Arkiv for august 2009

Hvem er de døve og stumme?

mandag 31. august 2009

Spørsmål og kommentarer til søndagens tekster:

Hvem er de døve og stumme, dypest sett? Kan det være de som ikke vil høre og bli løst fra verdens ondskap og synd? De som trives i mørket, og som tror de kommer til himmelen uten å gå inn gjennom Døren til den? Nemlig Jesus. Kan det være alle dem denne søndagens prekentekst egentlig peker på eller handler om? Og at Gud her bruker den døvstumme mannen som et bilde på disse?

De døve hører jo ikke (Guds kall). Her handler det avgjort ikke om god eller dårlig fysisk hørsel. Døve som ser, kan lese Guds ord, og dermed utrolig nok høre Hans stemme. Stillhet er helt klart noe av det viktigste når det gjelder å høre hva Gud sier til eller ber oss – akkurat meg – om å gjøre. Har jeg det for travelt, går Han bare forbi meg. Og stopper heller hos den som tar seg tid. Til å lytte. Og be. Da gjør Herren underverker med de døve ørene. Plutselig hører de! Og plutselig taler de! Rett. De  vitne, ganske enkelt. For HAN har åpenbaret seg for dem. De er blitt nye mennesker, kort og godt. Fullstendig forvandlet. Gud har fylt dem med sin Ånd. Noe større og rikere finnes ikke.

HVEM GJØR OSS DUGELIGE?

Er det vi sjøl som skal ha æren for at Gud gjør oss dugelige? Vår tillit til Ham er på ingen måte noe vi kan rose oss selv av.

Bokstaven må her være bilde på loven – Guds lov. Den alene gjør det onde i oss dødt, på et vis, om vi gjør som bokstaven sier, – mens Ånden gjør en til et åndelig levende og dugelig menneske.

KAN ET BARN TJENE HERREN?

Et lite barn ikke bare kan, men det tjener Herren bedre enn noen annen. Dere må bli som barn, sier Jesus. Hvorfor? 1) Et barn er tillitsfullt. 2) Et barn er nysgjerrig og vil ha mer av det gode, av de som er omsorgsfulle og beskytter det. De er glade i Jesus. Uten kanskje å forstå eller ha hørt noe om Ham. Det spiller i grunnen ingen rolle for et lite barn om det ikke begriper særlig mye. Barna vil bare ha Jesu kjærlighet. Den søker og elsker de. 3) Et barn er lydig mot den som gir dem det gode. Barnet kommer løpende når det hører kallet. Fra Herren. Og sier: Her er jeg, du ropte jo på meg. Vi voksne må tenke gjennom saken først. Hva kan jeg tjene på dette? På å bøye meg for Ham. Hvor mange stemmer får jeg? Nei … Det koster for mye å ta Ordet på alvor. De fleste vil dessverre verken høre eller tale. Rett. Om Gud og Jesus. De kjenner Ham simpelthen ikke. Men «sannheten» og hva som virkelig er viktig å få gjort noe med, ja se det vil de/politikerne svært gjerne fortelle oss. 

Men de kjenner jo ikke Sannheten! Kan de da prioritere og dømme om hva som er viktig og riktig og hva som ikke er det? Neppe.

kr

Døve hører og stumme taler

søndag 30. august 2009

 

Prekentekst for 13. søndag etter pinse:

 

”Da han drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galilea-sjøen, midt gjennom Dekapolis-landet.

 

De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bad ham legge hånden på ham.

 

Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han tok fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp!

 

Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent.

 

Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent.

 

De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel! Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.” Mark.7,31-37.

 

 

ÅNDEN GJØR LEVENDE

 

Nytestamentlig lesetekst:

 

”En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud,

 

han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt.

 

For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.” 2.Kor.3,4-6.

 

 

HER ER JEG, DU ROPTE JO PÅ MEG.

 

Gammeltestamentlig lesetekst:

 

”Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få.

 

Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom – hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var.

 

Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: Ja, her er jeg. Han løp til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men Eli sa: Jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen! Og han gikk og la seg.

 

Men Herren ropte enda en gang: Samuel! Og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men han sa: Jeg ropte ikke, min sønn. Gå og legg deg igjen!

 

Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham.

 

Da ropte Herren tredje gang: Samuel! Og han stod opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg.

 

Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten.

 

Og Eli sa til Samuel: Gå og legg deg. Og blir det ropt på deg, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører! – Og Samuel gikk og la seg på sin plass.

 

Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører!” 1.Sam.3,1-10.

Ingen er så trygg i fare

lørdag 29. august 2009

Ingen er så trygg i fare Som Guds lille barneskare, Fuglen ei i skjul bak løvet, Stjernen ei høyt over støvet.

