Arkiv for desember 2012

Kanskje bærer det frukt neste år

mandag 31. desember 2012

Prekentekst for Nyttårsaften:

”Han sa denne lignelsen:

En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård.

Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen.

Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe.

Hogg det ned.

Hvorfor skal det stå her og utarme jorden?

Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det.

Kanskje bærer det da frukt neste år.

Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.” Luk.13,6-9.

GUD ER LYS

Nytestamentlig lesetekst:

”Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere:

Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.

Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.” 1.Joh.1,5-7.

MIN SJEL, LOV HERREN!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Av David.

Min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn!

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!

Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.

Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet.”

”Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.

Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig.

Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger.

For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.” Sal.103,1-4 og 8-12.

Fyrverkeri er sløseri

mandag 31. desember 2012

Kong Harald, du må våkne!

mandag 31. desember 2012

Det er tragisk at du er så opptatt av å forherlige menneskene. De ugudelige menneskene. Vi er onde, egoistiske, alle som en. De gode gjerningene er det jo ikke vi som gjør, – men Gud Herren selv.

Vi lærer ingen ting av «dette». Det er bare én som er god, sier Jesus. Og uten Ham kan vi intet gjøre. Det er Gud alene som skal ha all ære og takk! Dette er hva vi skal fortelle den skakkjørte verden.

Jeg ber om at du må se Jesus, og innse at kristendommen slett ikke er noen religion. Her har vi med den eneste levende, skapende, frelsende og talende Gud å gjøre! Religionene har bare døde guder å tilby.

Kall meg gjerne skråsikker, det høres ikke særlig pent ment ut, men det er ikke så farlig. En vet nødvendigvis hva en vet. Enig?

Kongehuset er i grunnen et underlig hus. De tror åpenbart at deres livsoppgave er å skryte av de politiske myndigheter og djevelen.

kr

Enda et år er gått

mandag 31. desember 2012

Men … Hva har vi egentlig lært? Om Gud. Bruker vi nådetiden vår rett? Evner vi å se forskjell på sannhet og løgn? Bryr vi oss om å søke og lytte til Herren? Eller er vi kun opptatt av oss selv, og tenker ut vår egne ugudelige og populistiske ideer. Og kaller dette lærdom.

Men … Er det mange fasiter? Eller mange sannheter? Politikerne tror visst det. De har ikke skjønt hva som er viktig.

Men … Hvorfor har de ikke forstått? De er fanget i djevelens garn.

Men … Har DU skjønt noe? Ser du hvor det bærer?

Ønsker deg av hjertet et godt nytt åpenbaringsår! Våk og be!

kr

For mine øyne har sett din frelse

søndag 30. desember 2012

Prekentekst for Søndag etter jul:

”Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann.

Han ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd var over ham.

Det var åpenbaret for ham av Den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias.

Han kom til templet, drevet av Ånden.

Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon ham i armene sine og lovet Gud, og sa:

Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord,

for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle for alle folks åsyn,

et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.

Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham.

Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria:

Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt, men også din egen sjel skal et sverd gjennombore, for at mange hjerters tanker skal bli åpenbaret.

Og det var en profetinne der, Anna, Fanuels datter, av Asers stamme. Hun var kommet høyt opp i årene. Etter sin jomfrutid hadde hun levd sju år med sin mann. Deretter hadde hun levd som enke til en alder av åttifire år. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn dag og natt.

I samme stund stod også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem.” Luk.2,25-38.

SÅ VI SKULLE FÅ BARNEKÅR

Nytestamentlig lesetekst:

”Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!

Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.” Gal.4,4-7.

OG HAN BLE EN FRELSER FOR DEM

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Herrens miskunn vil jeg forkynne, de gjerninger som vi priser ham for, etter alt det Herren har gjort mot oss – hans store godhet mot Israels hus, som han viste dem etter sin barmhjertighet og etter sin store miskunn.

Han sa: Ja, de er mitt folk, de er barn som ikke vil svike. Og han ble en frelser for dem.

I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem.

I sin kjærlighet og store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager.” Jes.63,7-9.

