Arkiv for juni 2012

Lær meg å be, o Gud

lørdag 30. juni 2012

Lær meg å be, o Gud, Lær du meg bønn. Gi du meg barnets tro, Lær du meg bønn Så sjeler vekkes må Og de til deg kan nå, Frelse ved korset få, Lær du meg bønn!

2. Lær meg å be, o Gud, Lær du meg bønn. Vis du meg sjelers verd, Lær du meg bønn. Du jo i nåde ser Når jeg om kvelden ber, Nevner deg fler og fler, Lær du meg bønn!

3. Lær meg å be, o Gud, Lær du meg bønn. Tiden flyr hastig hen, Lær du meg bønn. Gi ved din Ånd du meg Visdom og kraft fra deg, Lær du meg selv din vei, Lær du meg bønn!

4. Lær meg å be, o Gud, Lær du meg bønn. Jesus, du kommer snart, Lær du meg bønn. La meg fra dagen het Legge i kveldens fred Nek for din trone ned, Lær du meg bønn!

Malaki, kapittel 4

fredag 29. juni 2012

Profeten Malaki

4 For de ugudelige skal dommens dag være som en fortærende ild, men for den gudfryktige skal den være som livgivende sol, 1-3. Herren ber folket minnes den lov han gav ved Moses. Før dommens dag skal han sende Elias (døperen Johannes) som skal føre mange til omvendelse, 4-6.

1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. 2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. 3 Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. 4 Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud! 5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. 6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Malaki, kapittel 3

torsdag 28. juni 2012

Profeten Malaki

3 Israel tviler på Herrens rettferdighet (2,17), og de får til svar at Herren vil sende et bud (døperen Johannes) som skal rydde veien for Messias. Denne skal skille hyklerne fra de rettferdige, 1-6. Herren ber folket gi sin tiende og hellige gaver, så vil han velsigne dem, 7-12. De ugudelige sier seg imellom at gudsfrykt er til ingen nytte, men også de som frykter Herren, taler med hverandre. Herren hører begge deler, og på dommens dag vil han gjøre opp med begge slags mennesker, 13-18.

1 Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde veien for meg. Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud. 2 Men hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som smelter-ild og som vasker-lut. 3 Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet. 4 Da skal Judas og Jerusalems offergaver behage Herren, som i eldgamle dager, som i fordums år. 5 Jeg vil komme til dere og holde dom. Jeg skal være snar til å vitne mot trollmennene og horkarene og mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn og undertrykker enken og den farløse, de som bøyer retten for den fremmede, og som ikke frykter meg, sier Herren, hærskarenes Gud. 6 Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort. 7 Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Men dere sier: Hva skal vi vende om fra? 8 Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg? – Tienden og de hellige gaver. 9 Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele folket. 10 Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål! 11 Jeg vil true eter-gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud. 12 Da skal alle folkeslag prise dere lykkelig, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren, hærskarenes Gud. 13 Deres ord har vært sterke mot meg, sier Herren. Men dere sier: Hva har vi sagt oss imellom? 14 Dere har sagt: Fåfengt er det å tjene Gud! Hva vinning har det gitt oss at vi har aktet på hans bud, at vi gikk i botsdrakt for Herrens, hærskarenes Guds skyld? 15 Nå vil vi prise de overmodige lykkelige! Ikke bare går det dem vel, disse som gjør det onde, men de frister Gud og slipper likevel fri. 16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. 17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. 18 Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham.

kr: Hvis alle «kristne» i Dnk betalte sin månedlige tiende til menigheten, ville den ikke blitt avhengig eller kjøpt opp og fullstendig ødelagt av den ugudelige staten. Da ville ikke politikerne hatt noen myndighet over den. Og hele folket hadde blitt velsignet. Alle som vil, ser at det blir helt feil når Kirken gjør seg økonomisk avhengig av de ugudelige myndighetene.

Malaki, kapittel 2

onsdag 27. juni 2012

Profeten Malaki

2 Herren refser prestene fordi de har veket bort fra Herrens pakt med Levi, 1-9. Til tross for at israelittene har Abraham til far og Gud til skaper, har de sveket sine fedres pakt og tatt fremmede kvinner til hustruer, 10-17.

