Arkiv for juli 2013

Kast den unyttige tjeneren ut

søndag 28. juli 2013

Prekentekst for 10. søndag etter pinse:

For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom. ”For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them.

Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent – hver av dem etter som de hadde evne til. ”And to one he gave five talents, to another two, and to another one, to each according to his own ability;

Så drog han utenlands. and immediately he went on a journey.

Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til. ”Then he who had received the five talents went and traded with them, and made another five talents.

Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til. ”And likewise he who had received two gained two more also.

Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. ”But he who had received one went and dug in the ground, and hid his lord’s money.

Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. ”After a long time the lord of those servants came and settled accounts with them.

Da kom han fram som hadde fått de fem talenter. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du gav meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til! ”So he who had received five talents came and brought five other talents, saying, ’Lord, you delivered to me five talents; look, I have gained five more talents besides them.’

Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! ”His lord said to him, ’Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’

Så kom han fram som hadde fått de to talenter, og sa: Herre, du gav meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til! He also who had received two talents came and said, ’Lord, you delivered to me two talents; look, I have gained two more talents besides them.’

Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! ”His lord said to him, ’Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’

Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt. ”Then he who had received the one talent came and said, ’Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. ‘And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours.

Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. ”But his lord answered and said to him, ’You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. ’So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest.

Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter. ’Therefore take the talent from him, and give it to him who has ten talents.

For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. ’For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away.

Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. ’And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth.’” Matteus/Matthew 25,14-30.

DEN SOM ØDELEGGER GUDS TEMPEL, SKAL GUD ØDELEGGE

Nytestamentlig lesetekst:

Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. According to the grace of God which was given to me, as a wise master builder I have laid the foundation, and another builds on it.

For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ.

Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostbare stener, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført, bli åpenbaret. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one’s work will become clear; for the Day will declare it, because it will be revealed by fire;

Hvordan det verk er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. and the fire will test each one’s work, of what sort it is. If anyone’s work which he has built on it endures, he will receive a reward.

Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. If anyone’s work is burned, he will suffer loss; but he himself will be saved, yet so as through fire.

Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?

Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him.

For Guds tempel er hellig, og det er dere.For the temple of God is holy, which temple you are.”1.Kor.3,10-17.

HERREN ER DEN SOM GIR VISDOM

Gammeltestamentlig lesetekst:

Min sønn! My son,

Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, if you receive my words, And treasure my commands within you,

så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, so that you incline your ear to wisdom, And apply your heart to understanding; Yes, if you cry out for discernment, And lift up your voice for understanding, If you seek her as silver, And search for her as for hidden treasures;

da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. Then you will understand the fear of the Lord, And find the knowledge of God.

For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand.For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding;” Ordspråkene/Proverbs 2,1-6.

Hvorfor er vi så utrolig uintelligente?

søndag 28. juli 2013

Hebreerne, kapittel 10

tirsdag 23. juli 2013

Brevet til hebreerne

10 Den gamle pakts offer var blod av offerdyr, men Jesus ofret seg selv, 1-10. Den gamle pakts offer måtte stadig gjentas, men Jesus ofret seg selv én gang for alle, 11-18. I Jesu blod trer vi frimodig inn i helligdommen, derfor må vi ikke forakte hans blod, men bli fast hos ham til han kommer igjen, 19-39.

1 For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem.

2 Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. For de som ofret, ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de én gang var blitt renset.

3 Men ved ofrene kommer det hvert år en påminnelse om synder.

4 For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.

5 Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg.

6 Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til.

7 Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.

8 Først sier han altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til – enda disse blir båret fram etter loven.

9 Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast.

10 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.

11 Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder.

12 Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.

13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter.

14 For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.

15 Det vitner også Den Hellige Ånd for oss. For etter at han har sagt:

16 Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager – så sier Herren:

Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn,

17 og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu.

18 Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd.

19 Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.

20 Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød.

21 Og vi har en stor prest over Guds hus.

22 Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legemet badet i rent vann.

23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet.

24 Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,

25 og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.

26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder,

27 men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens brann som skal fortære de gjenstridige.

28 Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord.

29 Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens Ånd?

30 Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! – Og et annet sted: Herren skal dømme sitt folk.

31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!

