Arkiv for mai 2011

Får vi alt vi ber om i Jesu navn?

tirsdag 31. mai 2011

– Akkurat når det passer for oss? Nei. Ikke dersom det ikke er gagnlig før om en stund. I Hans time vil det eller noe som er enda bedre skje. Sann bønn har med tillit og tålmodighet å gjøre.

Kanskje er jeg ikke klar til å bære velsignelsen ennå? Vil jeg misbruke den? Bli selvgod og litt høy på pæra.

Man får det svaret som Herren vil gi, enten sånn eller slik.

kr

Noen Gud ikke kan omvende?

mandag 30. mai 2011

Hva om Herren tok vekk all sport?

mandag 30. mai 2011

–  Og alle andre fristelser? Ble vi mer opptatt av Jesus og Hans vilje da? Om Han tok vekk fotballen og all annen (unnskyld meg: usunn/ego) «idrett», hva da? Ble vi plutselig bedre mennesker hvis Han gjorde dette? Hva skulle vi finne på da? Ville vi få tid til å begynne å tenke, da?

Men hvorfor gjør Han det ikke slik? Lettvint og greit. For oss og for seg selv. – Fordi Han vil at vi skal velge. Hva er det viktigste for meg? Jesus eller fristelsene? Alle gudene som vi elsker så høyt.

Ville det vært enklere å velge rett hvis det ikke var så mye falskhet?

kr

Kan alle be?

mandag 30. mai 2011

– Om akkurat hva vi vil? Og regne med å bli bønnhørt.

Nei. Det er kun de helliges (sanne kristne) bønn Han hører. For de ber i Den Hellige Ånd. Slik Han vil. De har DHÅ – en ånd som er levende – og vet at det er Han som ber, ikke dem. Det er Den Hellige Ånd (Ånden) som legger ordene i den troendes munn. Dette er rett bønn: i Jesu navn.

Ja men jeg er døpt i DHÅ, sier du kanskje? Det er flott. Men du må leve i Ham, ikke forkaste dåpens hellige handling, ellers dør din ånd.

Hva er min ånd? Hva brukes den til? Det er min antenne til Gud. Med den hører og snakker/ber jeg til Herren Jesus. Eller vår Far i himmelen.

kr

Be, og dere skal få

søndag 29. mai 2011

Prekentekst for 5. søndag etter påske:

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn.

Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.

Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.

Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen.

På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere.

For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud.

Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden.

Jeg forlater verden igjen og går til Faderen.” Joh.16,23b-28.

HAN KOM OG FORKYNTE EVANGELIET

Nytestamentlig lesetekst:

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter.

Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet.

Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved.

For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.

Så er dere ikke da lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Jesus Kristus selv.

I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren.” Ef.3,14-21.

DERE SKAL SØKE MEG OG FINNE MEG

Gammeltestamentlig lesetekst:

For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere.

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.

Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren.” Jer.29,11-14a.

Jesus hjelper alltid

fredag 27. mai 2011

– Når vi mister motivasjon og slik, særlig. Hvem gjør ikke det av og til? Jesus går bestandig med (hver den som vil ha med Ham å gjøre), hjelper og viser oss veien videre. Kanskje Han vil at vi skal gjøre noe helt annet? Utvilsomt. Herren har en langt visere plan enn deg og meg. Vi skjønner egentlig ikke hvorfor vi må lære tålmodighet og slik. Akkurat sånn. Hva er vitsen med motbakker, tenker vi. Etterpå forstår man mer. Ingen blir sterke i bare medgang. Da gir en fort opp. Tåler lite.

Spørsmålet er om det er Hans plan at vi kun skal gjøre det som er gøy hele tiden. Unge mennesker i dag mener nok det. Mange foreldre også. Men da lærer de jo ingen ting. Hva er det minst ego man kan gjøre?

Stol på Jesus, så hjelper Han deg. Vær tålmodig i bønnen!

kr

Hvem er egentlig verst?

torsdag 26. mai 2011

Eller hvem er best? I Guds øyne er vi nok alle akkurat like «gode». Har vi brutt ett bud, har vi brutt dem alle.

Men det er tilgivelse å få for enhver angrende synder som kommer – til Jesus. Mens det er nådetid. Etterpå er det for sent.

Trist å se hvor ille dårlig verden dømmer.

kr

Ydmykhet – det viktigste av alt

tirsdag 24. mai 2011

Med ydmykhet mener jeg ydmykhet overfor Gud og Hans levende Ord. Man må bøye seg for det, kort og godt. Ett hundre prosent. Gi Gud rett.

For er en ydmyk overfor Herren, er man det også overfor mennesker. Det betyr selvfølgelig IKKE at vi skal gi ulydige mennesker rett.

Men sann ydmykhet kan bare Han lære oss. Spørsmålet er om vi bryr oss om å bli opplært av Ham. Vi trives med vårt steinhjerte. Da er alt tillatt.

kr

Sannhetens Ånd skal veilede dere

søndag 22. mai 2011

Prekentekst for 4. søndag etter påske:

Nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg: Hvor går du hen?

Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte.

Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort.

For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere.

Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:

Om synd, fordi de ikke tror på meg.

Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.

Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.

Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.” Joh.16,5-15.

ETTER SIN VILJE HAR HAN FØDT OSS

Nytestamentlig lesetekst:

”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.

Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.

Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede!

For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud.

Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.” Jak.1,17-21.

MIN ÅND VIL JEG GI DERE

Gammeltestamentlig lesetekst:

Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre.

Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.” Esek.36,26-28.

Jesus elsker deg!

lørdag 21. mai 2011

Jesus er Kjærlighet. Han ga sitt dyrebare liv også for deg. Han sonet din dom. For at du skulle gå fri. Bare Han kunne ta din straff på seg.

Jesus er din aller beste Venn. Har du Ham, har du alt du behøver. Han vil alltid sørge for deg. Men du må slippe Frelseren inn. I hjertet ditt. Gi Ham din hele og fulle tillit. – DA får du kjenne hva salighet er. Herren er nær.

Jesus er Trofast. Han forlater aldri en som stoler på Ham.

Jesus hører Bønn. Han vil ha uegoistisk bønn. Da blir flere Velsignet.

Jesus er din Læremester og Herre. Han kjenner og ER Sannheten.

Jesus er den eneste Vennen din som du ALLTID kan regne med. Det er kanskje en utfordring for deg å gjøre dette? Ta endelig den sjansen!

Velg ikke Jesus bort, det vil du garantert angre. – Når du får se.

kr