

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den.

For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem.

Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok.

De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem.

Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.” Åp.20,11-13.

JEG VIL JUBLE OVER JERUSALEM

Gammeltestamentlig lesetekst:

”For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.

Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu.

Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper!

For se, jeg skaper Jerusalem til jubel og hennes folk til fryd.

Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk.

Gråt eller skrik skal ikke lenger høres der.” Jes.65,17-19.

Abortloven

fredag 22. november 2013

– er bare så tragisk. Den og alle de andre ugudelige lovene kommer til å svi oss skikkelig.

Politikerne/menneskene trenger sårt Jesus-briller. Og masse forbønn. De MÅ reddes fra evig fortapelse!

Hører Gud Herren din bønn?

kr

For se, Guds rike er inne i dere

mandag 18. november 2013

Prekentekst for 26. søndag etter pinse:

”Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene./Now when He was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, He answered them and said, ”The kingdom of God does not come with observation;

Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere./”nor will they say, ”See here!” or ”See there!” For indeed, the kingdom of God is within you. ”

Men han sa til sine disipler: De dager skal komme, da dere skal stunde etter å få se en av Menneskesønnens dager, og dere skal ikke få se den./Then He said to the disciples, ”The days will come when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it.

Og de skal si til dere: Se her! – eller: Se der er han! – Gå ikke dit og følg ikke etter!/”And they will say to you, ”Look here! ” or ”Look there! ” Do not go after them and follow them.

For likesom lynet, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal Menneskesønnen være på sin dag./”For as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of Man will be in His day.

Men først må han lide meget og bli forkastet av denne slekt./’But first He must suffer many things and be rejected by this generation.

Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager./’And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man:

De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte – like til den dag da Noah gikk inn i arken./They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered the ark,

Så kom vannflommen og ødela dem alle./and the flood came and destroyed them all.

På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde./Likewise as it was also in the days of Lot: They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built;

Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle./”but on the day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all.

Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares.”/”Even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. Lukas/Luke 17,20-30.

MEN DERE, BRØDRE, ER IKKE I MØRKET

Nytestamentlig lesetekst:

”Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.

Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.

Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere om en tyv.

Dere er alle lysets barn og dagens barn.

Vi hører ikke natten eller mørke til.” 1.Tessalonikerbrev 5,1-5.

MEN DERE HAR IKKE OMVENDT DERE TIL MEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Jeg lot dere gå med tom munn i alle deres byer og lot dere mangle brød i alle deres hjem.

Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren.

Jeg har holdt tilbake regnet for dere da det ennå var tre måneder igjen til høsten. Jeg lot det regne over én by, men ikke over en annen. Ett jordstykke fikk regn, og et annet jordstykke tørket bort, fordi det ikke kom regn på det.

To og tre byer ravet av sted til én og samme by for å drikke vann, men fikk ikke nok.

Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren.

”Derfor vil jeg gjøre dette med deg, Israel.

Og fordi jeg vil gjøre slik med deg, Israel: Gjør deg rede til å møte din Gud!

For se, han som danner fjellene og skaper vinden og åpenbarer sine tanker for mennesket, han som gjør morgenrøden til mørke og farer fram over jordens høyder – Herren, hærskarenes Gud, er hans navn.” Amos 4,6-8 og 12-13.

Viktigere enn Jesus

mandag 18. november 2013

Og de som hører, skal leve

søndag 10. november 2013

Prekentekst for 25. søndag etter pinse:

”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv./ ”Most assuredly, I say to you, he who hears My word and believes in Him who sent Me has everlasting life,

Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet./ and shall not come into judgment, but has passed from death into life.

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve./ ”Most assuredly, I say to you, the hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God; and those who hear will live.

For likesom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv./ ”For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in Himself.

Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn./ ”and has given Him authority to execute judgment also, because He is the Son of Man.

Undre dere ikke over dette!/ ”Do not marvel at this;

For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst./ for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice.

Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.”/ ”and come forth – those who have done good, to the resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of condemnation. Johannes/John 5,24-29.

DERFOR ER VI ALLTID FRIMODIGE

Nytestamentlig lesetekst:

”Vi vet jo at om det telt vi  lever i på  jorden blir brutt ned,  så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen.

Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen.

For så sant vi er ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne.

Vi som er i denne hytte, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet.

Men han som har satt oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant.

Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren.

For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse.

Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren.

Derfor setter vi også vår ære i – enten vi er hjemme eller borte – å være ham til behag,

For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.” 2.Korinterbrev 5,1-10.

