Arkiv for mai 2013

Hva tenker de egentlig på?

torsdag 30. mai 2013

– Myndighetene. Som våger å true Guds sanne tjener, Ludvig Nessa, og dermed Herren selv, med utkastelse. Noe mer uforstandig enn det, er vel neppe mulig å prestere.

Men hvem av oss kristne i Norge gidder å bry seg?

kr

Støre børe høre og gjøre, slutte å forføre!

mandag 27. mai 2013

Hvor har du vøre, Støre, vil Han deg en gang spøre. Ute å kjøre. Dro likegodt til Møre. Hvorfor, Støre? For å bedre høre. Hvem?

Du er helt nødt til å gjøre min Fars vilje framfor din egen, Støre! For å bli reddet. Det er ditt valg, og du må ta det mens du lever. I nådetiden.

kr

Nikodemus = den uvitende

søndag 26. mai 2013

Prekentekst for Treenighetssøndag:

”Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen.

Slik er det med hver den som er født av Ånden.

Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje?

Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?

Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.

Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?

Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.

Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,

for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.” Joh.3,1-15.

HVOR URANSAKELIGE HANS DOMMER ER

Nytestamentlig lesetekst:

Ӂ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!

Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.

For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?

Eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag?

For av ham og ved ham og til ham er alle ting.

Ham tilhører æren i all evighet. Amen.” Rom.11,33-36.

DU SKAL ELSKE HERREN DIN GUD

Gammeltestamentlig lesetekst:

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.

Og du skal innprente dem i dine barn.

Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.” 5.Mos.6,4-7.

Og regnet skylte ned og flommen kom

lørdag 25. mai 2013

– Så rart! Hvorfor blir vi overrasket? Fordi vi ikke bruker «nøtta».

I bergprekenen sier Jesus blant annet:

«Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.

Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.

Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.» Matt.7,22-27.

Disse ordene talte Jesus til sine disipler. Altså var det forskjell på dem, da som nå. De skjønte ikke like mye. Men var det så nøye?

Hva da med alle de andre som har fått Ordet, men ikke vil høre det?

kr

Men verden og Jens vil jo ikke høre

fredag 24. mai 2013

– Guds kall. Til omvendelse. Og bli frelst. Og reddet fra katastrofene. For den ser, skjønner eller tror ikke at det er den selv som er skyld i all elendigheten. Det er naturen. Hmm …

Og at klimaendringene «er menneskeskapt» høres kanskje en smule ydmykt og flott ut. For noen. Bare komisk for andre. All tragedie og ulykke er villet og ønsket av blinde/ugudelige mennesker. Og ikke av naturen, klimaet eller Gud. Det kunne vært unngått. Om menneskene gjorde som Jesus ber dem om. For først da kan alt bli vel, Jens.

Gud MÅ straffe synd og syndere! Fordi Han er Gud. En god og rettferdig Gud. Det er ikke spesielt vanskelig å forstå dette.

kr

Gud sendte Sønnen til verden for å frelse den

tirsdag 21. mai 2013

Prekentekst for 2. pinsedag:

”For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.

For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.

Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.” Joh.3,16-21.

HAN BØD AT DE SKULLE BLI DØPT

Nytestamentlig lesetekst:

”Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde.

Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.

Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.

Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?

Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn.” Apg.10,42-48a.

SÅ SIER HERREN, ISRAELS KONGE OG GJENLØSER

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sier Herren, som skapte deg og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesurun, som jeg har utvalgt!

For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre.

Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt.

De skal vokse opp som gress blant vann, som piletrær ved bekkene.

Èn skal si: Jeg hører Herren til! En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til! – og Israel skal han bruke som hedersnavn.

Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud:

Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud.” Jes.44,2-6.

For at dere skal tro når det skjer

søndag 19. mai 2013

Prekentekst for Pinsedag:

Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.

Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.

Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere.

La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen.

Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg.

Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.” Joh.14,23-29.

DET VISTE SEG FOR DEM TUNGER LIKESOM AV ILD

Nytestamentlig lesetekst:

”Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.

Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.

Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.

De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere?

Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!” Apg.2,1-11.

SÅ SA DE: LA OSS GJØRE OSS ET NAVN

Gammeltestamentlig lesetekst:

Hele jorden hadde ett språk og samme ord.

Det skjedde, da de drog fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.

De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel.

Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen.
La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.

Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde.

Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre.

Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale.

Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.

Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.” 1.Mos.11,1-9.

Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære

lørdag 18. mai 2013

1. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære! Lov ham, min sjel, og la det din forlystelse være! Stem opp en sang, Psalter og harpe, gi klang! Syng for Gud Herren, den kjære!

2. Lovsyng vår Herre, som allting så herlig regjerer, Han som deg løfter som ørnen på vinger og bærer. Han lar deg få Mer enn du selv kan forstå, Mere enn hjertet begjærer!

3. Lovsyng vår Herre, som allting så vel for deg lager, Han som deg helbred forunner og vennlig ledsager, Han som i nød Favner deg ømt i sitt skjød, Gjemmer for sorger og plager.

4. Lovsyng vår Herre, som deg i sin gjerning gir lykke, Han som med tusen velsignelser vet deg å smykke! Tenk dog derpå, Alt hva hans makt kan formå! Tanken ditt hjerte henrykke!

5. Lovsyng vår Herre, min sjel og hva i meg mon være! Alt som har ånde, opphøye hans store navns ære! Han er deg god, Å, gjør ham aldri imot! Amen, han selv deg det lære!

Ugudelige leger kan ikke forstå kristne

torsdag 16. mai 2013

– Det er rett og slett plent umulig.

Og det er mildt sagt flaut/pinlig at det ikke finnes kristne leger i vårt land. Som våger å stå fram. Er du redd for å miste jobben for Jesu skyld, er du nok ingen sann kristen. Da kan man jo faktisk ikke stole på deg.

Hvordan skal Gud Herren kunne stole på deg?

kr

Dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Ham

søndag 12. mai 2013

Prekentekst for 6. søndag etter påske:

”Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.

Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.

De skal utstøte dere av synagogene.

Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.

Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.

Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det.” Joh.15,26-16,4a.

VÆR GJESTFRIE UTEN KNURR

Nytestamentlig lesetekst:

”Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.

Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.

Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.” 1.Pet.4,7-11.

MIN ÅND SKAL BO IBLANT DERE. FRYKT IKKE!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?

Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest!

Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud.

Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast.

Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land.

Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.

Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud.

Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.” Hag.2,3-9.