At Your word

søndag 16. juli 2017

Guds ord, det er vårt arvevgods

søndag 16. juli 2017

Guds ord, det er vårt arvegods, Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, Vi holdt det høyt i ære! Det er vår hjelp i nød, Vår trøst i liv og død; O Gud, hvordan det går, La dog mens verden står, Det i vår ætt nedarves!

Nikolaj Frederik S. Grundtvig

Hypocrite!

søndag 9. juli 2017

5. søndag etter pinse

For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt.

Det nye testamente – NT

”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!/ ”Judge not, that you be not judged.

For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt./ ”For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you.

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?/ ”And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not consider the plank in your own eye?

Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye?/ ”Or how can you say to your brother, ‘Let me remove the speck from your eye’; and look, a plank is in your own eye?

Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye!/ ”Hypocrite! First remove the plank from your own eye,

Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye.”/ and then you will see clearly to remove the speck in your brother’s eye. Matteus/Matthew 7,1-5.

BUT WHY DO YOU JUDGE YOUR BROTHER?

The new testament

”For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv./ For none of us lives to himself, and no one dies to himself.

For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren./ For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord.

Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til./ Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s.

Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde./ For to this end Christ died and rose and lived again, that He might be the Lord of both the dead and the living.

Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror?/ But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother?

Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol./ For we shall all stand before the judgment seat of Christ.

For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud./ For it is written: ”As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”

Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv./ So then each of us shall give account of himself to God.

Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror.”/ Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way. Romerne/Romans 14,7-13.

WHERE IS ABEL YOUR BROTHER?

Det gamle testamente – GT

”Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel./ Now Cain talked  with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and killed him.

Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror?/ Then the Lord said to Cain, ”Where is Abel your brother?”

Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?/ He said, ”I do not know. Am I my brother’s keeper?”

Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd./ And He said, ”What have you done? The voice of your brother’s blood cries out to me from the ground’. ”So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand.

Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden./ ”When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth.”

Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn./ And Cain said to the Lord, ”My punishment is greater that I can bear! ”Surely You have driven me out this day from the face of the ground; I shall be hidden from Your face;

Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel./ I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it will happen that anyone who finds me will kill me.”

Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold./ And the Lord said to him, ”Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold.”

Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.”/ And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. 1.Mosebok/Genesis 4,8-15.

Du blir ei glad før du hos Jesus hviler

søndag 9. juli 2017

1. Du blir ei glad før du hos Jesus hviler, Hos ham alene finner sjelen fred, Våkn opp og se at du mot døden iler! Men hvorfor dø når Jesus for deg led?

2. Hvor lenge vil du mot din Herre stride Og flykte fra den gode hyrdes hånd? Å, se din nød og stans din flukt i tide, Og kjemp ei lenger mot Gud Hellig Ånd!

3. Enn Herren venter deg med åpne armer, Han ser din nød og deg i møte går. Og gjerne over deg Han seg forbarmer Og bærer hjem til Gud sitt tapte får!!

4. Du vinner alt om du hans kall vil lyde, Hans kjærlighet gjør sjelen glad og rik! Først her på jord du deg i Gud får fryde Og så i himlen bli din Frelser lik.

Marius Giverholt

God/dårlig samvittighet?

lørdag 8. juli 2017

Rejoice with me, I found my sheep!

søndag 2. juli 2017

4. søndag etter pinse

Det skal være større glede i himmelen over én synder som omvender seg enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.

Det nye testamente – NT

”Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham./ Then all the tax collectors and the sinners drew near to Him to hear Him.

Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!/ And the Pharisees and scribes complained, saying, ”This Man receives sinners and eat with them.”

Da fortalte han denne lignelsen til dem:/ So He spoke this parable to them, saying,

Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?/ ”What man of you, having a hundred sheep, if he loses one of them, does not leave the ninety-nine in the wilderness, and go after the one which is lost until he finds it?

Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg./ ”And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing.

Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier:/ ”And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them,

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. / ‘Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost!’

Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse./ ”I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine just persons who need no repentance.

Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?/ ”Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it?

Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier:/ ”And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying,

Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!/ ‘Rejoice with me, for I have found the piece which I lost!’

På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.”/ ”Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.” Lukas/Luke 15,1-10.

WE ARE HIS WORKMANSHIP

The new testament

”Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder./ And you He made alive, who were dead in trespasses and sins,

I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn./ in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience,

Også vi vandret alle som dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre./ among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others.

Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser./ But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ

Av nåde er dere frelst./ (by grace you have been saved),

Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus./ and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg./ For by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves; it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.”/ For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Efeserne/Ephesians 2,1-10.

HE WILL AGAIN HAVE COMPASSSION ON US

Det gamle testamente – GT

”Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv?/ Who is a God like You, Pardoning iniquity And passing over the transgression of the remnant of His heritage?

Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet./ He does not retain His anger forever, Because He delights in mercy.

Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter./ He will again have compassion on us, And will subdue our iniquities.

Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.”/ You will cast all our sins Into the depths of the sea. Mika/Micah 7,18-19.

Du får koma til Jesus

søndag 2. juli 2017

1. Du får koma til Jesus med det som er tungt, Med di synd og di sorg og di sut! Du skal vita for visst: Om du kjem som du er, Skal han slett ikkje støyta deg ut.

2. Du får koma til Jesus i motgang og tvil, Og når nedbøygd i mismot du går. Han vil kveikja din hug, Han vil tendra ein smil Og for vinter deg gjeva ein vår.

3. Du får koma til Jesus når gale det gjekk. Du får koma for tusende gong. Han vil reisa deg opp, han vil gle deg igjen. Han vil fylle ditt hjarta med song.

4. Du får koma til Jesus i ungdomens tid. I din manndom og når det vert kveld. Du får koma til Jesus når sola går ned, Og dei nattsvarte skuggane fell.

5. Du får koma til Jesus i Faderens hus. Der hans herlegdom skal du få sjå. Du får vera hos Jesus til æveleg tid. Sei, kva meir kan du ynskja deg då?

Trygve Bjerkrheim

SMSprat med Per Kørner om Nikodemus

lørdag 1. juli 2017

Var det egentlig galt av Nikodemus å gå til Jesus om natten?

– Tror du ikke han kom til Jesus om natten for at vi/alle også kan det?

PK: Det også – ja.

– Også hva? … Man må gå når en blir minnet om det!

PK: Tror Nikodemus ville at andre av Rådet ikke skulle vite om hans kontakt med Jesus.

– Akkurat. Det har jeg aldri tenkt på eller hørt noen si før. Ja det var nok ikke spesielt populært. Men hvorfor svarte han så dumt? Er det typisk for partifolk og selvrettferdige? Eller alle uomvendte egentlig.

PK: Manglet Den Hellige Ånd.

– Nemlig. For det var det beste han greide, liksom? … Men vi ville også faktisk sagt og gjort nøyaktig det samme i hans sted, selvsagt!

PK: Tenkte som et verdslig menneske ville gjort i dag.

– Ja. Men Jesus tok ham på alvor.

PK: Visst gjorde han det! Jesus tar alle ærlige søkere på alvor.

– Han fikk ham avgjort til å slappe av og kjenne seg trygg.

PK: Han ble nok frelst den natten. Halleluja!

– Hvilken mektig Gud vi har!

PK: Hvilken nådig Gud vi har!

– Ok. Nådig sier mer.

PK: Mektig og nådig!

– Mmm …

Dunken (Dnk) tjener Satan

fredag 30. juni 2017

De ulydige, som kaller seg kristne, motarbeider sannheten. De styres av følelser; egne tanker og forstand. Da MÅ det gå galt.

Det er kun Den Hellige Ånd som kan lede oss rett: Skritt for skritt. Fordi: Bare Han er i stand til det.

Den ulydige norske kirke kan aldri aksepteres av den sanne Gud.

kr

Hvorfor vet ikke alle hvem Jesus er?

onsdag 28. juni 2017