Arkiv for september 2009

O Jesus, åpne du mitt øye

tirsdag 29. september 2009

O Jesus, åpne du mitt øye Så jeg kan se hvor rik jeg er! Jeg har en Fader i det høye Som faderomhu for meg bær, Som faderomhu for meg  bær.

2. Jeg har en bror som ved Guds side Vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide :/:  Som himlens hvelving strekker seg. :/:

3. Jeg har en talsmann tro i nøden, En trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, :/: En evig fred i Jesu blod. :/:

4. Jeg har et evighetens rike, Et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, :/: En arv som Jesus til meg vant. :/:

5. Ei burde jeg da gå og sørge, Jeg er en mektig konges brud, Skjønt tvil og vantro vil meg spørge: :/: Hvor er din høyhet og ditt skrud? :/:

6. O Jesus Krist, forøk meg troen, Så jeg kan se min herlighet, Og aldri aldri glemme kronen :/: Du har beredt fra evighet! :/:

Lina Sandell og Heinrich Pfeil

Lasarus, kom ut!

søndag 27. september 2009

 

Prekentekst for 17. søndag etter pinse:

 

”Da nå Jesus kom fram, fant han at Lasarus allerede hadde ligget fire dager i graven.

 

Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent femten stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror.

 

Da Marta nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Marta sa da til Jesus: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død!

 

Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.

 

Jesus sier til henne: Din bror skal oppstå!

 

Marta sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.

 

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.

 

Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

 

Hun sier til ham: Ja, Herre! Jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.

 

”Men noen av dem sa: Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne, også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?

 

Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den.

 

Jesus sier: Ta steinen bort!

 

Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager.

 

Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?

 

De tok da steinen bort.

 

Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far: jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.

 

Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut!

 

Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk.

 

Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå!” Joh.11,17-27 og 37-44

 

 

HAN HAR TILINTETGJORT DØDEN

 

Nytestamentlig lesetekst:

 

”Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall.

 

Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.

 

Nå er denne nåde blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring.

 

Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet,

 

og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Derfor er det også jeg lider dette.” 2.Tim.1,9-12a.

 

 

KOM, LA OSS VENDE OM TIL HERREN!

 

Gammeltestamentlig lesetekst:

 

Kom, la oss vende om til Herren!

 

For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss.

 

Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.

 

Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne!

 

Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden.” Hos.6,1-3.

 

Forkynn Ordet!

lørdag 26. september 2009

«Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike:

Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide.

Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.

For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sin egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.

De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.

Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.» 2.Tim.4,1-5.

Hvem skal vitne om og forkynne Ordet? Jo, det må være hver den som har møtt Ham. Som kjenner Ham. De som vet hvem Jesus virkelig er og hva Han har gjort for oss. De som har fått sannheten åpenbart av Den Hellige Ånd. De som har bøyd sin stolthet og tatt imot Kristus Jesus som sin Frelser og redningsmann. For: Disse har fått se noe de ugudelige ikke ser. DERFOR skal den sanne kristne vitne og forkynne Ordet for dem. Koste hva det koste vil. For koste vil det!

kr

Gled dere!

torsdag 24. september 2009

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær!

Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!

Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.»

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»Fil.4,4-9 og 13.

Å ja? Sier du det? Paulus vet avgjort ikke hva han snakker om. Eller? GLEDE oss! Over hva? Ærlig talt. Glede meg i Herren alltid. Jeg? Jeg som har så mye å tenke på og bekymre meg over. Det går ikke. Joda, det går helt fint. I hans kraft som gjør meg sterk. Og ikke i min egen. Den må jeg bare glemme. Prøv, og se at Herren er god!

kr

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig

tirsdag 22. september 2009

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, Dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg! Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

2. Hellig, hellig, hellig! synger helgenskarer, Kaster sine kroner for dine føtter ned. Englehærers jubel oppad mot deg farer, Du som var og er og evig bliver ved.

3. Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike, Intet urent øye kan se din herlighet. Ene du er hellig, ingen er din like, Full av makt og renhet og av kjærlighet.

4. Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, Jord og hav og himmel, se alt skal prise deg! Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig, Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

Reginald Heber og John Bacchus Dykes

Søk da først Guds rike

søndag 20. september 2009

 

Prekentekst for 16. søndag etter pinse:

 

Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.

 

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med.

 

Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?

 

Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?

 

Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?

 

Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke!

 

Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

 

Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere – dere lite troende?

 

Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette.

 

Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!

 

Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.” Matt.6,24-34.

 

 

BÆR HVERANDRES BYRDER

 

Nytestamentlig lesetekst:

 

Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!

 

La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.

 

Brødre! Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd.

 

Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet.

 

Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

 

For dersom noen synes han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv.

 

La enhver prøve sin egen gjerning! Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er! For hver skal bære sin egen bør.” Gal.5,25-6,5

 

 

MELKRUKKEN BLE IKKE TOM

 

Gammeltestamentlig lesetekst:

 

”Da kom Herrens ord til ham, og det lød så: Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der! Jeg har befalt en enke der å gi deg mat.

 

Han stod opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa: Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!

 

Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa: Ta med et stykke brød til meg!

 

Da sa hun: Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke en brødbit! Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete det og så dø.

 

Men Elias sa til henne: Frykt ikke! Gå hjem og lag det til som du har sagt. Lag bare først et lite brød til meg av det og kom ut til meg med det! Siden kan du lage til noe for deg og din sønn.

 

For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom og oljekruset ikke mangle olje helt til den dag Herren sender regn over jorden.

 

Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt. Og de hadde mat, både han og hun og hennes hus, i lang tid.

 

Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias.» 1.Kong.17,8-16. 