2. Herren selv vil sine berge, Han er deres skjold og verge. Over dem han seg forbarmer, Bærer dem på faderarmer.

3. Ingen nød og ingen lykke Skal av Herrens hånd dem rykke. Han, den beste venn blant venner, Sine barns bekymring kjenner.

4. Våre hodehår han teller, Hver en tåre som vi feller. Han oss føder og oss kleder, Midt i sorgen han oss gleder.

5. Gled deg da, du lille skare! Jakobs Gud skal deg bevare. For hans allmakts ord må alle Fiender til jorden falle.

6. Hva han tar, og hva han giver, Samme Fader han forbliver, Og hans mål er dette ene: Barnets sanne vel alene.

Lina Sandell, svensk folketone

Syng for Herren!

torsdag 27. august 2009

«Syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, all jorden! Syng for Herren, pris hans navn! Forkynn fra dag til dag hans frelse!

Fortell blant hedningene hans herlighet, blant alle folk hans undergjerninger! For stor er Herren og høylovet, forferdelig er han over alle guder.

For alle folkenes guder er avguder, men Herren har skapt himmelen. Høyhet og herlighet er for hans åsyn, styrke og prakt i hans helligdom.

Gi Herren, dere folkeslekter – gi Herren ære og makt! Gi Herren hans navns ære, bær fram gaver og kom til hans forgårder!

Tilbe Herren i  hellig skrud! Bev for hans åsyn, all jorden! Si blant hedningene: Herren regjerer, og jorden står fast, den rokkes ikke, han dømmer folkene med rettvishet.

La himmelen glede seg og jorden fryde seg, la havet bruse og alt det som fyller det! La marken fryde seg og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn!

For han kommer! Ja, han kommer for å dømme jorderike. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med trofasthet.» Sal.96.

Hvilken dag det skal bli når Herren kommer! Da skal alle, de i gravene medregnet – de skal jo alle oppstå, noen til dom og evig pine (fordi de ikke ville høre på, bøye seg for og følge Jesus mens det var nådetid), andre/de rettferdige til evig liv (fordi de VILLE høre på, bøye kne for og følge Jesus mens det var nådetid) – Alle, absolutt alle skal bøye seg for Ham da. Men da er det altså for sent å vende om. For da er nådetiden over. Bruk derfor endelig nådetiden din rett, kjære medmenneske! Hører du ikke at Gud kaller på deg? Hva kan så det komme av? Har du ikke tid eller vilje til å høre?

kr

Gud, vær meg synder nådig!

søndag 23. august 2009

 

Prekentekst for 12. søndag etter pinse:

 

”Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre:

 

To menn gikk opp i templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren.

 

Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.

 

Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!

 

Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre.

 

For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.” Luk.18,9-14.

 

 

ALLE HAR SYNDET OG STÅR UTEN ÆRE

 

Nytestamentlig lesetekst:

 

”Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven,

 

det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud.

 

Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

 

Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.

 

Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.” Rom.3,21-26.

 

 

HERREN HAR SATT EN DAG TIL DOM

 

Gammeltestamentlig lesetekst:

 

«For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt og over alt opphøyet, så det blir ydmyket, både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyede, og over alle eikene i Basan, og over alle høye fjell og over alle stolte høyder, og over hvert høyt tårn og over hver fast mur, og over alle Tarsis-skip og over alle lystbåter.

 

Og menneskets overmot blir bøyd, og mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy på den dag.» Jes.2,12-17.

 

Hvem er de svakeste?

lørdag 22. august 2009

Hvem er de svakeste av oss, ikke de minste, men de svakeste?

– Kan det være de som innbiller seg at de er størst og sterkest? De som absolutt ikke viser særlig stort mot, akkurat. Utover det å skjelle og smelle og være ufine mot mennesker de tror stiller så mye svakere enn dem sjøl. De mener visst at de er sterke fordi de er i flertall og har folket med seg. Men hva får de i grunnen gjort?

Jeg ser tydelig at de som går for å være sterkest, virkelig er de svake. Det er de som har harde egohjerter. De tilsynelatende svakeste av oss, er nok avgjort de sterkeste. De har våget å åpne hjertedøren for Jesus, og Han har fått gjøre dem/hjertene frimodige og gode.

kr

Du vet vell om att du er värdefull?

torsdag 20. august 2009

Du vet vell om att du er värdefull? Att du er älskad förr din egen skuld. Att du er viktig her och nu!

2) Du vet vell om att du er värdefull? Att du er älskad förr din egen skuld. Att ingen annan er som du!

Jeg husker dessverre ikke flere vers av denne fine, positive og glade svenske sangen. Som var av de aller første jeg fikk høre og lære som nyomvendt kristen. Mener teksten er omtrent slik. Tenk om noen kunne og ville komplettere den! Denne vidunderlige og trøstefulle sangen har hele tiden ligget et eller annet sted i bakhodet mitt. Har nynnet på den ofte. Flere burde nok ta den på alvor. Se at Han her forteller deg noe viktig!