SKAL DISSE BEN BLI LEVENDE?

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens Ånd ut og satte meg  ned midt i dalen. Den var full av ben.

Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre.

Han sa til meg: Menneskesønn! Skal disse ben bli levende?

Jeg svarte: Herre, Herre, du vet det!

Da sa han til meg: Profetér om disse ben og si til dem: Dere tørre ben, hør Herrens ord!

Så sier Herren Herren til disse ben: Se, jeg lar det komme en ånd i dere, pg ddere skal bli levende.”

”Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg. Og Ånden kom i dem, og de ble levende og stod opp på sine føtter – en meget, meget stor hær.

Og han sa til meg: Menneskesønn! Disse ben er hele Israels hus.

Se, de sier: Våre ben er fortørket, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt.

Profetér derfor og si til dem: Så sier Herren Herren: Se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land.

Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk stige opp av gravene.

Og jeg vil gi min Ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land.

Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren.” Esekiel 37,1-5 og 10-14.

Barnets beste?

søndag 10. november 2013

Hvem av de drapsansvarlige politikerne og andre tilhengere av barnemord kan vel uttale seg med særlig myndighet her? Om barnets beste. Hva skjønner ugudelige mennesker, tro? Man presterer til og med å forsvare ugjerningene. Vet de ikke bedre?

Menneskerettigheter, ja … Hva er en menneskerettighet hvis det ikke er å få leve, bli født og vokse opp?

Er egentlig Al Qaida, Taliban o.a. verre enn Norge?

Gud tåler så visst ikke dette. Selvfølgelig. Snart vil de se og forstå. Bare det da fremdeles er nådetid for dem!

kr

NRK bør også slutte å følge Satan!

mandag 4. november 2013

Man stenger Den levende Guds velsignelse ute når en gjør alt en kan for å hindre å bekjenne Hans navn. Da støtter man den onde, og ikke den gode. Det har jo NRK gjort så lenge jeg kan huske. Men hvis de tror/innbiller seg at de kan tjene noe på det, her eller der, så ja selvfølgelig! Akkurat som ateistene, humanetikerne og djevelen.

Det er noe de ikke-kristne ikke har skjønt eller oppdaget, grunnet sin tåpelige barnslige trass, og det er at kristendom slett ikke er noen død religion. Som krever «gode» gjerninger, og er fullstendig blottet for Herrens ufortjente tilgivelse og nåde.

Stakkars alle dem som tjener Satan med all sin likegyldighet og løgn!

kr

Ja, salige er dere

søndag 3. november 2013

Prekentekst for Allehelgensdag:

Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham./And seeing the multitudes, He went up on a mountain, and when He was seated His disciples came to Him.

Han tok til orde, lærte dem og sa:/Then He opened His mouth and taught them, saying:

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres./Blessed are the poor in spirit, For theirs is the kingdom of heaven.

Salige er de som sørger, for de skal trøstes./Blessed are those who mourn, For they shall be comforted.

Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden./Blessed are the meek, For they shall inherit the earth.

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes./Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be filled.

Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet./Blessed are the merciful, For they shall obtain mercy.

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud./Blessed are the pure in heart, For they shall see God.

Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn./Blessed are the peacemakers, For they shall  be called sons of God.

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres./Blessed are those who are percecuted  for righteousness’ sake, For theirs is the kingdom of heaven.

Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld./Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.

Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere./ Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they percecuted the prophets who were before you.Matteus/Matthew 5,1-12.

ALT TILHØRER VÅR GUD I ALL EVIGHET

Nytestamentlig lesetekst:

”Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål.

De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.

Alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilbad Gud, og sa:

Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.

Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra?

Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg:

Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem.

De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder.

Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.” Åp.7,9-17.

JEG VIL BEVARE DEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg.

Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler, og si til de fangne: Gå ut! – til dem som er i mørket: Kom fram!

På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal det være beitemark for dem.

De skal ikke sulte og ikke tørste. Verken det glødende sandhavet eller solen skal skade dem.

For han som forbarmer seg over dem, skal føre dem og lede dem til kildevell.” Jes.49,8-10.

Abort er drap, en spade er en spade

søndag 3. november 2013

Bare Han som er Sannheten er og taler sannheten. Djevelen som er Løgneren og/eller Fristeren taler kun det folk vil høre. Løgn.

Satan har aldri tålt Sannheten. Hva med deg?

Tjen ikke djevelen. Gjør Guds vilje: Vend om mens det ennå er nådetid!

kr