Jeg synger julekvad

søndag 30. desember 2012

Jeg synger julekvad, Jeg er så glad, så glad! Min hjertens Jesus hviler I stall og krybbe trang, Som solen klare smiler Han på sin moders fang. :/: Han er Frelser min! :/:

2. Å Jesus, du barnlill, Deg lenges jeg så til! Kom, trøst meg allesinne, Tred inn om her er smått, La meg deg se og finne, Å da har jeg det godt! :/: Drag meg efter deg! :/:

3. Hvor er Gud Fader mild, Sin Sønn oss sende vil! Vi alle var fordervet i synd og vår udyd, Så har han oss forhvervet All himlens, himlens fryd :/: Eia var vi der! :/:

4. Hvor er vel glede slik Som opp i himmerik, Hvor alle engler kveder En ny og liflig sang Og frem for tronen treder Til Guds basuners klang! :/: Eia, var vi der! :/:

Dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld

onsdag 26. desember 2012

Prekentekst for 2. juledag:

”Men ta dere i vare for menneskene!

For de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger.

Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene.

Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si.

For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.

For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere.

Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn.

Og barn skal reise seg mot foreldrene og volde deres død.

Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld.

Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst.” Matt.10,17-22.

DE GIKK FRAM OG GREP HAM

Nytestamentlig lesetekst:

”Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket.

Da stod det fram noen av den synagogen som kalles de frigittes og kyreneernes og aleksandrinernes, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de gav seg i ordskifte med Stefanus.

Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og Ånd som han talte med.

De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si: Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Slik hisset de opp både folket og de eldste og de skriftlærde.

De gikk fram og grep ham og førte ham for Rådet.

Der stilte de fram falske vitner som sa: Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven.

Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss.

Alle som satt i Rådet, stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt.” Apg.6,8-15.

DE SKAL IKKE FÅ OVERHÅND OVER DEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg.

Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem!

Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg og til en jernstøtte og til en kobbermur mot hele landet – mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester og mot folket i landet.

De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.” Jer.1,17-19.

Her kommer dine arme små

onsdag 26. desember 2012

Her kommer dine arme små, O Jesus, i din stall å gå, Opplys enhver i sjel og sinn Å finne veien til deg inn!

2. Vi løper deg med sang imot Og kysser støvet for din fot, Å salig stund, å søte natt Da du ble født, vår sjeleskatt!

3. Velkommen fra din himmelsal Til denne verdens tåredal Hvor man deg intet annet bød Enn stall og krybbe, kors og død!

4. Men, Jesus, akk hvor går det til At dog så få betenke vil Den store, store kjærlighet Som drog deg til vår jammer ned?

5. Å, drag oss ganske til deg hen Du store, milde sjelevenn, Så vi i troen favner deg Og følger på din himmelvei!

6. La verden ei med all sin makt Oss vende bort fra dåpens pakt, Men gi at all vår lengsel må Til deg, til deg alene stå!

7. Så skal det skje at vi engang Blant alle helgners frydesang I himlens glade paradis Skal prise deg på englevis.

8. Her står vi nå i flokk og rad Om deg vårt skjønne hjerteblad, Akk hjelp at vi og alle må I himlen for din trone stå!

Lyset skinner i mørket, som ikke tok imot det

tirsdag 25. desember 2012

Prekentekst for Juledag:

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes.

Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham.

Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” Joh.1,1-14.

HAN ER AVGLANSEN AV HANS HERLIGHET

Nytestamentlig lesetekst:

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen.

Ham har han innsatt som arving til alle ting.

Ved ham har han også skapt verden.

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord.

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!”Hebr.1,1-5a.

DE SOM VANDRER I MØRKET, SKAL SE ET STORT LYS

Gammeltestamentlig lesetekst:

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys.

De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt.

De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Så skal herredømme bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike.

Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.” Jes.9,2-3 og 6-7.

Et barn er født i Betlehem

tirsdag 25. desember 2012

Et barn er født i Betlehem, I Betlehem; Ti gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!

2. En fattig jomfru satt i lønn, Hun satt i lønn, Og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja!

3. Han lagdes i et krybberom, Et krybberom. Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, halleluja!

4. Men okse der og asen stod, Og asen stod, Og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja!

5. Av Saba kom de konger tre, De konger tre; Gull, røkels’, myrra ofret de. Halleluja, halleluja!

6. Nå all vår nød og sorg er bøtt, Vår sorg er bøtt, Oss er idag en Frelser født. Halleluja, halleluja!

7. Guds kjære barn vi ble på ny, Vi ble på ny, Skal holde jul i himmelby. Halleluja, halleluja!

8. På stjernetepper lyseblå, De lysebå, Skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

9. Guds engler der oss lærer bratt, Oss lærer bratt, Å synge som de sang i natt. Halleluja, halleluja!

10. Da bliver engler vi som de, Ja vi som de, Guds milde åsyn skal vi se. Halleluja, halleluja!

11. Lov, takk og pris i evighet, I evighet, Den hellige Treenighet! Halleluja, halleluja!