1 Og nå, dere prester! Nå kommer dette bud til dere: 2 Dersom dere ikke vil høre og ikke vil legge dere det på hjerte, så dere gir mitt navn ære, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg sende forbannelsen mot dere. Og jeg vil forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke legger dere dette på hjerte. 3 Se, jeg truer deres ætt. Jeg kaster møkk i ansiktet på dere, møkk av deres høytidsofre, og dere skal selv bli kastet opp i den. 4 Da skal dere kjenne at jeg har sendt dette bud til dere, for at min pakt med Levi skal stå fast, sier Herren, hærskarenes Gud. 5 Den pakt jeg hadde med ham, var liv og fred, det gav jeg ham for at han skulle frykte meg. Og han fryktet meg og hadde ærefrykt for mitt navn. 6 Sannhets lov var i Hans munn, urett ble ikke funnet på hans lepper. I fred og ærlighet vandret han med meg, og mange omvendte han fra misgjerning. 7 For en prests lepper skal bevare kunnskap, lov skal hentes fra hans munn, for han er sendebud fra Herren, hærskarenes Gud. 8 Men dere har veket av fra veien og har fått mange til å støte an mot loven. Dere har fordervet Levi-pakten, sier Herren, hærskarenes Gud. 9 Derfor har jeg gjort dere foraktet og små for hele folket. For dere akter ikke på mine veier, men gjør forskjell på folk for loven. 10 Har vi ikke alle én far? Har ikke én Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre, så vi vanhelliger våre fedres pakt? 11 Juda har handlet troløst, avskyelige ting har de gjort i Israel og i Jerusalem. Juda har vanhelliget Herrens helligdom, som Herren elsker, og har tatt en fremmed guds datter til ekte. 12 Hos den mann som gjør dette, vil Herren utrydde fra Jakobs telt alle de som våker og svarer, selv om de bærer fram offergaver til Herren, hærskarenes Gud. 13 Og dette er det andre dere gjør: Dere dekker Herrens alter med tårer, med gråt og sukk. Han vil ikke mer se på offergaven eller ta imot noe med glede av deres hånd. 14 Og dere sier: Hvorfor? – Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms hustru. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ektefelle og din hustru som du har inngått pakt med. 15 Men har ikke en (Abraham) gjort det og er enda blitt i live? – Men hva gjorde denne ene? Han ville oppnå den ætt som Gud hadde lovt ham. Men dere skal ta vare på deres liv. Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs. 16 For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse. 17 Dere har trettet Herren med deres ord. Men dere sier: Hva er det vi har trettet ham med? – Ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, i slike har han velbehag! – eller: Hvor er Gud, han som dømmer?

Malaki, kapittel 1

tirsdag 26. juni 2012

Profeten Malaki

1 Herren vitner for Israel, som tviler på Guds kjærlighet, og peker på at han har behandlet Jakob (Israel) på en annen måte enn Esau (Edom), han har gjort Edom til en ruinhaug, og Edom skal ikke kunne bygge den opp igjen, 1-5. Prestene viser forakt for Herren når de bærer fram offer som er i strid med loven, 6-8. Herren har ikke behag i prestenes gudsdyrkelse, hedningene skal vende seg til ham, mens Israel drar forbannelsen ned over seg ved sin falske gudstjeneste, 9-14.

1 Dette utsagn er Herrens ord til Israel ved Malaki. 2 Jeg har elsket dere, sier Herren. Men dere sier: Hvordan har du vist oss din kjærlighet? – Var ikke Esau bror til Jakob, sier Herren. Likevel har jeg elsket Jakob, 3 men Esau hatet jeg, og jeg gjorde hans fjell til en ørken og hans arveland til bolig for ørkenens sjakaler. 4 Når Edom sier: Vi er knust, men vi skal bygge ruinene opp igjen! – da sier Herren, hærskarenes Gud: De kan bygge opp, men jeg skal rive ned. De skal kalles ugudelighetens land, det folk Herren er vred på til evig tid. 5 Dere skal se det med egne øyne, og dere skal si: Herren er stor over Israels grenser! 6 En sønn ærer sin far og en tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg? sier Herren, hærskarenes Gud, til dere prester – dere som forakter mitt navn. Men dere sier: Hvordan har vi vist forakt for ditt navn? 7 Ved å bære fram uren mat på mitt alter. Men dere sier: Hvordan har vi krenket din renhet? – Ved å si: Herrens bord er ingen ære verd! 8 Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det? Og når dere bringer et dyr som halter eller er sykt, er det da intet ondt i det? Kom med slike gaver til din stattholder! Tror du han vil være tilfreds med deg, eller ta nådig imot deg? sier Herren, hærskarenes Gud. 9 Og bønnfall nå Gud at han må være oss nådig! – Med egne hender har dere gjort dette, kan han da være nådig mot dere? sier Herren, hærskarenes Gud. 10 Om det bare var noen iblant dere som ville stenge tempeldørene, så dere ikke forgjeves tenner ild på mitt alter! Jeg har ikke behag i dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Jeg har ikke lyst til offergavene fra deres hånd. 11 Fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. På hvert sted skal det brennes røkelse og bæres fram offergaver for mitt navn, rene offergaver. For mitt navn skal bli stort blant folkeslagene, sier Herren, hærskarenes Gud. 12 Men dere vanhelliger mitt navn ved å si: Herrens bord er urent, og maten som gis til det, er lite verd. 13 Og dere sier: Å for et strev! – Dere blåser foraktelig av det, sier Herren, hærskarenes Gud. Og dere bærer fram slikt som er røvet, og dyr som er halte eller syke. Slikt bærer dere fram som offergave. Skulle slike gaver fra dere behage meg? sier Herren. 14 Forbannet være den som farer med svik, den som har hanndyr i sin hjord og gjør et løfte, men likevel ofrer et dyr som har lyte. For jeg er en stor konge, sier Herren, hærskarenes Gud, og mitt navn er fryktet blant folkeslagene.