Når noen gjerne svært så tydelig vil fortelle meg det motsatte, og også slik håner Jesu navn, leter jeg bare fram gode, oppmuntrende sanger som denne, og vips så er DEN sorgen slukket.

kr

Verdens viktigste sak

tirsdag 18. august 2009

Hvilken sak er den suverent viktigste for alle verdens mennesker?

Hva er interessant eller fint med å fremheve seg sjøl ved å hive smålige beskyldninger på andre?

Hvem har ingen skyld for noe som helst?

Hvorfor bryr vi oss egentlig kun om oss selv og vårt eget?

1) ABORTSAKEN er den klart viktigste saken eller utfordringen vi og våre politikere har fått av Gud Herren. Han som skapte hver eneste en av oss helt unik og spesiell.

Vi tror visst vi ved «legene» er smarte når vi setter oss i Guds sted og deler ut dispensasjoner i øst og vest for  å få drept et nytt lite gudskapt  individ, til og med et menneske!

Det er da vi ser hvor ufattelig uforstandige og ukloke vi faktisk er. Når vi kan finne på å rettferdiggjøre drap av totalt uskyldige barn med begrunnelsen: Dette er det beste for barnet! Man har ikke forstått og sett eller vil ikke forstå og se at vi har en allmektig Gud over oss. Som alle en gang må stå til ansvar for, enten man vil eller ikke. Bare de rettferdige unnslipper dommen. De rettferdige er de som vasket seg  rene i Lammets blod.

En kan sannelig spørre seg: Når de kan finne på/velger å slå ihjel eller myrde et aldeles forsvarsløst bitte lite levende barn i mors mage, og altså forsvare denne horrible og grusomme abortloven, – hva er da galt og uakseptabelt? Når skal vi og politikerne våkne?

2) INGEN verdens ting.

3) IKKE en eneste en av oss. Alle har sin del av skylda.

4) FORDI vi er noen store egoister.

kr

Mesteren gråt over byen

søndag 16. august 2009

 

 Prekentekst for 11. søndag etter pinse:

 

Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne.

 

For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter.

 

Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.

 

Han gikk så inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte der.

 

Han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.

 

Og han lærte daglig i templet. Men yppersteprestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien.

 

Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det. For hele folket hang ved ham og hørte på ham.” Luk.19,41-48.

 

 

DEM TILHØRER BARNEKÅRET OG HERLIGHETEN OG LØFTENE

 

Nytestamentlig lesetekst:

 

Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke – min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.

 

For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.

 

De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.

 

Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.” Rom.9,1-5 og:

 

DE GAV SEG IKKE UNDER GUDS RETTFERDIGHET

 

”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.

 

For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand.

 

Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet.

 

For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror.”Rom.10,1-4.

 

 

SOM LEIREN I POTTEMAKERENS HÅND (Tirsdag 10.3.09)

 

Gammeltestamentlig lesetekst:

«Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren: Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord.

Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd.

Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.

Og Herrens ord kom til meg, det lød så: Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!

En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge.

Men dersom det folket som jeg har talt om, omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.

Og en annen gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil bygge og plante.

Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt å gjøre.» Jer.18,1-10.

 

For Gud er alt mulig

lørdag 15. august 2009

Ikke noe er umulig eller vanskelig for Gud. Men tør vi tro på dette? Tar vi sjansen på det? Lar vi Ham ordne opp for oss, eller vil vi helst gjøre tingene selv? På VÅR måte. Det spørs om vi ikke har litt lett for å gå eller nærmest løpe foran Herren når vi har en utfordring eller ønsker (å oppnå) et eller annet. Både gudelige og ugudelige. Politikere, ikke minst, og andre. Våre lover og regler er best, sier vi.  Bedre enn Hans. Mye bedre enn Hans. Vi har rett og Gud tar feil. Vi har ingen tid å miste! Mener vi. Men … da må vi jo heller ikke miste den eller kaste den bort. Vi  ydmyke oss og komme! Til Jesus. Nå. Mens vi ennå kan. Mens vi fremdeles lever og det er nådetid.

«Og se, det kom en til ham og sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?

Men han sa: Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene!

Han sa til ham: Hvilke bud? Disse, sa Jesus: Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke drive hor! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt! Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv!

Den unge mannen sa da til ham: Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler?

Jesus sa da til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!

Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom.

Jesus sa til sine disipler: Sannelig sier jeg dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. Atter sier jeg dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike.

Da disiplene hørte dette, ble de rent forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst?

Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Matt.19,16-26.

Er ikke Jesus god? Selvfølgelig. Men Han ville/vil antakelig lære oss at det ikke er vi mennesker som er gode eller skal ha æren for det gode Han lar oss gjøre. Æren tilhører den treenige Gud alene.

kr