Arkiv for oktober 2013

Hebreerne, kapittel 11

torsdag 31. oktober 2013

Brevet til hebreerne

11 Hva troen er, 1-3. En lang rekke av troens menn og kvinner blir nevnt, 4-4o.

1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. 2 For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd.

3 Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.

4 Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død.

5 Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrdet at Gud hadde behag i ham.

6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

7 Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden, og ble arving til rettferdigheten av tro.

8 Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til det sted han skulle få til arv. Og han drog av sted uten å vite hvor han skulle komme.

9 Ved tro levde han i løftets land som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte.

10 For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper.

11 Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet.

12 Derfor kom det også fra én – og det fra en utlevd – en slekt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden ved havets bredd, som ikke kan telles.

13 I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte, og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.

14 For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland.

15 Hvis det var landet de drog ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake.

16 Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, ved å bli kalt deres Gud. For han har gjort en stad ferdig til dem.

17 Ved tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Ja, han som hadde fått løftene, bar fram sin enbårne sønn, 18 enda det var blitt sagt til ham: I Isak skal det nevnes deg en ætt.

19 Han tenkte at Gud også er mektig til å oppvekke fra de døde. Han fikk ham også tilbake derfra, som et forbilde.

20 Ved tro var det også Isak velsignet Jakob og Esau, med syn på det som skulle komme.

21 Ved tro velsignet den døende Jakob hver av Josefs sønner. Og han tilbad, bøyd over knappen på sin stav.

22 Ved tro tenkte Josef, før han døde, på Israels barns utgang, og han gav forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben.

23 Ved tro holdt Moses’ foreldre barnet skjult i tre måneder etter hans fødsel. For de så at han var så fagert et barn, og de fryktet ikke for kongens bud.

24 Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles sønn av Faraos datter.

25 Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden.

26 Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen.

27 Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. For han holdt ut som om han så den usynlige.

28 Ved tro holdt han påsken med blodstrykningen, for at ikke ødeleggeren skulle røre deres førstefødte.

29 Ved tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det, druknet de.

30 Ved tro falt Jerikos murer, da israelittene hadde gått omkring dem i sju dager.

31 Ved tro unngikk skjøgen Rahab å gå til grunne sammen med de vantro, fordi hun tok imot speiderne med fred.

32 Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene.

33 Ved tro seiret de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, 34 slokket ildens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike.

35 Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse.

36 Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel.

37 De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde trengsel og fikk hård medfart.

38 Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter, og holdt til i grotter og jordhuler.

39 Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt.

40 For Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss.

Stolt og ydmyk?

torsdag 31. oktober 2013

Stolthet og ydmykhet kan  simpelthen ikke kombineres. Enten er man stolt og selvisk, eller så er en ydmyk og uselvisk.

Men vi men’sker vil gjerne være begge deler. Applaus, moralsk støtte og sympati er herlig, dere! Popularitet er det viktigste av alt.

Hva i all verden har vi å rose oss av?

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jakob 4,6.

kr

Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild

søndag 27. oktober 2013

Prekentekst for Bots- og bededag:

”Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel!/But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, «Brood of wipers!

Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?/Who warned you to flee from the wrath to come?

Så bær da frukt som er omvendelsen verdig./«Therefore bear fruits worthy of repentance,

Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far./«and do not think to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’

For jeg sier dere: Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene./For I say to you that God is able to raise up children to Abraham  from these stones.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne./«And even now the ax is laid to the root of the trees.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden./Therefore every tree which does not bear good is cut down and thrown into the fire.

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans!/«I indeed baptize you with water unto repentance, but He who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry.

Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild./He will baptize you with the Holy Spirit and fire.

Han har sin kasteskovl i hånden, og skal rense sin treskeplass./«His winnowing fan is in His hand and He will thoroughly clean out his threshing floor,

Hveten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes./and gather His wheat into the barn, but He will burn up the chall with unquenchable fire.” Matteus/Matthew 3,7-12.

DA ER DERE IKKE UNDER LOVEN

Nytestamentlig lesetekst:

”Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.

Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.

Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

Mot slike er loven ikke.

De som hører Kristus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.” Gal.5,16-24.

DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.

Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning.

Deres lepper taler løgn, og deres tunge mumler fram svikefulle ord.

Det er ingen som spør etter rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis.

De setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.»

”Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor.

Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, vet ikke av fred.

Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke.

Vi venter på lys, og se, det er mørke.

Vi venter på solskinn, og vi må ferdes i dypeste natt.” Jes.59,1-4 og 8-9.

