Arkiv for mai 2009

Min fred gir jeg dere

søndag 31. mai 2009

Prekentekst for Pinsedag:

«Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.

Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere.

La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg.

Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at  dere skal tro når det skjer.» Joh.14,23-29.

———————————————-

DA BLE ALLE FYLT MED DEN HELLIGE ÅND

Nytestamentlig lesetekst:

«Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.

Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.

Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.

Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.

De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler galileere?

Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!» Apg.2,1-11.

—————————————-

HERREN FORVIRRER FOLKETS SPRÅK

Gammeltestamentlig lesetekst:

«Hele jorden hadde ett språk og samme ord. Det skjedde, da de dro fram mot øst at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.

De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel.

Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by, og et tårn som når opp til himmelen.

La oss gjøre oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.

Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde.

Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre.

Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale.

Så spredte Herren dem derfra ut over hele  jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.

Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.» 1.Mos.11,1-9.

Apostlene satt i Jerusalem

søndag 31. mai 2009

Apostlene satt i Jerusalem Og biet på Herrens time, For øre da bratt det ringet dem Som tusene klokker kime.

2. Det rørte dem alle så underlig, Det var ikke før opplevet; Der taltes om dem i himmerik, Der blev deres navn opskrevet.

3. Der taltes om dem som livets ord Nu skulde med kraft forkynne, Om himmelgleden ved Herrens bord, Som skulde på jord begynne.

4. Da hørtes på Sion der sus og brus, Guds time, nu var den slagen! Med kraft fra det høie det lave hus Opfyltes på pinsedagen.

5. Da såes der tunger som ild og glød, Guds venner de fløi i munnen; På alle folks tunger Guds ord gjenlød, Mangfoldig, dog ens i grunnen.

6. Så tendtes på jorden det lys fra Gud Der siden som sol har strålet, Hvor levende røster Guds nådes bud Forkynte på modersmålet.

7. Og har vi til nu ppå det store ord Som barnene små kun stammet, Av himmelens ild som kom til jord, Vi har dog en gnist annammet.

8. Den gnist den lever i oss ennu, Opblusser og  i Guds time; Så gladelig rinner det oss i hu At himmeriks klokker kime.

Hvorfor feirer vi pinse?

lørdag 30. mai 2009

Pinsen er muligens vår/hedningenes aller viktigste eller mest betydningsfulle av alle Guds ufattelige begivenheter som Han i sin store nåde skjenket oss i gave?

En skal vel ikke sette noen av dem opp imot hverandre da, men …

Som Han sier i sitt ord:

«Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann,

for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke.

Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Joh.14,15-17.

Og: «Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse.

Vi er også hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.» Apg.5,31-32. 

Til slutt: «Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd.

For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.

Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,

for at deres tro ikke skulle ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne.

Nei, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til vår herlighet.

Denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.

Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.

Men for oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham?

Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd.

Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud,

for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.

Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord.

Men et sjelelig menneske» (et menneske som bare har sjel, men ikke Guds Ånd) «tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.

Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om ham selv kan ingen dømme.» 1.Kor.1,2-15. Sier Paulus/hedningenes apostel. Han som tidligere forfulgte Guds menighet. Som Saulus.

Vi feirer med andre ord pinse fordi Jesus, ved sin Far, da sendte Den Hellige Ånd eller Talsmannen til alle som ville og vil ta imot Ham, tro på og holde fast ved Ordet, uansett prøvelsene de måtte og må gå gjennom. På Hans tid og for evig.

kr

Mamma/pappa: Jesus fór! Hva betyr fór?

fredag 29. mai 2009

Jo … Når det gjelder Jesus, så står det i Guds ord eller Bibelen at Han fór opp til himmelen på den dagen som vi kaller Kristi himmelfartsdag. Ja ja, men hva betyr det? Det betyr at Han farte eller på en måte fløy opp til himmelen. Er det lettere å forstå når jeg sier det sånn? Nei. Hva betyr fór!? «Sjefen» spiser jo fór! Ja, jo, men han spiser hundefór, og det er noe helt annet. Fór kan nemlig bety flere ting. Hvorfor det? Fordi det er bare sånn det er. Så dumt ´a!

Hadde Jesus vinger eller kanskje ´n fløy med Widerøes? Da Jesus levde her på jorda fantes det nok ingen flymaskiner, Jens. Hvorfor ikke? Kanskje fordi Jesus ikke trengte noen? Fordi Han kunne fly eller fare opp til sin Far helt selv! Vet du hva jeg tror? Nei. Jeg tror at Gud i himmelen liksom løftet eller dro Jesus opp til seg, mens disiplene sto og så på. Sto disiplene og så på at ´n forsvant opp i lufta? Gosh!

kr

Tett ved sida mi går Jesus

tirsdag 26. mai 2009

Tett ved sida mi går Jesus, Alltid vil han væra der. Eg treng ikkje gå og ottast Når eg fylgjer Jesus her. Han på vegen vil meg vakta Så eg ikkje går meg vill. Å, kor godt det er for barnet Å få høyra Jesus til.