Hvem er den rettferdige?

lørdag 19. september 2009

Først: Finnes det noen rettferdige mennesker? Slett ikke. – I egen kraft, vel og merke. Men i Guds kraft finnes det forhåpentligvis noen? Er JEG en av dem eller er jeg en av de ugudelige? Det kan en fort finne ut av selv. Gjør jeg alltid Guds vilje, eller ikke?

Her er det nok ikke spørsmål om å være 99% rettferdig engang, men 100%. Det alvorlige er at Gud ikke godtar nesten-rettferdige. Da er det ikke hel overgivelse, og da forkaster Han vedkommende. Han MÅ det, simpelthen. Fordi: Vedkommende har forkastet Ham. Noe av Hans ord. Ingen har noensinne fått myndighet til det.

Hvordan blir man rettferdig? Det skjer idet man overgir/overlater hele sitt liv, sin vilje og tanke til Jesus. Noen tror visst dette er vanskelig. Men det er jo alt annet enn det. Man må bare VILLE komme til Jesus og/eller svare Ham JA (jeg vil bli en kristen). Så gjør Han resten.

kr

Og Herren sa

torsdag 17. september 2009

«Og Herren sa: Klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Nå vil jeg stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det ropet som er kommet opp til meg, og hvis ikke, vil jeg vite det.»

«… Men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rive bort den rettferdige sammen med den ugudelige?

Kanskje er det femti rettferdige i byen. Vil du da rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet for de femti rettferdiges skyld som kunne være der?

Det være langt fra deg å handle på dette vis og slå i hjel den rettferdige sammen med den ugudelige. Slikt være langt fra deg! Skulle ikke all jordens dommer gjøre rett?

Da sa Herren: Dersom jeg finner femti rettferdige i byen Sodoma, vil jeg spare hele stedet for deres skyld.

Abraham svarte da og sa: Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, enda jeg er støv og aske. Kanskje kunne det mangle fem på de femti rettferdige? Vil du da ødelegge byen på grunn av disse fem?

Han sa: Jeg skal ikke ødelegge byen dersom jeg finner førtifem der.

Men han fortsatte og tale til ham, og sa: Kanskje det finnes førti der.

Han svarte: Jeg skal ikke gjøre det – for de førtis skyld.

Han sa da: Å, Herren må ikke bli vred om jeg taler! Kanskje det finnes tretti der.

Han svarte: Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner tretti.

Da sa han: Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren. Kanskje der finnes tjue.

Han svarte: For de tjues skyld skal  jeg ikke ødelegge den.

Da sa han: Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til! Kanskje det finnes ti.

Han svarte: For de tis skyld vil jeg ikke ødelegge den.

Så gikk Herren bort, da han hadde talt ut med Abraham. Og Abraham vendte hjem igjen.» 1.Mos.18,20-33.

TAKK, kjære hjemmesitter!

tirsdag 15. september 2009

Takk for at du ikke stemte på abortpartiene! (Bare i Østfold kunne folk i år stemme Abort-motstanderne. Håper alle der gjorde det!) Jeg ser at du valgte livet istedenfor døden. Hurra! Jesus gjorde og gjør jo også det. Han vil velsigne deg. Den eneste måten du kunne vise det på, var jo ved å nekte å stemme eller boikotte valget. Bruk stemmeretten din, nærmest hylte de. Unnskyld meg, men på hva da? Hvis en er for livet, stemmer en vel ikke på partier som er for det motsatte! Alle dagens partier på Stortinget, vil jo drepe meg! De legger jo alt til rette for morderne! Også skyver de alt ansvaret over på de i begynnelsen «stakkars» gravide jentene! Som i sin uventede og «fortvilte» situasjon kan komme til å gjøre noe de helt sikkert vil angre på resten av sitt liv. Har hørt at såkalte leger kan anbefale abort, til og med. Skjønner meg bare ikke på sånne men’sker, jeg. Tjener de på dette?

Og jeg lurer på hvor mange ganger dere mediefolk har skrevet og/eller sagt noe om abortsaken! Hvorfor har dere ikke presentert Abort-motstanderne? DE har jo verdens viktigste sak. Jeg syns det er særdeles flaut. Har dere ikke dårlig samvittighet, engang? Sprøtt. Hvorfor er Jens, Siv og Erna så mye viktigere enn meg, Nikolai?

kr

Sørg, o kjære Fader, du

mandag 14. september 2009

Sørg, o kjære Fader, du, Jeg vil ikke sørge, Ikke med bekymret hu Om min fremtid spørge. Sørg du for meg all min tid, Sørg for meg og mine, Gud, allmektig, nådig, blid, Sørg for alle dine!

2. Sørg for legem og for sjel Medens her jeg bliver, Jeg dem trygt i ve og vel Til deg overgiver! Sørg, o kjære Gud, især For mitt hjertes tanker, At de, hvor som helst jeg er, Aldri fra deg vanker!

3. Sørg for at jeg dine ord Tro til døden lyder, Av min dåp og Jesu bord Alltid kraften nyter! Sørg for all vår øvrighet Og for dem som lærer; Sørg for dem som i sin sved Her og der seg nærer!

4. Sørg når jeg til hvile går, Og mitt øye blunder; Sørg når jeg igjen oppstår Og til arbeid stunder! Sørg du for mitt kall og stand, Hånd og munn og hjerte, For den gjerning som jeg kan, For min fryd og smerte!

5. Sørg for gods og hus og  hjem, For mitt navn og ære; Heller ikke korset glem, Som jeg her må bære! Sørg, o Gud, for hvert et fjed Som jeg her skal trede, Sørg at jeg herfra i fred Farer til din glede!

Tekst: Flere forfattere. Melodi: Ludvig M. Lindeman