Uklokt og tullete

fredag 25. oktober 2013

Hva er reservasjonsrett? Jo, det er å skyve det som koster en noe over på andre. Dette er ganske enkelt megafeigt. Klart de ser rødt.

Det som er viktig i et demokrati er at de som har fått se og står for noe helt annet enn de egoistiske og ugudelige, har en nøyaktig like stor rett og frihet til å få komme til orde. UTEN å bli behandlet verre eller dårligere enn dem. Tydelige abortmotstandere er ikke farlige. Vinglete folk er mye vanskeligere å vite hvor man har. Eller stole på.

Man må tåle å være uenige. Se på Jesus! Hva gjorde Han når Han ble utfordret? Godtok/godtar Han synden? Bøyde Han seg for det uforstandige og blinde flertallet? Slett ikke. Han lærte og advarte dem. Da Jesus ble fristet av djevelen ute i ødemarken, hva svarte Han?

Og den som tror at Norges lover, eller ulover, står over og er viktigere å følge enn Guds ufeilbarlige og uforanderlige lov, har ikke forstått eller fått med seg særlig mye. Han går bare rundt i Satans mørke verden som åndelig død. Og er dessverre totalt uvitende.

Nei, en såkalt fastlege skal selvsagt fortelle enhver som virkelig ber om å få veiledning til å få drept sitt eget barn, om både de få «fordelene» OG de ubeskrivelig mange ulempene ved å gjøre noe så ansvarsløst og dumt. Hun må simpelthen være alvorlig syk. Dyr har jo mye mer omsorg for sine. Legene blir medansvarlige i drap dersom de ikke gjør alt de kan for å hindre barnemord. For Skaperens, barnets og den gravides egen skyld.

Siden vil hun takke deg av hele sitt hjerte. Når hun ser og forstår.

Klart vi må ha lov til å myrde ufødte barn

torsdag 24. oktober 2013

– Det er jo bare en menneskerett, det. Vi tenker kun på barnets beste, vi her i Norge. Så vi dreper det, likegodt. Først som sist. Vi vil være våre egne herrer/Satans tjenere. Bestemme aldeles selv. Ta våre egne superegoistiske og ubeskrivelig dårlige valg.

Gud gjorde nemlig en STOR feil da Han skapte akkurat dette lille dyrebare menneske. Og ga det tillitsfullt i foreldrenes hender. Men hva gjør/sier de? Og ikke minst alle våre sløve myndigheter. Vi vil ikke ha det. Vi vil heller ha det morsomt.

Hvor er de greie muslimene i abortsaken, forresten? De er livredd for å bli upopulære, antakelig. Da blir de kasta ut. Vi finner enkelt en spiselig begrunnelse der også. De ofrer heller barna i mors mage. Kanskje er det et krav også? Asylbarna og bistand er så mye viktigere.

kr

Hvordan skal det gå med dem?

tirsdag 22. oktober 2013

– de ansvarlige norske massemorderne. De på Stortinget og alle de andre. Hvis de ikke omvender seg, FORT, kommer det til  å gå forferdelig galt. Både med dem og oss andre. Gud kan ikke la denne ondskapen bare passere. Det skjønner helt sikkert de aller fleste. OGSÅ politikerne. Hvis de vil. Men da må de  jo innrømme at de er ansvarlige. Det vil selvsagt koste. Popularitet og stemmer. Eller vil det egentlig det?

Når Jesus er kommet tilbake til jorden for å hente sine, og for å holde dom, – da er det for sent å vende om. Da er nådetiden over.

22. juli er ingen  ting mot den rettferdige straffen som da vil ramme oss. Har vi  brutt  Hans bud,  må vi selvsagt ta følgene. Da er det Hans bud og lov som  gjelder, ikke djevelens/verdens eller de norske.

kr

Hva sier Gud Herren om dette, da Erna?

onsdag 9. oktober 2013

Jo, Han sier at dere/vi er nødt til å begynne å tenke. Med det samme. Hvorfor er dere så utrolig uforstandige? Kom til meg, og lær av meg! Så jeg kan velsigne deres arbeid.

Vi må vende øret til Ham som har all makt. Både i himmelen og på jorden.

Klimaet er min sak, abortloven er deres. Sier Gud. Ved DHÅ. Den vanvittige egoismen  i menneskene, må og vil jeg straffe. I rette tid. Dere forstår jo ikke et nei.

Slutt å tvinge folk til å godta det som er ondt i mine øyne! Våg å bli upopulær ved å gjøre min vilje! Frykt ikke!

kr

Hurra!

onsdag 9. oktober 2013

Nå er vi endelig i gang igjen. All æren tilhører den eneste levende Gud.

kr