Arkiv for mars 2013

Han er ikke her, han er oppstått

søndag 31. mars 2013

Prekentekst for Påskedag:

”Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.

Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø.

De som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble som døde.

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.

Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!

Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham.

Se, jeg har sagt dere dette!

De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler.” Matt.28,1-8.

VED GUDS NÅDE ER JEG DET JEG ER

Nytestamentlig lesetekst:

”Jeg kunngjør for dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i.

Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere – om dere da ikke forgjeves er kommet til troen.

For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene.

Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster.

For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.

Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle – det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.

Enten det nå er jeg eller de andre: Dette forkynner vi, og slik kom dere til troen.” 1.Kor.15,1-11.

HERRENS HØYRE HÅND GJØR STORVERK

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse.

Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt, Herrens høyre hånd gjør storverk.

Herrens høyre hånd opphøyer, Herrens høyre hånd gjør storverk.

Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.

Hårdt tuktet han meg, men til døden overgav han meg ikke.

Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil prise Herren.

Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjennom den.

Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse.

Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein.

Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.

Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!” Sal.118,14-24.

Jesus lever, graven brast

søndag 31. mars 2013

1. Jesus lever, graven brast! Han stod opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast: At hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever, Graven brast og Jesus lever!

2. Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet!

Når ugudelige skal fortelle om Bibelen

lørdag 30. mars 2013

– blir det selvfølgelig bare et snedig djevelsk forsøk på å lede folket vill. Skal Satan virkelig få lov til å lykkes med dette?

For å kunne skjelne mellom hva som er rett og galt, må en ha øyne å se med og ører å høre med. Man må være i stand til å si nei til det onde og ja til det gode. Det ser ut som om myndighetene har fått makt over alle.

Den som ikke er født på ny, vet jo ikke hva Sannheten/Svaret er.

kr

Da skje din vilje!

fredag 29. mars 2013

Tekst for Langfredag:

”Og da de hadde sunget lovsangen*, gikk de ut til Oljeberget. *Salmene 113-114 ble sunget i begynnelsen av påskemåltidet, og ved slutten salmene 115-118.

Da sier Jesus til dem: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet: Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt.

Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.

Men Peter svarte og sa til ham: Om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt!

Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.

Peter sier til ham: Om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg! På samme måte talte alle disiplene.

Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene: Sett dere her, mens jeg går dit bort for å be!

Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham.

Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her og våk med meg.

Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og bad: Far! Er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.

Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter: Så var dere da ikke i stand til å våke én time med meg!

Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Så gikk han bort og bad for annen gang: Min Far! Kan ikke denne kalk gå meg forbi uten at jeg må drikke den, da skje din vilje!

Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og bad for tredje gang med de samme ord.

Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem: Dere sover ennå og hviler dere?

Se, timen er nær da Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder meg.

Og mens han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og sammen med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og folkets eldste.

Han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt: Den jeg kysser, han er det. Grip ham!

Og han gikk straks bort til Jesus og sa: Vær hilset, rabbi! Og han kysset ham.

Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor er du her?

Da gikk de fram og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Og se, en av dem som var med Jesus, rakte ut hånden og drog sverdet. Han slo yppersteprestens tjener og hogg øret av ham.

Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd tilbake på plass. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. Eller tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler? Men hvordan skulle da Skriftene bli oppfylt, at så må skje?

I samme stund sa Jesus til flokken: Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag satt jeg i templet og lærte, men da grep dere meg ikke.

Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt.

Da forlot alle disiplene ham og flyktet.

De som hadde grepet Jesus, førte ham nå til Kaifas, ypperstepresten. Der var de skriftlærde og de eldste samlet.

Men Peter fulgte etter ham på avstand til yppersteprestens gård. Der gikk han inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende.

Men yppersteprestene og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt ham til døden. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom fram. Men til sist kom to fram og sa:

Denne mann har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager!

Da stod ypperstepresten opp og sa til ham: Svarer du ingenting? Hva er det disse vitner imot deg?

Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du skal si oss om du er Messias, Guds Sønn!

Jesus sier til ham: Du har sagt det!

Men jeg sier dere: Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.

Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa: Han har spottet Gud! Hva skal vi nå med vitner? Se, nå har dere hørt gudsbespottelsen. Hva mener dere?

