Arkiv for mars 2011

Og se hva VI er opptatt av!

onsdag 30. mars 2011

– Divaer. Å bekoste bisettelse. Hjelpe meg. Bisettelse er altså på ingen måte det samme som begravelse. Det er aldeles tragisk at vi ikke ser dette! Det er en simpel og ugudelig ide. Herren vil ikke ha bisettelse. Statsministeren sa at staten bekoster begravelsen. Hvilken begravelse? Og hvorfor skal det gjøres så enormt forskjell på folk? Ingen er da bedre eller viktigere enn andre. Jesus døde for absolutt alle mennesker.

Selvfølgelig er det mye som er verre enn Amelie-saken. Å ja. Men at hun er såkalt ressurs-sterk kan da ikke brukes imot henne? Slike personer kan/vil/må være og er utrolig viktige døråpnere. Som Norge og verden trenger. Men er det vår oppgave å dømme om hva som er viktigst? Vi får de aktuelle «sakene» i hendene av Gud selv. Han vil se hvordan vi behandler dem. Han er neppe særlig fornøyd.

Er det noen som kan hjelpe andre utviste, så må det da være noen som nettopp har opplevd akkurat denne uretten selv. Som har erfaring. Kanskje de kan oppdage en bedre måte enn uærlighet?

Det er nok avgjort en del løgn ute og går OGSÅ i asylsaker. Selvsagt. Til og med kirken lyver jo her i Norge. Den forkynner vrang lære og taler usant i Jesu navn! Hva er mer forførende farlig?

Og Norge skryter av at vi er så opptatt av rettferdighet, likeverd og menneskerettigheter! Men vårt land dreper de aller minste og mest forsvarsløse av alle, nemlig barnet i mors mage. La oss snart få ansvarlige folk inn på Stortinget! Som har skjønt hva som er viktig.

Men skaper Gud ressurs-svake mennesker? Selvfølgelig ikke. Alle er en viktig ressurs som må brukes riktig. Alle har fått sin spesielle oppgave. Og ingen andre enn nettopp DU kan utføre din. – Slik Han vil.

kr

Hvis man bare

tirsdag 29. mars 2011

– gjør som staten vil, blir det stor stas.

– ikke har noe å utsette på politikerne, kirken eller media, vil en bli skikkelig verdsatt.

– ikke skriver «negative» og avslørende ord og bøker, får en avgjort diverse og selvfølgelige fordeler.

– er en populær person, og dyktig skuespiller, er det i grunnen ikke så nøye. Å bringe glede, er fint.

– ikke våger å kritisere eller påpeke ledernes utallige gale avgjørelser, skjenkes en stor ære og mange velvalgte ord.

kr

Hmm …

mandag 28. mars 2011

Kan vi tro på noe vi ikke forstår? Ja, så klart. Hva er tro med stor T? Det er tillit. Vil man ha en levende og sann tro – som etter hvert gir mer og mer visshet ved klare åpenbaringer fra Herren, – er man bare nødt til å søke den eneste levende og sanne Gud. Og vende om.

Det er Han alene som må skape den i våre hjerter. Først da blir det Tro.  Kjempesterk tro. Som tåler masse motgang og prøvelser. Men vi får selvfølgelig ikke se noe, hvis vi ikke vil. Jesus tvinger ingen. Det kan Han aldri finne på. Gud er Kjærlighet. Han ga oss det store valget. Hans høyeste ønske er at alle mennesker skal bli frelst. Fra den evige død.

kr

Vær hilset, du som har fått nåde!

søndag 27. mars 2011

Prekentekst for Maria Budskapsdag:

”Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria.

Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!

Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.

Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?

Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.

Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned.

For ingenting er umulig for Gud.

Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!

– Og engelen forlot henne.” Luk.1,26-38.

INGEN FORDØMMELSE FOR DEM

Nytestamentlig lesetekst:

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.” Rom.8,1-4.

KREV ET TEGN AV HERREN DIN GUD!

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og Herren ble ved å tale til Akas og sa: Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der oppe!

Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren.

Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud?

Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.” Jes.7,10-14.

NRK er heller ikke troverdig

lørdag 26. mars 2011

– Alle som har øyne å se med og ører å høre med, er jo klar over det. De serverer ugudelighet og løgnaktighet i stor skala. Tragisk. Virkelig tragisk. De kan ikke dømme, men tror de kan. I likhet med alle oss andre selvgode mennesker. I egen kraft blir ingen pålitelig. I Guds kraft, derimot, dømmer vi rett og blir troverdige. Da er det Hans ord vi vitner om. Han som taler gjennom oss. Og vi må våge å formidle det Den Hellige Ånd pålegger den enkelte. Om det er aldri så upopulært.

Hvordan vet en at man taler sant og rett? En kjenner Sannheten. Tviler ikke lenger. Han bor i mitt hjerte. Jesus viser meg hva jeg skal si og gjøre. Da gjelder det å være lydig og faktisk gjøre nettopp dette! Det kan koste litt, kanskje. Men den prisen er Hans velsignelse sannelig verdt!

Og hvordan finne ut om det man hører virkelig er pålitelig? En ser på gjerningene. Troen kommer av forkynnelsen som man selv hører. Og gjerningene kommer av troen. Så hvis en ikke bryr seg om å høre sann forkynnelse, bør man ikke uttale seg på Sannhetens vegne.

NRK fordeler skyld hele tiden. Urettmessig. Den ene parten skal knebles, innbiller vi oss. Vi mennesker ser visst dette som vår aller viktigste oppgave? Å gi motparten eller alle andre skylda hele tiden. Sprøtt.

Vi må se på Jesus og lære av Ham! Hva sier Han? Jo: Elsk deres fiender! Det betyr ikke at vi skal mobbe, utvise eller drepe noen. Og slett ikke bombe! I rettferdighetens navn. Vold avler kun vold og hat avler kun hat. Vi har ingen myndighet til slikt. Feige politikere tar så feil!

Hva med å forsøke Kjærlighetens vei? Den gode og tilgivende. Han har jo tilgitt oss vårt hat! Hvorfor vil vi ikke komme til og følge Jesus?

kr

Jesus er svaret

torsdag 24. mars 2011

Dette er min kommentar til leserinnlegget: ”Hverdagsfilosofi på kafé” i Ringerikes Blad av 22. mars. – Utfordrende, flott og kjempeviktig.

Innlegget er særdeles bra utformet, interessant og betimelig, men konklusjonen er så aldeles feil. Om den er aldri så demokratisk, så stemmer den over hodet ikke med virkeligheten! Hvilken virkelighet? Bare min? Å nei. Vår alles faktiske virkelighet. Vi mennesker lager oss en virkelighet UTEN Gud og Jesus. Men Han ER vår virkelighet, verdens utviste virkelighet. Vi vil ikke ha Ham her! Men er Han mindre virkelig for det? Slett ikke. Han arbeider med vår frelse natt og dag. Ingen kjente Jesus om det ikke var Han som helt plutselig viste seg selv for og skapte troen i oss. I Hans time ble Sannheten åpenbart. For meg. Og for mange andre. Når vi er rede, skjer det store underet. Det gjelder å være klar! Man må våge å innse og innrømme at egne filosoferinger er feil svar. Uansett. Hemmeligheten er å søke Guds rike først. Det er dette som er/innebærer/fører til rett lykke, handling, etikk, sannhet, virkelighet, drøm og ikke minst evig liv. Fordi: Man ganske enkelt har fått Jesus i sitt hjerte. Vel. Innlegget lyder som følger:

”Folk er opptatt av verdispørsmål. Folk søker mening. Folk leter etter svar på livssynsspørsmål. Hva er lykke? Ondskap. Rett handling. Etikk. Sannhet. Virkelighet. Drøm. Evig liv. Hvilken verden er den virkelige? Etter demokratisk avstemning dreide debatten og samtalen blant de 20 på Kooperativen denne torsdagskvelden seg om sannhet.

