Arkiv for mai 2010

Mange har misforstått Jesus totalt

mandag 31. mai 2010

Å være bibeltro er det samme som å være Jesus-tro, og enhver kristens plikt, rett og slett. Han forlanger 100% lydighet og etterfølgelse. Intet mindre. Enten er man en kristen eller så er man det ikke. Hver den som vil tilpasse Ordet etter som det klør en i øret, har ingen ting på Guds prekestol å gjøre. Disse er vranglærere.

Man skal IKKE gå ut med forfalsket eller uren lære i Jesu navn! Men læren skal være ren og usmittet. Ikke en eneste har fått noen som helst rett til dette, av Gud Herren. Da tjener de Satan, den onde, og ikke Han som er gitt all makt i himmel og på jord. Disse må snarest omvende seg, ellers går det aldeles galt for dem. Tenk på alle du villeder, vranglærer!

Det er du som burde fått avskjed, nå i tiden, og ikke de som følger Ordet som det står. – Den norske kirke i eksils prester. Denne store, store synden har de tankeløse og absolutt uvitende politikerne virkelig prestert å gjøre! Med DNKs velsignelse. Denne er jo ikke mer å stole på enn ugudelige og ansvarsløse politikere, dessverre.

De eller andre folk har ingen myndighet fra Jesus til å gjøre noe så uforstandig. Her er det snakk om ulydighet. Alle som vil, kan se dette.

kr

Gå derfor ut!

søndag 30. mai 2010

Prekentekst for Treenighetssøndag:

”Men de elleve disipler drog til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne.

Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham. Men noen tvilte.

Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!” Matt.28,16-20.

RETTFERDIGGJORT VED HANS NÅDE

Nytestamentlig lesetekst:

Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbaret, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,

som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,

for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.” Tit.3,4-7.

HVEM SKAL JEG SENDE, HVEM VIL GÅ?

Gammeltestamentlig lesetekst:

”I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte templet.

Serafer stod omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han.

Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet.

Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk.

Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud.

Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret.

Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.

Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?

Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!” Jes.6,1-8.

Ingen må forspille Guds nåde!

lørdag 29. mai 2010

«Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten heliggjørelse skal ingen se Herren.

Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.

Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau, han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat.

Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse.» Heb.12,14-17.

Å … må ikke ett eneste menneske forspille Guds dyrebare nåde!

kr

Verd å vite

torsdag 27. mai 2010

Noen ord om nåde og nådegaver.

NÅDE

Nåde – at Den hellige Gud av sin store kjærlighet erklærer en synder for rettferdig ved troen på Jesus Kristus,

når synderen bekjenner og angrer sine synder.

– Alle har syndet og står uten ære for Gud.

Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde (dvs kjærlighet, godhet) ved forløsningen i Kristus Jesus. Rom 3,23f. [følgende vers]

– For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2,8.

– For dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

NÅDEGAVER

Nådegaver eller «åndelige gaver» (som Gud gir av sin godhet/nåde) kalles i NT [Det nye testamente] den spesielle utrustningen som gjaldt tjeneste i menigheten og som forskjellige menighetsmedlemmer hadde fått. Det viktigste stedet om nådegavene i NT er 1.Kor. 12-14.

Paulus skiller mellom nådegavene og Åndens frukt, 1.Kor.14,1, Gal 5,22ff. [flere følgende vers]

Åndens frukt er å finne hos enhver kristen, men Åndens gaver er forskjellige for forskjellige kristne, 1.Kor.12,28f.

Mange slags nådegaver trengs i menighetene, og ingen gave må overvurderes på bekostning av andre.

Det er viktig å huske på at de Åndens gaver som det tales om i 1. Kor.12, ikke er evner og begavelse i sin alminnelighet, heller ikke kristne dyder eller egenskaper eller «gaver» overhodet.

Det det her gjelder, er de spesielle evner som viser seg ved menighetens sammenkomster, ved gudstjenesten. (Hedegård og Odeberg: Bibelsk Oppslagsbok).

Nådegavene skal være til oppbyggelse for menigheten når de kristne kommer sammen. Det er Gud, ved Den Hellige Ånd som deler ut nådegavene til de troende i menigheten.

Som kristne skal vi være åpne for å motta de nådegaver Herren vil gi oss av sin nåde/godhet, og som han ser er til gagn for menigheten.

Anbefaler å lese nøye Rom. 12 og 1.Kor.12-14.

Prost Per Kørner, Den norske kirke i eksil – Strandebarm

——————————————————————-

Men skal nådegavene kun være eller brukes til oppbyggelse for menigheten når de kristne kommer sammen, ved gudstjenesten?