De svarte og sa: Han er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker, og de sa: Spå oss, Messias: Hvem var det som slo deg?

Men Peter satt utenfor på gårdsplassen. Da kom en tjenestepike bort til ham og sa: Også du var med Jesus fra Galilea.

Men han nektet så alle hørte det, og sa: Jeg skjønner ikke hva du snakker om!

Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen pike se ham og sa til dem som var der: Også denne var med Jesus fra Nasaret.

Og igjen nektet han med ed: Jeg kjenner ikke det menneske!

Men litt etter kom de som stod der, bort til Peter og sa: Visst er du også en av dem! Ditt mål røper deg.

Da gav han seg til å forbanne seg og sverge: Jeg kjenner ikke det menneske!

Og straks gol hanen.

Da mintes Peter Jesu ord, at han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert.

Da det nå var blitt morgen, holdt alle yppersteprestene og folkets eldste råd mot Jesus, for å få ham dømt til døden. Og de bandt ham, og førte ham bort og overgav ham til landshøvdingen Pilatus.

Da Judas, som forrådte ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til yppersteprestene og de skriftlærde med de tretti sølvpengene, og sa:

Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod!

Men de sa: Hva kommer det oss ved? Det blir din sak. Da kastet han sølvpengene inn i templet, og gikk bort og hengte seg.

Men yppersteprestene tok sølvpengene og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger. De rådslo da med hverandre, og kjøpte så pottemakerens åker for pengene, til gravsted for fremmede. Derfor blir denne marken kalt Blodåkeren den dag i dag.

Da ble det oppfylt som var talt ved profeten Jeremia, som sier: Og de tok de tretti sølvpengene, den verdsattes verdi, ham som Israels barn lot verdsette, og de gav dem for pottemakerens åker, slik Herren hadde påbudt meg.

Men Jesus ble stilt fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham: Er du jødenes konge?

Jesus sa til ham? Du sier det!

Og mens yppersteprestene og de eldste anklaget ham, svarte han ingen ting.

Da sier Pilatus til ham: Hører du ikke alt det de vitner imot deg?

Men han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret.

Men på høytiden pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket selv ville. På denne tid hadde de en beryktet fange som hette Barabbas.

Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem: Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, som blir kalt Messias? For han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham.

Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si: Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige! For jeg har i natt lidt meget i drømme for hans skyld.

Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept.

Landshøvdingen tok da til orde og sa til dem: Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri? De svarte: Barabbas.

Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?

De sier alle: Korsfest ham!

Men han sa: Hva ondt har han da gjort?

Men de ropte enda høyere og sa: Korsfest ham!

Pilatus så at ingen ting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på, og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dette får dere svare for.

Og hele flokken svarte og sa: Hans blod komme over oss og våre barn!

Da gav han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overgav ham til å korsfestes.

Da tok landshøvdingens soldater Jesus med seg inn i borgen, og samlet hele vaktstyrken om ham. De kledde av ham, og la en skarlagenrød kappe om ham. Og de flettet en krone av torner og satte på hans hode, og gav ham en rørstav i høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge!

Og de spyttet på ham, tok rørstaven og slo ham i hodet. Etter at de slik hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær. Og de førte ham bort for å korsfeste ham.

Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyréne som hette Simon. Ham tvang de til å bære hans kors. Og de kom til et sted som kalles Golgata – det betyr Hodeskalle-stedet.

De gav ham da vin blandet med galle, men da han hadde smakt det, ville han ikke drikke.

Da de hadde korsfestet ham, delte de klærne hans mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham.

Over hans hode hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham: Dette er Jesus, jødenes konge.

Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre.

De som gikk forbi, spottet ham, ristet på hodet og sa: Du som river ned templet og bygger det opp igjen på tre dager! Frels deg selv! Er du Guds Sønn, da stig ned av korset!

På samme måte spottet også yppersteprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste, og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse! Han er Israels konge, la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham! Han har satt sin lit til Gud, la nå Gud fri ham om han har behag i ham. Han sa jo: Jeg er Guds Sønn.

Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte.

Men fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, like til den niende time.

Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Eli, Eli, lama sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Da noen av dem som stod der, hørte det, sa de: Han roper på Elias! Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke.