32 Men tenk nå tilbake på den første tid – den gang dere var blitt opplyst, og så utholdt stor kamp og lidelse.

33 Dels ble dere selv gjort til et skuespill ved spott og trengsler, dels stod dere sammen med dem som fikk gjennomgå dette.

34 For også fangene hadde dere medlidenhet med. Og dere fant dere med glede i at deres eiendeler ble røvet fra dere, for dere visste at dere hadde en bedre eiendom, som varer ved.

35 Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!

36 For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje.

37 For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.

38 Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham.

39 Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse.

Hvem er egentlig Norge, Jens?

mandag 22. juli 2013

Så flott at vi har lært mye av 22. juli!

Som vi ikke visste før. Kanskje Breivik hadde litt rett, da?

Har du lært noe om Gud?

Hvorfor følger du ikke Jesus, og lar Han vise vei?

kr

Hva sørger de over?

mandag 22. juli 2013

– Seg selv. Et godt tegn. Da har de begynt å tenke litt. Har du?

Hvor mange drap har ikke AP og AUF på samvittigheten?

Når skal så de – og ikke minst velgerne deres – bli voksne og ta ansvar?

Abortloven MÅ oppheves snarest, sier Gud Herren.

Vi må alle bidra for å få slutt på disse Tragiske barnehenrettelsene.

kr

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt

søndag 21. juli 2013

Prekentekst for 9. søndag etter pinse:

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. ”Beware of false prophets, who come to you in sheeps clothing, but inwardly they are ravenous wolves.

På fruktene skal dere kjenne dem. ”You will know them by their fruits.

Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Do men gather grapes from thornbushes or figs from thistles?

Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. ”A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit.

Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. ”Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. ”Therefore by their fruits you will know them.” Matteus/Matthew 7,15-20.

HAN VÆRE FORBANNET

Nytestamentlig lesetekst:

Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ, to a different gospel,

skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som forvirrer dere og vil fortrenge Kristi evangelium. which is not another; but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ.

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed.

Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Galaterbrevet/Galathians 1,6-9.

HAN SKAL SKJULE SITT ÅSYN FOR DEM

Gammeltestamentlig lesetekst:

Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Then they will cry to the Lord, But He will not hear them;

Han skal skjule sitt åsyn for dem på den tid for deres onde gjerningers skyld. He will even hide His face from them at that time, Because they have been evil in their deeds.

Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noe å tygge med sine tenner: Fred! Men mot dem som ikke gir dem noe i munnen, roper de ut en hellig krig. Thus says the Lord concerning the prophets Who make my people stray; Who chant ”Peace” While they chew with their teeth, But who prepare war against him Who puts nothing into their mouths;

Derfor skal det bli natt for dere uten syner og mørke uten spådom. Solen skal gå ned over profetene, og dagen bli svart over dem. ”Therefore you shall have night without vision, And you shall have darkness without divination; The sun shall go down on the prophets, And the day shall be dark for them.

Seerne skal skamme seg, og spåmennene blyges. De skal legge hånden på munnen alle sammen, for det kommer ikke noe svar fra Gud. So the seers shall be ashamed, And the diviners abashed; Indeed they shall all cover their lips; For there is no answer from God.”” Mika/Micah 3,4-7.

O store Gud

lørdag 20. juli 2013

Hebreerne, kapittel 9

fredag 19. juli 2013

Brevet til hebreerne

9 Den gamle pakts tempel-gudstjeneste var herlig, 1-10, men Kristi tjeneste som yppersteprest i himmelen er fullkommen, for hans ene offer gjelder for alltid, 11-26. Kristus kommer igjen, til frelse for dem som venter på ham, 27-28.

1 Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom.

2 For det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene. Det blir kalt Det hellige.

3 Men bak det andre forhenget var det et telt som blir kalt Det aller helligste,

4 som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler.

5 Over arken var herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter.

6 Da nå dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste.

7 Men i det andre teltet går bare ypperstepresten inn, én gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser.

8 Med dette gir Den Hellige Ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er blitt åpenbaret så lenge det forreste teltet ennå står.

9 Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret fram både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud, fullkommen etter samvittigheten.

10 Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk.

11 Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender – det vil si: som ikke er av denne skapning.