Han som er den gode hyrding, Tek mi vesle, veike hand. Dag for dag han trufast leider Meg til himlens lyse land. Tett ved sida mi går Jesus, Å, kor eg er sæl og fri Som kan jubla ut i lovsong: Eg er hans til evig tid!

Haldis Reigstad og Gunstein Draugedalen

Men også dere skal vitne

søndag 24. mai 2009

Prekentekst for 6. søndag etter påske:

«Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.

Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.

De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.

Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.

Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det.» Joh.15,26-16,4a

————————————————-

OM NOEN TALER, HAN TALE SOM GUDS ORD

Nytestamentlig lesetekst:

«Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.

Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.

Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting  ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.» 1.Pet.4,7-11.

——————————————————–

VÆR FRIMODIG, ALT FOLK I LANDET, OG ARBEID!

Gammeltestamentlig lesetekst:

«Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?

Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest! Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud.

Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast. Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land.

Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.

Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud.

Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud.

Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.» Hag.2,3-9.

Pris Herren, for han er god

fredag 22. mai 2009

«Du er min Gud, og jeg vil love deg. Min Gud, jeg vil opphøye deg!

Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer til evig tid!» Sal.118,28-29

Åj. Ser vi egentlig alt det gode og vakre Gud lar oss få oppleve, og takker vi Ham for det? Går vi rundt i mørke eller har vi virkelig fått se hvor ufattelig rike vi er, i Ham og Hans dyrekjøpte kjærlighet til deg og meg? Jeg ser Ham tydeligere og tydeligere for hver dag som går. Han går tett ved sida mi. Og vil alltid være der. Går det an å være heldigere enn det! Å få gå sammen med Jesus? Nei, aldeles ikke. INGEN kan ta Guds plass i våre liv! All æren er Hans alene.

kr

Dere er vitner om dette

torsdag 21. mai 2009

Prekentekst for Kristi himmelfartsdag:

«Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.

Dere er vitner om dette.

Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye.

Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem.

Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen.

Og de falt ned og tilbad ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede.

Og de var alltid i templet og lovet og priste Gud.» Luk.24,46-53.

———————————————

FOLKET SKAL VITE FOR VISST

Nytestamentlig lesetekst:

«Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det.

Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører.

For David fór ikke opp til himmelen, men han sier: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!

Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet.»  Apg.2,32-36.

—————————————————-

ET RIKE SOM ALDRI GÅR TIL GRUNNE

Gammeltestamentlig lesetekst:

«Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom til den gamle av dager og ble ført fram for ham.

Og  det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham.

Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.» Dan.7,13-14.

Gud signe vårt dyre fedreland

mandag 18. mai 2009

Gud signe vårt dyre fedreland Og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand Og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, Som kristne det kan seg søma!

2. Vårt heimland i mørker lenge låg, Og vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du i nåde til oss såg, Din kjærleik oss ikkje gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.

3. Og Noreg det ligg vel langt i nord, Og vetteren varer lenge, Men ljoset og livet i ditt ord Det ingen kan setja stenge. Om fjellet er høgt og dalen trong, Ditt ord heve då sitt gjenge.

4. Så blømde vårt land i ljos og fred, Det grodde så grønt i lier, Men atter seig natt på landet ned Med trældom og tunge tider. Og folket det sukka etter ljos, Og du lyste opp omsider.

5. Og morgonen rann, og mørkret kvarv, Som lenge vår lukka skygde. Du atter oss gav vår fridoms arv Og honom i trengsla trygde. Du verna vårt folk og gav oss fred, Og landet med lov med bygde.

6. Vil Gud ikkje vera bygningsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja. Så vakta oss, Gud, så me kan bu I heimen med fred og hyggja!

7. No er det i Noreg atter dag Med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, Det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd Til groren ein gong er mogen!

Elias Blix og Christopher Ernst Weyse

Det kommer en tid

søndag 17. mai 2009

Prekentekst for 5. søndag etter påske:

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn.

Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.

Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.

Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen.

På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere.

For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud.

Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Joh.16,23b-28.

—————————————————

Ham være ære

Nytestamentlig lesetekst:

«Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.

Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss – ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.» Ef.3,14-21.

————————————————-

Jeg vil gi dere framtid og håp

Gammeltestamentlig lesetekst:

For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere.

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.

Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra.» Jer.29,11-14.