Hva er sannhet? Finnes det en sannhet med stor S eller gis det mange sannheter?

Demokratisk konklusjon ble: Sannheten er relativ og knyttet til hver enkelt og avhengig av tid og sted. Enhver må skape sin egen sannhet. Ikke en gang for alltid – fast og uforanderlig – men om igjen og om igjen etter som livet går sin gang – fra fødsel, barndom, ungdom, voksen, alderdom til død. Gjennom utallige valg, kriser, seire, nederlag, oppturer og nedturer, skiftende omgivelser og samfunnsendringer.

Denne egenskapte sannhet gir mening, retning og en viss trygghet og kanskje lykke i hverdagen. Men under ligger uroen og kaoset – som menneskets lodd – slik det er kastet inn i tilværelsen. Kan filosofi egentlig gi fornuftige svar på slike spørsmål? Nå finnes det en rekke (fag)filosofiske retninger, til dels motstridende og interesser fra de eldste skriftlige kilder og frem til i dag. De fleste problemer med det å være menneske er i tidens løp drøftet og kartlagt. Men svarene på disse spørsmål, som ofte dukker opp gjentatte ganger i ulike forkledninger, er ofte motstridende og til dels kompliserte på grensen for det forståelig, i hvert fall ut fra tilgjengelig tid og krefter. Men som hverdagsfilosofer kan vi heldigvis ha mer bastante oppfatninger som gir grunnlag for i hvert fall friske diskusjoner.

Sammenkomsten ble prisverdig arrangert av Human-Etisk Forbund og under ledelse av praktisk filosof Are Seljevold. Hvem tar opp tråden til neste filosofimøte? Interessen er der! Thorleif Gravdahl”

Svar: JA, det finnes én sannhet med stor S. Jesus. Men det gis utrolig mange løgnaktige sannheter. La oss si eller gå ut i fra at Gud har rett. Og bare Han. At det kun er eneste sannhet i alle ting. Hans Sannhet. Eller Ord. Men hvordan vet man sikkert at det er bare én Gud, den treenige? Og at Han lever og elsker oss alle nøyaktig like mye? Om vi også hater Ham grenseløst og totalt. Vi kan til og med elske å hate Ham. Hvorfor? Vi vet ikke hvem Han er, og vil absolutt ikke vite det. Vi nekter å høre på kristne. Orker ikke. De sier jo forskjellig alle sammen. De er jo bare kristelige filosofer. Med forskjellige oppfatninger.

De vil gjerne forklare Jesus på en ”fornuftig” måte. Og unnlater gjerne det ubehagelige. Slik blir Sannheten forfalsket. Av kirkens folk. De blir forførere. Lar seg kjøpe. For popularitet. Slike skal du vende deg fra, sier Jesus. Det til de grader uhyggelige og tragiske er at ugudelige mennesker ikke kan skjelne mellom rett og vrang lære. De tror de vet bedre enn Han som skapte dem, verden og alt som lever, gror, vokser og er til. Så da. Er det fordi de er gode eller onde? Hør mitt Ord! sier Herren.

Hva er ondskap? Det er å fornekte Jesu dyre offer på Golgata kors for vår skyld. Den som velger dette alternativet hele nådetiden ut, vet ikke hva han gjør. Da har han latt seg friste av den onde.

Guds Ord/Sannhetens ord/Skriften sier: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.» Joh.3,16-18.

kr

Herren skal stride for dere

onsdag 23. mars 2011

Herren skal stride for dere, Herren skal stride for dere. Og dere skal være stille for Ham, stille for Ham.

Tekst: 2.Mos.14,14

Melodi: Staffan Stadell

Men hva slags kristendom er dette, Obama?

mandag 21. mars 2011

– En ydmyk en? Hvor sier Ordet at man skal hate sine fiender? At man kan slå dem i hjel. For å vinne popularitet. Under påskudd av å «beskytte sivile». Hvor står det at USA og andre kan gjøre akkurat som det passer dem eller flertallet? Til enhver tid. Hvem er faktisk farligst her?