12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.

13 For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene,

14 hvor meget mer skal da Kristi blod – han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer – rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!

15 Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

16 For når det gjelder et testamente, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det, er død.

17 For et testamente blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det, er i live.

18 Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod.

19 For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på selve boken og på folket,

20 og sa: Dette er paktens blod, den pakt som Gud har opprettet for dere.

21 På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som blir brukt ved gudstjenesten.

22 Etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.

23 Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse.

24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom.

Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld.

25 Heller ikke gikk han inn der for å ofre seg selv flere ganger, slik ypperstepresten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod.

26 I så fall måtte han ha lidt mange ganger fra verden ble grunnlagt.

Men nå er han blitt åpenbaret én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer.

27 Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom,

28 så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.

TAKK, Jesus!

onsdag 17. juli 2013

– For alt du til nå har vist, gitt og lært meg. Nå ser jeg.

Hjelp meg å bruke all kunnskapen og alle nådegavene rett. Slik DU vil. Til gagn for andre mennesker. Særlig de du har lagt i min vei. Så de også kan bli frelst. Og lære Sannheten å kjenne.

Takk også for prøvelsene. Du tukter og oppdrar den du elsker. Jeg tror alle nå og da merker at de blir prøvet. Det betyr jo bare én ting, det!

kr

Jeg har inderlig medynk med folket

søndag 14. juli 2013

Prekentekst for 8. søndag etter pinse:

På denne tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa: In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called His disciples to Him and said to them,

Jeg har inderlig medynk med folket. For de har alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. ”I have compassion on the multitude, because they have now continued with Me three days and have nothing to eat.

Sender jeg dem hjem fastende, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra. ”And if I send them away hungry to their own houses, they will faint on the way; for some of them have come from afar.”

Hans disipler svarte ham: Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen? Then His disciples answered Him, ”How can one satisfy these people with bread here in the wilderness?”

Han spurte dem: He asked them,

Hvor mange brød har dere? ”How many loaves do you have?”

De svarte: Sju. And they said, ”Seven.”

Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brød og holdt takkebønn. Så brøt han dem og gav til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. So He commanded the multitude to sit down on the ground. And He took the seven loaves and gave thanks, broke them and gave them to His disciples to set before them; and they set them before the multitude.

De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut. They also had a few small fish; and having blessed them, He said to set them also before them.

Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, sju store kurver. So they ate and were filled, and they took up seven large baskets of leftover fragments.

De var omkring fire tusen. Og han lot dem dra bort.Now those who had eaten were about four thousand. And He sent them away,” Markus/Mark 8,1-9.

HAN GAV TIL DE FATTIGE

Nytestamentlig lesetekst:

Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.

Som skrevet er: Han strødde ut, han gav til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid. As it is written: ”He has dispersed abroad, He has given to the poor; His righteousness endures forever.”

Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet. Now may He who supplies seed to the sower, and bread for the food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness,

Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud. while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.

For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud.For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgivings to God,” 2.Korinterbrev/Corinthians 9,8-12.

DE BORTDREVNE AV ISRAEL SAMLER HAN

Gammeltestamentlig lesetekst:

Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg. Praise the Lord! For it is good to sing praises to our God; For it is pleasant, and praise is beautiful.

Han bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han. The Lord builds up Jerusalem; He gathers together the outcasts of Israel.

Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. He heals the brokenhearted And binds up their wounds.

Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn. He counts the number of the stars; He calls them all by name.

Stor er vår Herre, han er rik på kraft, hans forstand er uten mål. Great is our Lord, and mighty in power; His understanding is infinite.

Herren holder de saktmodige oppe, men de ugudelige bøyer han til jorden. The Lord lifts up the humble; He casts the wicked down to the ground.

Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Sing to the Lord with thanksgiving; Sing praises on the harp to our God,

Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Who covers the heavens with clouds, Who prepares rain for the earth, Who makes grass to grow on the mountains. He gives to the beast its food, And to the young ravens that cry.

Han har ingen glede av hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben. He does not delight in the strength of the horse; He takes no pleasure in the legs of a man.

Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn.The Lord takes pleasure in those who fear Him, In those who hope in His mercy.” Salmene/Psalms 147,1-11.