Arkiv for oktober 2010

Når husbonden har stengt døren

søndag 31. oktober 2010

Prekentekst for bots- og bededag:

”En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst?

Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør!

For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.

Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren, og si: Herre, lukk opp for oss!

Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra.

Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.

Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett.

Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.

Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike.

Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste!” Luk.13,23-30.

LA OSS GJØRE DET GODE

Nytestamentlig lesetekst:

Far ikke vill!

Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste.

Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet.

Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.

La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.” Gal.6,7-10.

SØK HERREN MENS HAN ER Å FINNE!

Gammeltestamentlig lesetekst:

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!

Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.” Jes.55,6-7.

Av nåde er dere frelst, ved tro

lørdag 30. oktober 2010

Som dine dager er, skal din styrke være!

fredag 29. oktober 2010

Jeg vet om dine gjerninger

torsdag 28. oktober 2010

Syng evangeliet om Jesus

tirsdag 26. oktober 2010

Syng evangeliet om Jesus Så enkelt og varmt du formår, Syng om den rensende kilde Som åpen for alle står!

Kor: Syng, ja, syng evangeliet For hver eneste sjel på vår jord! Syng for enhver som vil høre Det salige livsens ord!

2. Syng evangeliet om Jesus! Det fjerner den dypeste nød. Syng om det blod som har runnet Og frelser fra synd og død!

3. Syng evangeliet om Jesus, For sjeler kan vinnes ved sang! Syng om den frelsende nåde Som frigjør fra syndens tvang!

4. Syng evangeliet om Jesus, Forkynn dette herlige navn! Syng om den evige glede Som venter i fredens havn!

Tekst og melodi: Philip Philips

Ta mitt åk på dere!

søndag 24. oktober 2010

Prekentekst for 22. søndag etter pinse:

På den tid tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbaret det for de umyndige.

Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. Alt er overgitt til meg av min Far.

Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet.

Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.” Matt.11,25-30.

HVEM VIL ANKLAGE GUDS UTVALGTE?

Nytestamentlig lesetekst:

”Hva skal vi da si til dette?

Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?

Hvem vil anklage Guds utvalgte?

Gud er den som rettferdiggjør.

Hvem er den som fordømmer?

Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss.

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?

Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd?

Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår.

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”Rom.8,31-39.

TJEN HERREN MED GLEDE!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”En salme til lovprisning.

Rop med fryd for Herren, all jorden!

Tjen Herren med glede, kom fram for hans åsyn med jubel!

Kjenn at Herren er Gud!

Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang.

Takk ham og pris hans navn!

For Herren er god, hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.” Sal.100.

Våkn opp, du som sover!

torsdag 21. oktober 2010

«Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.

Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.

Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!»  Ef.5,14-17.

Jesus elsker alle barna

tirsdag 19. oktober 2010

Jesus elsker alle barna, Alle barna på vår jord. Rød og gul og hvit og svart Er det samme har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord!

La de små barn komme!

søndag 17. oktober 2010

Prekentekst for 21. søndag etter pinse:

”Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem.

Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem:

La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.

Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!

Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.” Mark.10,13-16.

VI ER LEMMER PÅ HANS LEGEME

Nytestamentlig lesetest:

”Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den,

for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i ordet,

slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.

Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer.

Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.

Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten.

For vi er lemmer på hans legeme.

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.

Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten.” Ef.5,25-32.

JEG VIL GJØRE HAM EN MEDHJELP

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene.

Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.

Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler.

Og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem.

Det navnet mennesket gav hver levende skapning, det skulle den ha.

Så gav mennesket navn til alt feet, til himmelens fugler og de ville dyr.

Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like.

Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.

Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen.

Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” 1.Mos.2,18-24.

Hva er sykdom?

torsdag 14. oktober 2010

Hvordan definerer vi ordet sykdom? Hvem er den som alene har  alle svar? Hvem avgjør om en er syk eller ikke? – Gud Herren, vi sjøl eller ugudelige leger som gjerne vil diagnosisere, sykeliggjøre og behandle oss? Hvem får vår oppmerksomhet? Hvor går vi med våre utfordringer og prøvelser for å få omsorg og legedom?

Er ugudelige leger pålitelige over hode? Kan det være de som er de syke? Hvordan er det mulig å stole på leger som ikke reiser seg mot den norske abortloven? Skjønner de virkelig ingen ting? Forstår de ikke at fosterdrap er mord? Tror de at Gud finner seg i at vi dreper hans minste små, eller hva? Selvfølgelig vil/må Han straffe hver den som bevisst bryter Hans ord og bud. Før eller siden. – Fordi Han er Rettferdig og en levende Gud: som krever og forventer lydighet. Er det mulig at de enda ikke vet sitt eget, det ufødte barnets, foreldrenes, landets og folkets beste? De MÅ simpelthen omvende seg! Snart er nådetiden over.

kr