Men de andre sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham!

Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.” Matt.26,30-27,50.

Det er liv i å se på det Golgata kors

fredag 29. mars 2013

1. Det er liv i å se på det Golgata kors, Ja just nu er det liv og for deg. Å synder, så kom da til ham og bli frelst, Se på ham som tok straffen på seg!

Kor: Se, se, se og lev! Det er liv i å se på det Golgata kors, Ja, just nu er det liv og for deg.

2. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Hvorfor roper han så, av sin Fader forlatt? Kun for deg, for din sjel det jo er.

3. Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt, Det er blodet som frelser deg nu. For all verden det rant, og det taler for deg: Det er fred mellom deg og din Gud.

4. Å, så tvil ikke på at velkommen du er, Siden ”fullbrakt” fra Golgata lød! Da står intet tilbake å gjøre for deg, Alt er fullbrakt ved Frelserens død.

5. Å, så kom da og se på det Golgata kors, Lov og pris Guds velsignede Lam! Når han selv er ditt liv, da du aldri skal dø, Men i evighet leve ved ham!

En av dere skal forråde meg

torsdag 28. mars 2013

Prekentekst for Skjærtorsdag:

“På den første dag av de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og sa til ham: Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet?

Han sa: Gå inn i byen til en mann der og si til ham: Mesteren sier: Min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler.

Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv.

Mens de spiste, sa han: Sannelig sier jeg dere: En av dere skal forråde meg.

De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre?

Men han svarte og sa: Den som dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det er skrevet om ham. Men ve det menneske som forråder Menneskesønnen. Det hadde vært godt for det mennesket om han aldri var født.

Men Judas, han som forrådte ham, tok til orde og sa: Det er vel ikke meg, rabbi?

Han sier til ham: Du sa det.

Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme.

Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: Drikk av den alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.

Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag jeg drikker den ny med dere i min Fars rike.” Matt.26,17-29.

DERFOR ER VI ETT LEGEME ENDA VI ER MANGE

Nytestamentlig lesetekst:

Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme?

Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brød.” 1.Kor.10,16-17.

DET SKAL VÆRE ET LAM UTEN LYTE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam.

Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta.

Dere skal ta vare på det til den fjortende dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder.

Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det.

De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bitre urter skal de ete det.”

”På denne måten skal dere ete det: Med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden.

Og dere skal ete det i hast, det er påske* for Herren.” *forbigang. 2.Mos.12,3-8 og 11.

Hva ville Jens Stoltenberg gjort, tro?

onsdag 27. mars 2013

– Eller du? Hva vil du gjøre når Herren kommer «ridende» inn i ditt hjerte?

Du vil svelge stoltheten, ydmyke deg og prise Jesus. Da ser du Ham.

kr

Det er da forskjell!

onsdag 27. mars 2013

Hvis en mann dreper, myrder eller henretter 77 spesielt utvalgte fødte mennesker, så er det veldig mye verre enn å gjøre det samme med 15000 ufødte barn. Pr. år. Så klart. Hvor er rettferdigheten?

kr

Med palmegrener gikk de for å møte ham

søndag 24. mars 2013

Prekentekst for Palmesøndag:

”Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lasarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var en av dem som satt til bords sammen med ham.

Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardus-salve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft.

Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham: Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjerte, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den.

Jesus sa da: La henne være! Hun har gjemt den til dagen for min gravferd! For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.

En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lasarus, som han hadde oppvakt fra de døde.

Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lasarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.

Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem.

Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!” Joh.12,1-13.

HVERT KNE SKAL BØYE SEG

Nytestamentlig lesetekst:

”La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse.

Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.

Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.” Fil.2,5-11.

RETTFERDIG ER HAN OG FULL AV FRELSE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter!

Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.

Og jeg vil utrydde vognene i Efra’im og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene.

Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.” Sak.9,9-10.

Hør Jesus!

søndag 24. mars 2013

Den som ikke vil høre på Jesus – gjennom HELE Hans ord og ved ydmyke og lydige forkynnere, – går glipp av noe virkelig stort.

Sannheten må for all del formidles usminket!

Hvordan skal en korrupt og løgnaktig kirke kunne tale Herrens sak?

kr