Hvilke valg gis egentlig Gadaffi? Å hisse opp ved vold, kan ikke være løsningen. Der er det greit å bli drept for sitt land, sin leder og sin ære. Men er det virkelig ok for USA og andre at de blir skyld i massemord?

Hvordan kan angrep og ødeleggelser bli en suksess? Det må være fordi man ikke har noe annet og klokere å bidra med.

– Som hva da? Nestekjærlighet og tillit, for eksempel. En kan liksom ikke begynne å slåss bare fordi man har forskjellig syn og oppdragelse!

Bør vi  ikke gjøre og være mot alle andre slik vi ønsker at de skal gjøre og være mot oss? Husk at hver og en skal dømmes rettferdig etter sine gjerninger når Jesus kommer tilbake.

Hvorfor kom dere ikke til meg, vil Han kanskje spørre.

kr

Herre, hjelp meg!

søndag 20. mars 2011

Prekentekst for 2. søndag i faste:

”Så brøt Jesus opp derfra, og drog bort til bygdene ved Tyrus og Sidon.

Og se, en kana’aneisk” hedensk” kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd.

Men han svarte henne ikke et ord.

Hans disipler kom da og bad ham og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss!

Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!

Da kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg!

Han svarte og sa: Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene!

Men hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.

Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil.

Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.” Matt.15,21-28.

SE, NÅ ER NÅDENS TID, NÅ ER FRELSENS DAG!

Nytestamentlig lesetekst:

Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde.

For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!

Vi vil ikke i noe gi mennesker grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes.

I alt viser vi oss som Guds tjenere: i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hårdt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i Den Hellige Ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhets ord, ved Guds kraft, med rettferds våpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte.

Som forførere og likevel sannferdige. Som ukjente og likevel velkjente. Som døende – og se, vi lever! Som straffet, men ikke slått i hjel. Som sørgende, men alltid glade. Som fattige som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har, men likevel eier alt.” 2.Kor.6,1-10.

DU SKAL IKKE LENGER HETE JAKOB, MEN ISRAEL

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham.

Og han sa: Slipp meg, for morgenen gryr!

Men Jakob sa: Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.

Da sa han til ham: Hva er ditt navn? Han svarte: Jakob.

Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.

Da sa Jakob: Jeg ber deg, si meg ditt navn!

Men han svarte: Hvorfor spør du om mitt navn? Og han velsignet ham der.

Jakob kalte stedet Pniel, for, sa han, jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet.” 1.Mos.32,24-30.

Bare én gal mann?

lørdag 19. mars 2011

Det kan aldri bli krig med bare én gal mann. Dette er ganske enkelt plent umulig. Her er det på mote å gi én mann all skyld igjen. Og å dømme, dømme, dømme. Riv ruskende galt. Som vanlig. Flertallet er atter livredd for mengden. Slik er djevelen. Han lurer alle. Men hva er vanskelig med det? Menneskene er jo onde. Og forferdelig ego.

De aller galeste er nok de som selv dreper totalt uskyldige, men gjerne vil gi inntrykk av noe ganske annet. Ved å forsvare andre uskyldige i krig. Disse er de absolutt farligste iblant oss. De er bare opptatt av makt sjøl. Men kaller det demokratisk makt. Rettferdig makt. Overfor hvem?

Når er Norge i krig, forresten, om det ikke er når de henger seg på andre krigshissere og fysisk deltar i en?

Hvorfor driver man på slik i 2011? Jeg lurer virkelig på hvor fremskrittet egentlig ligger. Det er fullstendig galskap det den øvrige verden driver med nå. Blander seg inn. Begge parter må jo da i tilfelle forsvares. Gud kunne ordnet dette straks, uten tap av dyrebare menneskeliv. Men de vil ikke ha Hans hjelp, her heller, så da MÅ det selvsagt gå aldeles galt.

Hvem gjorde opprør? Med vold. Har disse ingen skyld? Det er ikke sånn det blir fred og rettferdighet. Da må man komme sammen og tenke litt. Ingen gale har all skyld alene. Og ingen har bare rett.

kr