Hva er oppbyggelse og hvorfor er det viktig for kristne å bli oppbygget? Kanskje er det for å bli mer frimodige ute i verden? Har oppbyggelse med å oppmuntre hverandre til å vitne om det vi har sett og hørt å gjøre?

kr

Hva er nåde og nådegaver?

onsdag 26. mai 2010

Ånd fra himlen, kom med nåde

tirsdag 25. mai 2010

Ånd fra himlen, kom med nåde, Kom med liv og lys her ned! La din guddomsmakt nå råde, Gjør oss vis til salighet! Livets ord må du forklare Så det virker hva du vil! La oss her dets kraft erfare, Fyll vår sjel med hellig ild!

2. Herre Jesus, du vår glede, Kom med legedom og fred! Tal til oss som er til stede, Om din store kjærlighet. Kom til hvert bedrøvet hjerte Som på syndens byrde bær, Før dem ut av angst og smerte, Tal din fred til sjelen her!

3. Hør vår bønn, all godhets giver, Fader, Sønn og Hellig Ånd! Du som var og er og bliver, Rekk nå ut din allmakts hånd! Kom til gamle, kom til unge I din kraft og med din fred! Så skal vi med jubel sjunge: Herren er på dette sted!

Tekst og melodi: Elevine Heede

Med én Ånd ble vi alle døpt

mandag 24. mai 2010

Prekentekst for 2. pinsedag:

”For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke.

Legemet er jo heller ikke ett lem, men mange.

Om foten skulle si: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet! – så hører den like fullt med til legemet. Om øret skulle si: Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legemet! – så hører det like fullt med til legemet.

Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen?

Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville.

Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legemet?

Men nå er det mange lemmer, men ett legeme.”1.Kor.12,12-20.

DEN SOM TROR, HAR EVIG LIV!

Nytestamentlig lesetekst:

Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham.

Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.

Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. – Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg.

Ikke så at noen har sett Faderen. Bare han som er fra Gud, han har sett Faderen.

Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv! Joh.6,44-47.

EN NY ÅND VIL JEG GI I DERES INDRE

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre.

Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem.

De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.” Esek.11,19-20.

Uten Den Hellige Ånd, ingen levende tro!

søndag 23. mai 2010

Hvis ikke Jesus døde (langfredag), oppsto (påskedag), fór opp til himmelen (Kristi himmelfartsdag) og sendte sin Ånd (pinsedag), var vi døde – åndelig døde, både nå i tiden og i all evighet – hver eneste en av oss. Ingen hadde visshet om det en ikke fysisk kan se. Da ble det bare en verdslig vingling og synsing. Sannheten ble tvilsom.

Men nå ER altså alt dette skjedd. Ånden har åpenbart det for den som aldeles ufortjent og uforskyldt ville ta imot Guds ufattelige frelsesgave: til absolutt alle mennesker.

Ordet er levende og virksomt. Men verden forstår jo ikke det. Den vil ikke se. Og ikke høre. På den gode. Kun på den onde.

kr

For jeg lever, og dere skal leve

søndag 23. mai 2010

Prekentekst for Pinsedag:

Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.

Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke.

Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.

Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.

På den dag skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere.

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.” Joh.14,15-21.

SÅ ER DERE DA IKKE LENGER FREMMEDE

Nytestamentlig lesetekst:

”Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.

Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.

I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.” Ef.2,17-22.

JEG VIL UTGYTE MIN ÅND OVER ALT KJØD

Gammeltestamentlig lesetekst:

Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød.

Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner.

Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Joel.3,1-2.

Den … er meg ikke verd

lørdag 22. mai 2010

Jesus sier:

«Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd.» Matt.10,37-38.

Jesus krever med andre ord førsteplassen. I våre liv. Aldeles alene. Oi. HAN? Hvorfor det? – Fordi Han ikke kan dele deg og meg med noen. Fordi Han vet at bare Han kan lede oss trygt, gjennom alle prøvelser, på den smale vei til Faderen og Guds evige rike.

Han vil uten tvil at vi skal elske foreldrene og barna som Gud har gitt den enkelte av oss også. Vår neste og hverandre skal vi og elske. – Med Jesu kjærlighet. Men det blir livsfarlig hvis vi blir mer opptatt av dem enn av Herren. Foreldrene må vise barna, gjennom sitt eget eksempel at det viktigste av alt er å prioritere Jesus før alt annet. Det er nemlig kun Han som kan føre en/barnet hjem. Men da må du og jeg lære å vise Ham absolutt tillit. Under alle forhold. HAN må (få) styre oss, ikke omvendt.

kr