kr: Hva er vårt offer i dag? Herren. Troen på Jesus. Den må være uten lyte. Mottatt, Ren, Full, Hel, Sann, Fast, Pålitelig.

Kokkvold og mediafolket

tirsdag 26. juni 2012

Kokkvold og media tror tydeligvis at de er en slags suveren og rettferdig overdomstol? Mer sensur! Håpløst og livsfarlig. Hvilken nestekjærlighet! Norge eier ikke dette. Men vi elsker å innbille oss det.

Da må alle på Stortinget «strupes» også. De er jo ansvarlig for en mye større tragedie enn 22. juli. De har et aldeles ufattelig grufullt folkemord på samvittigheten. De forstår det visst enda ikke. Vil ikke. Tør ikke. Hvor fryktelig når de en dag ser dette.

De må først feie for egen dør. Vi som stemmer på disse drapsvennlige partiene, er selvsagt like uansvarlige som dem. MYE verre  enn Breivik. Vi skjønner ikke at vi dreper mennesker engang, vi. Et ufødt barn er ikke et menneske, sier noen. Det kjenner ingen ting, hevder de. Dette har de sikkert veldig god greie på! Eller kanskje de har begynt å tenke?

kr

Bryr vi oss egentlig om de andre?

mandag 25. juni 2012

– Bryr vi oss i det hele tatt om de vi ikke liker, forstår eller er skikkelig uenige med? Det er da ikke så nøye med dem!

Hvorfor skal vi forresten ta våre motstandere særlig alvorlig?

kr

Far, jeg har syndet

søndag 24. juni 2012

Prekentekst for 4. søndag etter pinse:

”Og han sa: En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren: Far, gi meg den del av boet som faller på meg! Han skiftet da sin eiendom mellom dem.

Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen alt sitt og drog til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv.

Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød.

Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin.

Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Og ingen gav ham noe.

Da kom han til seg selv og sa: Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.

Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.

Og han stod opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham.

Da sa sønnen til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.

Men faren sa til sine tjenere: Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!

For denne min sønn var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade.

Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være.

Han sa til ham: Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.

Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham.

Men han svarte og sa til sin far: Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine.

Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham!

Men han sa til ham: Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt! Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.” Luk.15,11-32.

YDMYK DERE DERFOR UNDER GUDS VELDIGE HÅND

Nytestamentlig lesetekst:

”Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre.

For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.

Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Vær edrue, våk!

Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.

Stå ham imot, faste i troen!

For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.

Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.

Ham tilhører makten i all evighet! Amen.” 1.Pet.5,5b-11.

JEG BREDTE UT MINE HENDER TIL ET GJENSTRIDIG FOLK

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk som ikke var kalt ved mitt navn: Se, her er jeg, her er jeg!

Hele dagen bredte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, og følger sine egne tanker,” Jes.65,1-2.

Åpenbaringer fra Gud, DHÅ

lørdag 23. juni 2012

Hva er åpenbaringer fra Gud Herren?

– Og hva er ikke det ikke?

Kan verden/de ugudelige dømme rett om dette?

Hvorfor og hvem får slike åpenbaringer?

kr

Takk til alle aktørene!

fredag 22. juni 2012

Det har vært veldig interessant å følge rettssaken. Og så kjempefint å slippe å høre de enspora ekspert-kommentarene til NRK.

Hvor krevende dette må ha vært for retten og da særlig for Lippestad og co, greier vi nok ikke å forestille oss en gang.

Hadde ikke Breivik fått komme med sine kommentarer, ville jeg vært svært skeptisk. Nå fikk han en menneskerettighet. Det gir meg kanskje litt håp.

Men de som sannelig burde høre etter, vil det jo ikke. Kunne de lære noe av denne grufulle opplevelsen? Kan de selv ha noen skyld her?

Tenk at han måtte myrde så mange mennesker for å få lov til å slippe til! Dette er jo bare tragisk. Tenk hvilken enorm ressurs han er/kunne vært. Men myndighetene og media vil bare høre sin egen stemme, så da.

kr